ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2557
Money Market Fund
TISCOSTF 3,006,071,634.54 12.2291 +0.0003 12.2292 12.2291
Equity Fund
TISCOMS 347,896,772.24 12.4569 -0.0459 12.5816 12.4569
TISCOEGF 562,718,542.01 38.2122 -0.3242 38.5944 38.2122
TEQDY1 24,841,349.19 10.2012 -0.0485 10.3033 10.2012
TISEQT15 202,838,524.31 10.0884 -0.0479 10.1894 10.0884
TSF 454,556,871.74 36.7225 -0.3266 37.0898 36.7225
TISCOEDF 201,924,425.58 1.5076 -0.0089 1.5228 1.5076
TISCOHD 233,176,057.76 12.8427 -0.0104 12.9712 12.8427
TCMEQF 130,618,198.37 3.1129 -0.0187 3.1441 3.1129
Mixed Fund
TKRLINK1 184,820,136.59 9.8754 -0.0015 - -
TCHLINK1 436,257,466.85 10.5359 - - -
TCHLINK2 105,210,408.73 10.3095 -0.0006 - -
TCHLINK3 199,388,826.54 10.0857 -0.0009 - -
TBGF 72,724,777.44 27.5240 -0.0395 27.6617 27.5240
TBGF8020 148,035,420.05 12.9309 -0.0246 12.9633 12.9309
TNALINK1 157,962,242.83 10.4082 -0.0003 - -
TNALINK2 222,489,361.33 10.1226 -0.0004 - -
TISCOFLEX 131,654,119.53 34.7812 -0.1985 35.1291 34.7812
TISCOAGF 158,465,328.55 53.4262 -0.3226 53.6934 53.4262
TCMCSF 211,011,951.66 28.7768 -0.1663 29.0647 28.7768
Long Term Equity Fund (LTF)
TISCOLTF-A 2,089,416,932.99 31.6113 -0.2672 31.6114 31.6113
TISCOLTF-B 4,982,717.37 31.6842 -0.2674 31.6843 31.6842
TDLTF 527,261,181.50 19.8089 -0.0859 19.8090 19.8089
Retirement Mutual Fund (RMF)
TMSRMF 20,479,341.60 9.3295 -0.0329 9.3296 9.3295
TGOLDRMF 69,403,567.29 6.8941 -0.0078 6.8942 6.8941
TJPRMF 29,275,979.04 10.7853 +0.1907 10.7854 10.7853
TCHRMF 69,325,550.30 10.5553 +0.0949 10.5554 10.5553
TCIRMF 179,908,760.65 6.3633 +0.0852 6.3634 6.3633
TFIRMF-A 168,820,587.10 13.6935 -0.0038 13.6936 13.6935
TFIRMF-B 577,480.47 13.7094 -0.0037 13.7095 13.7094
TSFIRMF 289,647,048.62 12.8685 -0.0026 12.8686 12.8685
TFPRMF 1,131,984,997.69 56.5334 -0.3381 56.5335 56.5334
TEGRMF-A 434,387,405.33 55.7107 -0.4708 55.7108 55.7107
TEGRMF-B 1,207,135.97 55.8393 -0.4710 55.8394 55.8393
TAPRMF 56,608,720.09 10.1433 +0.1421 10.1434 10.1433
THDRMF 193,884,175.86 11.5568 -0.0100 11.5569 11.5568
Fixed Income Fund
TBOND1Y 2,665,931,052.52 10.8131 -0.0017 10.8132 10.8131
TFIX1Y2 510,780,762.58 10.1893 +0.0003 - -
TFIX1Y3 102,562,033.33 10.1846 - - -
TFUND3M8 147,171,306.43 10.7243 +0.0003 - -
TFUN3M10 161,156,589.66 10.7092 +0.0005 - -
TFUND6M1 67,031,096.02 10.8285 +0.0004 - -
TFUND6M2 182,707,002.20 10.8137 +0.0002 - 10.8137
TFUND6M3 217,884,629.22 10.6961 +0.0004 - -
TFUND6M4 50,401,779.71 10.6827 +0.0004 - -
Foreign Investment Fund (FIF)
TISCOKOR 215,880,560.61 9.7026 +0.1624 9.7997 9.7026
TISCOK2 314,990,167.26 8.5907 +0.1404 - -
TISCOK3 608,291,948.37 8.7217 +0.1429 - -
TISCOK4 396,542,637.31 8.7037 +0.1424 - -
TGOLD 213,629,611.43 10.7117 -0.0122 10.7386 10.7117
TISCOJP 1,731,072,972.47 12.0850 +0.2218 12.2060 12.0850
TISCOCH 1,456,099,351.98 9.5015 +0.0879 9.5966 9.5015
TISCOC11 300,622,558.76 10.2247 +0.0940 10.3270 10.2247
TISCOCID 420,668,512.50 4.9506 +0.0661 5.0002 4.9506
TISCOTW1 508,373,065.34 9.9277 +0.1410 - -
TISCONA 753,388,768.72 10.4893 +0.1474 10.5943 10.4893
TISCONA2 300,036,435.30 9.7626 +0.1286 - -
TISCONA3 144,185,458.93 10.0181 +0.1404 - -
TISCOUK 34,770,246.15 7.7483 +0.0256 7.7484 7.7483
TISCOLAF 60,832,587.14 6.2613 +0.1977 6.3240 6.2613
TISCOAP 336,045,301.66 13.8005 +0.1953 13.9386 13.8005
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2557
Retirement Mutual Fund (RMF)
TUSRMF 18,523,711.19 11.1745 +0.2625 11.1746 11.1745
Foreign Investment Fund (FIF)
TISCOEU 323,806,601.49 9.5902 +0.2868 9.6862 9.5902
TISCOUS 1,779,474,749.77 19.0319 +0.4550 19.2223 19.0319
TISCOUS3 34,438,446.50 10.2725 +0.2343 - -
TISCOGY 491,511,704.04 10.2141 +0.2510 10.3163 10.2141
TISCOGY1 854,087,477.04 9.0118 +0.1650 - -
TISCOGY2 520,049,602.85 9.4672 +0.1709 - -
TISCOOIL 112,658,913.69 5.9852 -0.1668 6.0152 5.9852
TUSREIT 279,044,285.97 12.3095 +0.0802 12.4327 12.3095
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2557
TSTARP 436,446,337.99 10.0587 +0.0775 10.1594 10.0587
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2557
TISCOAEF 57,636,057.52 4.1860 -0.0204 4.2489 -
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า