คู่มือการใช้งานและแบบฟอร์ม


 • วิธีการซื้อ

  วิธีการซื้อหน่วยลงทุน

  เอกสารประกอบการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมสำหรับบุคคลธรรมดา:
  1. แบบฟอร์มคำสั่งซื้อ
  2. แบบฟอร์มคำขอเปิดบัญชีสำหรับบุคคลธรรมดา (เฉพาะสำหรับลูกค้าใหม่)
  3. หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื่อธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต
  4. แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน (FATCA) สำหรับบุคคลธรรมดา
  5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
  6. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
  7. เช็คธนาคารสั่งจ่ายบัญชีกองทุน หรือ หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีกองทุน

  เอกสารประกอบการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมสำหรับนิติบุคคล:

  1. แบบฟอร์มคำสั่งซื้อ
  2. แบบฟอร์มคำขอเปิดบัญชีสำหรับนิติบุคคล (เฉพาะสำหรับลูกค้าใหม่)
  3. แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน (FATCA) สำหรับนิติบุคคล
  4. W-8BEN-E
  5. หนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รับรองถึงรายนามกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์ของบริษัท (หรือหนังสือบริคณฑ์) ซึ่งลงวันที่รับรองโดยเจ้าพนักงานไม่เกิน 6 เดือน
  6. หนังสือมอบอำนาจ, ตัวอย่างลายมือชื่อของกรรมการผู้รับมอบอำนาจทำธุรกรรมแทนนิติบุคคล (ถ้ามี)
  7. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด (แบบ บอจ.5)
  8. รายงานการประชุมคณะกรรมการ (เอกสารแสดงว่าคณะกรรมการของนิติบุคคลเห็นชอบให้เปิดบัญชี) รวมทั้งกำหนดอำนาจ และเงื่อนไขการสั่งจ่าย โดยผู้มีอำนาจลงนามรับรองพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
  9. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของนิติบุคคล และ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
  10. สำเนาสมุดเงินฝากธนาคารหน้าแรก

   *** 5 - 10 ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัท ***

  11. เอกสารแสดงตนของผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัท - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนา passport (กรณีชาวต่างชาติ)

  นักลงทุนที่สนใจซื้อหน่วยลงทุนสามารถยื่นคำสั่งได้ทุกวันทำการ*ตั้งแต่ 8.30 - 15.00 และ 15.00 - 17.00 น.

  • ผู้ลงทุนที่ส่งคำสั่งซื้อก่อนเวลา 15.00 น. บริษัทจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ด้วยมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการที่ซื้อ
  • ผู้ลงทุนที่ส่งคำสั่งซื้อหลังเวลา 15.00 น. บริษัทจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ด้วยมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการถัดไป

  หลังจากเอกสารครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ผู้ลงทุนจะได้สำเนาคำสั่งซื้อ(สีขาว) ไว้เก็บเป็นหลักฐาน หลังจากนั้น กองทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 5 วันทำการ (การจองซื้อหน่วยลงทุนที่เปิดขายเป็นครั้งแรก กองทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนภายใน 15 วัน หลังปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก)

  *กรุณาตรวจสอบวันทำการที่สามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ในหนังสือชี้ชวน

  เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บลจ. ทิสโก้ มีความยินดีที่จะเรียนให้ท่านทราบว่าปัจจุบันท่านสามารถชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ทิสโก้ ได้หลากหลายวิธี โดยชำระด้วยเช็ค, โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร, ชำระเงินผ่าน ATM, ชำระเงินผ่านธนาคารทางโทรศัพท์, หักบัญชีอัตโนมัติ

  1) การซื้อหน่วยลงทุนโดยชำระเงินเป็นเช็ค หรือโอนเงินเข้าบัญชีที่สำนักงานสาขาของธนาคาร

