ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2560
Money Market Fund
TISCOSTF 2,915,344,180.34 12.6240 +0.0001 12.6241 12.6240
Fixed Income Fund
TBOND1Y 2,025,989,312.71 11.2932 +0.0024 11.2933 11.2932
TISCOFIX 2,702,069,617.77 10.2481 +0.0014 10.2482 10.2481
TISFIXX 2,131,311,339.73 10.2538 +0.0012 10.2539 -
Mixed Fund
TBGF 66,048,911.86 31.0515 +0.1388 31.2069 31.0515
TBGF8020 423,409,002.40 14.3198 +0.0191 14.3557 14.3198
TISCOAGF 110,363,696.58 64.1675 +0.2428 64.4884 64.1675
TISCOFLEX 112,122,161.66 40.6932 +0.2782 41.1002 40.6932
TCMCSF 175,322,309.19 32.9958 +0.3527 33.3259 32.9958
TINCOME 1,810,151,107.65 11.0674 -0.0027 11.1228 11.0674
TISCOSRI 25,393,565.89 10.4960 +0.0045 10.5223 10.4960
TCHLINK5 233,469,580.36 10.8841 -0.0033 - -
TCHLINK6 197,359,963.67 10.6775 -0.0024 - -
TCHLINK7 94,550,189.22 10.3817 -0.0023 - -
TJPLINK1 65,245,301.69 10.6977 -0.0027 - -
Equity Fund
TSF 322,805,335.52 45.9051 +0.1412 46.3643 45.9051
TCMEQF 117,141,124.24 3.0696 +0.0297 3.1004 3.0696
TISCOEGF 639,679,607.00 48.8685 +0.3205 49.3573 48.8685
TISCOEDF 131,038,782.56 1.4162 +0.0137 1.4305 1.4162
TISCOHD 551,170,626.64 15.6073 -0.0107 15.7635 15.6073
TISCOMS 3,026,321,656.86 17.5270 -0.0290 17.7024 17.5270
TISESG-A 63,837,836.95 13.9924 +0.0737 14.1324 -
TISESG-D 153,664,741.49 13.9921 +0.0737 13.9922 -
TISCODS 336,832,394.87 11.8821 +0.0164 12.0010 11.8821
TISCOBIG 584,837,867.59 11.2639 +0.0992 11.3766 11.2639
Long Term Equity Fund
TDLTF 513,259,014.91 22.2631 +0.1514 22.2632 22.2631
TISCOLTF-A 2,271,525,482.74 38.1789 +0.2584 38.1790 38.1789
TISCOLTF-B 49,960,459.33 38.8835 +0.2637 38.8836 38.8835
TMSLTF-A 197,184,485.92 13.2514 -0.0314 13.2515 13.2514
TMSLTF-B 3,057,877.35 13.3344 -0.0314 13.3345 13.3344
TDSLTF-A 61,107,860.33 11.7014 +0.0206 11.7015 11.7014
TDSLTF-B 1,555,804.59 11.7762 +0.0209 11.7763 11.7762
Retirement Mutual Fund
TSFIRMF 300,403,669.78 13.4485 +0.0038 13.4486 13.4485
TFIRMF-A 214,569,295.10 14.4864 +0.0011 14.4865 14.4864
TFIRMF-B 5,023,653.99 14.6048 +0.0012 14.6049 14.6048
TFIRMF-P 20,023,301.39 14.4866 +0.0011 14.4867 14.4866
TFPRMF-A 1,285,069,413.69 66.7706 +0.4776 66.7707 66.7706
TFPRMF-P 99,418,960.64 66.7708 +0.4776 66.7709 66.7708
TEGRMF-A 532,136,302.79 71.1745 +0.4632 71.1746 71.1745
TEGRMF-B 12,147,049.36 72.4881 +0.4728 72.4882 72.4881
TEGRMF-P 29,135,936.23 71.1747 +0.4632 71.1748 71.1747
THDRMF 232,025,689.57 14.1434 -0.0088 14.1435 14.1434
TMSRMF-A 170,662,629.69 13.1771 -0.0432 13.1772 13.1771
TMSRMF-B 1,279,052.33 13.2707 -0.0432 13.2708 13.2707
TMSRMF-P 30,194,607.75 13.1772 -0.0431 13.1773 13.1772
TAPRMF 60,742,139.76 12.0063 +0.0493 12.0064 12.0063
TCHRMF 116,854,832.76 10.5321 -0.0077 10.5322 10.5321
TCIRMF 183,284,797.95 7.1946 -0.0206 7.1947 7.1946
