ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2558
Money Market Fund
TISCOSTF 3,313,765,409.90 12.3150 +0.0002 12.3151 12.3150
Equity Fund
TISCOMS 521,036,846.39 13.5681 -0.0632 13.7039 13.5681
TISCOEGF 544,103,142.33 38.5423 -0.1128 38.9278 38.5423
TEQDY1 15,519,725.91 9.9819 -0.0241 10.0818 9.9819
TISEQT15 184,162,399.07 9.9036 -0.0238 10.0027 9.9036
TISEQT17 834,392,335.98 9.8288 -0.0237 - -
TISEQT18 160,619,064.75 9.9077 -0.0239 - -
TISEQT19 84,084,048.61 9.8223 -0.0235 - -
TISEQT20 157,980,479.52 9.7444 -0.0241 - -
TSF 389,399,119.00 37.6509 -0.0849 38.0275 37.6509
TISCOEDF 190,596,551.23 1.4494 -0.0089 1.4640 1.4494
TISCOHD 212,794,454.41 12.5463 -0.0329 12.6719 12.5463
TCMEQF 123,597,513.57 2.9934 -0.0182 3.0234 2.9934
Mixed Fund
TKRLINK1 189,096,926.60 10.1039 +0.0013 - -
TCHLINK1 470,849,912.36 11.3713 +0.0006 - -
TCHLINK2 113,367,510.85 11.1088 +0.0008 - -
TCHLINK3 216,745,954.15 10.9637 +0.0012 - -
TBGF 66,242,254.23 27.7977 -0.0528 27.9368 27.7977
TBGF8020 117,078,308.35 13.1573 -0.0074 13.1903 13.1573
TNALINK1 167,341,695.71 11.0262 +0.0006 - -
TNALINK2 234,271,032.87 10.6586 +0.0006 - -
TISCOFLEX 131,191,060.76 34.1235 -0.0795 34.4648 34.1235
TISCOB6F 114,470,837.48 10.4674 -0.0891 - -
TISCOAGF 151,680,079.44 54.6375 -0.0996 54.9108 54.6375
TCMCSF 199,359,369.00 27.7951 -0.1678 28.0732 27.7951
Long Term Equity Fund (LTF)
TISCOLTF-A 2,056,560,250.77 31.9053 -0.0952 31.9054 31.9053
TISCOLTF-B 9,702,766.08 32.0540 -0.0952 32.0541 32.0540
TDLTF 489,050,115.00 19.0401 -0.0174 19.0402 19.0401
Retirement Mutual Fund (RMF)
TMSRMF 32,854,305.04 9.9581 -0.0472 9.9582 9.9581
TGOLDRMF 69,633,642.78 6.8434 -0.0009 6.8435 6.8434
TJPRMF 40,253,739.35 12.4981 +0.0377 12.4982 12.4981
TCHRMF 106,270,682.12 12.8717 -0.4614 12.8718 12.8717
TCIRMF 194,687,742.16 7.0636 -0.1315 7.0637 7.0636
TFIRMF-A 179,471,939.38 13.9278 +0.0042 13.9279 13.9278
TFIRMF-B 1,095,770.85 13.9604 +0.0043 13.9605 13.9604
TSFIRMF 302,020,861.27 13.0537 +0.0049 13.0538 13.0537
TFPRMF 1,108,059,664.49 55.7147 -0.2582 55.7148 55.7147
TEGRMF-A 441,211,812.09 56.2252 -0.1662 56.2253 56.2252
TEGRMF-B 2,294,014.33 56.4874 -0.1661 56.4875 56.4874
TAPRMF 60,537,833.93 11.1369 -0.1070 11.1370 11.1369
THDRMF 190,909,775.38 11.2947 -0.0295 11.2948 11.2947
Fixed Income Fund
TBOND1Y 2,817,588,498.68 10.9476 +0.0011 10.9477 10.9476
TFIX1Y3 103,966,815.81 10.3241 +0.0004 - -
TFUND6M1 67,743,493.67 10.9436 +0.0005 - -
Foreign Investment Fund (FIF)
TISCOKOR 192,195,863.21 10.0607 +0.0406 10.1614 10.0607
TISCOK2 140,019,957.25 8.8532 +0.0364 8.9418 8.8532
TISCOK3 271,871,214.43 8.9440 +0.0367 9.0335 8.9440
TISCOK4 389,214,914.22 8.8822 +0.0373 8.9711 8.8822
TGOLD 198,205,541.29 10.6623 -0.0011 10.7157 10.6623
TJREIT 575,056,792.26 10.0571 -0.0461 10.1578 10.0571
TISCOJP 2,092,512,623.16 14.0968 +0.0403 14.2379 14.0968
TISCOCH 2,065,423,501.22 11.7706 -0.4307 11.8884 11.7706
TISCOC19 775,638,622.21 9.9229 -0.3525 - -
TISCOC20 570,490,754.54 9.8888 -0.3471 - -
TISCOC21 398,097,559.24 9.8889 -0.3469 - -
TISCOCID 473,054,517.23 5.5414 -0.1028 5.5969 5.5414
TISCONA 468,659,362.28 12.0749 -0.0529 12.1958 12.0749
TISCOUK 31,689,224.05 7.7811 -0.0360 7.7812 7.7811
TISCOLAF 46,447,935.95 5.8217 +0.0677 5.8800 5.8217
TISCOAP 227,079,406.69 15.1771 -0.1449 15.3290 15.1771
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2558
Retirement Mutual Fund (RMF)
TUSRMF 21,433,982.96 11.5611 +0.1098 11.5612 11.5611
Foreign Investment Fund (FIF)
TISCOEU 468,641,418.84 11.1467 +0.1742 11.2583 11.1467
TUSREIT 278,276,372.84 12.2561 +0.1199 12.3788 12.2561
TISCOUS 1,867,322,734.41 19.7703 +0.1900 19.9681 19.7703
TISCOUS3 35,495,117.07 10.5877 +0.0681 - -
TISCOGY 646,993,455.09 11.8787 +0.1326 11.9976 11.8787
TISCOGY1 895,818,677.62 10.0018 +0.1100 10.1019 10.0018
TISCOOIL 238,184,313.53 5.3315 -0.0824 5.3849 5.3315
TISCOGY3 409,518,915.98 9.9636 +0.1060 - -
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2558
TCHSTARP 778,525,316.10 11.0644 +0.2227 11.1751 11.0644
TGHSTARP 1,093,969,281.28 10.0073 -0.0207 10.1075 10.0073
TSTARP 470,843,194.60 11.3315 -0.0180 11.4449 11.3315
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2558
TISCOAEF 48,219,209.45 3.7100 -0.0358 3.7658 3.7100
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า