ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 17 เมษายน 2558
Money Market Fund
TISCOSTF 2,454,234,095.88 12.2952 +0.0007 12.2953 12.2952
Equity Fund
TISCOMS 456,935,181.28 14.3845 +0.0007 14.5284 14.3845
TISCOEGF 584,448,101.16 40.8923 +0.0223 41.3013 40.8923
TEQDY1 16,314,287.85 10.4357 -0.0142 10.5402 10.4357
TISEQT15 194,820,210.72 10.3507 -0.0145 10.4543 10.3507
TISEQT17 871,718,531.72 10.2685 -0.0136 - -
TISEQT18 167,811,577.15 10.3513 -0.0136 - -
TISEQT19 87,947,652.66 10.2736 -0.0159 - -
TISEQT20 164,751,921.36 10.1621 -0.0168 - -
TSF 387,384,984.03 40.8864 -0.0653 41.2954 40.8864
TISCOEDF 206,236,508.35 1.5478 -0.0029 1.5634 1.5478
TISCOHD 230,284,085.17 13.0911 -0.0139 13.2221 13.0911
TCMEQF 133,101,958.78 3.1988 -0.0060 3.2309 3.1988
Mixed Fund
TKRLINK1 188,032,798.51 10.0470 +0.0023 - -
TCHLINK1 473,768,316.80 11.4418 +0.0016 - -
TCHLINK2 113,808,054.07 11.1519 +0.0015 - -
TCHLINK3 216,855,605.26 10.9692 +0.0018 - -
TBGF 68,755,900.77 28.8943 -0.0570 29.0389 28.8943
TBGF8020 168,192,375.04 13.2307 -0.0034 13.2639 13.2307
TNALINK1 167,248,387.80 11.0201 +0.0009 - -
TNALINK2 234,185,728.99 10.6547 +0.0016 - -
TISCOFLEX 137,843,921.58 35.8562 +0.0066 36.2149 35.8562
TISCOB6F 114,455,200.64 10.4660 -0.0271 - -
TISCOAGF 164,571,880.71 57.1053 +0.0168 57.3909 57.1053
TCMCSF 212,914,692.33 29.6493 -0.0549 29.9459 29.6493
Long Term Equity Fund (LTF)
TISCOLTF-A 2,186,621,052.16 33.8154 +0.0166 33.8155 33.8154
TISCOLTF-B 9,145,988.73 33.9527 +0.0173 33.9528 33.9527
TDLTF 507,619,698.99 19.6972 -0.0462 19.6973 19.6972
Retirement Mutual Fund (RMF)
TMSRMF 34,145,347.06 10.6079 -0.0027 10.6080 10.6079
TGOLDRMF 70,009,764.78 6.8946 -0.0231 6.8947 6.8946
TJPRMF 38,670,849.91 11.9921 -0.1171 11.9922 11.9921
TCHRMF 103,503,439.92 13.1053 -0.1525 13.1054 13.1053
TCIRMF 211,813,653.20 7.4619 -0.0235 7.4620 7.4619
TFIRMF-A 175,198,389.89 13.8506 +0.0023 13.8507 13.8506
TFIRMF-B 972,600.46 13.8788 +0.0024 13.8789 13.8788
TSFIRMF 296,033,676.24 12.9881 +0.0017 12.9882 12.9881
TFPRMF 1,166,479,496.26 58.7299 -0.1647 58.7300 58.7299
TEGRMF-A 468,078,898.71 59.5931 +0.0239 59.5932 59.5931
TEGRMF-B 2,177,295.33 59.8350 +0.0248 59.8351 59.8350
TAPRMF 61,138,865.42 11.3664 -0.0039 11.3665 11.3664
THDRMF 202,546,691.82 11.7836 -0.0123 11.7837 11.7836
Fixed Income Fund
TBOND1Y 2,824,503,151.93 10.9032 +0.0012 10.9033 10.9032
TFIX1Y2 516,316,088.28 10.2998 +0.0008 - -
TFIX1Y3 103,600,699.45 10.2878 +0.0007 - -
TFUND6M1 67,588,465.31 10.9185 +0.0005 - -
TFUND6M3 219,753,718.62 10.7878 +0.0005 - -
TFUND6M4 50,837,215.17 10.7749 +0.0006 - -
Foreign Investment Fund (FIF)
TISCOKOR 192,943,166.20 10.4421 -0.0025 10.5466 10.4421
TISCOK2 146,824,308.21 9.1845 -0.0024 9.2764 9.1845
TISCOK3 286,663,637.34 9.2780 -0.0011 9.3709 9.2780
TISCOK4 418,631,576.95 9.2207 -0.0001 9.3130 9.2207
TGOLD 198,939,237.72 10.7333 -0.0356 10.7871 10.7333
TJREIT 572,326,184.01 10.1348 -0.0982 10.2362 10.1348
TISCOJP 1,969,473,616.60 13.5035 -0.1331 13.6386 13.5035
TISCOCH 1,771,907,296.33 11.9860 -0.1384 12.1060 11.9860
TISCOC16 426,974,501.83 11.0891 -0.0003 - -
TISCOC17 71,554,733.18 10.8822 -0.0004 - -
TISCOCID 533,225,479.28 5.8339 -0.0181 5.8923 5.8339
TISCOTW1 532,394,015.38 10.3968 -0.0194 - -
TISCONA 519,974,800.06 12.1438 -0.0052 12.2653 12.1438
TISCONA2 277,314,048.19 11.0713 -0.0004 11.1821 11.0713
TISCONA3 162,499,931.49 11.2906 -0.0003 - -
TISCOUK 30,582,527.90 7.3236 +0.0816 7.3237 7.3236
TISCOLAF 56,170,607.89 6.1777 +0.0091 6.2396 6.1777
TISCOAP 242,124,425.88 15.5255 -0.0027 15.6809 15.5255
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 16 เมษายน 2558
Retirement Mutual Fund (RMF)
TUSRMF 21,185,216.63 11.4018 +0.0188 11.4019 11.4018
Foreign Investment Fund (FIF)
TISCOEU 436,173,023.64 11.1070 -0.1574 11.2182 11.1070
TUSREIT 281,800,922.05 12.4998 -0.0547 12.6249 12.4998
TISCOUS 1,929,650,557.14 19.4917 +0.0350 19.6867 19.4917
TISCOUS3 35,152,720.17 10.4856 +0.0325 - -
TISCOGY 418,014,788.86 12.0725 -0.3440 12.1933 12.0725
TISCOGY1 926,547,476.19 10.1740 -0.2911 10.2758 10.1740
TISCOOIL 426,389,306.49 5.5026 +0.2811 5.5577 5.5026
TOIL2 1,136,072,589.60 10.1715 +0.7661 - -
TOIL3 1,117,178,031.60 10.2455 +0.7700 - -
TOIL4 376,792,730.14 10.8618 +0.7462 - -
TOIL5 293,573,893.37 10.8532 +0.4880 - -
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 10 เมษายน 2558
TCHSTARP 647,002,267.24 10.2703 +0.1004 10.3731 10.2703
TSTARP 460,649,871.93 11.0994 +0.0317 11.2105 11.0994
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 09 เมษายน 2558
TISCOAEF 48,982,290.14 3.7673 -0.0172 3.8239 -
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า