ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
Money Market Fund
TISCOSTF 2,479,151,241.19 12.7569 +0.0005 12.7570 12.7569
Fixed Income Fund
TBOND1Y 1,806,009,856.42 11.4364 +0.0008 11.4365 11.4364
TISCOFIX 3,016,431,457.40 10.3864 +0.0005 10.3865 10.3864
TISFIXX 2,161,175,456.76 10.3997 +0.0005 10.3998 10.3997
Mixed Fund
TW-E20 479,368,948.14 14.3898 -0.0279 14.4259 14.3898
TW-BAL 65,445,802.14 30.8796 -0.1834 31.0341 30.8796
TCMCSF 156,796,195.85 31.6781 -0.3137 31.9950 31.6781
TISCOAGF 157,593,420.89 70.5954 -0.3045 71.3015 70.5954
TISCOFLEX 105,451,439.30 39.9136 -0.3957 40.3128 39.9136
TW-E70 106,568,476.12 9.8875 -0.0613 9.9618 9.8875
TINC-A 425,483,110.02 11.4352 -0.0339 11.4925 11.4352
TINC-R 2,976,225,280.81 11.4317 -0.0339 11.4890 11.4317
TSRI-A 234,822.69 10.7374 -0.0258 10.7643 10.7374
TSRI-R 41,268,054.11 10.7343 -0.0258 10.7612 10.7343
TCHLINK5 235,446,486.99 10.9763 +0.0135 - -
TCHLINK6 198,166,699.96 10.7212 +0.0124 - -
TCHLINK7 95,068,877.36 10.4387 +0.0156 - -
TJPLINK1 65,421,534.10 10.7265 +0.0132 - -
Equity Fund
TSF 925,090,167.48 47.9738 -0.3687 48.4536 47.9738
TCMEQF 99,420,992.10 2.7312 -0.0228 2.7586 2.7312
TISCOEDF 109,221,202.10 1.1812 -0.0098 1.1931 1.1812
TISCOEGF 846,092,542.29 48.9762 -0.4580 49.4661 48.9762
TISCOHD 716,929,045.78 14.9297 -0.1270 15.0791 14.9297
TISCOMS 2,731,232,693.22 14.1342 -0.1913 14.2756 14.1342
TISESG-A 46,394,747.05 13.1034 -0.1152 13.2345 -
TISESG-D 132,782,211.15 12.0650 -0.1062 12.0651 -
TISCODS 260,542,787.90 9.1633 -0.0491 9.2550 9.1633
TISCOBIG 516,258,353.83 10.8346 -0.1266 10.9430 10.8346
TEQT5M1 538,211,067.07 9.5043 -0.0874 9.5994 9.5043
TEQT5M3 214,580,362.44 9.8207 -0.0910 - -
TEQT5M4 64,396,088.50 10.3090 -0.0989 - -
Long Term Equity Fund
TDLTF 515,006,655.98 20.4718 -0.2013 20.4719 20.4718
TISCOLTF-A 2,308,873,826.65 38.1812 -0.3773 38.1813 38.1812
TISCOLTF-B 62,810,967.61 39.1306 -0.3860 39.1307 39.1306
TMSLTF-A 267,571,181.19 11.2293 -0.1589 11.2294 11.2293
TMSLTF-B 8,869,559.32 11.3708 -0.1607 11.3709 11.3708
TDSLTF-A 90,771,791.54 10.3901 -0.0546 10.3902 10.3901
TDSLTF-B 4,515,628.63 10.5237 -0.0551 10.5238 10.5237
Retirement Mutual Fund
TSFIRMF 298,578,541.73 13.5999 +0.0006 13.6000 13.5999
TFIRMF-A 223,545,085.83 14.6375 +0.0005 14.6376 14.6375
TFIRMF-B 6,330,627.21 14.7850 +0.0006 14.7851 14.7850
TFIRMF-P 41,625,009.43 14.6378 +0.0005 14.6379 14.6378
TINRMF-A 22,765,960.60 9.9192 -0.0292 9.9193 9.9192
TINRMF-P 58,696,039.05 9.9194 -0.0292 9.9195 9.9194
TFPRMF-A 1,241,604,300.33 62.7801 -0.6580 62.7802 62.7801
TFPRMF-P 245,824,592.10 62.7803 -0.6579 62.7804 62.7803
TEGRMF-A 562,733,413.04 71.4424 -0.6986 71.4425 71.4424
TEGRMF-B 17,354,864.85 73.2189 -0.7149 73.2190 73.2189
TEGRMF-P 87,228,719.48 71.4427 -0.6986 71.4428 71.4427
THDRMF 239,938,711.31 13.5110 -0.1157 13.5111 13.5110
TMSRMF-A 166,745,983.98 11.1061 -0.1592 11.1062 11.1061
TMSRMF-B 4,030,806.90 11.2695 -0.1613 11.2696 11.2695
TMSRMF-P 34,011,292.10 11.1061 -0.1592 11.1062 11.1061
TAPRMF 50,176,469.97 10.7449 -0.0076 - -
