ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562
Money Market Fund
TISCOSTF 2,553,448,216.84 12.7734 +0.0012 12.7735 12.7734
Fixed Income Fund
TBOND1Y 1,779,823,736.45 11.4552 +0.0003 11.4553 11.4552
TISCOFIX 3,059,551,758.96 10.4084 +0.0010 10.4085 10.4084
TISFIXX 2,168,754,282.66 10.4224 +0.0012 10.4225 -
Mixed Fund
TW-E20 455,935,692.84 14.4061 -0.0358 14.4422 14.4061
TW-BAL 63,587,404.27 30.7584 -0.2534 30.9123 30.7584
TW-E70 109,219,630.66 9.8111 -0.0946 9.8848 9.8111
TCINC 221,098,617.49 9.9956 -0.0066 - -
TSRI-A 57,335.53 10.8131 -0.0176 10.8402 10.8131
TSRI-R 36,486,253.98 10.8087 -0.0177 10.8358 10.8087
TINC-A 768,992,483.47 11.5613 -0.0165 11.6192 11.5613
TINC-R 2,942,951,960.65 11.5565 -0.0166 11.6144 11.5565
TCMCSF 156,580,771.42 31.8798 -0.4453 32.1987 31.8798
TISCOAGF 166,835,790.98 71.1183 -0.5816 71.8296 71.1183
TISCOFLEX 104,753,776.28 39.6814 -0.5162 40.0783 39.6814
TCHLINK5 235,897,201.15 10.9973 -0.0031 - -
TCHLINK6 198,703,128.82 10.7502 -0.0023 - -
TCHLINK7 95,439,051.63 10.4793 -0.0009 - -
TJPLINK1 65,539,515.97 10.7459 -0.0023 - -
Equity Fund
TSF 878,801,669.60 46.1503 -0.8236 46.6119 46.1503
TCMEQF 99,265,457.55 2.7292 -0.0368 2.7566 2.7292
TISCOEDF 109,270,357.76 1.1802 -0.0159 1.1921 1.1802
TISCOEGF 830,039,942.89 48.7671 -0.5813 49.2549 48.7671
TISCOHD 819,584,626.77 15.0734 -0.1746 15.2242 15.0734
TISCOMS 2,606,457,769.47 13.9239 -0.1464 14.0632 13.9239
TISESG-A 46,304,518.90 13.0447 -0.1688 13.1752 -
TISESG-D 132,187,311.41 12.0110 -0.1554 12.0111 -
TISCODS 255,393,698.98 9.2408 -0.1230 9.3333 9.2408
TISCOBIG 489,763,000.06 10.8285 -0.1702 10.9369 10.8285
TEQT5M1 533,219,590.03 9.4693 -0.1402 9.5641 9.4693
TEQT5M3 213,312,188.53 9.7819 -0.1444 9.8798 9.7819
Long Term Equity Fund
TDLTF 505,158,731.50 20.3886 -0.2483 20.3887 20.3886
TISCOLTF-A 2,288,209,612.21 38.0297 -0.4591 38.0298 38.0297
TISCOLTF-B 64,885,652.73 38.9970 -0.4691 38.9971 38.9970
TMSLTF-A 263,817,852.99 11.1015 -0.1063 11.1016 11.1015
TMSLTF-B 9,857,724.04 11.2476 -0.1073 11.2477 11.2476
TDSLTF-A 92,244,283.47 10.4733 -0.1382 10.4734 10.4733
TDSLTF-B 4,935,136.34 10.6139 -0.1396 10.6140 10.6139
Retirement Mutual Fund
TSFIRMF 302,304,384.08 13.6188 +0.0007 13.6189 13.6188
TFIRMF-A 225,027,873.88 14.6621 +0.0012 14.6622 14.6621
TFIRMF-B 6,709,976.95 14.8123 +0.0013 14.8124 14.8123
TFIRMF-P 51,343,176.62 14.6625 +0.0012 14.6626 14.6625
TINRMF-A 26,011,511.62 10.0221 -0.0140 10.0222 10.0221
TINRMF-P 63,319,434.66 10.0223 -0.0140 10.0224 10.0223
TFPRMF-A 1,228,249,659.85 62.3515 -0.8279 62.3516 62.3515
TFPRMF-P 242,717,873.79 62.3516 -0.8280 62.3517 62.3516
TEGRMF-A 560,872,555.85 71.1700 -0.8500 71.1701 71.1700
TEGRMF-B 18,347,965.80 72.9803 -0.8685 72.9804 72.9803
TEGRMF-P 87,393,596.97 71.1702 -0.8501 71.1703 71.1702
THDRMF 240,888,606.44 13.6445 -0.1640 13.6446 13.6445
TMSRMF-A 160,479,271.29 10.9724 -0.1033 10.9725 10.9724
TMSRMF-B 4,410,710.76 11.1413 -0.1043 11.1414 11.1413
TMSRMF-P 25,457,676.51 10.9725 -0.1032 10.9726 10.9725
TAPRMF 48,853,010.60 10.8710 -0.2047 10.8711 10.8710
