ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2559
Long Term Equity Fund (LTF)
TISCOLTF-A 2,003,959,406.79 29.9118 +0.3503 29.9119 29.9118
TISCOLTF-B 22,428,840.28 30.2137 +0.3551 30.2138 30.2137
TDLTF 482,159,956.59 18.0959 +0.2044 18.0960 18.0959
Retirement Mutual Fund (RMF)
TEGRMF-A 417,886,353.20 53.7700 +0.6765 53.7701 53.7700
TEGRMF-B 5,233,167.21 54.3127 +0.6856 54.3128 54.3127
TEGRMF-P 0.00 53.7700 +0.6765 53.7701 53.7700
TFPRMF-A 1,101,386,232.17 54.5647 +0.3239 54.5648 54.5647
TFPRMF-P 0.00 54.5647 +0.3239 54.5648 54.5647
TFIRMF-A 182,651,415.66 14.1661 -0.0039 14.1662 14.1661
TFIRMF-B 2,503,832.15 14.2376 -0.0036 14.2377 14.2376
TFIRMF-P 0.00 14.1661 -0.0039 14.1662 14.1661
TSFIRMF 315,887,539.90 13.2165 -0.0011 13.2166 13.2165
TCIRMF 150,225,865.61 5.4613 -0.0435 5.4614 5.4613
TAPRMF 45,144,191.50 8.6019 -0.0191 8.6020 8.6019
TGOLDRMF 68,233,169.34 6.8442 -0.1162 6.8443 6.8442
THDRMF 188,850,628.98 10.8364 +0.0812 10.8365 10.8364
TCHRMF 92,445,890.77 7.8744 +0.0367 7.8745 7.8744
TJPRMF 42,323,317.30 10.4514 +0.1250 10.4515 10.4514
TMSRMF-A 70,399,143.20 9.9675 -0.0102 9.9676 9.9675
TMSRMF-P 0.00 9.9675 -0.0102 9.9676 9.9675
Money Market Fund
TISCOSTF 2,422,341,929.38 12.4365 +0.0010 12.4366 12.4365
Equity Fund
TSF 363,003,883.62 35.4096 +0.1534 35.7638 35.4096
TISCOEGF 450,949,294.64 36.9000 +0.4649 37.2691 36.9000
TISCOEDF 174,317,818.57 1.3660 +0.0133 1.3798 1.3660
TCMEQF 114,388,935.12 2.8151 +0.0274 2.8434 2.8151
TISCOHD 179,286,085.11 12.1032 +0.0899 12.2243 12.1032
TISEQT15 132,975,992.60 9.4336 +0.1133 9.5280 9.4336
TISEQT17 617,581,026.21 9.4034 +0.1134 9.4975 9.4034
TISEQT18 124,288,798.81 9.4740 +0.1141 9.5688 9.4740
TISEQT19 52,024,207.58 9.3752 +0.1112 9.4691 9.3752
TISEQT20 138,555,660.99 9.3092 +0.1109 9.4024 9.3092
TISEQT22 52,065,930.27 10.6392 +0.1307 - -
TEQDY1 14,484,367.87 9.4711 +0.1106 9.5659 9.4711
TISCOMS 1,032,598,324.95 13.5533 -0.0111 13.6889 13.5533
TISESG-S 114,042,315.09 10.4905 +0.1228 10.4906 10.4905
Mixed Fund
TBGF 62,887,076.84 27.2353 +0.1508 27.3716 27.2353
TBGF8020 130,100,783.60 13.4322 +0.0197 13.4659 13.4322
TISCOAGF 118,157,419.26 54.2959 +0.6164 54.5675 54.2959
TISCOFLEX 93,200,430.45 32.4699 +0.3553 32.7947 32.4699
TCMCSF 167,388,628.07 26.3940 +0.2590 26.6580 26.3940
TCHLINK3 202,834,808.70 10.2600 +0.0015 - -
TCHLINK5 214,245,646.79 9.9879 -0.0059 - -
TNALINK2 226,091,612.43 10.2865 +0.0012 - -
TKRLINK1 187,145,211.61 9.9996 +0.0012 - -
TISCOB7F 184,962,424.48 9.1749 +0.0089 - -
TINCOME 227,189,078.07 9.9211 +0.0452 9.9708 9.9211
Foreign Investment Fund (FIF)