  ในปัจจุบันท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัท ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2633 7351 ถึง 57 เพื่อแจ้งความประสงค์ในการซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกรอกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปรับเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนกับท่าน หรือท่านอาจจะนำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเข้าบัญชีจองซื้อกองทุนที่บริษัทได้เปิดไว้ที่ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ดังรายละเอียด ต่อไปนี้
  ชื่อกองทุนเปิด บัญชีจองซื้อ
  กองทุนรวมทิสโก้
  **(ทุกกองทุน ยกเว้น LTF และ RMF)
  "บัญชีจองซื้อกองทุนรวม โดย บลจ.ทิสโก้ จำกัด"
  • ธนาคารทิสโก้ (สำนักงานใหญ่)
   บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 000-1111-000-2827
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ (สาขาสำนักรัชโยธิน)
   บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 111-3-05847-7
  • ธนาคารกสิกรไทย (สาขาสำนักสีลม)
   บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 001-1-31349-3
  • ธนาคารกรุงเทพ (สำนักงานใหญ่)
   บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 101-3-39757-3
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (สำนักเพลินจิต)
   บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 001-0-16443-3
  • ธนาคารกรุงไทย (สาขาย่อยสวนพลู)
   บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 182-6-00271-5
  กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
  **(ยกเว้นกองทุนรวมใดๆ และ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ)
  "บัญชีจองซื้อกองทุนรวมหุ้นระยะยาว โดย บลจ.ทิสโก้ จำกัด"
  • ธนาคารทิสโก้ (สำนักงานใหญ่)
   บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 000-1111-000-2831
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ (สาขาสำนักรัชโยธิน)
   บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 111-3-05283-7
  • ธนาคารกสิกรไทย (สาขาสำนักสีลม)
   บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 001-1-30949-6
  • ธนาคารกรุงเทพ (สำนักงานใหญ่)
   บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 101-3-37787-2
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (สำนักเพลินจิต)
   บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 001-0-16442-5
  • ธนาคารกรุงไทย (สาขาย่อยสวนพลู)
   บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 182-6-00273-1
  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
  **(ยกเว้นกองทุนรวมใดๆ และ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว)
  "บัญชีจองซื้อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ โดย บลจ.ทิสโก้ จำกัด"
  • ธนาคารทิสโก้ (สำนักงานใหญ่)
   บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 000-1111-000-2813
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ (สาขาสำนักรัชโยธิน)
   บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 111-3-06021-2
  • ธนาคารกสิกรไทย (สาขาสำนักสีลม)
   บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 001-1-31567-4
  • ธนาคารกรุงเทพ (สำนักงานใหญ่)
   บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 101-3-39758-1
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (สำนักเพลินจิต)
   บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 001-0-16441-7
  • ธนาคารกรุงไทย (สาขาย่อยสวนพลู)
   บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 182-6-00272-3

  2) การชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

  เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของ บลจ.ทิสโก้ ที่มีบัญชีเงินฝากธนาคารที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บลจ.ทิสโก้ได้เพิ่มวิธีการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติมจากวิธีการชำระเงินด้วยเช็ค และการโอนชำระเงินผ่านธนาคาร โดยหลังจากที่ท่านแจ้งความประสงค์ที่จะซื้อหน่วยลงทุนกับเจ้าหน้าที่การตลาดของบลจ.ทิสโก้ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2633 7351 ถึง 57 และกรอกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ท่านสามารถชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบ TISCO Funds Direct Services โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
  • การชำระเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็ม (ATM)
  • การชำระเงินผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Phone Banking)
  • การหักบัญชีอัตโนมัติแบบสม่ำเสมอ (Auto Debit)

  การชำระเงินผ่านเครื่อง ATM และ ผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ ลักษณะบริการ:
  หลังจากที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดบัญชีกองทุนและกรอกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนกับบลจ.ทิสโก้ แล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกสิกรไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 06.00-21.00 น. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนในราคา ณ วันที่ทำรายการ หากทำรายการหลังเวลา 15.00 น. บริษัทจะทำการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนชำระเงิน โดยผู้ชำระเงินจะได้รับ Slip ATM เป็นหลักฐานในการทำรายการ

  ขั้นตอนการใช้บริการ ATM ธนาคารกสิกรไทย:

  1. ใส่รหัสบัตร ATM
  2. เลือกทำรายการ "ซื้อ/ชำระเงิน/กองทุนรวม"
  3. อินเทอร์เน็ต/กองทุนรวม
  4. อื่นๆ ระบุบริษัท
  5. เลือกหักเงินจากบัญชี ออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน
  6. กดรหัสบริษัท (รหัสกองทุน)
   กองทุนรวมทิสโก้ 50129
   กองทุนรวมหุ้นระยะยาว 50112
   กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 50133
  7. กดหมายเลขประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุนของท่านที่อยู่ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
   ***หากจำไม่ได้ กด 00000
  8. ระบุจำนวนเงินลงทุน (กรุณาตรวจสอบเงินลงทุนขั้นต่ำตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน)
  9. หากถูกต้อง กดยืนยันการทำรายการ
  10. แจ้งยืนยันการชำระเงินกับ บลจ.ทิสโก้ ที่เบอร์ 0 2633 7351-57 หรือ Fax มาที่ 0 2633 7300

  ขั้นตอนการใช้บริการ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์:

