ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2559
Long Term Equity Fund (LTF)
TISCOLTF-A 2,049,936,916.90 31.1165 +0.0203 31.1166 31.1165
TISCOLTF-B 25,633,780.25 31.4563 +0.0219 31.4564 31.4563
TDLTF 493,545,193.16 18.9772 +0.0186 18.9773 18.9772
Retirement Mutual Fund (RMF)
TEGRMF-A 436,061,108.00 56.9204 +0.0085 56.9205 56.9204
TEGRMF-B 6,057,494.31 57.5420 +0.0111 57.5421 57.5420
TEGRMF-P 0.00 56.9204 +0.0085 56.9205 56.9204
TFPRMF-A 1,118,194,006.42 56.1330 +0.0515 56.1331 56.1330
TFPRMF-P 0.00 56.1330 +0.0515 56.1331 56.1330
TFIRMF-A 190,522,935.43 14.2051 -0.0012 14.2052 14.2051
TFIRMF-B 2,782,121.82 14.2826 -0.0009 14.2827 14.2826
TFIRMF-P 0.00 14.2051 -0.0012 14.2052 14.2051
TSFIRMF 308,281,673.82 13.2406 -0.0003 13.2407 13.2406
TCIRMF 158,408,373.94 5.8061 +0.0204 5.8062 5.8061
TAPRMF 49,305,382.65 9.3989 -0.2322 9.3990 9.3989
TGOLDRMF 72,789,584.33 7.4416 -0.0305 7.4417 7.4416
THDRMF 201,468,067.49 11.8206 +0.0593 11.8207 11.8206
TCHRMF 97,921,988.62 8.4289 +0.0029 8.4290 8.4289
TJPRMF 42,429,139.37 10.0898 +0.0184 10.0899 10.0898
TMSRMF-A 77,284,406.75 10.8570 -0.0103 10.8571 10.8570
TMSRMF-P 0.00 10.8570 -0.0103 10.8571 10.8570
Money Market Fund
TISCOSTF 2,770,329,734.84 12.4564 +0.0010 12.4565 12.4564
Equity Fund
TSF 384,694,758.05 37.0823 +0.1781 37.4532 37.0823
TISCOEGF 460,738,189.14 39.0761 +0.0070 39.4670 39.0761
TISCOEDF 183,318,141.62 1.4439 -0.0008 1.4584 1.4439
TCMEQF 120,256,368.36 2.9754 -0.0017 3.0053 2.9754
TISCOHD 186,150,273.06 13.2098 +0.0661 13.3420 13.2098
TISEQT15 134,956,835.71 9.9178 +0.0004 10.0171 9.9178
TISEQT17 592,925,259.88 9.8962 +0.0004 9.9953 9.8962
TISEQT18 103,592,840.02 9.9856 +0.0018 10.0856 9.9856
TISEQT19 52,885,879.89 9.8474 +0.0003 9.9460 9.8474
TISEQT20 142,566,545.30 9.7831 +0.0005 9.8810 9.7831
TEQDY1 14,982,866.05 9.9393 +0.0002 10.0388 9.9393
TISCOMS 1,012,311,685.71 14.8066 -0.0129 14.9548 14.8066
TISESG-S 122,861,216.31 11.3017 +0.0020 11.3018 11.3017
Mixed Fund
TBGF 62,036,753.65 27.8021 +0.0452 27.9412 27.8021
TBGF8020 133,371,679.51 13.6311 -0.0037 13.6653 13.6311
TISCOAGF 128,793,713.97 57.0903 +0.0165 57.3759 57.0903
TISCOFLEX 96,201,165.49 34.2205 +0.0101 34.5628 34.2205
TCMCSF 172,133,431.07 27.9530 -0.0145 28.2326 27.9530
TCHLINK3 203,226,769.17 10.2798 +0.0014 - -
TCHLINK5 217,136,785.86 10.1227 +0.0017 - -
TCHLINK6 185,132,152.35 10.0160 +0.0003 - -
TKRLINK1 187,424,058.62 10.0145 +0.0011 - -
TJPLINK1 60,803,354.78 9.9693 +0.0008 - -
TINCOME 383,487,299.95 10.2726 +0.0124 10.3241 10.2726
Foreign Investment Fund (FIF)
TISCOCID 342,977,656.20 4.6110 +0.0170 4.6572 4.6110
