ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
Money Market Fund
TISCOSTF 2,562,521,359.67 12.9075 +0.0002 12.9076 12.9075
Fixed Income Fund
TBOND1Y 163,588,768.90 11.6916 -0.0004 11.6917 11.6916
TISCOFIX 1,407,528,903.27 10.7184 +0.0016 10.7185 10.7184
TFIXPVD 4,342,738,903.01 10.1993 +0.0015 10.1994 10.1993
TBONDPVD 1,642,233,118.86 10.1633 - 10.1634 10.1633
Mixed Fund
TW-E20 190,773,590.45 14.6226 +0.0209 14.6958 14.6226
TW-BAL 57,057,589.65 29.6050 +0.1176 29.7531 29.6050
TW-E70 27,781,683.64 8.9283 +0.0360 9.0177 8.9283
TCIEZERO 1,370,244,950.92 9.9961 -0.0106 10.0462 9.9961
TCINC 243,970,356.73 10.3302 +0.0003 10.3820 10.3302
TCINCP-A 8,320,581.76 11.1422 +0.0012 11.1980 11.1422
TCINCP-R 28,706,141.15 11.1276 +0.0012 11.1833 11.1276
TINC-A 3,118,333,791.34 11.9346 -0.0018 11.9944 11.9346
TINC-R 3,396,343,278.51 11.9190 -0.0018 11.9787 11.9190
TCMCSF 143,516,924.30 31.7485 +0.3622 32.0661 31.7485
TISCOAGF 181,930,385.65 73.4192 +0.5467 74.1535 73.4192
TISCOFLEX 88,872,840.61 36.4243 +0.2233 36.7886 36.4243
TCHLINK8 208,940,578.91 10.1705 +0.0025 - -
TCHLINK9 55,442,857.73 10.0630 +0.0042 - -
Equity Fund
TSF 1,412,783,839.88 51.8372 +0.5734 52.3557 51.8372
TCMEQF 86,302,466.96 2.4618 +0.0122 2.4865 2.4618
TISCOEDF 98,089,325.90 1.1030 +0.0108 1.1141 1.1030
TISCOEGF 547,488,667.36 44.2313 +0.4362 44.6737 44.2313
TISCOHD 1,058,816,265.07 13.7553 +0.0785 13.8930 13.7553
TISCOMS 2,071,164,655.42 13.7735 -0.0606 13.9113 13.7735
TISESG-A 32,574,333.31 11.0998 +0.0587 11.2109 -
TISESG-D 88,482,838.86 9.9098 +0.0525 10.0090 -
TISCODS 448,721,616.78 8.8962 +0.0554 8.9853 8.8962
TISCOBIG 360,288,337.42 9.7008 +0.0406 9.7979 9.7008
TISCOWB 206,566,531.99 8.6573 +0.0201 8.7440 8.6573
TEQT5M1 374,377,801.80 8.4410 +0.0530 8.5255 8.4410
TEQT5M3 77,214,514.19 8.7115 +0.0541 8.7987 8.7115
Long Term Equity Fund
TDLTF 495,937,940.18 18.5252 +0.1813 18.5253 18.5252
TISCOLTF-A 2,111,912,292.15 34.5219 +0.3375 34.5220 34.5219
TISCOLTF-B 69,414,454.52 35.5752 +0.3484 35.5753 35.5752
TMSLTF-A 270,438,206.03 11.0915 -0.0149 11.0916 11.0915
TMSLTF-B 11,451,030.18 11.2938 -0.0150 11.2939 11.2938
TDSLTF-A 137,679,767.46 9.7917 +0.0569 9.7918 9.7917
TDSLTF-B 6,697,115.41 9.9762 +0.0581 9.9763 9.9762
Retirement Mutual Fund
TSFIRMF 292,513,198.15 13.9336 +0.0009 13.9337 13.9336
TFIRMF-A 225,237,717.92 15.0231 +0.0016 15.0232 15.0231
TFIRMF-B 9,271,084.22 15.1995 +0.0016 15.1996 15.1995
TFIRMF-P 62,234,583.43 15.0235 +0.0016 15.0236 15.0235
TINRMF-A 111,879,075.84 10.3115 -0.0013 10.3116 10.3115
TINRMF-P 205,245,711.18 10.3117 -0.0012 10.3118 10.3117
TFPRMF-A 1,089,264,592.00 56.3806 +0.3460 56.3807 56.3806
TFPRMF-P 200,167,348.56 56.3807 +0.3460 56.3808 56.3807
TEGRMF-A 522,175,103.24 64.6655 +0.6298 64.6656 64.6655
TEGRMF-B 23,276,269.91 66.6386 +0.6499 66.6387 66.6386
TEGRMF-P 91,851,256.67 64.6657 +0.6298 64.6658 64.6657
THDRMF 229,410,364.61 12.4033 +0.0704 12.4034 12.4033
TMSRMF-A 156,776,811.56 10.8816 -0.0154 10.8817 10.8816
TMSRMF-B 5,731,585.57 11.1147 -0.0156 11.1148 11.1147
TMSRMF-P 23,933,638.44 10.8816 -0.0154 10.8817 10.8816
TAPRMF 46,721,030.71 10.8619 +0.0376 10.8620 10.8619
TCHRMF 113,549,527.03 9.4165 -0.0154 9.4166 9.4165
