ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 16 เมษายน 2557
Money Market Fund
TISCOSTF 1,552,859,503.53 12.1010 +0.0024 12.1011 12.1010
Equity Fund
TISCOMS 81,726,947.40 10.4091 +0.0667 10.5133 10.4091
TISCOEGF 574,487,352.10 35.9380 +0.3089 36.2975 35.9380
TEQDY1 55,740,510.41 9.5722 +0.0962 - -
TISEQT10 33,953,511.26 9.7229 +0.1027 9.8202 9.7229
TISEQT11 586,969,130.51 9.8615 +0.1051 9.9602 9.8615
TISEQT15 596,750,848.38 9.4812 +0.1039 - -
TSF 370,736,254.34 32.5970 +0.4180 32.9231 32.5970
TISCOEDF 199,828,986.21 1.4225 +0.0123 1.4368 1.4225
TISCOHD 311,222,414.79 11.6453 +0.1405 11.7619 11.6453
TCMEQF 148,457,199.46 3.5414 +0.0306 3.5769 3.5414
Mixed Fund
TCHLINK1 413,342,709.58 9.9825 -0.0250 - -
TCHLINK2 102,002,406.18 9.9951 -0.0052 - -
TBGF 77,043,942.06 26.5445 +0.1479 26.6773 26.5445
TBGF8020 173,843,036.25 12.5019 +0.0234 12.5333 12.5019
TISCOFLEX 120,853,560.13 32.4899 +0.2719 32.8149 32.4899
TISCOB5F 35,783,046.50 10.0509 -0.0369 - -
TISCOB9 611,730,891.01 9.7685 +0.0266 - -
TISCOAGF 172,702,873.44 51.7172 +0.4059 51.9759 51.7172
TCMCSF 206,102,886.57 26.9195 +0.2337 27.1888 26.9195
Long Term Equity Fund (LTF)
TISCOLTF 1,981,832,011.30 29.8449 +0.2582 29.8450 29.8449
TDLTF 500,622,166.38 18.6259 +0.1878 18.6260 18.6259
Retirement Mutual Fund (RMF)
TGOLDRMF 78,196,916.98 7.4921 -0.0785 7.4922 7.4921
TJPRMF 21,698,003.63 9.2463 +0.2616 9.2464 9.2463
TCHRMF 44,655,357.36 9.1504 -0.1650 9.1505 9.1504
TCIRMF 162,103,321.91 5.6836 -0.0764 5.6837 5.6836
TFIRMF 166,505,358.03 13.3649 +0.0079 13.3650 13.3649
TSFIRMF 285,666,983.57 12.6548 +0.0029 12.6549 12.6548
TFPRMF 1,058,066,562.61 52.9873 +0.4610 52.9874 52.9873
TEGRMF 412,121,004.41 52.4308 +0.4369 52.4309 52.4308
TAPRMF 58,584,644.23 10.5197 -0.0688 10.5198 10.5197
THDRMF 167,084,479.39 10.4913 +0.1206 10.4914 10.4913
Fixed Income Fund
TBOND1Y 1,664,919,699.75 10.6384 +0.0019 10.6385 10.6384
TFUND3M2 89,740,383.39 10.5790 +0.0051 - -
TFUND3M4 92,982,692.27 10.5644 +0.0045 - -
TFUND3M5 140,858,941.05 10.5554 +0.0053 - -
TFUND3M6 92,830,777.27 10.5452 +0.0058 - -
TFUND3M7 87,989,049.72 10.5427 +0.0049 - -
TFUND3M8 273,729,471.75 10.5365 +0.0043 - -
TFUN3M10 167,627,517.61 10.5239 +0.0044 - -
TFUN3M14 71,710,626.43 10.4853 +0.0048 - -
TFUND6M1 167,809,069.27 10.6264 +0.0060 - -
TFUND6M2 175,583,735.45 10.6216 +0.0063 - -
TFUND6M3 366,637,253.21 10.4984 +0.0053 - -
TFUND6M4 92,632,064.56 10.4861 +0.0053 - -
TFUND6M5 265,664,284.48 10.4867 +0.0057 - -
TFUND6M6 337,422,038.85 10.4827 +0.0057 - -
TFUND6M7 280,633,061.17 10.4814 +0.0058 - -
Foreign Investment Fund (FIF)
TISCOKR1 82,371,276.64 10.6451 -0.0402 - -
TGOLD 253,046,472.57 11.6152 -0.1199 11.6443 11.6152
TISCOJP 1,034,683,252.49 10.2480 +0.2917 10.3506 10.2480
TISCOJP1 316,308,723.06 9.4127 +0.2805 - -
TISCOJP2 297,687,728.36 9.3343 +0.2780 - -
TISCOJP3 116,083,248.09 9.7131 +0.2841 - -
TISCOCH 1,339,526,716.04 8.1543 -0.1493 8.2359 8.1543
TISCOCT6 617,574,585.95 9.1839 -0.1643 9.2758 9.1839
TISCOCT7 767,069,321.31 9.1955 -0.1647 9.2876 9.1955
TISCOCT8 389,058,454.10 9.1092 -0.1645 9.2004 9.1092
TISCOC11 294,950,849.74 8.7981 -0.1561 - -
TISCOC12 138,830,051.81 10.3416 -0.1860 - -
TISCOC14 40,167,560.56 10.2890 -0.1856 - -
TISCOCID 479,947,747.03 4.8138 -0.0647 4.8620 4.8138
TISCONA 378,868,380.29 10.4322 -0.0941 10.5366 10.4322
TISCONA1 216,240,598.66 10.1503 -0.0859 - -
TISCOUK 48,759,928.22 8.1923 +0.0159 8.1924 8.1923
TISCOLAF 91,600,264.66 7.3859 -0.1132 7.4599 7.3859
TISCOAP 438,883,225.46 14.1917 -0.0921 14.3337 14.1917
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 11 เมษายน 2557
Retirement Mutual Fund (RMF)
TUSRMF 15,166,493.47 9.8709 -0.0953 9.8710 9.8709
Foreign Investment Fund (FIF)
TISCOEU 261,576,851.51 10.0128 -0.1809 10.1130 10.0128
TISCOUS 1,532,624,258.53 16.6988 -0.1626 16.8659 16.6988
TISCOOIL 96,859,285.64 10.6361 -0.0170 10.6894 10.6361
TUSREIT 201,921,330.13 10.4299 -0.0647 10.5343 10.4299
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 09 เมษายน 2557
TISCOAEF 137,446,714.84 5.5928 -0.0464 5.6768 -
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า