ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
Money Market Fund
TISCOSTF 2,262,600,584.55 12.4772 +0.0005 12.4773 12.4772
Fixed Income Fund
TBOND1Y 2,665,169,050.43 11.1230 +0.0007 11.1231 11.1230
TISCOFIX 1,490,833,760.60 10.0144 +0.0018 10.0145 10.0144
TISFIXX 1,263,098,110.25 10.0055 +0.0016 10.0056 -
Mixed Fund
TBGF 58,887,216.39 27.7845 -0.0566 27.9235 27.7845
TBGF8020 131,574,030.25 13.6400 +0.0007 13.6742 13.6400
TISCOAGF 130,585,822.15 56.0205 -0.0131 56.3007 56.0205
TISCOFLEX 92,652,224.56 34.2195 -0.0170 34.5618 34.2195
TCMCSF 170,143,614.28 27.8798 -0.0012 28.1587 27.8798
TINCOME 767,756,742.19 10.2706 -0.0324 10.3221 10.2706
TCHLINK5 221,631,825.03 10.3323 +0.0431 - -
TCHLINK6 188,348,916.82 10.1900 +0.0421 - -
TCHLINK7 90,729,016.75 9.9622 +0.0230 - -
TJPLINK1 60,655,038.03 9.9450 -0.0044 - -
Equity Fund
TSF 337,165,167.91 38.2506 +0.2183 38.6332 38.2506
TCMEQF 105,340,768.61 2.6290 - 2.6554 2.6290
TISCOEGF 479,319,074.48 39.3757 -0.0430 39.7696 39.3757
TISCOEDF 181,844,093.91 1.4378 -0.0001 1.4523 1.4378
TISCOHD 185,902,030.61 13.1184 -0.0460 13.2497 13.1184
TISCOMS 1,313,882,727.92 13.6086 -0.0366 13.7448 13.6086
TISESG-S 121,088,963.73 11.1387 -0.0231 11.1388 11.1387
TISCODS 74,318,947.55 9.9994 - - -
TEQDY1 11,494,229.54 9.7535 -0.0022 9.8511 9.7535
TISEQT15 112,783,810.78 9.7722 -0.0003 9.8700 9.7722
TISEQT17 467,016,852.50 9.7584 +0.0004 9.8561 9.7584
TISEQT18 75,487,010.02 9.8479 +0.0007 9.9465 9.8479
TISEQT19 44,093,197.06 9.7121 -0.0004 9.8093 9.7121
TISEQT20 134,616,325.24 9.6540 +0.0004 9.7506 9.6540
TISEQT24 222,295,718.49 9.9797 +0.0095 - -
Long Term Equity Fund
TDLTF 476,595,019.30 18.7801 -0.0420 18.7802 18.7801
TISCOLTF-A 2,024,011,204.94 31.2968 -0.0671 31.2969 31.2968
TISCOLTF-B 27,893,152.41 31.6696 -0.0674 31.6697 31.6696
TMSLTF-A 14,593,387.88 10.0110 -0.0072 - -
TMSLTF-B 0.00 10.0110 -0.0072 - -
TDSLTF-A 14,230,499.13 9.9985 -0.0005 - -
TDSLTF-B 0.00 9.9985 -0.0005 - -
Retirement Mutual Fund
TSFIRMF 307,619,474.65 13.2550 +0.0010 13.2551 13.2550
TFIRMF-A 200,607,575.41 14.2241 +0.0021 14.2242 14.2241
TFIRMF-B 3,051,236.80 14.3087 +0.0022 14.3088 14.3087
TFIRMF-P 0.00 14.2241 +0.0021 14.2242 14.2241
TFPRMF-A 1,092,836,778.36 55.8504 -0.1905 55.8505 55.8504
TFPRMF-P 0.00 55.8504 -0.1905 55.8505 55.8504
TEGRMF-A 434,168,030.50 57.3717 -0.0628 57.3718 57.3717
TEGRMF-B 6,612,476.94 58.0551 -0.0627 58.0552 58.0551
TEGRMF-P 1,425,350.86 57.3718 -0.0627 57.3719 57.3718
THDRMF 197,619,918.77 11.7369 -0.0418 11.7370 11.7369
TMSRMF-A 71,360,195.33 9.9592 -0.0361 9.9593 9.9592
TMSRMF-B 0.00 9.9592 -0.0361 9.9593 9.9592
TMSRMF-P 0.00 9.9592 -0.0361 9.9593 9.9592
TAPRMF 50,908,910.16 9.9681 -0.1342 9.9682 9.9681
TCHRMF 103,668,404.86 8.8918 -0.1784 8.8919 8.8918
TCIRMF 160,467,028.75 6.0479 -0.0116 6.0480 6.0479