  1. ใส่รหัสบัตร ATM
  2. เลือกทำรายการชำระเงิน
  3. กดรหัสบริษัท (กดเลขที่บัญชีกองทุนที่ต้องการ)
  4. กดหมายเลขประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุนของท่านที่อยู่ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
  5. ระบุจำนวนเงินลงทุน (กรุณาตรวจสอบเงินลงทุนขั้นตํ่าตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน)
  6. หากถูกต้อง กดยืนยันการทำรายการ
  7. แจ้งยืนยันการชำระเงินกับ บลจ.ทิสโก้ ที่เบอร์ 0 2633 7351-57 หรือ Fax มาที่ 0 2633 7300

  ขั้นตอนการใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์:

  1. ธนาคารกสิกรไทย กดหมายเลขโทรศัพท์ 0 2888 8888
   ธนาคารไทยพาณิชย์ กดหมายเลขโทรศัพท์ 0 2777 7777
  2. ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2-7 เหมือนขั้นตอนการใช้บริการ ATM

  การหักบัญชีอัตโนมัติแบบสม่ำเสมอ (TISCOAsset Auto Debit)

  สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนของ บลจ.ทิสโก้ ที่มีบัญชีเงินฝากธนาคารที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) และต้องการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ ทาง บลจ.ทิสโก้ มีบริการหักบัญชีอัตโนมัติแบบสม่ำเสมอ ซึ่งจะอำนวยความสะดวกแก่ ท่านในการควบคุมการชำระเงินในแต่ละเดือน เพียงท่านกรอกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ และ หนังสือยินยอมให้หักบัญชี กับบลจ.ทิสโก้ จำกัด หรือบริษัทตัวแทน ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีท่านเพื่อเข้าบัญชีกองทุนในจำนวนที่ท่านระบุทุกๆ วันทำการวันแรกของเดือนในจำนวนที่เท่ากันทุกเดือน*

  หมายเหตุ :ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งเอกสารทั้งหมด (คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีหักบัญชีอัตโนมัติ หนังสือยินยอมให้หักบัญชี สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร และ แบบคำขอเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินในการหักบัญชี (ถ้ามี)

  • ให้แก่ บลจ.ทิสโก้ ภายในวันที่ 5 ของแต่ละเดือน เพื่อที่จะให้ทางธนาคารเริ่มหักบัญชีในวันทำการแรกของเดือนถัดไปเป็นครั้งแรก
 • วิธีการขาย

  วิธีการขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมทิสโก้

  วิธีการขายคืนหน่วยลงทุน

  เอกสารประกอบการขายหน่วยลงทุนกองทุนรวม:

  1. แบบฟอร์มคำสั่งขายหน่วยลงทุน
  2. หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

  นักลงทุนที่สนใจขายคืนหน่วยลงทุนสามารถยื่นคำสั่งได้ในทุกวันทำการ*ตั้งแต่ 8.30-15.00 และ 15.00-17.00 น.

  • ผู้ลงทุนที่ส่งคำสั่งขายก่อนเวลา 15.00 น. บริษัทจะคำนวณมูลค่าให้ด้วยมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันที่ขาย
  • ผู้ลงทุนที่ส่งคำสั่งขายหลังเวลา 15.00 น. บริษัทจะคำนวณมูลค่าให้ด้วยมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการถัดไป

  หลังจากได้รับคำสั่งขายแล้ว บริษัทจะทำการชำระค่าซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนภายใน 5 วันทำการสำหรับกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ หรือ 4 วันทำการสำหรับกองทุนแบบผสม และกองทุนตราสารทุน หรือ ภายใน 3 วันทำการสำหรับกองทุนทรัพย์สมดุล หรือ ภายใน 2 วันทำการสำหรับกองทุนตราสารหนี้

  โดยผู้ลงทุนสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ โอนเข้าบัญชี กับเจ้าหน้าที่การตลาดของท่านได้.

  *กรุณาตรวจสอบวันทำการที่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในหนังสือชี้ชวน

 • วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

  เงื่อนไขการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนได้ภายในกลุ่มกองทุนที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื่อนไข ที่บริษัทจัดการกำหนดเท่านั้น

  สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ(RMF) ที่ต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นจำนวน 4 ครั้งในแต่ละรอบปีปฏิทิน โดยที่จะได้รับสิทธิในการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

  เอกสารประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวม:

  1. แบบฟอร์มคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
  2. หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน(ถ้ามี)

  ผู้ถือหน่วยลงทุนที่สนใจสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสามารถยื่นคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการภายใต้เงื่อนไขดังนี้

  • ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนก่อนเวลา 15.00 น. บริษัทจะคำนวณมูลค่าให้ด้วยมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการ
  • ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหลังเวลา 15.00 น. บริษัทจะคำนวณมูลค่าให้ด้วยมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการถัดไป

  เมื่อได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางในวันที่ทำรายการ และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนปลายทางด้วยระยะเวลาที่แตกต่างกัน ตามประเภทของกองทุนต้นทางดังนี้

