ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 08 ธันวาคม 2559
Money Market Fund
TISCOSTF 2,409,935,534.63 12.4992 +0.0003 12.4993 12.4992
Fixed Income Fund
TBOND1Y 1,991,973,143.38 11.1446 +0.0002 11.1447 11.1446
TISCOFIX 1,420,034,962.88 10.0200 -0.0003 10.0201 10.0200
TISFIXX 1,263,905,714.44 10.0119 -0.0015 10.0120 -
Mixed Fund
TBGF 59,226,981.26 28.0114 +0.0786 28.1516 28.0114
TBGF8020 131,284,320.76 13.6694 +0.0182 13.7037 13.6694
TISCOAGF 116,401,213.34 58.5811 +0.0487 58.8741 58.5811
TISCOFLEX 88,733,852.27 34.7127 +0.2358 35.0599 34.7127
TCMCSF 169,027,948.76 27.8797 +0.1075 28.1586 27.8797
TINCOME 855,373,946.03 10.3086 +0.0309 10.3602 10.3086
TISCOSRI 38,728,162.75 9.9941 +0.0078 10.0192 9.9941
TCHLINK5 221,628,739.88 10.3321 -0.0035 - -
TCHLINK6 188,549,690.17 10.2009 -0.0017 - -
TCHLINK7 90,504,136.71 9.9375 -0.0028 - -
TJPLINK1 61,858,008.15 10.1423 -0.0003 - -
Equity Fund
TSF 347,412,656.35 40.5010 +0.2405 40.9061 40.5010
TCMEQF 104,800,004.59 2.6259 +0.0101 2.6523 2.6259
TISCOEGF 506,821,303.81 40.2425 +0.2174 40.6450 40.2425
TISCOEDF 159,899,763.33 1.4334 +0.0052 1.4478 1.4334
TISCOHD 176,775,053.51 12.9576 +0.0704 13.0873 12.9576
TISCOMS 936,824,685.70 15.3141 -0.0006 15.4673 15.3141
TISESG-S 121,202,359.61 11.1491 +0.0954 11.1492 11.1491
TISCODS 81,351,589.01 10.0447 +0.0660 10.1452 10.0447
TEQDY1 11,451,265.31 9.6290 +0.0375 9.7254 9.6290
TISEQT15 103,629,169.69 9.6533 +0.0402 9.7499 9.6533
TISEQT17 453,219,119.70 9.6603 +0.0393 9.7570 9.6603
TISEQT18 74,561,113.46 9.7458 +0.0391 9.8434 9.7458
TISEQT19 42,801,876.55 9.5986 +0.0393 9.6947 9.5986
TISEQT20 129,397,721.37 9.5499 +0.0394 9.6455 9.5499
TISEQT24 222,984,291.79 10.0106 +0.0479 - -
Long Term Equity Fund
TDLTF 478,874,961.63 19.0367 +0.0972 19.0368 19.0367
TISCOLTF-A 2,040,720,642.22 31.6810 +0.1669 31.6811 31.6810
TISCOLTF-B 30,250,083.06 32.0907 +0.1696 32.0908 32.0907
TMSLTF-A 26,741,454.54 11.2519 +0.0154 11.2520 11.2519
TMSLTF-B 182,395.25 11.2610 +0.0156 11.2611 11.2610
TDSLTF-A 22,057,288.95 10.0010 +0.0569 10.0011 10.0010
TDSLTF-B 71,124.21 10.0091 +0.0571 10.0092 10.0091
Retirement Mutual Fund
TSFIRMF 302,843,994.91 13.2221 +0.0048 13.2222 13.2221
TFIRMF-A 210,227,285.81 14.2095 -0.0010 14.2096 14.2095
TFIRMF-B 3,324,492.81 14.3012 -0.0010 14.3013 14.3012
TFIRMF-P 0.00 14.2095 -0.0010 14.2096 14.2095
TFPRMF-A 1,106,669,393.40 56.6073 +0.1071 56.6074 56.6073
TFPRMF-P 0.00 56.6073 +0.1071 56.6074 56.6073
TEGRMF-A 440,069,750.18 58.6423 +0.3232 58.6424 58.6423
TEGRMF-B 7,281,293.58 59.4008 +0.3283 59.4009 59.4008
TEGRMF-P 3,390,194.38 58.6424 +0.3232 58.6425 58.6424
THDRMF 200,832,492.56 11.7053 +0.0618 11.7054 11.7053
TMSRMF-A 86,890,976.80 11.1727 +0.0212 11.1728 11.1727
TMSRMF-B 78,198.58 11.1813 +0.0213 11.1814 11.1813
TMSRMF-P 0.00 11.1727 +0.0212 11.1728 11.1727
TAPRMF 49,648,560.21 9.7370 +0.1351 9.7371 9.7370
