ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
Long Term Equity Fund (LTF)
TISCOLTF-A 1,859,862,160.35 27.1317 -0.1215 27.1318 27.1317
TISCOLTF-B 16,165,933.44 27.3623 -0.1221 27.3624 27.3623
TDLTF 450,601,282.61 16.4846 -0.1376 16.4847 16.4846
Retirement Mutual Fund (RMF)
TEGRMF-A 381,597,849.14 48.1975 -0.1288 48.1976 48.1975
TEGRMF-B 3,751,438.84 48.6071 -0.1293 48.6072 48.6071
TEGRMF-P 0.00 48.1975 -0.1288 48.1976 48.1975
TFPRMF-A 981,335,161.52 48.0348 -0.2427 48.0349 48.0348
TFPRMF-P 0.00 48.0348 -0.2427 48.0349 48.0348
TFIRMF-A 181,712,811.61 14.1420 -0.0049 14.1421 14.1420
TFIRMF-B 2,014,285.43 14.2021 -0.0048 14.2022 14.2021
TFIRMF-P 0.00 14.1420 -0.0049 14.1421 14.1420
TSFIRMF 315,302,623.96 13.1908 -0.0024 13.1909 13.1908
TCIRMF 132,720,008.88 4.8067 -0.0714 4.8068 4.8067
TAPRMF 42,684,386.11 8.0621 -0.0160 8.0622 8.0621
TGOLDRMF 71,463,977.41 7.1188 +0.2014 7.1189 7.1188
THDRMF 168,230,527.95 9.5346 -0.0187 9.5347 9.5346
TCHRMF 79,130,762.05 6.9523 -0.1289 6.9524 6.9523
TJPRMF 38,036,408.85 9.0708 -0.4585 9.0709 9.0708
TMSRMF-A 67,013,639.22 9.7254 -0.1933 9.7255 9.7254
TMSRMF-P 0.00 9.7254 -0.1933 9.7255 9.7254
Money Market Fund
TISCOSTF 1,809,992,549.63 12.4046 +0.0001 12.4047 12.4046
Equity Fund
TSF 351,243,832.15 33.2960 -0.2164 33.6291 33.2960
TISCOEGF 425,740,867.48 33.0680 -0.0908 33.3988 33.0680
TISCOEDF 156,274,638.05 1.2093 -0.0032 1.2215 1.2093
TCMEQF 101,654,417.22 2.4941 -0.0064 2.5191 2.4941
TISCOHD 168,657,307.81 10.6102 -0.0208 10.7164 10.6102
TISEQT15 129,340,000.87 8.6221 -0.0316 8.7084 8.6221
TISEQT17 611,115,358.87 8.5839 -0.0314 8.6698 8.5839
TISEQT18 121,992,754.79 8.6583 -0.0309 8.7450 8.6583
TISEQT19 57,922,413.94 8.5801 -0.0303 8.6660 8.5801
TISEQT20 130,482,770.59 8.5081 -0.0295 8.5933 8.5081
TISEQT22 47,608,809.25 9.7285 -0.0356 - -
TISEQT23 86,924,298.78 9.9863 -0.0337 - -
TEQDY1 13,688,056.65 8.6915 -0.0319 8.7785 8.6915
TISCOMS 777,576,485.28 13.2764 -0.2516 13.4093 13.2764
TISESG-S 101,054,561.22 9.2957 -0.0525 9.2958 9.2957
Mixed Fund
TBGF 58,396,740.77 25.3567 -0.1155 25.4836 25.3567
TBGF8020 115,034,900.33 13.1349 -0.0139 13.1678 13.1349
TISCOAGF 108,596,790.19 49.6892 -0.1400 49.9377 49.6892
TISCOFLEX 94,329,707.75 29.7082 -0.0592 30.0054 29.7082
TCMCSF 157,126,206.75 23.3136 -0.0599 23.5468 23.3136
TCHLINK1 439,853,273.97 10.6227 +0.0001 - -
TCHLINK2 106,937,614.45 10.4787 +0.0002 - -
TCHLINK3 201,690,538.06 10.2021 -0.0002 - -
TNALINK1 159,602,721.54 10.5163 +0.0003 - -
TNALINK2 225,183,838.45 10.2452 +0.0001 - -
TKRLINK1 186,369,537.94 9.9581 -0.0003 - -