TJPRMF 53,818,147.74 13.3256 -0.0324 13.3257 13.3256
TGOLDRMF 65,821,926.62 6.9129 +0.0677 6.9130 6.9129
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOAP 203,714,503.98 16.4228 +0.0617 16.5871 16.4228
TISCOCID 226,180,726.97 4.8951 -0.0147 4.9442 4.8951
TISCOLAF 34,566,468.84 6.2611 +0.0064 6.3238 6.2611
TISCOCH 2,352,446,903.85 9.9814 -0.0064 10.0813 9.9814
TISCOC19 449,635,891.10 8.4283 -0.0045 8.5127 8.4283
TISCOC20 345,076,864.02 8.4572 -0.0055 8.5419 8.4572
TISCOC21 255,575,366.11 8.4382 -0.0053 8.5227 8.4382
TISCOC22 63,452,761.32 9.9530 -0.0042 10.0526 9.9530
TCHT5M1 838,810,146.59 9.7746 -0.0052 - -
TISCOKOR 25,698,304.14 11.6677 +0.0450 11.7845 11.6677
TISCONA 116,744,746.98 14.0157 +0.0061 14.1560 14.0157
TISCOJP 1,997,633,072.18 15.5451 -0.0378 15.7007 15.5451
Foreign Investment Fund - Others
TJREIT 296,667,765.04 9.4385 +0.0399 9.5330 9.4385
TGOLD 182,209,168.76 10.8426 +0.1071 10.8969 10.8426
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2560
Retirement Mutual Fund
TEURMF 3,497,783.66 10.6965 -0.0306 10.6966 10.6965
TUSRMF 33,556,642.57 13.9443 -0.0060 13.9444 13.9443
TGHRMF 21,446,250.11 10.1195 +0.0658 10.1196 10.1195
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TUSFIX 135,557,305.93 9.2484 -0.0124 9.2716 9.2484
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOUS 2,425,706,048.72 24.9217 -0.0078 25.1710 24.9217
TUSEQ-UH 341,059,385.14 12.6725 -0.0172 12.7993 12.6725
TUSFIN-A 1,626,016,214.80 9.9263 -0.1239 - -
TISCOJPA 334,766,092.50 11.5026 -0.0525 11.6177 11.5026
TISCOEU 545,428,443.88 11.6290 -0.0532 11.7454 11.6290
TISCOGY 199,219,460.82 12.9512 -0.0441 13.0808 12.9512
TISCOIN 269,833,229.99 12.6942 +0.0515 12.8212 12.6942
TISCOGC 673,917,111.53 11.5141 +0.0518 11.6293 11.5141
TISCOGEM 496,910,048.54 11.0829 +0.1145 11.1938 11.0829
Foreign Investment Fund - Others
TUSREIT 164,303,799.17 13.7129 +0.0186 13.8501 13.7129
TEUPROP 26,781,530.19 10.3943 -0.0092 10.4983 10.3943
TISCOOIL 84,721,620.78 3.4929 -0.0399 3.5279 3.4929
TUSOIL 131,834,152.20 6.8841 -0.0660 6.9530 6.8841
TOIL6 85,480,279.05 6.5196 -0.0609 6.5849 6.5196
TOIL9 67,083,234.82 8.4465 -0.0795 8.5311 8.4465
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2560
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOGIF-R 732,654,595.93 10.1836 -0.0425 10.2855 10.1836
TISTECH-A 860,523,645.01 10.6617 +0.0427 10.7684 10.6617
TSTARP 561,670,736.90 12.1175 +0.0485 12.2388 12.1175
TSTAR-UH 194,345,952.47 10.4835 +0.0305 10.5884 10.4835
TCHSTARP 871,718,062.88 11.0149 +0.0130 11.1252 11.0149
TGHSTARP 1,419,305,668.75 9.1135 -0.0109 9.2047 9.1135
TISCOSA 61,384,834.50 10.6874 +0.0405 10.7944 10.6874
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า