TCHRMF 105,855,862.42 9.1609 +0.0426 9.1610 9.1609
TCIRMF 151,682,052.18 5.8188 +0.0662 5.8189 5.8188
TJPRMF 47,634,602.20 11.2331 +0.1477 11.2332 11.2331
TGOLDRMF 64,433,576.95 6.6376 +0.0476 6.6377 6.6376
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOAP 246,987,931.71 13.1595 +0.1834 13.2912 13.1595
TISCOCID 337,082,504.76 4.6425 +0.0525 4.6890 4.6425
TISCOLAF 30,338,863.59 5.5232 +0.1048 5.5785 5.5232
TISCOCH 2,511,071,909.35 8.5803 +0.0409 8.6662 8.5803
TISCOC19 513,374,346.35 7.2235 +0.0335 7.2958 7.2235
TISCOC20 359,315,395.65 7.2696 +0.0336 7.3424 7.2696
TISCOC21 266,591,884.82 7.2550 +0.0338 7.3277 7.2550
TISCOC22 78,460,109.73 8.6039 +0.0398 8.6900 8.6039
TISCOKOR 79,074,742.67 9.5384 +0.2083 9.6339 9.5384
TISCOK2 66,164,331.28 8.3893 +0.1821 8.4733 8.3893
TISCOK3 143,042,025.60 8.4763 +0.1851 8.5612 8.4763
TISCOK4 182,839,451.26 8.4364 +0.1838 8.5209 8.4364
TISCONA 205,585,811.64 10.8001 +0.1314 10.9082 10.8001
TISCOJP 2,084,131,884.59 12.9246 +0.1707 13.0539 12.9246
TISCOJP8 35,368,763.05 10.8308 -0.0005 - -
Foreign Investment Fund - Others
TJREIT 441,081,776.82 9.8678 +0.0768 9.9666 9.8678
TGOLD 228,038,368.10 10.4114 +0.0728 10.4636 10.4114
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 07 ธันวาคม 2559
Retirement Mutual Fund
TEURMF 3,750,268.23 9.5122 +0.0888 9.5123 9.5122
TUSRMF 24,652,576.16 12.0918 +0.1521 12.0919 12.0918
TGHRMF 12,340,840.64 8.5941 -0.1252 8.5942 8.5941
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TUSFIX 68,432,479.26 10.0983 +0.0151 10.1236 10.0983
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOUS 2,378,619,382.66 21.2329 +0.2800 21.4453 21.2329
TUSEQ-UH 406,593,476.12 11.6691 +0.1614 11.7859 11.6691
TISCOEU 298,261,286.82 9.9706 +0.1283 10.0704 9.9706
TISCOGY 522,872,128.01 10.9598 +0.2037 11.0695 10.9598
TISCOGY1 468,542,219.87 9.2053 +0.1696 9.2975 9.2053
TISCOGY3 224,661,976.05 9.1365 +0.1686 9.2280 9.1365
TISCOGY4 153,083,769.73 9.3051 +0.1745 9.3983 9.3051
TISCOIN 372,722,327.83 11.0376 +0.1160 11.1481 11.0376
TISCOGC 207,659,216.91 10.0773 +0.0542 - -
Foreign Investment Fund - Others
TUSREIT 164,673,241.73 13.2233 +0.2604 13.3556 13.2233
TEUPROP 61,049,467.20 9.1075 +0.0739 9.1987 9.1075
TISCOOIL 126,586,101.68 3.4540 -0.0446 3.4886 3.4540
TUSOIL 203,822,215.63 6.8580 -0.1214 6.9267 6.8580
TOIL6 161,953,799.91 6.4890 -0.1146 6.5540 6.4890
TOIL9 119,608,668.70 8.4061 -0.1483 8.4903 8.4061
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 06 ธันวาคม 2559
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TSTARP 435,811,310.43 10.2336 +0.1058 10.3360 10.2336
TSTAR-UH 169,274,662.77 9.5683 +0.0939 9.6641 9.5683
TCHSTARP 753,687,268.33 8.2941 -0.0033 8.3771 8.2941
TGHSTARP 1,333,555,705.25 7.9029 +0.0621 7.9820 7.9029
TISCOSA 117,206,447.90 9.1072 +0.1033 9.1984 9.1072
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า