ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
Money Market Fund
TISCOSTF 3,021,063,509.71 12.5270 +0.0002 12.5271 12.5270
Fixed Income Fund
TBOND1Y 2,001,641,553.97 11.1824 +0.0023 11.1825 11.1824
TISCOFIX 1,687,498,031.29 10.0631 +0.0016 10.0632 10.0631
TISFIXX 1,536,529,645.62 10.0591 +0.0017 10.0592 -
Mixed Fund
TBGF 63,892,495.02 28.1023 -0.0072 28.2429 28.1023
TBGF8020 112,831,028.07 13.7396 - 13.7740 13.7396
TISCOAGF 138,909,491.12 58.4527 +0.1016 58.7451 58.4527
TISCOFLEX 106,201,106.56 35.1472 -0.0157 35.4988 35.1472
TCMCSF 164,875,503.72 28.3335 +0.0066 28.6169 28.3335
TINCOME 829,326,956.12 10.4619 +0.0114 10.5143 10.4619
TISCOSRI 37,988,591.68 10.0265 +0.0052 10.0517 10.0265
TCHLINK5 223,889,553.30 10.4375 - - -
TCHLINK6 189,801,540.65 10.2686 - - -
TCHLINK7 91,067,984.71 9.9994 +0.0009 - -
TJPLINK1 62,560,157.76 10.2574 - - -
Equity Fund
TSF 323,502,792.34 40.0665 +0.4151 40.4673 40.0665
TCMEQF 105,441,233.72 2.6639 +0.0006 2.6906 2.6639
TISCOEGF 521,335,225.98 40.9990 +0.0161 41.4091 40.9990
TISCOEDF 127,168,299.55 1.2307 +0.0003 1.2431 1.2307
TISCOHD 574,904,749.27 13.9395 -0.0062 14.0790 13.9395
TISCOMS 1,761,975,583.20 15.1163 +0.0427 15.2676 15.1163
TISESG-S 127,196,817.96 11.7005 -0.0247 11.7006 11.7005
TISCODS 454,142,495.36 10.6871 -0.0028 10.7941 10.6871
TEQDY1 11,500,150.96 9.8380 -0.0223 9.9365 9.8380
TISEQT15 94,091,541.46 9.9043 -0.0171 10.0034 9.9043
TISEQT17 437,790,873.69 9.9098 -0.0178 10.0090 9.9098
TISEQT18 61,893,295.69 9.9991 -0.0193 10.0992 9.9991
TISEQT19 43,021,049.29 9.8195 -0.0220 9.9178 9.8195
TISEQT20 117,840,031.20 9.7752 -0.0213 9.8731 9.7752
TISEQT24 227,501,218.82 10.2134 -0.0254 - -
Long Term Equity Fund
TDLTF 458,860,489.74 18.8622 +0.0072 18.8623 18.8622
TISCOLTF-A 2,020,336,056.50 32.3422 +0.0041 32.3423 32.3422
TISCOLTF-B 33,988,111.04 32.7979 +0.0047 32.7980 32.7979
TMSLTF-A 112,247,089.15 11.0750 +0.0372 11.0751 11.0750
TMSLTF-B 501,188.18 11.0965 +0.0374 11.0966 11.0965
TDSLTF-A 36,747,529.53 10.6432 -0.0039 10.6433 10.6432
TDSLTF-B 218,002.10 10.6641 -0.0037 10.6642 10.6641
Retirement Mutual Fund
TSFIRMF 312,127,578.20 13.2814 +0.0023 13.2815 13.2814
TFIRMF-A 222,585,660.22 14.2547 +0.0017 14.2548 14.2547
TFIRMF-B 3,725,460.39 14.3527 +0.0017 14.3528 14.3527
TFIRMF-P 644,380.40 14.2548 +0.0017 14.2549 14.2548
TFPRMF-A 1,108,733,020.28 56.7564 -0.0731 56.7565 56.7564
TFPRMF-P 15,511,921.55 56.7565 -0.0731 56.7566 56.7565
TEGRMF-A 443,297,946.23 59.7805 +0.0222 59.7806 59.7805
TEGRMF-B 7,998,240.78 60.6228 +0.0234 60.6229 60.6228
TEGRMF-P 3,455,991.43 59.7805 +0.0221 59.7806 59.7805
THDRMF 211,383,708.44 12.5941 -0.0062 12.5942 12.5941
TMSRMF-A 115,796,531.06 11.0655 +0.0364 11.0656 11.0655
TMSRMF-B 204,533.85 11.0867 +0.0366 11.0868 11.0867
TMSRMF-P 17,663,306.05 11.0655 +0.0364 11.0656 11.0655
TAPRMF 50,185,417.25 10.2706 +0.0171 10.2707 10.2706
