ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 04 พฤษภาคม 2559
Long Term Equity Fund (LTF)
TISCOLTF-A 1,969,978,002.13 29.3017 -0.0591 29.3018 29.3017
TISCOLTF-B 20,844,296.15 29.5862 -0.0592 29.5863 29.5862
TDLTF 474,813,181.70 17.7853 +0.0405 17.7854 17.7853
Retirement Mutual Fund (RMF)
TEGRMF-A 413,765,720.76 52.6598 -0.2107 52.6599 52.6598
TEGRMF-B 4,871,267.03 53.1711 -0.2120 53.1712 53.1711
TEGRMF-P 0.00 52.6598 -0.2107 52.6599 52.6598
TFPRMF-A 1,080,107,999.46 53.3923 -0.1169 53.3924 53.3923
TFPRMF-P 0.00 53.3923 -0.1169 53.3924 53.3923
TFIRMF-A 184,144,767.85 14.1956 +0.0006 14.1957 14.1956
TFIRMF-B 2,371,248.21 14.2645 +0.0007 14.2646 14.2645
TFIRMF-P 0.00 14.1956 +0.0006 14.1957 14.1956
TSFIRMF 314,075,884.06 13.2286 -0.0001 13.2287 13.2286
TCIRMF 149,027,553.79 5.4040 -0.0935 5.4041 5.4040
TAPRMF 44,578,808.28 8.5052 -0.1891 8.5053 8.5052
TGOLDRMF 72,133,642.97 7.2821 -0.0933 7.2822 7.2821
THDRMF 186,464,788.34 10.6321 -0.0199 10.6322 10.6321
TCHRMF 90,919,543.80 7.9139 -0.0450 7.9140 7.9139
TJPRMF 40,135,668.03 9.9244 -0.0030 - -
TMSRMF-A 70,045,921.19 9.9992 -0.0139 9.9993 9.9992
TMSRMF-P 0.00 9.9992 -0.0139 9.9993 9.9992
Money Market Fund
TISCOSTF 2,427,651,419.30 12.4303 +0.0003 12.4304 12.4303
Equity Fund
TSF 355,765,752.69 34.7580 -0.1284 35.1057 34.7580
TISCOEGF 442,033,690.70 36.1438 -0.1487 36.5053 36.1438
TISCOEDF 169,886,610.78 1.3306 -0.0041 1.3440 1.3306
TCMEQF 111,500,353.77 2.7435 -0.0083 2.7710 2.7435
TISCOHD 172,081,935.34 11.8632 -0.0232 11.9819 11.8632
TISEQT15 132,875,238.11 9.3225 -0.0083 9.4158 9.3225
TISEQT17 621,482,473.71 9.2911 -0.0082 9.3841 9.2911
TISEQT18 124,361,631.51 9.3595 -0.0092 9.4532 9.3595
TISEQT19 59,768,897.69 9.2791 -0.0084 9.3720 9.2791
TISEQT20 136,922,566.76 9.1979 -0.0094 9.2900 9.1979
TISEQT22 51,200,080.07 10.4623 -0.0294 - -
TEQDY1 14,317,477.66 9.3620 -0.0103 9.4557 9.3620
TISCOMS 1,020,016,711.96 13.5936 -0.0149 13.7296 13.5936
TISESG-S 110,822,327.38 10.1943 -0.0062 10.1944 10.1943
Mixed Fund
TBGF 61,436,372.97 26.6071 -0.0672 26.7402 26.6071
TBGF8020 115,070,595.18 13.4357 -0.0073 13.4694 13.4357
TISCOAGF 120,370,227.82 53.4716 -0.2518 53.7391 53.4716
TISCOFLEX 101,945,931.84 32.0132 -0.1481 32.3334 32.0132
TCMCSF 163,186,572.29 25.6931 -0.0776 25.9501 25.6931
TCHLINK3 202,490,451.74 10.2426 +0.0003 - -
TNALINK1 159,385,588.61 10.5020 +0.0004 - -
TNALINK2 225,879,558.93 10.2768 +0.0002 - -
TKRLINK1 186,958,835.75 9.9896 +0.0002 - -
TISCOB7F 185,083,599.02 9.1810 -0.0100 - -
TINCOME 192,898,554.68 10.0005 -0.0169 10.0506 10.0005