TCIRMF 155,756,447.19 6.6024 -0.0343 6.6025 6.6024
TJPRMF 47,294,708.79 13.4781 -0.4388 13.4782 13.4781
TGOLDRMF 87,812,560.31 8.4055 -0.1619 8.4056 8.4055
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOAP 221,849,166.04 14.9627 +0.0524 15.1124 14.9627
TISCOCH 1,601,191,982.05 9.2090 -0.0163 9.3012 9.2090
TISCOCHA 687,007,299.75 10.3251 +0.0303 10.4285 10.3251
TISCOCID 134,597,374.81 4.3624 -0.0230 4.4061 4.3624
TISCOJP 442,590,107.33 15.6723 -0.5077 15.8291 15.6723
TISCONA 255,003,249.65 13.1513 +0.0780 13.2829 13.1513
TISCOC19 220,506,662.02 7.7635 -0.0159 7.8412 7.7635
TISCOC20 153,068,555.27 7.7888 -0.0151 7.8668 7.7888
TISCOC21 99,276,108.35 7.7799 -0.0149 7.8578 7.7799
TCHT5M2 174,846,119.85 8.3796 -0.0148 8.4635 8.3796
Foreign Investment Fund - Others
TJREIT 69,091,171.22 13.1605 -0.1265 13.2922 13.1605
TGOLD 265,332,502.45 13.2360 -0.2566 13.3023 13.2360
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
Retirement Mutual Fund
TEURMF 5,878,549.60 11.8324 -0.4783 11.8325 11.8324
TUSRMF 50,429,657.20 16.2363 -0.5466 16.2364 16.2363
TGHRMF 37,823,101.51 11.1612 -0.3756 11.1613 11.1612
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TUSFIX 94,967,262.49 9.2529 +0.0219 9.2761 9.2529
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOIN 63,986,825.23 11.8017 -0.2976 11.9198 11.8017
TISCOLAF 24,792,699.19 5.4030 -0.2542 5.4571 5.4030
TISCOEU 220,843,495.43 12.4804 -0.5079 12.6053 12.4804
TISCOGY 115,648,828.12 12.5875 -0.5177 12.7135 12.5875
TISCOUS 1,202,294,375.90 29.5091 -1.0276 29.8043 29.5091
TUSEQ-UH 83,659,483.54 15.0639 -0.4718 15.2146 15.0639
TISCOGEM 282,567,511.55 10.2713 -0.3841 10.3741 10.2713
TISCOGC 59,723,006.35 11.7677 -0.3466 11.8855 11.7677
TUSFIN-A 221,419,528.37 10.2797 -0.3544 10.3826 10.2797
TCTEC5M1 104,023,711.18 9.5301 -0.2135 9.6255 9.5301
TCHTECH 271,513,775.48 9.8127 -0.2062 9.9109 9.8127
Foreign Investment Fund - Others
TUSREIT 355,457,643.33 16.4192 -0.2273 16.5835 16.4192
TISCOOIL 37,888,947.56 3.1688 -0.0540 3.2006 3.1688
TUSOIL 67,057,601.05 6.1025 -0.2450 6.1636 6.1025
TOIL6 24,405,099.59 5.8683 -0.2340 5.9271 5.8683
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
Foreign Investment Fund - Mixed Fund
TGINC-A 1,639,498,429.76 11.4013 -0.0336 11.5154 11.4013
TGINC-R 1,576,781,475.20 11.4008 -0.0336 11.5149 11.4008
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TCHSTARP 571,035,358.26 10.7952 -0.1050 10.9033 10.7952
TISCOINA-A 281,399,562.03 9.8951 +0.0090 - -
TISCOJPA 163,953,055.81 10.3191 -0.0255 10.4224 10.3191
TSTARP 576,395,361.83 13.3364 -0.1805 13.4699 13.3364
TSTAR-UH 94,203,044.47 11.4701 -0.1022 11.5849 11.4701
TGESG 96,493,052.77 11.3479 -0.0766 11.4615 11.3479
TISCOGIF-R 94,876,086.48 11.5845 -0.0059 11.7004 11.5845
TISCOSA 24,426,295.38 12.2927 -0.0138 12.4157 12.2927
TGHSTARP 422,667,096.34 11.0877 -0.0244 11.1987 11.0877
TGHDIGI 205,941,979.42 11.8172 -0.1533 11.9355 11.8172
TISTECH-A 343,355,025.20 13.1948 -0.3219 13.3268 13.1948
Foreign Investment Fund - Others
TAREIT 335,522,308.14 10.6830 +0.0067 10.7899 10.6830
TGREIT 953,651,655.21 11.0665 +0.0169 11.1773 11.0665
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า