ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2557
Money Market Fund
TISCOSTF 1,838,711,003.61 12.1550 +0.0004 12.1551 12.1550
Equity Fund
TISCOMS 110,868,803.44 12.0226 -0.0383 12.1429 12.0226
TISCOEGF 610,446,071.41 38.0799 +0.1437 38.4608 38.0799
TEQDY1 48,474,580.69 10.3532 +0.0034 10.4568 10.3532
TISEQT10 15,162,503.49 10.5280 +0.0005 10.6334 10.5280
TISEQT11 282,360,837.33 10.8235 -0.0006 10.9318 10.8235
TISEQT15 427,392,969.02 10.2726 -0.0014 10.3754 10.2726
TSF 409,518,577.18 36.4644 +0.2567 36.8291 36.4644
TISCOEDF 205,869,733.55 1.5062 +0.0061 1.5214 1.5062
TISCOHD 283,977,581.02 12.6027 -0.0018 12.7288 12.6027
TCMEQF 156,427,952.44 3.7474 +0.0146 3.7850 3.7474
Mixed Fund
TCHLINK1 421,078,831.03 10.1693 -0.0004 - -
TCHLINK2 102,075,879.48 10.0023 -0.0001 - -
TBGF 77,644,269.66 27.3569 -0.0146 27.4938 27.3569
TBGF8020 159,913,532.43 12.6926 -0.0041 12.7244 12.6926
TNALINK1 155,507,657.11 10.2465 -0.0005 - -
TNALINK2 219,635,565.78 9.9927 -0.0005 - -
TISCOFLEX 130,607,765.26 34.4661 +0.1259 34.8109 34.4661
TISCOB5F 37,079,233.65 10.4150 -0.0040 - -
TISCOAGF 156,173,192.39 53.4079 -0.1543 53.6750 53.4079
TCMCSF 217,098,488.45 28.5771 +0.1114 28.8630 28.5771
Long Term Equity Fund (LTF)
TISCOLTF-A 2,047,869,829.84 31.5998 +0.1276 31.5999 31.5998
TISCOLTF-B 711,203.96 31.6068 +0.1281 31.6069 31.6068
TDLTF 519,785,679.58 19.6496 +0.0304 19.6497 19.6496
Retirement Mutual Fund (RMF)
TGOLDRMF 74,820,485.48 7.4542 -0.0503 7.4543 7.4542
TJPRMF 26,927,211.04 9.9344 -0.0020 9.9345 9.9344
TCHRMF 55,339,555.20 10.1805 +0.0005 10.1806 10.1805
TCIRMF 179,114,226.09 6.3668 +0.0214 6.3669 6.3668
TFIRMF-A 170,196,316.59 13.4785 +0.0016 13.4786 13.4785
TFIRMF-B 89,674.88 13.4800 +0.0017 13.4801 13.4800
TSFIRMF 284,684,266.69 12.7487 +0.0013 12.7488 12.7487
TFPRMF 1,116,318,930.28 56.2212 +0.2200 56.2213 56.2212
TEGRMF-A 433,825,549.53 55.6757 +0.2184 55.6758 55.6757
TEGRMF-B 188,174.01 55.6880 +0.2193 55.6881 55.6880
TAPRMF 60,346,792.76 11.1276 -0.0005 11.1277 11.1276
THDRMF 182,351,410.78 11.3485 -0.0016 11.3486 11.3485
Fixed Income Fund
TBOND1Y 2,020,493,245.95 10.7055 +0.0009 10.7056 10.7055
TFIX1Y2 503,561,006.59 10.0453 +0.0005 - -
TFIX1Y3 101,100,310.89 10.0395 +0.0003 - -
TFUND3M2 233,014,522.02 10.6552 +0.0006 - -
TFUND3M4 110,075,999.80 10.6469 +0.0007 - -
TFUND3M5 103,884,287.12 10.6303 +0.0008 - -
TFUND3M8 345,200,026.24 10.6128 +0.0005 - -
TFUN3M10 178,838,956.79 10.5986 +0.0005 - -
TFUND6M1 181,690,875.94 10.7023 +0.0005 - -
TFUND6M2 180,728,197.25 10.6966 +0.0007 - -
TFUND6M3 340,216,966.89 10.6180 +0.0006 - -
TFUND6M4 92,207,717.68 10.5851 +0.0007 - -
TFUND6M5 229,515,702.33 10.5911 +0.0007 - -
TFUND6M6 376,767,721.16 10.5617 +0.0007 - -
TFUND6M7 280,905,746.74 10.5622 +0.0005 - -
Foreign Investment Fund (FIF)
TISCOK2 369,927,055.67 10.0890 +0.1773 - -
TISCOK3 714,643,163.61 10.2466 +0.1805 - -
TGOLD 229,003,259.32 11.5591 -0.0769 11.5881 11.5591
TISCOJP 1,226,844,382.74 11.0231 -0.0019 11.1334 11.0231
TISCOJP1 339,489,969.22 10.1553 -0.0017 10.2570 10.1553
TISCOJP2 320,984,990.44 10.0649 -0.0016 - -
TISCOJP3 124,992,498.48 10.4585 -0.0021 - -
TISCOCH 1,422,010,039.61 9.1179 +0.0008 9.2092 9.1179
TISCOCT6 589,721,375.65 10.2792 +0.0022 10.3821 10.2792
TISCOCT7 785,827,208.30 10.2881 +0.0012 10.3911 10.2881
TISCOCT8 405,900,281.09 10.1960 +0.0009 10.2981 10.1960
TISCOC11 329,413,916.95 9.8261 +0.0008 - -
TISCOCID 490,064,185.09 5.4404 +0.0189 5.4949 5.4404
TISCONA 499,382,590.34 11.2505 +0.0881 11.3631 11.2505
TISCONA1 233,684,711.93 10.9692 +0.0869 - -
TISCONA2 317,176,782.38 10.3203 +0.0800 - -
TISCOUK 42,437,166.94 8.1378 -0.0105 8.1379 8.1378
TISCOLAF 81,234,997.18 7.9010 -0.0607 7.9801 7.9010
TISCOAP 415,782,437.97 15.0411 -0.0002 15.1916 15.0411
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2557
Retirement Mutual Fund (RMF)
TUSRMF 15,869,624.50 10.5222 -0.0312 10.5223 10.5222
Foreign Investment Fund (FIF)
TISCOEU 380,468,378.37 9.9398 +0.0490 10.0393 9.9398
TISCOUS 1,514,304,644.13 17.8396 -0.0520 18.0181 17.8396
TISCOGY1 893,616,629.45 9.4289 +0.0511 - -
TISCOGY2 543,837,830.09 9.9003 +0.0530 - -
TISCOOIL 74,598,241.77 10.7741 -0.0515 10.8281 10.7741
TUSREIT 190,608,078.50 11.3167 -0.0485 11.4300 11.3167
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2557
TISCOAEF 102,208,523.07 4.6707 +0.0098 4.7409 4.6707
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า