TISCOB6F 101,732,506.60 9.3026 -0.0300 - -
TISCOB7F 180,384,388.02 8.9478 -0.0287 - -
Foreign Investment Fund (FIF)
TISCOCID 292,513,568.63 3.8050 -0.0561 3.8432 3.8050
TGOLD 202,687,726.99 11.1117 +0.3154 11.1674 11.1117
TISCOAP 139,585,027.40 10.9666 -0.0199 11.0764 10.9666
TISCOLAF 22,564,664.01 3.9160 -0.1559 3.9553 3.9160
TISCOCH 1,737,634,258.37 6.4082 -0.1206 6.4724 6.4082
TISCOC19 400,883,381.41 5.3968 -0.1046 5.4509 5.3968
TISCOC20 301,385,253.51 5.4227 -0.1002 5.4770 5.4227
TISCOC21 214,869,034.46 5.4224 -0.0995 5.4767 5.4224
TISCOC22 81,731,717.63 6.4338 -0.1221 - -
TISCOC24 17,055,820.32 9.2476 -0.1658 - -
TJREIT 462,799,613.27 9.2136 -0.3691 9.3058 9.2136
TISCOJP 1,831,720,166.22 10.3533 -0.5201 10.4569 10.3533
TISCOJP8 39,692,119.18 8.7039 -0.4283 - -
TISCONA 307,362,619.11 8.6695 -0.0918 8.7563 8.6695
TISCOKOR 108,293,869.80 8.6291 -0.0913 8.7155 8.6291
TISCOK2 71,734,762.43 7.5723 -0.0783 7.6481 7.5723
TISCOK3 163,978,816.65 7.6524 -0.0813 7.7290 7.6524
TISCOK4 235,405,873.58 7.6156 -0.0852 7.6919 7.6156
Fixed Income Fund
TBOND1Y 2,664,560,401.38 11.0516 -0.0014 11.0517 11.0516
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
Retirement Mutual Fund (RMF)
TUSRMF 18,886,760.89 9.9914 -0.1203 9.9915 9.9914
TGHRMF 9,814,199.22 8.0066 -0.1365 8.0067 8.0066
TEURMF 3,970,317.12 8.3656 -0.2946 8.3657 8.3656
Foreign Investment Fund (FIF)
TISCOOIL 134,095,960.18 2.5978 -0.0531 2.6239 2.5978
TUSOIL 282,381,467.68 5.0461 +0.0204 5.0967 5.0461
TOIL6 285,860,864.29 4.7605 +0.0166 - -
TOIL8 14,512,358.65 5.3661 +0.0183 - -
TOIL9 224,618,233.65 6.1755 +0.0208 - -
TUSREIT 189,280,811.86 11.2594 -0.1534 11.3721 11.2594
TISCOUS 2,210,144,252.27 17.2217 -0.2073 17.3940 17.2217
TISCOUS3 17,205,797.44 9.2305 -0.1399 9.3229 9.2305
TISCOEU 599,850,990.11 8.3385 -0.3029 8.4220 8.3385
TISCOGY 781,232,304.74 8.8655 -0.2676 8.9543 8.8655
TISCOGY1 635,033,525.29 7.4331 -0.2308 7.5075 7.4331
TISCOGY3 294,822,109.72 7.3655 -0.2226 7.4393 7.3655
TISCOGY4 187,920,691.70 7.5408 -0.2195 - -
TISCOGY6 5,470,030.37 9.0457 -0.2727 - -
TISCOIN2 287,317,874.20 8.6660 -0.2085 - -
TEUPROP 69,185,662.33 8.7401 -0.2634 8.8276 8.7401
TUSEQ-UH 129,450,002.17 9.5624 -0.0622 9.6581 9.5624
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
TCHSTARP 490,294,295.39 7.0643 +0.0128 - -
TISCOSA 114,107,295.51 8.8205 +0.1922 - -
TSTARP 354,431,171.27 8.9285 +0.0215 - -
TGHSTARP 1,104,278,014.80 7.6632 +0.0969 - -
TSTAR-UH 131,660,821.06 8.3821 +0.0717 - -
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า