ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 22 เมษายน 2562
Money Market Fund
TISCOSTF 2,924,588,185.39 12.7850 +0.0015 12.7851 12.7850
Fixed Income Fund
TBOND1Y 1,782,182,080.46 11.4675 +0.0012 11.4676 11.4675
TISCOFIX 3,088,439,624.62 10.4207 +0.0012 10.4208 10.4207
TISFIXX 2,171,513,972.71 10.4357 +0.0013 10.4358 -
Mixed Fund
TW-E20 420,318,744.91 14.4981 - 14.5344 14.4981
TW-BAL 65,092,848.58 31.2477 -0.0119 31.4040 31.2477
TW-E70 109,528,241.67 10.0168 -0.0057 10.0920 10.0168
TCINC 249,747,605.45 10.0550 -0.0029 10.0802 10.0550
TCINCP-A 84,132.86 10.9462 -0.0077 10.9737 10.9462
TCINCP-R 36,866,363.87 10.9410 -0.0078 10.9685 10.9410
TINC-A 740,579,601.42 11.7472 -0.0136 11.8060 11.7472
TINC-R 2,916,248,695.99 11.7415 -0.0136 11.8003 11.7415
TCMCSF 160,690,591.10 32.9631 -0.0002 33.2928 32.9631
TISCOAGF 173,491,834.30 73.0894 +0.0078 73.8204 73.0894
TISCOFLEX 106,588,205.54 40.6715 -0.0207 41.0783 40.6715
TCHLINK5 236,506,319.20 11.0257 +0.0022 - -
TCHLINK6 199,195,432.04 10.7768 +0.0021 - -
TCHLINK7 95,722,451.16 10.5105 +0.0020 - -
TJPLINK1 65,725,272.24 10.7763 +0.0019 - -
Equity Fund
TSF 920,350,956.89 48.5517 -0.2883 49.0373 48.5517
TCMEQF 101,986,474.02 2.8067 -0.0039 2.8349 2.8067
TISCOEDF 112,235,776.12 1.2138 -0.0017 1.2260 1.2138
TISCOEGF 819,542,428.28 49.8920 -0.0164 50.3910 49.8920
TISCOHD 873,133,113.70 15.4332 -0.0165 15.5876 15.4332
TISCOMS 2,635,107,323.15 14.4025 +0.0443 14.5466 14.4025
TISESG-A 47,488,601.46 13.3719 -0.0039 13.5057 -
TISESG-D 135,502,868.67 12.3123 -0.0036 12.3124 -
TISCODS 258,292,061.75 9.5634 -0.0034 9.6591 9.5634
TISCOBIG 498,094,098.75 11.0828 +0.0079 11.1937 11.0828
TEQT5M1 543,888,799.53 9.7434 +0.0006 9.8409 9.7434
TEQT5M3 217,406,697.41 10.0801 +0.0027 10.1810 10.0801
Long Term Equity Fund
TDLTF 514,452,248.14 20.8704 -0.0067 20.8705 20.8704
TISCOLTF-A 2,330,518,329.37 38.9263 -0.0125 38.9264 38.9263
TISCOLTF-B 67,593,914.44 39.9328 -0.0111 39.9329 39.9328
TMSLTF-A 271,221,438.97 11.4661 +0.0248 11.4662 11.4661
TMSLTF-B 10,575,003.47 11.6218 +0.0257 11.6219 11.6218
TDSLTF-A 95,820,416.30 10.8367 -0.0039 10.8368 10.8367
TDSLTF-B 5,328,926.62 10.9867 -0.0034 10.9868 10.9867
Retirement Mutual Fund
TSFIRMF 299,229,878.38 13.6314 +0.0012 13.6315 13.6314
TFIRMF-A 225,792,791.74 14.6770 +0.0013 14.6771 14.6770
TFIRMF-B 6,893,070.41 14.8292 +0.0015 14.8293 14.8292
TFIRMF-P 54,519,006.65 14.6774 +0.0013 14.6775 14.6774
TINRMF-A 26,675,435.52 10.1735 -0.0110 10.1736 10.1735
TINRMF-P 66,750,658.87 10.1737 -0.0109 10.1738 10.1737
TFPRMF-A 1,255,140,269.61 63.9303 -0.0030 63.9304 63.9303
TFPRMF-P 248,863,981.41 63.9305 -0.0030 63.9306 63.9305
TEGRMF-A 574,890,873.96 72.8203 -0.0228 72.8204 72.8203
TEGRMF-B 19,458,273.31 74.7033 -0.0201 74.7034 74.7033
TEGRMF-P 86,068,063.95 72.8206 -0.0227 72.8207 72.8206
THDRMF 245,687,165.21 13.9769 -0.0149 13.9770 13.9769
TMSRMF-A 164,881,877.29 11.3326 +0.0230 11.3327 11.3326
