ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
Money Market Fund
TISCOSTF 2,634,435,996.02 12.8760 +0.0004 12.8761 12.8760
Fixed Income Fund
TBOND1Y 160,981,063.04 11.6096 +0.0006 11.6097 11.6096
TISCOFIX 1,350,845,134.09 10.6023 +0.0011 10.6024 10.6023
TFIXPVD 4,294,010,557.73 10.0880 +0.0008 10.0881 10.0880
TBONDPVD 1,628,913,443.23 10.0809 +0.0004 10.0810 10.0809
Mixed Fund
TW-E20 251,756,108.06 14.6904 -0.0181 14.7640 14.6904
TW-BAL 60,104,673.51 31.1346 -0.1125 31.2904 31.1346
TW-E70 32,163,272.39 9.7238 -0.0165 9.8211 9.7238
TCIEZERO 1,457,185,042.78 9.8775 -0.0042 9.9270 9.8775
TCINC 349,219,364.43 10.3281 -0.0069 10.3798 10.3281
TCINCP-A 6,333,392.63 11.2275 -0.0174 11.2837 11.2275
TCINCP-R 29,723,335.76 11.2157 -0.0174 11.2719 11.2157
TINC-A 2,678,774,845.45 12.1479 -0.0217 12.2087 12.1479
TINC-R 3,450,333,876.33 12.1354 -0.0216 12.1962 12.1354
TCMCSF 166,201,073.56 35.0439 -0.1069 35.3944 35.0439
TISCOAGF 159,584,095.35 75.6462 +0.0017 76.4028 75.6462
TISCOFLEX 101,014,640.72 39.7161 -0.2167 40.1134 39.7161
TCHLINK8 205,208,352.06 9.9888 +0.0006 - -
TCHLINK9 54,553,243.57 9.9015 +0.0007 - -
Equity Fund
TSF 705,026,318.05 54.0624 -0.2384 54.6031 54.0624
TCMEQF 99,466,751.58 2.8019 -0.0149 2.8300 2.8019
TISCOEDF 107,632,242.67 1.2119 -0.0065 1.2241 1.2119
TISCOEGF 662,418,679.98 48.6065 -0.2572 49.0927 48.6065
TISCOHD 1,007,659,941.09 14.8373 -0.0865 14.9858 14.8373
TISCOMS 2,349,863,629.47 14.8411 +0.0160 14.9896 14.8411
TISESG-A 37,798,406.75 12.8733 -0.0691 13.0021 -
TISESG-D 105,814,539.30 11.8532 -0.0636 11.9718 -
TISCODS 240,469,253.25 9.5692 -0.0373 9.6650 9.5692
TISCOBIG 451,389,103.10 10.8746 -0.0169 10.9834 10.8746
TISCOWB 170,242,624.11 9.8544 -0.0247 9.9530 9.8544
TEQT5M1 436,118,233.06 9.3336 -0.0478 9.4270 9.3336
TEQT5M3 87,996,538.66 9.6101 -0.0475 9.7063 9.6101
Long Term Equity Fund
TDLTF 496,366,865.68 20.3352 -0.1075 20.3353 20.3352
TISCOLTF-A 2,232,603,768.80 37.9094 -0.2008 37.9095 37.9094
TISCOLTF-B 73,077,008.69 39.0072 -0.2061 39.0073 39.0072
TMSLTF-A 280,696,638.96 11.8703 -0.0003 11.8704 11.8703
TMSLTF-B 12,108,191.04 12.0679 -0.0001 12.0680 12.0679
TDSLTF-A 101,194,133.19 10.5485 -0.0410 10.5486 10.5485
TDSLTF-B 6,690,950.42 10.7311 -0.0416 10.7312 10.7311
Retirement Mutual Fund
TSFIRMF 290,134,445.44 13.8077 +0.0006 13.8078 13.8077
TFIRMF-A 224,596,451.16 14.8790 +0.0007 14.8791 14.8790
TFIRMF-B 8,386,282.99 15.0469 +0.0008 15.0470 15.0469
TFIRMF-P 58,313,155.31 14.8794 +0.0008 14.8795 14.8794
TINRMF-A 63,108,347.42 10.4904 -0.0189 10.4905 10.4904
TINRMF-P 185,127,806.72 10.4906 -0.0189 10.4907 10.4906
TFPRMF-A 1,167,285,025.11 61.2826 -0.3398 61.2827 61.2826
TFPRMF-P 218,732,213.32 61.2827 -0.3399 61.2828 61.2827
TEGRMF-A 548,074,080.21 70.9789 -0.3734 70.9790 70.9789
TEGRMF-B 23,096,784.49 73.0346 -0.3831 73.0347 73.0346
TEGRMF-P 93,370,700.76 70.9792 -0.3734 70.9793 70.9792
THDRMF 233,549,461.97 13.3994 -0.0757 13.3995 13.3994
TMSRMF-A 163,133,311.03 11.6631 -0.0002 11.6632 11.6631
TMSRMF-B 5,540,006.89 11.8915 +0.0001 11.8916 11.8915
TMSRMF-P 26,062,219.44 11.6631 -0.0002 11.6632 11.6631
TAPRMF 45,919,476.90 10.8038 -0.0360 10.8039 10.8038
TCHRMF 108,522,330.32 9.3407 -0.0783 9.3408 9.3407