TCHRMF 122,327,868.51 9.9947 -0.2550 9.9948 9.9947
TCIRMF 170,587,344.74 6.7472 -0.1292 6.7473 6.7472
TJPRMF 49,043,676.10 12.3667 -0.3213 12.3668 12.3667
TGOLDRMF 71,372,345.13 6.9702 +0.0210 6.9703 6.9702
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOAP 217,634,492.89 14.8823 -0.2730 15.0312 14.8823
TISCOCH 2,036,102,901.01 9.6652 -0.2475 9.7620 9.6652
TISCOCID 182,096,140.72 4.6679 -0.0893 4.7147 4.6679
TISCOJP 918,494,985.75 14.4515 -0.3867 14.5961 14.4515
TISCONA 293,095,681.82 12.7122 -0.2909 12.8394 12.7122
TISCOC19 393,369,365.46 8.1729 -0.2111 8.2547 8.1729
TISCOC20 270,037,691.03 8.1984 -0.2112 8.2805 8.1984
TISCOC21 230,727,368.19 8.1715 -0.2109 8.2533 8.1715
TCHT5M2 300,017,859.85 8.8053 -0.2283 8.8935 8.8053
Foreign Investment Fund - Others
TJREIT 74,963,436.90 10.9400 -0.0617 11.0495 10.9400
TGOLD 171,569,163.63 11.0000 +0.0318 11.0551 11.0000
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 22 มีนาคม 2562
Retirement Mutual Fund
TEURMF 4,478,811.16 10.5703 -0.1276 10.5704 10.5703
TUSRMF 33,891,402.69 14.2481 -0.2685 14.2482 14.2481
TGHRMF 30,726,362.54 10.2804 -0.2011 10.2805 10.2804
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TUSFIX 84,053,764.34 9.1342 +0.0094 9.1571 9.1342
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOIN 121,775,524.05 12.1119 -0.2848 12.2331 12.1119
TISCOJPA 244,043,785.21 9.9679 -0.0019 10.0677 9.9679
TISCOLAF 25,965,347.86 5.9070 -0.3221 5.9662 5.9070
TISCOEU 494,350,188.62 11.0317 -0.2140 11.1421 11.0317
TISCOGY 198,205,154.11 11.1063 -0.1741 11.2175 11.1063
TISCOUS 1,660,331,045.52 25.8081 -0.4760 26.0663 25.8081
TUSEQ-UH 177,496,229.30 12.9843 -0.2349 13.1142 12.9843
TISCOGEM 491,101,650.87 10.2873 -0.3145 10.3903 10.2873
TISCOGC 311,782,466.18 11.0226 -0.1342 11.1329 11.0226
TUSFIN-A 1,681,252,435.42 8.9023 -0.2454 8.9914 8.9023
TCTEC5M1 202,378,142.69 8.0786 -0.2389 8.1595 8.0786
Foreign Investment Fund - Others
TUSREIT 115,785,670.68 14.3055 -0.1028 14.4487 14.3055
TISCOOIL 59,521,623.40 3.7054 -0.0418 3.7426 3.7054
TUSOIL 80,943,078.10 7.1158 -0.1177 7.1871 7.1158
TOIL6 37,013,642.84 6.8129 -0.1118 6.8811 6.8129
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 21 มีนาคม 2562
Foreign Investment Fund - Mixed Fund
TGINC-A 971,824,461.76 10.3805 +0.0436 10.4325 10.3805
TGINC-R 1,035,505,336.62 10.3802 +0.0437 10.4322 10.3802
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TCHSTARP 758,962,542.40 10.3008 -0.0459 10.4039 10.3008
TISCOINA-A 301,780,161.22 9.5070 -0.0282 - -
TSTARP 584,310,545.44 11.8615 +0.0762 11.9802 11.8615
TSTAR-UH 153,270,332.22 10.0870 +0.0432 10.1880 10.0870
TGESG 330,664,017.60 10.1901 +0.0738 10.2921 10.1901
TISCOGIF-R 368,694,887.60 10.1393 +0.0169 10.2408 10.1393
TISCOSA 64,557,168.87 10.6127 +0.0068 10.7189 10.6127
TGHSTARP 965,724,165.45 9.9207 +0.0296 10.0200 9.9207
TGHDIGI 723,271,631.62 10.2929 +0.1278 10.3959 10.2929
TISTECH-A 400,104,960.41 11.2984 +0.1538 11.4115 11.2984
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า