TMSRMF-B 4,727,535.86 11.5127 +0.0240 11.5128 11.5127
TMSRMF-P 26,293,207.12 11.3326 +0.0230 11.3327 11.3326
TAPRMF 51,171,805.85 11.3123 -0.0179 11.3124 11.3123
TCHRMF 127,983,981.52 10.4437 -0.0011 - -
TCIRMF 175,821,643.12 6.9637 -0.0401 - -
TJPRMF 55,084,708.01 13.1617 +0.0171 13.1618 13.1617
TGOLDRMF 69,166,160.67 6.7510 -0.0004 - -
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOAP 223,681,384.09 15.4718 -0.0238 15.6266 15.4718
TISCOCH 2,107,538,733.52 10.1105 -0.0001 - -
TISCOCID 185,857,349.63 4.8227 -0.0273 - -
TISCOJP 890,225,303.05 15.4048 +0.0191 15.5589 15.4048
TISCONA 303,226,471.41 13.3442 +0.0004 - -
TISCOC19 410,120,671.40 8.5536 +0.0005 - -
TISCOC20 280,054,400.04 8.5793 +0.0002 - -
TISCOC21 239,848,984.87 8.5516 +0.0003 - -
TCHT5M2 306,690,169.07 9.2181 +0.0001 - -
Foreign Investment Fund - Others
TJREIT 80,912,611.63 10.9918 +0.0865 11.1018 10.9918
TGOLD 163,844,473.03 10.6532 -0.0003 - -
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 19 เมษายน 2562
Retirement Mutual Fund
TEURMF 4,472,091.46 11.0301 -0.0025 - -
TUSRMF 35,007,127.51 14.7652 -0.0006 - -
TGHRMF 29,132,513.90 9.7489 -0.0004 - -
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TUSFIX 81,404,882.35 9.2052 - - -
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOIN 125,446,845.20 12.5246 -0.0004 - -
TISCOJPA 242,961,106.56 10.2404 +0.0468 - -
TISCOLAF 27,576,900.53 6.0606 -0.0003 - -
TISCOEU 523,634,218.54 11.7005 -0.0026 - -
TISCOGY 210,938,281.42 11.9162 -0.0021 - -
TISCOUS 1,686,554,590.57 26.7387 -0.0009 - -
TUSEQ-UH 183,846,126.23 13.5041 -0.0006 - -
TISCOGEM 520,009,707.93 10.8077 -0.0003 - -
TISCOGC 304,331,025.80 11.2192 -0.0004 - -
TUSFIN-A 1,599,362,984.98 9.5746 -0.0003 - -
TCTEC5M1 157,570,506.50 8.8441 -0.0007 - -
Foreign Investment Fund - Others
TUSREIT 115,761,132.65 14.2792 -0.0005 - -
TISCOOIL 61,828,066.11 3.8905 -0.0001 - -
TUSOIL 87,463,331.68 7.7267 -0.0003 - -
TOIL6 37,566,278.03 7.3936 -0.0003 - -
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 18 เมษายน 2562
Foreign Investment Fund - Mixed Fund
TGINC-A 899,706,324.54 10.5136 -0.0034 10.5663 10.5136
TGINC-R 995,125,680.82 10.5132 -0.0035 10.5659 10.5132
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TCHSTARP 758,440,384.69 10.6520 -0.0296 10.7586 10.6520
TISCOINA-A 304,108,457.14 9.5967 -0.0385 9.6928 9.5967
TSTARP 632,904,926.53 12.0156 -0.0080 12.1359 12.0156
TSTAR-UH 153,315,901.54 10.2634 +0.0058 10.3661 10.2634
TGESG 225,219,844.42 10.3242 -0.0096 10.4275 10.3242
TISCOGIF-R 325,517,326.76 10.1086 +0.0209 10.2098 10.1086
TGHSTARP 885,399,629.17 9.1320 -0.0722 9.2234 9.1320
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 17 เมษายน 2562
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOSA 64,969,521.69 10.6892 -0.0341 10.7962 10.6892
TGHDIGI 735,165,122.70 9.4979 -0.4559 9.5930 9.4979
TISTECH-A 378,305,934.53 11.5451 +0.0153 11.6607 11.5451
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า