TCHRMF 112,159,113.04 9.5394 -0.0718 9.5395 9.5394
TCIRMF 163,760,825.76 6.1612 -0.0383 6.1613 6.1612
TJPRMF 44,846,720.49 11.5163 -0.0351 11.5164 11.5163
TGOLDRMF 72,408,804.02 7.0044 +0.0864 7.0045 7.0044
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOAP 225,847,393.83 13.9032 +0.0224 14.0423 13.9032
TISCOCID 343,619,333.08 4.9387 -0.0314 4.9882 4.9387
TISCOLAF 39,251,031.19 6.2536 -0.0524 6.3162 6.2536
TISCOCH 2,365,461,641.63 8.9738 -0.0678 9.0636 8.9738
TISCOC19 507,008,797.37 7.5613 -0.0581 7.6370 7.5613
TISCOC20 358,585,534.37 7.6100 -0.0582 7.6862 7.6100
TISCOC21 269,670,382.56 7.5961 -0.0578 7.6722 7.5961
TISCOC22 78,992,620.77 8.9951 -0.0677 9.0852 8.9951
TISCOKOR 64,081,419.97 9.7960 -0.0844 9.8941 9.7960
TISCOK2 64,277,359.96 8.6309 -0.0702 8.7173 8.6309
TISCOK3 139,601,547.57 8.7165 -0.0715 8.8038 8.7165
TISCOK4 164,125,084.97 8.6715 -0.0734 8.7583 8.6715
TISCONA 165,431,218.28 11.4795 -0.0392 11.5944 11.4795
TISCOJP 2,001,247,028.75 13.2696 -0.0414 13.4024 13.2696
Foreign Investment Fund - Others
TJREIT 385,564,583.30 10.0987 +0.1442 10.1998 10.0987
TGOLD 191,828,820.20 11.0060 +0.1367 11.0611 11.0060
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
Retirement Mutual Fund
TEURMF 4,027,838.22 10.0735 +0.0023 10.0736 10.0735
TUSRMF 30,293,463.82 12.6611 +0.0060 12.6612 12.6611
TGHRMF 17,479,450.44 9.2845 +0.0175 9.2846 9.2845
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TUSFIX 82,882,675.80 9.9023 -0.0087 9.9272 9.9023
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOUS 2,388,552,643.87 22.3361 +0.0117 22.5596 22.3361
TUSEQ-UH 440,395,966.25 12.0674 -0.0028 12.1882 12.0674
TISCOEU 262,856,660.98 10.5402 -0.0165 10.6457 10.5402
TISCOGY 364,741,166.02 11.8173 -0.0447 11.9356 11.8173
TISCOGY1 417,814,640.20 9.9452 -0.0360 10.0448 9.9452
TISCOGY3 219,695,321.86 9.8685 -0.0355 9.9673 9.8685
TISCOGY4 132,414,274.34 10.0465 -0.0336 10.1471 10.0465
TISCOIN 453,885,264.21 11.8281 +0.0920 11.9465 11.8281
TINT5M2 130,524,556.86 10.4436 +0.0760 - -
TISCOGC 392,919,089.76 10.7863 +0.0359 10.8943 10.7863
THCT5M1 197,921,061.20 10.4795 +0.0726 - -
Foreign Investment Fund - Others
TUSREIT 168,377,052.93 13.7349 +0.0659 13.8724 13.7349
TEUPROP 65,147,049.40 9.7136 +0.0421 9.8108 9.7136
TISCOOIL 115,756,787.18 3.4614 +0.0288 3.4961 3.4614
TUSOIL 197,591,358.40 7.1042 +0.1007 7.1753 7.1042
TOIL6 150,664,530.75 6.7179 +0.0944 6.7852 6.7179
TOIL9 107,507,187.64 8.7094 +0.1250 8.7966 8.7094
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TSTARP 413,915,014.56 10.9264 -0.0014 11.0358 10.9264
TSTAR-UH 176,304,130.84 10.0529 -0.0054 10.1535 10.0529
TCHSTARP 784,803,546.54 8.9678 +0.1052 9.0576 8.9678
TGHSTARP 1,521,898,412.21 8.4587 -0.0316 8.5434 8.4587
TISCOSA 123,027,927.69 9.7514 -0.0167 9.8490 9.7514
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า