  ประเภทกองทุนต้นทาง ระยะเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนปลายทาง
  กองทุนรวมตราสารหนี้
  และกองทุนรวมตลาดเงิน
  ภายในวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง
  กองทุนรวมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ หรือกองทุนรวมตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ ภายใน 2 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง
  กองทุนรวมทรัพย์สมดุล ภายใน 3 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง
  กองทุนรวมแบบผสม ภายใน 4 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง
  กองทุนรวมตราสารทุน ภายใน 4 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง
  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง

  หลังจากนั้น กองทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนปลายทางเรียบร้อยแล้ว

  *กรุณาตรวจสอบวันทำการที่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้จากหนังสือชี้ชวน

 • ฟอร์ม

  ฟอร์ม

  แบบฟอร์มเปิดบัญชี/ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน ( สามารถ Download ได้จากลิงค์ข้างล่างนี้ )

  คำขอเปิดบัญชี (บุคคลธรรมดา)
  คำขอเปิดบัญชี (นิติบุคคล)
  คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน
  คำสั่งสับเปลี่ยนกองทุน RMF หรือ LTF ระหว่างบลจ.
  คำสั่งขายหน่วยลงุทน
  คำสั่งขาย/ขายเพื่อซื้อหน่วยลงุทน
  แบบประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล
  แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน (FATCA) (บุคคลธรรมดา)
  แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน (FATCA) (นิติบุคคล)
  W-8BEN-E

  Internet Application ( สามารถ Download ได้จากลิงค์ข้างล่างนี้ )

  คำขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื่อธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต

  คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ ( สามารถ Download ได้จากลิงค์ข้างล่างนี้ )

  เงื่อนไขการลงทุน Auto Invest
  คำสั่งซื้อ Auto Invest และหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก
  แบบฟอร์มการแก้ไขรายละเอียด Auto Invest

  แบบฟอร์มทั่วไป ( สามารถ Download ได้จากลิงค์ข้างล่างนี้ )

  บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ
  แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน
  General Request Form (หนังสือรับรองสิทธิ, หนังสือรับรองการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน, จดหมายยืนยันยอด)
  หนังสือขอ Waive TAX กรณีขายหน่วยลงทุนกองทุน RMF
  แบบประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล
  ใบแนบคำขอเปิดบัญชีสำหรับบุคคลธรรมดา
  ใบแนบคำขอเปิดบัญชีสำหรับนิติบุคคล

  คำขอจัดการหลักทรัพย์มรดก
       - ขั้นตอนการดำเนินการในการขอจัดการหลักทรัพย์มรดก
       - แบบฟอร์มคำขอจัดการหลักทรัพย์มรดก (Print หน้า+หลัง)
       - คำขอเปิดบัญชี (บุคคลธรรมดา)
       - แบบประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับบุคคลธรรมดา
       - แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน (FATCA) (บุคคลธรรมดา)

  คำขอรับหลักทรัพย์มรดก
       - ขั้นตอนการดำเนินการในการขอรับหลักทรัพย์มรดก
       - ตัวอย่างหนังสือตกลงแบ่งปันหลักทรัพย์มรดก
       - แบบฟอร์มคำขอรับหลักทรัพย์มรดก (Print หน้า+หลัง)
       - คำขอเปิดบัญชี (บุคคลธรรมดา)
       - แบบประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับบุคคลธรรมดา
       - แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน (FATCA) (บุคคลธรรมดา)

  คำขอออกเช็คฉบับใหม่
       - ขั้นตอนการดำเนินการในการขอออกเช็คฉบับใหม่
       - วิธีดำเนินการในการขอออกเช็คฉบับใหม่
       - แบบฟอร์มคำขอออกเช็คฉบับใหม่

  คำขอออกเช็คฉบับใหม่ (ในฐานะผู้จัดการมรดก)
       - ขั้นตอนการดำเนินการในการขอออกเช็คฉบับใหม่ (ในฐานะผู้จัดการมรดก)
       - แบบฟอร์มคำขอออกเช็คฉบับใหม่ (ในฐานะผู้จัดการมรดก)

  คำขอโอนหน่วยลงทุน
       - ขั้นตอนการโอนหน่วยลงทุน
       - แบบฟอร์มคำขอโอนหน่วยลงทุน
       - คำขอเปิดบัญชี (บุคคลธรรมดา)
       - แบบประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับบุคคลธรรมดา
       - แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน (FATCA) (บุคคลธรรมดา)

  แบบฟอร์มคำขอรวมเลขทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

 • วิธีการลงทุนออนไลน์

  ขั้นตอนการขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต
  คำขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก เพื่อธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต