ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 24 เมษายน 2557
Money Market Fund
TISCOSTF 1,595,545,513.23 12.1055 +0.0005 12.1056 12.1055
Equity Fund
TISCOMS 71,953,919.41 10.8514 +0.1311 10.9600 10.8514
TISCOEGF 581,779,207.02 36.4187 -0.0072 36.7830 36.4187
TEQDY1 56,808,968.08 9.7557 -0.0091 - -
TISEQT10 34,334,172.51 9.9162 -0.0122 10.0155 9.9162
TISEQT11 575,659,707.75 10.0611 -0.0141 10.1618 10.0611
TISEQT15 609,026,479.49 9.6762 -0.0112 - -
TSF 367,668,623.88 33.3252 -0.0668 33.6586 33.3252
TISCOEDF 202,389,550.74 1.4414 -0.0003 1.4559 1.4414
TISCOHD 310,237,590.77 11.8744 -0.0307 11.9932 11.8744
TCMEQF 150,352,319.99 3.5886 -0.0006 3.6246 3.5886
Mixed Fund
TCHLINK1 413,715,013.52 9.9915 +0.0033 - -
TCHLINK2 102,116,812.84 10.0063 +0.0039 - -
TBGF 77,949,521.64 26.8565 +0.0149 26.9909 26.8565
TBGF8020 169,312,305.10 12.5652 +0.0043 12.5967 12.5652
TISCOFLEX 124,446,108.03 32.9235 -0.0038 33.2528 32.9235
TISCOB5F 35,708,154.87 10.0299 +0.0097 - -
TISCOB9 615,179,214.16 9.8236 -0.0019 - -
TISCOAGF 164,535,651.64 52.5245 -0.1010 52.7872 52.5245
TCMCSF 208,241,254.76 27.2829 -0.0011 27.5558 27.2829
Long Term Equity Fund (LTF)
TISCOLTF 2,000,496,045.86 30.2454 -0.0046 30.2455 30.2454
TDLTF 505,662,802.77 18.8927 -0.0507 18.8928 18.8927
Retirement Mutual Fund (RMF)
TGOLDRMF 77,107,956.83 7.3868 -0.0042 7.3869 7.3868
TJPRMF 23,777,504.08 9.2505 -0.0751 9.2506 9.2505
TCHRMF 47,377,050.16 9.0589 +0.0285 9.0590 9.0589
TCIRMF 162,983,273.89 5.6724 -0.0005 5.6725 5.6724
TFIRMF 167,275,951.31 13.3935 +0.0095 13.3936 13.3935
TSFIRMF 285,836,730.36 12.6789 +0.0104 12.6790 12.6789
TFPRMF 1,070,889,582.59 53.7003 -0.0080 53.7004 53.7003
TEGRMF 415,457,742.17 53.1694 +0.0040 53.1695 53.1694
TAPRMF 58,167,649.64 10.5529 -0.0024 10.5530 10.5529
THDRMF 170,625,462.75 10.6890 -0.0268 10.6891 10.6890
Fixed Income Fund
TBOND1Y 1,789,732,503.22 10.6541 +0.0056 10.6542 10.6541
TFUND3M2 89,794,680.11 10.5854 +0.0012 - -
TFUND3M4 93,025,528.26 10.5692 +0.0006 - -
TFUND3M5 140,924,115.88 10.5602 +0.0006 - -
TFUND3M6 92,877,712.45 10.5505 +0.0007 - -
TFUND3M7 88,037,299.99 10.5485 +0.0007 - -
TFUND3M8 273,866,051.83 10.5417 +0.0006 - -
TFUN3M10 167,711,250.76 10.5292 +0.0007 - -
TFUN3M14 3,409.29 0.0000 - - -
TFUND6M1 167,900,784.70 10.6322 +0.0007 - -
TFUND6M2 175,680,510.41 10.6275 +0.0008 - -
TFUND6M3 336,549,712.77 10.5035 +0.0009 - -
TFUND6M4 92,679,292.10 10.4914 +0.0007 - -
TFUND6M5 265,810,244.31 10.4924 +0.0007 - -
TFUND6M6 337,603,868.97 10.4884 +0.0007 - -
TFUND6M7 280,792,976.84 10.4874 +0.0004 - -
Foreign Investment Fund (FIF)
TISCOKR1 82,566,026.57 10.6702 +0.0352 - -
TGOLD 249,997,226.35 11.4529 -0.0069 11.4816 11.4529
TISCOJP 1,078,558,159.65 10.2588 -0.0851 10.3615 10.2588
TISCOJP1 316,476,145.80 9.4177 -0.0854 - -
TISCOJP2 297,841,271.52 9.3392 -0.0847 - -
TISCOJP3 116,146,476.57 9.7184 -0.0872 - -
TISCOCH 1,320,494,565.59 8.0762 +0.0300 8.1571 8.0762
TISCOCT6 611,186,841.86 9.0971 +0.0332 9.1882 9.0971
TISCOCT7 759,569,734.16 9.1085 +0.0333 9.1997 9.1085
TISCOCT8 385,312,697.90 9.0224 +0.0333 9.1127 9.0224
TISCOC11 292,187,229.33 8.7157 +0.0316 - -
TISCOC12 137,508,406.55 10.2431 +0.0376 - -
TISCOC14 39,781,950.96 10.1902 +0.0373 - -
TISCOCID 479,102,406.26 4.8053 -0.0003 4.8535 4.8053
TISCONA 377,924,867.43 10.4164 +0.0338 10.5207 10.4164
TISCONA1 215,981,040.23 10.1381 +0.0341 - -
TISCOUK 47,874,597.00 8.1924 -0.0160 8.1925 8.1924
TISCOLAF 92,195,327.57 7.4293 -0.0015 7.5037 7.4293
TISCOAP 431,853,641.75 14.2405 -0.0027 14.3830 14.2405
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 23 เมษายน 2557
Retirement Mutual Fund (RMF)
TUSRMF 15,706,859.36 10.1876 -0.0410 10.1877 10.1876
Foreign Investment Fund (FIF)
TISCOEU 270,291,824.50 10.2321 -0.0853 10.3345 10.2321
TISCOUS 1,597,293,330.02 17.2414 -0.0687 17.4139 17.2414
TISCOOIL 95,014,798.29 10.6040 -0.0319 10.6571 10.6040
TUSREIT 202,617,443.71 10.6673 -0.0447 10.7741 10.6673
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 17 เมษายน 2557
TISCOAEF 138,235,784.29 5.6229 +0.0370 5.7073 -
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า