TCHRMF 122,411,249.35 9.7545 -0.1866 9.7546 9.7545
TCIRMF 164,730,187.40 6.3818 -0.1214 6.3819 6.3818
TJPRMF 48,766,331.34 12.2980 -0.1172 12.2981 12.2980
TGOLDRMF 71,986,388.80 6.9640 +0.0304 6.9641 6.9640
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOAP 223,866,805.63 14.7175 -0.0105 - -
TISCOCH 2,115,562,092.16 9.4372 -0.1778 9.5317 9.4372
TISCOCID 173,495,794.17 4.4144 -0.0824 4.4586 4.4144
TISCOJP 945,007,842.38 14.3858 -0.1424 14.5298 14.3858
TISCOKOR 10,764,773.88 9.7180 -0.1706 9.8153 9.7180
TISCONA 294,310,478.40 12.4881 -0.2224 12.6131 12.4881
TISCOC19 388,074,464.53 7.9740 -0.1544 8.0538 7.9740
TISCOC20 267,914,000.75 7.9918 -0.1552 8.0718 7.9918
TISCOC21 227,668,355.26 7.9778 -0.1480 8.0577 7.9778
TCHT5M2 296,062,282.10 8.6050 -0.1549 8.6912 8.6050
TJPT5M2 70,731,500.05 10.1787 -0.0977 - -
Foreign Investment Fund - Others
TJREIT 80,065,837.08 10.6010 -0.0051 10.7071 10.6010
TGOLD 208,253,137.24 11.0107 +0.0509 11.0659 11.0107
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
Retirement Mutual Fund
TEURMF 4,281,567.20 10.1805 -0.0288 10.1806 10.1805
TUSRMF 33,173,697.74 13.9720 -0.0262 13.9721 13.9720
TGHRMF 31,487,446.29 10.3553 +0.0365 10.3554 10.3553
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TUSFIX 83,618,718.76 9.0262 +0.0208 9.0489 9.0262
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOIN 117,094,677.19 11.1980 +0.0581 11.3101 11.1980
TISCOJPA 240,912,132.63 9.7743 -0.0172 9.8721 9.7743
TISCOLAF 27,530,277.83 6.2402 +0.1414 6.3027 6.2402
TISCOEU 476,482,153.54 10.6027 -0.0632 10.7088 10.6027
TISCOGY 193,665,184.24 10.8315 -0.0764 10.9399 10.8315
TISCOUS 1,664,590,043.51 25.3122 -0.0461 25.5654 25.3122
TUSEQ-UH 193,694,623.29 12.6047 -0.0002 12.7308 12.6047
TISCOGEM 508,007,553.38 10.0825 +0.0216 10.1834 10.0825
TISCOGC 327,359,250.50 10.6604 -0.0399 10.7671 10.6604
TUSFIN-A 1,923,039,329.58 9.0566 -0.1060 9.1473 9.0566
TCTEC5M1 171,329,020.42 8.0751 -0.0346 8.1560 8.0751
Foreign Investment Fund - Others
TUSREIT 115,089,922.86 14.0374 +0.0485 14.1779 14.0374
TISCOOIL 57,807,250.91 3.5717 +0.0214 3.6075 3.5717
TUSOIL 76,270,430.79 6.7021 +0.0793 6.7692 6.7021
TOIL6 36,445,584.93 6.4132 +0.0753 6.4774 6.4132
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
Foreign Investment Fund - Mixed Fund
TGINC-A 1,172,174,486.51 10.1049 -0.0020 10.1555 10.1049
TGINC-R 1,082,809,106.73 10.1045 -0.0020 10.1551 10.1045
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TCHSTARP 747,797,663.83 9.8240 +0.0697 9.9223 9.8240
TISCOINA-A 271,478,892.12 8.7890 -0.0408 8.8770 8.7890
TSTARP 543,408,231.95 11.4252 +0.0303 11.5396 11.4252
TSTAR-UH 146,051,115.11 9.6125 +0.0154 9.7087 9.6125
TGESG 328,110,391.01 9.8017 +0.0545 9.8998 9.8017
TISCOGIF-R 430,588,368.80 9.8835 +0.0176 9.9824 9.8835
TISCOSA 62,527,295.75 10.1488 +0.0519 10.2504 10.1488
TGHSTARP 973,347,213.49 9.6176 +0.0493 9.7139 9.6176
TISTECH-A 487,274,020.98 10.8626 +0.0479 10.9713 10.8626
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า