ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 01 กันยายน 2558
Money Market Fund
TISCOSTF 2,415,258,429.25 12.3475 +0.0002 12.3476 12.3475
Equity Fund
TISCOMS 508,839,095.28 13.2899 +0.0066 13.4229 13.2899
TISCOEGF 467,082,255.18 35.4361 -0.5226 35.7906 35.4361
TEQDY1 14,091,373.78 9.0743 -0.1251 9.1651 9.0743
TISEQT15 160,189,893.94 8.9829 -0.1254 9.0728 8.9829
TISEQT17 751,014,488.52 8.9362 -0.1256 9.0257 8.9362
TISEQT18 145,966,240.44 9.0038 -0.1256 - -
TISEQT19 76,429,309.40 8.9281 -0.1243 - -
TISEQT20 143,570,620.56 8.8556 -0.1235 - -
TISEQT21 113,161,642.92 10.5746 -0.1064 - -
TSF 341,208,365.70 34.2673 -0.3181 34.6101 34.2673
TISCOEDF 170,977,838.89 1.3051 -0.0184 1.3183 1.3051
TISCOHD 181,924,321.22 11.0485 -0.1768 11.1591 11.0485
TCMEQF 110,346,887.08 2.6942 -0.0380 2.7212 2.6942
Mixed Fund
TKRLINK1 185,951,458.44 9.9358 +0.0005 - -
TCHLINK1 443,373,487.27 10.7077 +0.0010 - -
TCHLINK2 107,241,828.29 10.5085 +0.0008 - -
TCHLINK3 202,227,658.15 10.2293 +0.0006 - -
TBGF 62,666,184.19 26.3723 -0.1324 26.5043 26.3723
TBGF8020 133,285,229.77 13.0470 -0.0318 13.0797 13.0470
TNALINK1 159,952,561.18 10.5393 +0.0003 - -
TNALINK2 225,001,816.54 10.2369 +0.0008 - -
TISCOFLEX 91,658,600.97 31.0839 -0.4496 31.3948 31.0839
TISCOB6F 105,760,562.82 9.6709 -0.0580 - -
TISCOB7F 187,307,077.93 9.2912 -0.0530 - -
TISCOAGF 116,670,018.88 51.1138 -0.6674 51.3695 51.1138
TCMCSF 176,128,432.79 25.0644 -0.3533 25.3151 25.0644
Long Term Equity Fund (LTF)
TISCOLTF-A 1,914,301,261.27 29.3008 -0.4354 29.3009 29.3008
TISCOLTF-B 11,944,607.78 29.4789 -0.4376 29.4790 29.4789
TDLTF 464,448,592.36 17.8911 -0.1631 17.8912 17.8911
Retirement Mutual Fund (RMF)
TMSRMF 37,277,460.26 9.7533 +0.0062 9.7534 9.7533
TGOLDRMF 66,914,494.21 6.5891 +0.0632 6.5892 6.5891
TJPRMF 42,557,348.32 11.0177 -0.3947 11.0178 11.0177
TCHRMF 81,956,528.81 8.7013 -0.2681 8.7014 8.7013
TCIRMF 157,030,593.71 5.7042 -0.1541 5.7043 5.7042
TFIRMF-A 179,648,566.35 13.9862 +0.0006 13.9863 13.9862
TFIRMF-B 1,438,425.14 14.0288 +0.0008 14.0289 14.0288
TSFIRMF 301,006,101.77 13.0775 +0.0009 13.0776 13.0775
TFPRMF 1,040,177,666.22 51.8080 -0.6724 51.8081 51.8080
TEGRMF-A 407,941,450.85 51.6331 -0.7682 51.6332 51.6331
TEGRMF-B 2,776,210.21 51.9469 -0.7722 51.9470 51.9469
TAPRMF 46,846,661.07 8.8549 -0.1779 8.8550 8.8549
THDRMF 167,434,187.08 9.9360 -0.1571 9.9361 9.9360
Fixed Income Fund
TBOND1Y 2,789,472,553.60 10.9820 - 10.9821 10.9820
Foreign Investment Fund (FIF)
TISCOKOR 126,791,728.13 8.7001 -0.1060 8.7872 8.7001
TISCOK2 107,009,592.90 7.6579 -0.0959 7.7346 7.6579
TISCOK3 201,478,100.31 7.7359 -0.0960 7.8134 7.7359
TISCOK4 310,615,389.08 7.6843 -0.0947 7.7612 7.6843
TGOLD 186,565,868.11 10.2765 +0.0966 10.3280 10.2765
TJREIT 500,142,189.00 8.7465 -0.1669 8.8341 8.7465
TISCOJP 1,893,920,638.14 12.5235 -0.4664 12.6488 12.5235
TISCOCH 2,089,660,795.10 8.0302 -0.2478 8.1106 8.0302
TISCOC19 528,976,163.75 6.7673 -0.2079 - -
TISCOC20 390,726,361.68 6.7728 -0.2046 - -
TISCOC21 272,663,666.41 6.7731 -0.2045 - -
TISCOC22 102,535,339.58 8.0715 -0.2407 - -
TISCOCID 394,054,318.26 4.4947 -0.1209 4.5397 4.4947
TISCONA 354,133,644.40 9.4998 -0.1474 9.5949 9.4998
TISCOLAF 28,578,734.17 4.7504 -0.0701 4.7980 4.7504
TISCOAP 193,598,442.71 12.1278 -0.2402 12.2492 12.1278
TISCOC23 16,005,122.77 9.8757 - - -
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558
Retirement Mutual Fund (RMF)
TUSRMF 20,180,349.93 10.7754 -0.0912 10.7755 10.7754
Foreign Investment Fund (FIF)
TISCOEU 526,746,169.15 10.0697 -0.0479 10.1705 10.0697
TUSREIT 246,772,050.98 11.4279 -0.2767 11.5423 11.4279
TISCOUS 2,179,908,059.76 18.4615 -0.1667 18.6462 18.4615
TISCOUS3 21,455,185.71 9.7101 -0.0704 9.8073 9.7101
TISCOGY 984,777,829.77 10.4294 -0.0393 10.5338 10.4294
TISCOGY1 771,279,832.62 8.7436 -0.0354 8.8311 8.7436
TISCOGY3 356,965,275.85 8.6850 -0.0336 - -
TISCOGY4 220,858,408.58 8.8625 -0.0360 - -
TISCOOIL 217,244,815.51 4.6729 +0.2619 4.7197 4.6729
TUSOIL 298,850,817.56 9.8571 +0.6112 9.9558 9.8571
TOIL6 561,664,156.39 9.3536 +0.5961 - -
TOIL7 329,924,724.19 10.7886 +0.6710 - -
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2558
TCHSTARP 555,939,899.11 7.8453 -0.0286 7.9239 7.8453
TGHSTARP 1,385,575,554.10 9.6715 +0.0386 9.7683 9.6715
TSTARP 391,896,756.93 10.1765 +0.0783 10.2784 10.1765
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2558
TISCOAEF 43,098,444.39 3.4795 -0.0178 3.5318 -
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า