TISCOCID 325,161,127.73 4.3295 -0.0348 4.3729 4.3295
TGOLD 187,043,498.89 10.6976 -0.1782 10.7512 10.6976
TISCOAP 143,340,645.46 11.7191 -0.0248 11.8364 11.7191
TISCOLAF 27,423,769.13 4.7970 -0.0745 4.8451 4.7970
TISCOCH 2,095,939,548.14 7.3092 +0.0344 7.3824 7.3092
TISCOC19 452,378,971.92 6.1775 +0.0289 6.2394 6.1775
TISCOC20 330,300,911.15 6.2007 +0.0288 6.2628 6.2007
TISCOC21 239,676,707.06 6.1879 +0.0294 6.2499 6.1879
TISCOC22 88,486,972.10 7.3372 +0.0346 7.4107 7.3372
TJREIT 220,463,624.17 10.3942 +0.0435 10.4982 10.3942
TISCOJP 2,236,542,737.62 11.9334 +0.1458 12.0528 11.9334
TISCOJP8 45,514,556.82 9.9807 +0.1175 - -
TISCOJ10 146,678,610.23 10.2303 +0.1234 - -
TISCONA 310,060,709.98 9.6310 +0.0184 9.7274 9.6310
TISCOKOR 82,812,495.86 9.0193 -0.0909 9.1096 9.0193
TISCOK2 66,989,808.38 7.9428 -0.0817 8.0223 7.9428
TISCOK3 151,865,918.47 8.0178 -0.0830 8.0981 8.0178
TISCOK4 212,604,270.73 7.9965 -0.0817 8.0766 7.9965
Fixed Income Fund
TBOND1Y 3,332,503,233.69 11.0794 +0.0003 11.0795 11.0794
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2559
Retirement Mutual Fund (RMF)
TUSRMF 21,505,612.64 11.3919 +0.0501 11.3920 11.3919
TGHRMF 11,322,368.34 8.9711 +0.0645 8.9712 8.9711
TEURMF 4,541,981.59 9.6968 +0.0224 9.6969 9.6968
Foreign Investment Fund (FIF)
TISCOOIL 157,680,509.55 3.4505 +0.0238 3.4851 3.4505
TUSOIL 288,000,690.99 7.4249 +0.0204 7.4993 7.4249
TOIL6 361,215,160.68 7.0380 +0.0206 7.1085 7.0380
TOIL8 20,475,375.80 7.8617 +0.0226 7.9404 7.8617
TOIL9 331,451,062.94 9.1127 +0.0258 - -
TUSREIT 174,667,946.47 13.2214 +0.0745 13.3537 13.2214
TISCOUS 2,452,700,765.10 19.7962 +0.0916 19.9943 19.7962
TISCOUS3 13,086,826.37 10.4908 +0.0261 10.5958 10.4908
TISCOEU 645,793,887.02 9.7336 +0.0219 9.8310 9.7336
TISCOGY 798,104,449.86 10.3370 +0.0056 10.4405 10.3370
TISCOGY1 721,304,513.80 8.6920 +0.0052 8.7790 8.6920
TISCOGY3 320,141,260.30 8.6063 +0.0058 8.6925 8.6063
TISCOGY4 209,599,792.24 8.7955 +0.0052 8.8836 8.7955
TISCOGY6 6,350,507.81 10.5017 +0.0055 - -
TISCOIN 115,434,049.80 11.4329 +0.1662 11.5473 11.4329
TISCOIN2 337,761,998.76 10.1875 +0.1484 - -
TEUPROP 80,544,739.45 10.2394 +0.0505 10.3419 10.2394
TUSEQ-UH 194,239,071.15 11.0071 +0.0731 11.1173 11.0071
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2559
TCHSTARP 506,243,457.58 7.4045 -0.0038 7.4786 7.4045
TISCOSA 125,436,552.28 9.7088 -0.0174 9.8060 9.7088
TSTARP 396,627,748.39 9.8533 -0.0049 9.9519 9.8533
TGHSTARP 1,226,003,037.15 8.3817 -0.0048 8.4656 8.3817
TSTAR-UH 145,048,506.24 9.2763 +0.0159 9.3692 9.2763
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า