TGOLD 191,288,702.95 11.6375 -0.0480 11.6958 11.6375
TISCOAP 216,592,341.41 12.6808 -0.2970 12.8077 12.6808
TISCOLAF 30,280,541.72 5.5448 +0.0130 5.6003 5.5448
TISCOCH 2,147,413,913.74 7.8407 +0.0017 7.9192 7.8407
TISCOC19 481,577,791.82 6.6213 +0.0037 6.6876 6.6213
TISCOC20 345,454,770.16 6.6559 +0.0034 6.7226 6.6559
TISCOC21 256,742,654.75 6.6450 +0.0033 6.7116 6.6450
TISCOC22 92,844,376.34 7.8707 +0.0034 7.9495 7.8707
TJREIT 220,653,521.51 10.1856 -0.0714 10.2876 10.1856
TISCOJP 2,522,629,562.43 11.5809 +0.0235 11.6968 11.5809
TISCOJP8 44,167,187.25 9.6853 +0.0185 - -
TISCOJ10 141,955,595.97 9.9009 +0.0193 - -
TISCOJ11 59,997,243.94 10.8242 -0.0006 - -
TISCONA 287,562,950.97 10.3833 +0.0022 10.4872 10.3833
TISCOKOR 82,804,109.88 9.3292 +0.0075 9.4226 9.3292
TISCOK2 67,523,215.33 8.2129 +0.0068 8.2951 8.2129
TISCOK3 150,349,689.13 8.2929 +0.0065 8.3759 8.2929
TISCOK4 201,275,124.21 8.2667 +0.0058 8.3495 8.2667
Fixed Income Fund
TBOND1Y 3,553,361,088.79 11.1037 +0.0006 11.1038 11.1037
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2559
Retirement Mutual Fund (RMF)
TUSRMF 22,179,323.81 11.7324 +0.0517 11.7325 11.7324
TGHRMF 12,669,542.38 9.2951 +0.0338 9.2952 9.2951
TEURMF 4,186,704.80 9.3140 -0.0171 9.3141 9.3140
Foreign Investment Fund (FIF)
TISCOOIL 132,179,526.72 3.1882 -0.0327 3.2202 3.1882
TUSOIL 238,713,131.08 6.4637 -0.0411 6.5284 6.4637
TOIL6 212,873,397.78 6.0830 -0.0396 6.1439 6.0830
TOIL8 9,699,299.97 6.7521 -0.0444 6.8197 6.7521
TOIL9 288,913,187.04 7.9432 -0.0505 - -
TUSREIT 177,600,400.62 14.5227 +0.1255 14.6680 14.5227
TISCOUS 2,412,459,173.69 20.4290 +0.0940 20.6334 20.4290
TISCOUS3 3,952.90 0.0000 -10.8159 - -
TUSFIX 36,558,065.14 9.9094 -0.0272 9.9343 9.9094
TISCOEU 352,237,413.06 9.3666 +0.0037 9.4604 9.3666
TISCOGY 689,494,921.55 10.1588 -0.0099 10.2605 10.1588
TISCOGY1 613,969,401.75 8.5439 -0.0094 8.6294 8.5439
TISCOGY3 301,364,287.76 8.4540 -0.0091 8.5386 8.4540
TISCOGY4 195,883,136.43 8.6378 -0.0101 8.7243 8.6378
TISCOGY6 6,204,998.55 10.2611 -0.0126 - -
TISCOIN 128,734,465.39 11.6623 +0.1537 11.7790 11.6623
TISCOIN2 345,656,351.41 10.4256 +0.1384 - -
TEUPROP 70,084,890.63 9.8224 +0.0443 9.9207 9.8224
TUSEQ-UH 264,926,183.81 11.1324 +0.0640 11.2438 11.1324
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2559
TCHSTARP 540,470,269.50 7.9403 +0.0356 8.0198 7.9403
TISCOSA 120,668,640.17 9.4112 -0.0311 9.5054 9.4112
TSTARP 396,274,279.41 9.9196 -0.0048 10.0189 9.9196
TGHSTARP 1,287,770,435.74 8.6623 +0.0321 8.7490 8.6623
TSTAR-UH 161,541,380.61 9.1632 +0.0078 9.2549 9.1632
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า