ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 05 มีนาคม 2558
Money Market Fund
TISCOSTF 2,444,935,959.90 12.2699 +0.0012 12.2700 12.2699
Equity Fund
TISCOMS 262,090,163.08 13.8746 -0.0795 14.0134 13.8746
TISCOEGF 572,758,819.31 39.8688 -0.3271 40.2676 39.8688
TEQDY1 17,691,253.16 10.2647 -0.0606 10.3674 10.2647
TISEQT15 194,134,499.34 10.1481 -0.0558 10.2497 10.1481
TISEQT17 854,703,530.02 10.0680 -0.0565 - -
TISEQT18 164,547,993.28 10.1500 -0.0570 - -
TSF 407,450,921.82 38.9256 -0.2965 39.3150 38.9256
TISCOEDF 202,981,320.08 1.5174 -0.0082 1.5327 1.5174
TISCOHD 219,017,479.20 12.8501 -0.0197 12.9787 12.8501
TCMEQF 130,541,644.70 3.1347 -0.0169 3.1661 3.1347
Mixed Fund
TKRLINK1 186,334,640.38 9.9563 +0.0022 - -
TCHLINK1 451,296,450.81 10.8991 +0.0012 - -
TCHLINK2 108,503,401.13 10.6321 +0.0017 - -
TCHLINK3 204,128,700.21 10.3254 +0.0019 - -
TBGF 71,314,469.13 28.2931 -0.0700 28.4347 28.2931
TBGF8020 162,519,187.50 13.1072 -0.0090 13.1401 13.1072
TNALINK1 162,053,832.76 10.6778 +0.0012 - -
TNALINK2 227,370,264.62 10.3447 +0.0014 - -
TISCOFLEX 134,937,349.76 35.0974 -0.1817 35.4485 35.0974
TISCOAGF 160,246,280.73 55.4945 -0.4749 55.7721 55.4945
TCMCSF 210,280,960.77 29.0199 -0.1564 29.3102 29.0199
Long Term Equity Fund (LTF)
TISCOLTF-A 2,143,322,800.97 32.9802 -0.2690 32.9803 32.9802
TISCOLTF-B 7,004,661.63 33.0932 -0.2689 33.0933 33.0932
TDLTF 498,039,602.18 19.2810 -0.0858 19.2811 19.2810
Retirement Mutual Fund (RMF)
TMSRMF 26,753,680.71 10.2893 -0.0534 10.2894 10.2893
TGOLDRMF 70,299,999.73 6.8904 -0.0560 6.8905 6.8904
TJPRMF 35,557,130.59 11.4021 -0.0329 11.4022 11.4021
TCHRMF 81,300,877.32 10.5806 -0.3026 10.5807 10.5806
TCIRMF 192,761,461.36 6.7862 -0.1190 6.7863 6.7862
TFIRMF-A 178,631,186.96 13.7796 +0.0040 13.7797 13.7796
TFIRMF-B 762,046.24 13.8033 +0.0042 13.8034 13.8033
TSFIRMF 293,239,078.88 12.9286 +0.0033 12.9287 12.9286
TFPRMF 1,134,900,880.72 57.0195 -0.2949 57.0196 57.0195
TEGRMF-A 456,364,909.78 58.1224 -0.4713 58.1225 58.1224
TEGRMF-B 1,682,556.30 58.3215 -0.4712 58.3216 58.3215
TAPRMF 59,796,075.67 10.6421 -0.0985 10.6422 10.6421
THDRMF 196,409,800.91 11.5639 -0.0182 11.5640 11.5639
Fixed Income Fund
TBOND1Y 3,017,516,115.63 10.8604 +0.0031 10.8605 10.8604
TFIX1Y2 514,071,353.22 10.2550 +0.0018 - -
TFIX1Y3 103,164,486.65 10.2445 +0.0015 - -
TFUND6M1 67,373,309.20 10.8838 +0.0014 - -
TFUND6M3 219,004,259.08 10.7510 +0.0011 - -
TFUND6M4 50,669,054.84 10.7393 +0.0013 - -
Foreign Investment Fund (FIF)
TISCOKOR 222,350,289.74 10.0283 -0.0238 10.1287 10.0283
TISCOK2 296,269,085.57 8.8408 -0.0233 8.9293 8.8408
TISCOK3 619,311,396.28 8.8797 -0.0032 - -
TISCOK4 403,704,456.16 8.8609 -0.0032 - -
TGOLD 201,103,769.12 10.7237 -0.0875 10.7506 10.7237
TJREIT 434,837,683.76 9.9851 -0.1637 10.0851 9.9851
TISCOJP 1,790,413,118.43 12.8265 -0.0372 12.9549 12.8265
TISCOJP6 229,836,420.96 10.6890 -0.0309 - -
TISCOCH 1,531,900,034.75 9.5963 -0.2755 9.6924 9.5963
TISCOC16 379,615,312.54 9.8591 -0.2857 - -
TISCOCID 467,061,275.41 5.2948 -0.0877 5.3478 5.2948
TISCOC17 63,717,181.24 9.6903 -0.2793 - -
TISCOTW1 533,425,056.91 10.4169 -0.0114 - -
TISCONA 616,010,473.24 10.9739 -0.1281 11.0837 10.9739
TISCONA2 309,353,485.62 10.0658 -0.0992 - -
TISCONA3 150,854,920.48 10.4815 -0.1196 - -
TISCOUK 32,442,079.28 7.4422 -0.0389 7.4423 7.4422
TISCOLAF 53,665,645.09 5.9214 -0.2380 5.9807 5.9214
TISCOAP 242,418,061.62 14.5441 -0.1402 14.6896 14.5441
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 03 มีนาคม 2558
Retirement Mutual Fund (RMF)
TUSRMF 21,122,928.96 11.4189 -0.0444 11.4190 11.4189
Foreign Investment Fund (FIF)
TISCOEU 345,485,011.98 10.5575 -0.1228 10.6632 10.5575
TUSREIT 327,946,978.23 12.6451 -0.0215 12.7717 12.6451
TISCOUS 1,898,482,381.04 19.4893 -0.0774 19.6843 19.4893
TISCOUS3 35,270,043.86 10.5206 -0.0430 - -
TISCOGY 328,841,324.06 11.4511 -0.1238 11.5657 11.4511
TISCOGY1 905,149,272.15 9.6105 -0.1243 9.7067 9.6105
TISCOGY2 554,611,681.04 10.0964 -0.1189 - -
TISCOOIL 343,474,902.78 5.4766 +0.0620 5.5315 5.4766
TOIL2 1,056,325,205.69 9.4575 +0.0848 - -
TOIL3 1,038,164,567.50 9.5209 +0.0859 - -
TOIL4 352,551,881.94 10.1630 +0.0921 - -
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 02 มีนาคม 2558
TSTARP 501,011,884.05 10.7736 +0.0441 10.8814 10.7736
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
TISCOAEF 50,041,891.11 3.9154 +0.0143 3.9742 3.9154
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า