ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 19 กันยายน 2557
Money Market Fund
TISCOSTF 2,070,771,688.13 12.1807 +0.0003 12.1808 12.1807
Equity Fund
TISCOMS 225,456,080.94 13.3946 +0.0115 13.5286 13.3946
TISCOEGF 606,952,364.39 39.8726 +0.0162 40.2714 39.8726
TEQDY1 29,424,994.09 10.8014 +0.0169 10.9095 10.8014
TISEQT15 284,141,107.06 10.6695 +0.0161 10.7763 10.6695
TSF 422,809,776.61 38.5246 -0.0054 38.9099 38.5246
TISCOEDF 214,220,272.62 1.5704 +0.0007 1.5862 1.5704
TISCOHD 273,887,667.42 13.1619 +0.0336 13.2936 13.1619
TCMEQF 134,596,543.34 3.2348 +0.0014 3.2672 3.2348
Mixed Fund
TKRLINK1 187,089,283.99 9.9966 +0.0010 - -
TCHLINK1 430,988,178.71 10.4086 +0.0010 - -
TCHLINK2 104,040,843.98 10.1948 +0.0010 - -
TCHLINK3 196,079,987.34 9.9183 +0.0011 - -
TBGF 80,772,931.43 28.4119 +0.0003 28.5541 28.4119
TBGF8020 152,894,007.07 12.8653 +0.0054 12.8976 12.8653
TNALINK1 158,558,287.01 10.4475 +0.0011 - -
TNALINK2 223,047,039.22 10.1480 +0.0011 - -
TISCOFLEX 135,836,442.35 36.0701 +0.0099 36.4309 36.0701
TISCOB5F 36,948,900.33 10.3784 +0.0004 - -
TISCOAGF 152,143,635.69 55.7367 -0.0352 56.0155 55.7367
TCMCSF 223,443,337.81 29.8502 +0.0155 30.1488 29.8502
Long Term Equity Fund (LTF)
TISCOLTF-A 2,121,721,925.78 32.9740 +0.0161 32.9741 32.9740
TISCOLTF-B 2,458,441.25 33.0060 +0.0166 33.0061 33.0060
TDLTF 533,103,798.42 20.4001 +0.0798 20.4002 20.4001
Retirement Mutual Fund (RMF)
TMSRMF 13,056,043.77 10.0931 -0.0035 10.0932 10.0931
TGOLDRMF 70,945,171.59 7.0399 -0.0115 7.0400 7.0399
TJPRMF 26,097,709.68 10.2329 +0.1283 10.2330 10.2329
TCHRMF 56,799,523.77 9.9830 -0.0105 9.9831 9.9830
TCIRMF 180,609,022.20 6.4641 +0.0238 6.4642 6.4641
TFIRMF-A 169,599,958.24 13.5322 +0.0017 13.5323 13.5322
TFIRMF-B 287,006.07 13.5389 +0.0018 13.5390 13.5389
TSFIRMF 285,438,547.70 12.7797 +0.0013 12.7798 12.7797
TFPRMF 1,162,791,689.71 58.6999 +0.0273 58.7000 58.6999
TEGRMF-A 450,765,822.41 58.0865 +0.0255 58.0866 58.0865
TEGRMF-B 616,392.61 58.1429 +0.0264 58.1430 58.1429
TAPRMF 58,745,173.59 10.8169 +0.0091 10.8170 10.8169
THDRMF 189,521,161.91 11.8397 +0.0312 11.8398 11.8397
Fixed Income Fund
TBOND1Y 1,925,575,372.75 10.7389 +0.0011 10.7390 10.7389
TFIX1Y2 506,112,648.99 10.0962 +0.0010 - -
TFIX1Y3 101,625,126.64 10.0916 +0.0010 - -
TFUND3M2 233,945,462.92 10.6978 +0.0007 - -
TFUND3M5 73,048,964.58 10.6696 +0.0006 - -
TFUND3M8 346,598,717.38 10.6558 +0.0006 - 10.6558
TFUN3M10 179,548,149.57 10.6406 +0.0008 - -
TFUND6M1 182,493,444.90 10.7496 +0.0009 - -
TFUND6M2 181,484,598.07 10.7414 +0.0009 - -
TFUND6M3 341,254,612.11 10.6504 +0.0008 - -
TFUND6M4 92,533,591.66 10.6225 +0.0008 - -
TFUND6M5 230,359,906.27 10.6300 +0.0008 - -
TFUND6M6 378,468,225.48 10.6094 +0.0007 - -
TFUND6M7 282,089,489.67 10.6068 +0.0011 - -
Foreign Investment Fund (FIF)
TISCOK2 347,398,540.68 9.4746 -0.0286 - -
TISCOK3 671,027,724.44 9.6213 -0.0291 - -
TISCOK4 437,377,987.93 9.6000 -0.0291 - -
TGOLD 212,964,158.01 10.9168 -0.0184 10.9442 10.9168
TISCOJP 1,726,547,023.61 11.3333 +0.1481 11.4467 11.3333
TISCOJP1 324,340,335.93 10.4940 +0.1339 10.5990 10.4940
TISCOJP2 321,596,970.81 10.3897 +0.1367 10.4937 10.3897
TISCOJP3 128,631,479.17 10.7630 +0.1324 - -
TISCOCH 1,425,240,521.47 8.9597 -0.0091 9.0494 8.9597
TISCOCT6 386,887,480.97 10.0905 -0.0105 10.1915 10.0905
TISCOCT7 540,520,813.67 10.0930 -0.0103 10.1940 10.0930
TISCOCT8 281,069,695.02 10.0086 -0.0102 10.1088 10.0086
TISCOC11 311,704,892.35 9.6532 -0.0100 9.7498 9.6532
TISCOC15 177,886,193.44 9.7332 -0.0098 - -
TISCOCID 481,381,333.62 5.5295 +0.0200 5.5849 5.5295
TISCONA 619,400,326.84 11.0476 +0.0175 11.1582 11.0476
TISCONA2 311,664,795.96 10.1410 +0.0170 - -
TISCOUK 36,452,484.58 7.9575 +0.0241 7.9576 7.9575
TISCOLAF 78,747,599.84 7.8527 -0.0719 7.9313 7.8527
TISCOAP 385,705,042.62 14.6538 +0.0128 14.8004 14.6538
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 18 กันยายน 2557
Retirement Mutual Fund (RMF)
TUSRMF 15,989,087.28 10.8655 +0.0422 10.8656 10.8655
Foreign Investment Fund (FIF)
TISCOEU 400,243,169.06 9.9559 +0.1294 10.0556 9.9559
TISCOUS 1,607,923,336.97 18.4565 +0.0715 18.6412 18.4565
TISCOGY 486,925,556.40 10.2867 +0.1550 10.3897 10.2867
TISCOGY1 882,812,611.37 9.3149 +0.1410 - -
TISCOGY2 537,333,951.50 9.7819 +0.1461 - -
TISCOOIL 103,605,081.66 10.0838 -0.0996 10.1343 10.0838
TUSREIT 210,371,752.07 10.9613 -0.0963 11.0710 10.9613
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 16 กันยายน 2557
TISCOAEF 69,250,044.04 4.2432 +0.0065 4.3069 -
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า