TCIRMF 154,783,027.54 6.4359 -0.0554 6.4360 6.4359
TJPRMF 47,507,516.20 13.7395 -0.1032 13.7396 13.7395
TGOLDRMF 72,960,853.39 7.5576 +0.0060 7.5577 7.5576
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOAP 208,583,073.40 14.8607 -0.0515 15.0094 14.8607
TISCOCH 1,768,455,453.56 9.1258 -0.0776 9.2172 9.1258
TISCOCHA 533,005,515.16 9.8987 +0.0091 9.9978 9.8987
TISCOCID 158,054,020.43 4.2356 -0.0380 4.2781 4.2356
TISCOJP 436,797,209.94 16.0205 -0.1238 16.1808 16.0205
TISCONA 234,385,539.20 12.8017 -0.0801 12.9298 12.8017
TISCOC19 236,895,258.04 7.6972 -0.0649 7.7743 7.6972
TISCOC20 163,752,198.44 7.7098 -0.0646 7.7870 7.7098
TISCOC21 111,515,365.70 7.7160 -0.0645 7.7933 7.7160
TCHT5M2 189,380,909.24 8.3201 -0.0698 8.4034 8.3201
Foreign Investment Fund - Others
TJREIT 64,038,849.52 12.4292 +0.0614 12.5536 12.4292
TGOLD 191,517,504.70 11.9268 +0.0091 11.9865 11.9268
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
Retirement Mutual Fund
TEURMF 4,929,360.73 11.5986 -0.0393 11.5987 11.5986
TUSRMF 40,279,241.88 15.5341 -0.0011 15.5342 15.5341
TGHRMF 31,438,080.21 10.5430 -0.0043 10.5431 10.5430
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TUSFIX 102,016,192.35 8.8203 -0.0288 8.8425 8.8203
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOIN 67,294,310.08 11.3122 -0.1208 11.4254 11.3122
TISCOLAF 23,408,859.44 5.6935 -0.0605 5.7505 5.6935
TISCOEU 273,254,939.36 12.5586 -0.0533 12.6843 12.5586
TISCOGY 142,605,916.72 12.7320 -0.0554 12.8594 12.7320
TISCOUS 1,228,346,174.01 28.2172 -0.0020 28.4995 28.2172
TUSEQ-UH 89,481,247.57 13.7872 -0.0413 13.9252 13.7872
TISCOGEM 328,746,326.15 10.2840 -0.0691 10.3869 10.2840
TISCOGC 91,469,492.79 11.7093 +0.0609 11.8265 11.7093
TUSFIN-A 673,724,415.43 10.2585 -0.0686 10.3612 10.2585
TCTEC5M1 204,959,301.30 8.3103 -0.0858 8.3935 8.3103
Foreign Investment Fund - Others
TUSREIT 335,542,235.13 15.1402 +0.1311 15.2917 15.1402
TISCOOIL 45,535,209.10 3.5352 +0.0216 3.5707 3.5352
TUSOIL 76,838,830.29 6.8306 +0.0473 6.8990 6.8306
TOIL6 27,529,893.04 6.5509 +0.0452 6.6165 6.5509
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
Foreign Investment Fund - Mixed Fund
TGINC-A 1,385,130,153.93 10.8831 +0.0252 10.9920 10.8831
TGINC-R 974,803,589.49 10.8826 +0.0252 10.9915 10.8826
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TCHSTARP 547,355,297.92 10.1807 +0.0385 10.2826 10.1807
TISCOINA-A 266,036,412.30 9.0847 -0.0051 - -
TISCOJPA 195,643,377.70 10.5362 +0.0083 10.6417 10.5362
TSTARP 538,170,364.65 12.2956 +0.0366 12.4187 12.2956
TSTAR-UH 84,613,953.09 10.1933 +0.0297 10.2953 10.1933
TGESG 114,248,170.21 10.7252 +0.0165 10.8326 10.7252
TISCOGIF-R 100,281,283.24 10.8423 +0.0279 10.9508 10.8423
TISCOSA 26,401,186.31 11.3768 -0.0213 11.4907 11.3768
TGHSTARP 714,008,534.77 9.9440 +0.0296 10.0435 9.9440
TGHDIGI 610,748,688.78 10.0912 +0.0627 10.1922 10.0912
TISTECH-A 260,743,846.24 11.4662 +0.0972 11.5810 11.4662
Foreign Investment Fund - Others
TAREIT 713,068,839.89 9.9500 -0.0848 10.0496 9.9500
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
Foreign Investment Fund - Others
TGREIT 675,266,911.39 10.2293 +0.0045 10.3317 10.2293
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า