ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2561
Money Market Fund
TISCOSTF 2,825,847,535.34 12.6860 +0.0007 12.6861 12.6860
Fixed Income Fund
TBOND1Y 2,057,737,309.73 11.3518 - 11.3519 11.3518
TISCOFIX 2,733,734,646.28 10.3102 +0.0005 10.3103 10.3102
TISFIXX 2,148,615,275.66 10.3233 +0.0013 10.3234 -
Mixed Fund
TBGF8020 594,730,971.96 14.3432 +0.0443 14.3792 14.3432
TBGF 67,235,247.90 30.9409 +0.3035 31.0957 30.9409
TCMCSF 164,109,547.56 32.6598 +0.5005 32.9865 32.6598
TISCOAGF 99,067,966.04 64.8417 +0.6841 65.1660 64.8417
TISCOFLEX 114,102,841.75 40.3757 +0.6032 40.7796 40.3757
TINCOME 3,021,837,644.63 11.2685 +0.0241 11.3249 11.2685
TISCOSRI 42,940,503.03 10.6414 +0.0319 10.6681 10.6414
TCHLINK5 233,886,868.03 10.9036 +0.0003 - -
TCHLINK6 197,147,767.51 10.6661 +0.0005 - -
TCHLINK7 94,510,366.67 10.3774 +0.0007 - -
TJPLINK1 65,353,171.64 10.7153 +0.0003 - -
Equity Fund
TSF 504,359,277.31 48.2375 +0.7393 48.7200 48.2375
TCMEQF 112,639,637.66 3.0525 +0.0460 3.0831 3.0525
TISCOEDF 110,270,657.62 1.1855 +0.0179 1.1975 1.1855
TISCOEGF 715,352,355.44 49.2005 +0.7791 49.6926 49.2005
TISCOHD 707,561,893.97 15.3350 +0.2600 15.4885 15.3350
TISCOMS 2,940,745,707.93 15.5411 +0.1261 15.6966 15.5411
TISESG-A 46,192,743.17 13.3957 +0.2078 13.5298 -
TISESG-D 147,424,221.38 13.3955 +0.2078 13.3956 -
TISCODS 281,181,775.76 9.4938 +0.1464 9.5888 9.4938
TISCOBIG 422,467,831.53 11.3986 +0.2087 11.5127 11.3986
TEQT5M1 535,895,047.88 9.4820 +0.1558 - -
TEQT5M2 386,253,945.73 10.4509 +0.1738 - -
Long Term Equity Fund
TDLTF 483,939,191.87 21.1903 +0.3394 21.1904 21.1903
TISCOLTF-A 2,232,175,803.49 38.4230 +0.6160 38.4231 38.4230
TISCOLTF-B 57,253,925.60 39.2574 +0.6300 39.2575 39.2574
TMSLTF-A 265,617,084.17 11.9759 +0.0948 11.9760 11.9759
TMSLTF-B 5,888,571.51 12.0894 +0.0959 12.0895 12.0894
TDSLTF-A 80,603,626.59 10.7535 +0.1643 10.7536 10.7535
TDSLTF-B 3,065,105.82 10.8582 +0.1660 10.8583 10.8582
Retirement Mutual Fund
TSFIRMF 293,821,170.73 13.5196 +0.0001 13.5197 13.5196
TFIRMF-A 216,385,756.73 14.5561 +0.0013 14.5562 14.5561
TFIRMF-B 5,836,523.50 14.6892 +0.0014 14.6893 14.6892
TFIRMF-P 37,865,114.64 14.5564 +0.0013 14.5565 14.5564
TFPRMF-A 1,264,467,400.17 65.1397 +0.9536 65.1398 65.1397
TFPRMF-P 193,909,974.66 65.1400 +0.9537 65.1401 65.1400
TEGRMF-A 533,374,145.00 71.7448 +1.1415 71.7449 71.7448
TEGRMF-B 14,629,237.79 73.3029 +1.1674 73.3030 73.3029
TEGRMF-P 81,594,338.30 71.7451 +1.1415 71.7452 71.7451
THDRMF 237,026,505.16 13.8829 +0.2356 13.8830 13.8829
TMSRMF-A 175,375,922.06 11.8994 +0.0942 11.8995 11.8994
TMSRMF-B 2,859,722.84 12.0300 +0.0955 12.0301 12.0300
TMSRMF-P 45,290,107.49 11.8994 +0.0942 11.8995 11.8994
TAPRMF 57,263,791.31 11.4265 +0.0377 11.4266 11.4265
TCHRMF 122,025,823.19 9.8041 +0.1233 9.8042 9.8041
TCIRMF 176,644,928.02 6.8660 +0.0508 6.8661 6.8660
