ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
Long Term Equity Fund (LTF)
TISCOLTF-A 1,973,999,919.20 29.6860 +0.1120 29.6861 29.6860
TISCOLTF-B 23,390,628.03 29.9992 +0.1136 29.9993 29.9992
TDLTF 480,587,989.95 18.2067 +0.0064 18.2068 18.2067
Retirement Mutual Fund (RMF)
TEGRMF-A 419,183,976.09 54.2515 +0.1641 54.2516 54.2515
TEGRMF-B 5,538,631.76 54.8240 +0.1667 54.8241 54.8240
TEGRMF-P 0.00 54.2515 +0.1641 54.2516 54.2515
TFPRMF-A 1,091,799,647.92 54.4152 +0.1292 54.4153 54.4152
TFPRMF-P 0.00 54.4152 +0.1292 54.4153 54.4152
TFIRMF-A 187,813,081.00 14.1939 -0.0023 14.1940 14.1939
TFIRMF-B 2,646,804.22 14.2687 -0.0022 14.2688 14.2687
TFIRMF-P 0.00 14.1939 -0.0023 14.1940 14.1939
TSFIRMF 308,555,360.91 13.2313 -0.0007 13.2314 13.2313
TCIRMF 153,403,493.63 5.6084 +0.1153 5.6085 5.6084
TAPRMF 46,119,590.37 8.7918 -0.0180 8.7919 8.7918
TGOLDRMF 74,275,889.77 7.4371 -0.0401 7.4372 7.4371
THDRMF 190,498,078.36 11.1642 +0.0197 11.1643 11.1642
TCHRMF 95,640,325.91 8.1499 +0.1154 8.1500 8.1499
TJPRMF 40,177,099.03 9.5992 +0.0284 9.5993 9.5992
TMSRMF-A 75,197,765.28 10.5207 +0.0729 10.5208 10.5207
TMSRMF-P 0.00 10.5207 +0.0729 10.5208 10.5207
Money Market Fund
TISCOSTF 2,635,393,008.52 12.4481 +0.0003 12.4482 12.4481
Equity Fund
TSF 354,319,920.06 35.1738 +0.1741 35.5256 35.1738
TISCOEGF 448,915,559.19 37.2395 +0.1136 37.6120 37.2395
TISCOEDF 175,409,753.31 1.3769 +0.0048 1.3908 1.3769
TCMEQF 114,836,152.79 2.8371 +0.0098 2.8656 2.8371
TISCOHD 177,477,551.18 12.4734 +0.0220 12.5982 12.4734
TISEQT15 132,338,832.66 9.4787 +0.0205 9.5736 9.4787
TISEQT17 583,472,703.96 9.4485 +0.0215 9.5431 9.4485
TISEQT18 111,442,289.28 9.5174 +0.0172 9.6127 9.5174
TISEQT19 51,551,673.43 9.4190 +0.0207 9.5133 9.4190
TISEQT20 137,343,258.09 9.3532 +0.0200 9.4468 9.3532
TEQDY1 14,349,053.33 9.5128 +0.0202 9.6080 9.5128
TISCOMS 1,050,310,015.50 14.3184 +0.1035 14.4617 14.3184
TISESG-S 116,870,531.66 10.7506 +0.0168 10.7507 10.7506
Mixed Fund
TBGF 62,392,665.80 26.9691 +0.0616 27.1040 26.9691
TBGF8020 131,054,805.47 13.5000 +0.0051 13.5339 13.5000
TISCOAGF 105,008,238.27 54.7311 +0.2166 55.0049 54.7311
TISCOFLEX 80,643,538.33 32.7527 +0.1368 33.0803 32.7527
TCMCSF 165,945,170.90 26.6315 +0.0927 26.8979 26.6315
TCHLINK3 203,138,270.61 10.2753 -0.0057 - -
TCHLINK5 214,668,244.67 10.0076 +0.0332 - -
TCHLINK6 183,407,455.60 9.9227 -0.0914 - -
TKRLINK1 187,338,322.99 10.0099 -0.0082 - -
TJPLINK1 60,127,406.86 9.8585 -0.0259 - -
TINCOME 349,458,645.22 10.1016 -0.0177 10.1522 10.1016
Foreign Investment Fund (FIF)
TISCOCID 333,605,414.92 4.4509 +0.0910 4.4955 4.4509
