ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 19 มีนาคม 2561
Money Market Fund
TISCOSTF 2,958,352,102.33 12.6539 +0.0004 12.6540 12.6539
Fixed Income Fund
TBOND1Y 2,032,969,911.60 11.3386 +0.0009 11.3387 11.3386
TISCOFIX 2,774,909,695.33 10.3083 +0.0006 10.3084 10.3083
TISFIXX 2,146,121,985.18 10.3207 +0.0007 10.3208 -
Mixed Fund
TBGF 71,002,874.01 31.9862 -0.1421 32.1462 31.9862
TBGF8020 637,442,666.57 14.5042 -0.0185 14.5406 14.5042
TISCOAGF 98,195,482.51 65.9818 -0.3761 66.3118 65.9818
TISCOFLEX 121,970,866.81 42.4973 -0.2885 42.9224 42.4973
TCMCSF 174,846,796.90 34.3557 -0.3071 34.6994 34.3557
TINCOME 2,732,583,461.54 11.2815 -0.0016 11.3380 11.2815
TISCOSRI 36,928,732.72 10.7124 -0.0126 10.7393 10.7124
TCHLINK5 237,893,958.65 11.0904 +0.0021 - -
TCHLINK6 201,030,777.48 10.8761 +0.0021 - -
TCHLINK7 96,462,771.55 10.5917 +0.0038 - -
TJPLINK1 64,957,854.96 10.6505 +0.0018 - -
Equity Fund
TSF 380,294,571.78 50.7704 -0.5739 51.2782 50.7704
TCMEQF 119,523,992.71 3.2140 -0.0247 3.2462 3.2140
TISCOEGF 709,115,903.65 51.2981 -0.3935 51.8112 51.2981
TISCOEDF 114,432,187.20 1.2491 -0.0098 1.2617 1.2491
TISCOHD 655,249,447.91 16.4315 -0.1244 16.5959 16.4315
TISCOMS 3,095,610,062.13 17.9465 -0.2232 18.1261 17.9465
TISESG-A 47,464,422.83 14.3879 -0.1139 14.5319 -
TISESG-D 158,292,530.96 14.3877 -0.1139 14.3878 -
TISCODS 300,314,731.96 10.2835 -0.0679 10.3864 10.2835
TISCOBIG 379,531,877.77 11.9274 -0.0592 12.0468 11.9274
Long Term Equity Fund
TDLTF 501,337,752.84 22.1012 -0.1683 22.1013 22.1012
TISCOLTF-A 2,322,221,940.23 40.1078 -0.3133 40.1079 40.1078
TISCOLTF-B 55,336,542.55 40.9049 -0.3178 40.9050 40.9049
TMSLTF-A 291,490,425.00 13.6238 -0.1541 13.6239 13.6238
TMSLTF-B 4,545,970.22 13.7282 -0.1547 13.7283 13.7282
TDSLTF-A 81,473,401.77 11.6476 -0.0772 11.6477 11.6476
TDSLTF-B 2,305,437.85 11.7399 -0.0773 11.7400 11.7399
Retirement Mutual Fund
TSFIRMF 300,063,398.62 13.5150 +0.0001 13.5151 13.5150
TFIRMF-A 240,211,109.75 14.5649 +0.0002 14.5650 14.5649
TFIRMF-B 5,601,130.50 14.6902 +0.0005 14.6903 14.6902
TFIRMF-P 31,630,007.51 14.5652 +0.0002 14.5653 14.5652
TFPRMF-A 1,343,244,837.42 69.5967 -0.4955 69.5968 69.5967
TFPRMF-P 123,045,789.77 69.5969 -0.4956 69.5970 69.5969
TEGRMF-A 548,389,625.40 74.7251 -0.5830 74.7252 74.7251
TEGRMF-B 13,307,455.54 76.2103 -0.5912 76.2104 76.2103
TEGRMF-P 52,970,072.99 74.7253 -0.5830 74.7254 74.7253
THDRMF 248,452,276.92 14.8925 -0.1152 14.8926 14.8925
TMSRMF-A 195,964,161.83 13.5458 -0.1540 13.5459 13.5458
TMSRMF-B 2,203,941.44 13.6647 -0.1548 13.6648 13.6647
TMSRMF-P 33,460,948.02 13.5458 -0.1540 13.5459 13.5458
TAPRMF 62,197,933.10 12.3279 -0.0731 12.3280 12.3279
TCHRMF 134,826,646.31 11.2817 -0.0100 11.2818 11.2817
TCIRMF 191,670,295.02 7.3596 -0.0416 7.3597 7.3596