Foreign Investment Fund (FIF)
TISCOCID 323,374,874.34 4.2823 -0.0744 4.3252 4.2823
TGOLD 200,617,083.72 11.3812 -0.1486 11.4382 11.3812
TISCOAP 144,651,430.80 11.5820 -0.2590 11.6979 11.5820
TISCOLAF 29,228,730.06 5.1144 -0.1634 5.1656 5.1144
TISCOCH 2,025,627,153.33 7.3420 -0.0423 7.4155 7.3420
TISCOC19 454,086,672.04 6.2017 -0.0326 6.2638 6.2017
TISCOC20 332,118,341.57 6.2265 -0.0326 6.2889 6.2265
TISCOC21 243,961,411.91 6.2129 -0.0328 6.2751 6.2129
TISCOC22 89,725,346.57 7.3723 -0.0393 7.4461 7.3723
TJREIT 233,440,416.90 10.4956 -0.0010 - -
TISCOJP 1,989,068,684.88 11.3076 -0.0019 - -
TISCOJP8 43,227,675.23 9.4792 -0.0029 - -
TISCONA 311,301,116.63 9.5859 -0.0694 9.6819 9.5859
TISCOKOR 84,807,773.18 9.1925 -0.0374 9.2845 9.1925
TISCOK2 68,793,333.18 8.1001 -0.0286 8.1812 8.1001
TISCOK3 156,202,888.91 8.1778 -0.0305 8.2597 8.1778
TISCOK4 219,478,020.09 8.1527 -0.0299 8.2343 8.1527
Fixed Income Fund
TBOND1Y 3,328,699,318.85 11.0820 +0.0001 11.0821 11.0820
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 03 พฤษภาคม 2559
Retirement Mutual Fund (RMF)
TUSRMF 21,259,368.79 11.1764 -0.0055 11.1765 11.1764
TGHRMF 10,929,388.72 8.6982 -0.0276 8.6983 8.6982
TEURMF 4,343,994.35 9.2763 -0.1373 9.2764 9.2763
Foreign Investment Fund (FIF)
TISCOOIL 147,302,691.32 3.1366 -0.1027 3.1681 3.1366
TUSOIL 273,794,711.28 6.6624 -0.3409 6.7291 6.6624
TOIL6 333,469,898.56 6.2981 -0.3234 6.3612 6.2981
TOIL8 19,060,475.64 7.0478 -0.3419 7.1184 7.0478
TOIL9 297,557,373.81 8.1809 -0.4028 - -
TUSREIT 178,275,846.90 13.1273 +0.2235 13.2587 13.1273
TISCOUS 2,459,803,912.16 19.3732 +0.0001 19.5670 19.3732
TISCOUS3 13,708,454.77 10.3850 -0.0118 10.4890 10.3850
TISCOEU 616,489,766.18 9.2976 -0.1394 9.3907 9.2976
TISCOGY 782,534,026.70 10.0152 -0.1090 10.1155 10.0152
TISCOGY1 702,008,939.04 8.4255 -0.0893 8.5099 8.4255
TISCOGY3 311,420,697.58 8.3410 -0.0882 8.4245 8.3410
TISCOGY4 203,413,572.90 8.5223 -0.0916 8.6076 8.5223
TISCOGY6 6,164,682.03 10.1944 -0.1120 - -
TISCOIN 98,958,205.14 10.7723 -0.1193 10.8801 10.7723
TISCOIN2 317,586,113.81 9.5790 -0.1049 - -
TEUPROP 77,322,040.34 9.8004 -0.0320 9.8985 9.8004
TUSEQ-UH 144,277,850.56 10.6312 +0.0614 10.7376 10.6312
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 29 เมษายน 2559
TCHSTARP 526,909,802.79 7.7088 -0.0557 7.7860 7.7088
TISCOSA 122,169,108.99 9.3548 -0.1922 9.4484 9.3548
TSTARP 392,185,719.17 9.6795 -0.0884 - -
TGHSTARP 1,206,727,032.83 8.2661 -0.1225 8.3489 8.2661
TSTAR-UH 140,649,486.98 8.9950 -0.0354 - -
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า