TJPRMF 43,613,949.24 10.0953 -0.1264 10.0954 10.0953
TGOLDRMF 72,386,725.00 7.4632 +0.0274 7.4633 7.4632
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOAP 252,023,812.40 13.4475 -0.1796 13.5821 13.4475
TISCOCID 351,822,568.34 4.8137 -0.0093 4.8619 4.8137
TISCOLAF 31,270,588.24 5.6056 -0.0598 5.6618 5.6056
TISCOCH 2,390,933,687.14 8.2989 -0.1671 8.3820 8.2989
TISCOC19 504,367,101.79 7.0028 -0.1377 7.0729 7.0028
TISCOC20 360,254,833.66 7.0443 -0.1400 7.1148 7.0443
TISCOC21 269,217,323.64 7.0316 -0.1401 7.1020 7.0316
TISCOC22 76,985,713.08 8.3329 -0.1677 8.4163 8.3329
TISCOKOR 81,228,417.77 9.4465 -0.1226 9.5411 9.4465
TISCOK2 67,279,031.34 8.3192 -0.1096 8.4025 8.3192
TISCOK3 146,049,496.45 8.3948 -0.1120 8.4788 8.3948
TISCOK4 190,220,783.46 8.3758 -0.1107 8.4597 8.3758
TISCONA 250,588,745.19 11.0300 -0.1891 11.1404 11.0300
TISCOJP 2,505,620,974.84 11.6094 -0.1455 11.7256 11.6094
TISCOJP8 44,069,132.26 9.7059 -0.1270 9.8031 9.7059
TISCOJ10 142,336,505.69 9.9275 -0.1297 - -
Foreign Investment Fund - Others
TJREIT 460,520,914.52 10.0868 +0.0771 10.1878 10.0868
TGOLD 197,064,922.70 11.6762 +0.0443 11.7347 11.6762
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 29 กันยายน 2559
Retirement Mutual Fund
TEURMF 3,806,738.82 9.4134 +0.0071 9.4135 9.4134
TUSRMF 22,172,486.35 11.5803 -0.1015 11.5804 11.5803
TGHRMF 12,372,059.36 9.0359 -0.2287 9.0360 9.0359
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TUSFIX 68,754,340.43 9.8155 +0.0039 9.8401 9.8155
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOUS 2,315,159,814.24 20.2259 -0.1777 20.4283 20.2259
TUSEQ-UH 254,230,602.73 10.9067 -0.0935 11.0159 10.9067
TISCOEU 339,231,319.45 9.5023 +0.0005 9.5974 9.5023
TISCOGY 569,303,755.23 10.4162 -0.0405 10.5205 10.4162
TISCOGY1 540,505,657.49 8.7563 -0.0328 8.8440 8.7563
TISCOGY3 269,789,269.20 8.6662 -0.0339 8.7530 8.6662
TISCOGY4 173,508,295.51 8.8551 -0.0331 8.9438 8.8551
TISCOIN 99,896,138.72 11.4288 -0.4285 11.5432 11.4288
Foreign Investment Fund - Others
TUSREIT 175,458,062.75 13.8893 -0.1800 14.0283 13.8893
TEUPROP 65,683,993.61 9.8560 -0.0548 9.9547 9.8560
TISCOOIL 126,113,339.85 3.3052 +0.0583 3.3384 3.3052
TUSOIL 244,883,067.88 6.6983 +0.1320 6.7654 6.6983
TOIL6 187,581,096.30 6.3163 +0.1251 6.3796 6.3163
TOIL8 8,639,254.79 6.9813 +0.1359 7.0512 6.9813
TOIL9 172,773,042.71 8.2014 +0.1593 8.2835 8.2014
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 28 กันยายน 2559
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TSTARP 406,563,136.72 10.0707 +0.0409 10.1715 10.0707
TSTAR-UH 162,751,949.93 9.2064 +0.0449 9.2986 9.2064
TCHSTARP 666,146,952.51 8.7043 +0.0098 8.7914 8.7043
TGHSTARP 1,235,036,832.99 8.5647 -0.0041 8.6504 8.5647
TISCOSA 120,362,092.06 9.4380 +0.0546 9.5325 9.4380
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า