TJPRMF 48,462,795.88 12.5994 -0.1217 12.5995 12.5994
TGOLDRMF 70,728,435.15 7.1290 -0.0447 7.1291 7.1290
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOAP 323,606,858.08 16.8034 -0.1000 16.9715 16.8034
TISCOCID 219,642,944.93 5.0304 -0.0277 5.0808 5.0304
TISCOLAF 39,332,997.17 6.8232 -0.0494 6.8915 6.8232
TISCOCH 2,147,372,226.53 10.7942 -0.0087 10.9022 10.7942
TISCOC19 461,729,016.12 9.1000 -0.0069 9.1911 9.1000
TISCOC20 323,446,959.90 9.1512 -0.0072 9.2428 9.1512
TISCOC21 266,886,432.82 9.1146 -0.0070 9.2058 9.1146
TCHT5M2 356,455,865.56 9.8339 -0.0080 - -
TISCOKOR 23,460,778.25 11.8615 -0.1043 11.9802 11.8615
TISCONA 349,362,195.22 14.9003 -0.0047 15.0494 14.9003
TISCOJP 2,284,297,581.82 14.7731 -0.1414 14.9209 14.7731
TJPT5M1 125,967,504.10 9.9008 -0.0931 - -
Foreign Investment Fund - Others
TJREIT 264,892,613.17 9.4887 -0.0798 9.5837 9.4887
TGOLD 161,125,953.19 11.2309 -0.0711 11.2872 11.2309
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 16 มีนาคม 2561
Retirement Mutual Fund
TEURMF 4,421,182.12 10.3662 +0.0312 10.3663 10.3662
TUSRMF 33,357,571.90 14.2023 +0.0073 14.2024 14.2023
TGHRMF 26,319,521.54 10.3348 +0.0090 10.3349 10.3348
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TUSFIX 112,873,798.63 8.8773 +0.0144 8.8996 8.8773
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOUS 2,623,433,956.16 25.4346 +0.0133 25.6890 25.4346
TUSEQ-UH 236,816,591.92 12.5183 +0.0231 12.6436 12.5183
TUSFIN-A 2,378,221,367.90 10.1693 +0.0037 10.2711 10.1693
TISCOJPA 412,225,954.31 11.4460 -0.0626 11.5606 11.4460
TTECH5M1 583,514,113.17 10.5688 -0.0029 - 10.5688
TISCOEU 531,542,923.73 11.1764 +0.0766 11.2883 11.1764
TISCOGY 261,506,428.22 12.2722 +0.0544 12.3950 12.2722
TISCOIN 213,540,394.02 11.7731 -0.1248 11.8909 11.7731
TISCOGC 336,326,114.16 10.8577 -0.0077 10.9664 10.8577
TISCOGEM 559,741,453.33 11.7694 -0.0347 11.8872 11.7694
Foreign Investment Fund - Others
TUSREIT 138,148,787.60 12.4950 +0.0828 12.6201 12.4950
TEUPROP 24,563,928.03 10.1430 -0.0249 10.2445 10.1430
TISCOOIL 83,619,828.51 3.8885 +0.0446 3.9275 3.8885
TUSOIL 128,754,467.69 7.5234 +0.1212 7.5987 7.5234
TOIL6 62,238,431.72 7.1196 +0.1149 7.1909 7.1196
TOIL9 65,419,819.99 9.2098 +0.1461 9.3020 9.2098
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOGIF-R 580,652,797.95 9.4224 -0.0197 9.5167 9.4224
TISTECH-A 625,534,018.57 11.6172 +0.0016 11.7335 11.6172
TISCOINA-A 610,377,269.86 10.0906 +0.0071 10.1916 10.0906
TSTARP 611,173,775.58 12.2488 -0.0095 12.3714 12.2488
TSTAR-UH 161,574,747.79 10.2304 +0.0060 10.3328 10.2304
TCHSTARP 882,432,005.92 11.9890 +0.1027 12.1090 11.9890
TGHSTARP 1,375,272,262.33 9.4743 -0.0493 9.5691 9.4743
TISCOSA 62,446,235.18 10.5141 +0.0761 10.6193 10.5141
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า