TGOLD 186,792,808.69 11.6227 -0.0629 11.6809 11.6227
TISCOAP 144,295,401.95 11.9895 -0.0248 12.1095 11.9895
TISCOLAF 29,489,437.51 5.1897 +0.1603 5.2417 5.1897
TISCOCH 2,218,766,021.57 7.5741 +0.1078 7.6499 7.5741
TISCOC19 466,749,905.45 6.3985 +0.0892 6.4626 6.3985
TISCOC20 341,184,638.97 6.4277 +0.0896 6.4921 6.4277
TISCOC21 248,411,104.18 6.4188 +0.0913 6.4831 6.4188
TISCOC22 90,053,839.41 7.6019 +0.1079 7.6780 7.6019
TJREIT 215,396,359.75 10.2588 +0.1907 10.3615 10.2588
TISCOJP 2,499,305,073.52 10.9848 +0.0287 11.0947 10.9848
TISCOJP8 41,929,610.69 9.1946 +0.0281 - -
TISCOJ10 134,701,338.70 9.3950 +0.0267 - -
TISCOJ11 56,753,957.32 10.2390 +0.0170 - -
TISCONA 311,996,750.17 9.9177 +0.1667 10.0170 9.9177
TISCOKOR 80,725,909.95 9.0897 +0.0985 9.1807 9.0897
TISCOK2 65,946,241.55 8.0020 +0.0864 8.0821 8.0020
TISCOK3 147,547,557.75 8.0796 +0.0876 8.1605 8.0796
TISCOK4 202,626,682.66 8.0553 +0.0876 8.1360 8.0553
Fixed Income Fund
TBOND1Y 3,382,102,894.05 11.0946 - 11.0947 11.0946
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2559
Retirement Mutual Fund (RMF)
TUSRMF 21,078,859.11 11.2079 +0.1792 11.2080 11.2079
TGHRMF 11,542,934.09 8.7422 +0.1926 8.7423 8.7422
TEURMF 4,206,013.97 9.0451 +0.2410 9.0452 9.0451
Foreign Investment Fund (FIF)
TISCOOIL 147,479,349.72 3.5127 +0.0959 3.5479 3.5127
TUSOIL 274,348,825.41 7.2937 +0.1909 7.3667 7.2937
TOIL6 274,036,566.01 6.8955 +0.1851 6.9646 6.8955
TOIL8 13,453,327.14 7.6687 +0.2042 7.7455 7.6687
TOIL9 325,594,705.05 8.9517 +0.2340 - -
TUSREIT 169,296,891.55 13.9247 +0.1600 14.0640 13.9247
TISCOUS 2,308,681,235.67 19.4921 +0.3122 19.6871 19.4921
TISCOUS3 10,273,827.21 10.3778 +0.1581 10.4817 10.3778
TISCOEU 337,090,440.08 8.9676 +0.2048 9.0574 8.9676
TISCOGY 726,508,057.40 9.6531 +0.1614 9.7497 9.6531
TISCOGY1 630,172,727.36 8.1243 +0.1351 8.2056 8.1243
TISCOGY3 293,099,064.64 8.0419 +0.1351 8.1224 8.0419
TISCOGY4 193,093,625.31 8.2174 +0.1380 8.2997 8.2174
TISCOGY6 5,917,637.16 9.7859 +0.1612 - -
TISCOIN 115,773,475.58 11.2556 +0.1770 11.3683 11.2556
TISCOIN2 333,381,375.20 10.0554 +0.1702 - -
TEUPROP 72,020,812.29 9.4774 +0.2021 9.5723 9.4774
TUSEQ-UH 210,931,148.38 10.6758 +0.1513 10.7827 10.6758
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2559
TCHSTARP 503,472,355.02 7.3880 +0.0196 7.4620 7.3880
TISCOSA 114,855,440.33 8.8602 +0.1924 8.9489 8.8602
TSTARP 366,062,440.19 9.3256 +0.1243 9.4190 9.3256
TGHSTARP 1,176,462,762.47 8.1021 +0.1737 8.1832 8.1021
TSTAR-UH 147,102,623.74 8.6557 +0.1137 8.7424 8.6557
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า