TJPRMF 51,558,765.58 13.3140 -0.0281 13.3141 13.3140
TGOLDRMF 63,546,658.81 6.6494 -0.0077 6.6495 6.6494
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOAP 281,117,480.47 15.6143 +0.0509 15.7705 15.6143
TISCOCH 2,168,123,305.55 9.4075 +0.1173 9.5017 9.4075
TISCOCID 201,068,397.83 4.7167 +0.0348 4.7640 4.7167
TISCOJP 1,940,202,107.30 15.6026 -0.0304 15.7587 15.6026
TISCOKOR 23,173,173.75 10.5985 -0.0010 10.7046 10.5985
TISCONA 341,199,032.02 13.4251 +0.1061 13.5595 13.4251
TISCOC19 398,181,768.43 7.9484 +0.1010 8.0280 7.9484
TISCOC20 273,928,730.24 7.9598 +0.0976 8.0395 7.9598
TISCOC21 230,801,644.79 7.9445 +0.0979 8.0240 7.9445
TCHT5M2 310,331,858.69 8.5615 +0.1107 - -
Foreign Investment Fund - Others
TJREIT 238,041,660.38 10.1617 +0.0340 10.2634 10.1617
TGOLD 187,695,000.64 10.5250 -0.0119 10.5777 10.5250
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2561
Retirement Mutual Fund
TEURMF 4,396,450.33 10.7842 -0.0179 10.7843 10.7842
TUSRMF 34,588,377.50 14.5305 -0.0493 14.5306 14.5305
TGHRMF 27,781,996.00 10.8583 -0.0214 10.8584 10.8583
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TUSFIX 196,828,976.13 9.5241 +0.0277 9.5480 9.5241
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOIN 193,585,879.24 12.4538 -0.0894 12.5784 12.4538
TISCOJPA 346,893,979.48 11.3902 +0.0037 11.5042 11.3902
TISCOLAF 30,237,715.65 5.6849 -0.0653 5.7419 5.6849
TISCOEU 556,174,722.80 11.5133 -0.0400 11.6285 11.5133
TISCOGY 235,141,008.17 12.4839 -0.0603 12.6088 12.4839
TISCOUS 2,706,896,506.74 26.1209 -0.0933 26.3822 26.1209
TUSEQ-UH 238,361,836.14 13.6494 -0.0118 13.7860 13.6494
TISCOGEM 465,901,272.30 10.4813 -0.1178 10.5862 10.4813
TISCOGC 341,169,440.57 10.9106 +0.0171 11.0198 10.9106
TUSFIN-A 2,451,360,989.16 9.7135 -0.1442 9.8107 9.7135
TCTEC5M1 121,940,145.05 9.9973 -0.1524 - -
Foreign Investment Fund - Others
TUSREIT 130,473,803.27 13.5768 +0.1653 13.7127 13.5768
TISCOOIL 70,108,348.65 4.2591 -0.0068 4.3018 4.2591
TUSOIL 98,591,061.80 8.4264 +0.0190 8.5108 8.4264
TOIL6 52,221,445.48 8.0119 +0.0187 8.0921 8.0119
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
Foreign Investment Fund - Mixed Fund
TGINC-R 997,288,664.98 10.1607 +0.0124 10.2116 10.1607
TGINC-A 102,031,093.10 10.1609 +0.0124 10.2118 10.1609
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TCHSTARP 831,166,669.87 10.5844 +0.0147 10.6903 10.5844
TISCOINA-A 536,955,432.80 10.4420 +0.0112 10.5465 10.4420
TSTARP 623,630,513.26 12.1385 +0.0371 12.2600 12.1385
TSTAR-UH 165,000,708.09 10.7561 +0.0606 10.8638 10.7561
TISCOGIF-R 577,791,358.22 9.9547 +0.0075 10.0543 9.9547
TISCOSA 84,929,384.15 11.0059 +0.0093 11.1161 11.0059
TGHSTARP 1,250,441,387.89 9.9397 +0.0306 10.0392 9.9397
TISTECH-A 525,779,379.57 11.2862 +0.1457 11.3992 11.2862
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า