ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 28 มกราคม 2558
Money Market Fund
TISCOSTF 2,421,016,314.03 12.2511 +0.0004 12.2512 12.2511
Equity Fund
TISCOMS 366,038,869.40 13.4617 +0.1813 13.5964 13.4617
TISCOEGF 585,814,710.51 39.8963 +0.1482 40.2954 39.8963
TEQDY1 25,343,998.50 10.4077 -0.0168 10.5119 10.4077
TISEQT15 204,744,041.17 10.2982 -0.0167 10.4013 10.2982
TISEQT17 867,917,313.62 10.2237 -0.0167 - -
TISEQT18 166,901,785.96 10.2952 -0.0134 - -
TSF 478,290,946.94 39.0055 +0.4397 39.3957 39.0055
TISCOEDF 209,031,214.61 1.5564 -0.0028 1.5721 1.5564
TISCOHD 233,558,152.25 12.9913 -0.0690 13.1213 12.9913
TCMEQF 134,871,552.90 3.2151 -0.0056 3.2474 3.2151
Mixed Fund
TKRLINK1 185,088,520.79 9.8897 -0.0012 - -
TCHLINK1 448,147,035.34 10.8230 -0.0007 - -
TCHLINK2 107,881,304.53 10.5712 -0.0010 - -
TCHLINK3 203,536,467.23 10.2955 -0.0015 - -
TBGF 71,332,055.56 28.1985 +0.0374 28.3396 28.1985
TBGF8020 159,893,350.78 13.1200 +0.0025 13.1529 13.1200
TNALINK1 160,041,872.32 10.5452 -0.0010 - -
TNALINK2 224,854,121.92 10.2302 -0.0010 - -
TISCOFLEX 139,620,591.29 35.9763 -0.0635 36.3362 35.9763
TISCOAGF 163,053,010.10 55.6133 -0.0221 55.8915 55.6133
TCMCSF 217,577,713.41 29.7396 -0.0530 30.0371 29.7396
Long Term Equity Fund (LTF)
TISCOLTF-A 2,180,768,877.24 32.9993 +0.1231 32.9994 32.9993
TISCOLTF-B 6,143,795.98 33.0949 +0.1240 33.0950 33.0949
TDLTF 517,598,170.52 19.6097 -0.0435 19.6098 19.6097
Retirement Mutual Fund (RMF)
TMSRMF 25,290,097.18 10.0291 +0.1280 10.0292 10.0291
TGOLDRMF 75,380,457.49 7.3735 +0.0373 7.3736 7.3735
TJPRMF 33,709,862.57 10.8753 +0.0296 10.8754 10.8753
TCHRMF 78,443,231.08 10.9348 -0.0614 10.9349 10.9348
TCIRMF 195,638,700.93 6.8680 +0.0017 6.8681 6.8680
TFIRMF-A 178,970,341.58 13.7470 -0.0041 13.7471 13.7470
TFIRMF-B 679,996.70 13.7671 -0.0039 13.7672 13.7671
TSFIRMF 295,147,854.36 12.9048 -0.0032 12.9049 12.9048
TFPRMF 1,167,745,659.97 58.4269 -0.1040 58.4270 58.4269
TEGRMF-A 457,485,537.19 58.1495 +0.2154 58.1496 58.1495
TEGRMF-B 1,481,793.72 58.3180 +0.2169 58.3181 58.3180
TAPRMF 59,565,551.68 10.5972 -0.0003 10.5973 10.5972
THDRMF 200,283,616.92 11.6869 -0.0622 11.6870 11.6869
Fixed Income Fund
TBOND1Y 3,036,479,093.02 10.8404 +0.0001 10.8405 10.8404
TFIX1Y2 512,462,360.65 10.2229 +0.0001 - -
TFIX1Y3 102,846,304.56 10.2129 -0.0005 - -
TFUND6M1 67,203,747.90 10.8564 +0.0009 - -
TFUND6M3 218,422,650.24 10.7225 +0.0004 - -
TFUND6M4 50,537,011.97 10.7113 +0.0005 - -
Foreign Investment Fund (FIF)
TISCOKOR 220,016,537.89 10.0655 -0.0526 10.1663 10.0655
TISCOK2 307,203,056.32 8.8740 -0.0467 8.9628 8.8740
TISCOK3 625,310,709.22 8.9658 -0.0439 - -
TISCOK4 407,607,662.68 8.9466 -0.0438 - -
TGOLD 215,827,134.35 11.4658 +0.0576 11.4946 11.4658
TISCOJP 1,909,096,547.22 12.2234 +0.0349 12.3457 12.2234
TISCOCH 1,574,516,129.27 9.9037 -0.0559 10.0028 9.9037
TISCOC16 391,888,116.68 10.1779 -0.0577 - -
TISCOCID 453,404,917.04 5.3461 +0.0014 5.3997 5.3461
TISCOTW1 536,787,120.64 10.4825 +0.0386 - -
TISCONA 743,937,228.98 11.1081 +0.0002 11.2193 11.1081
TISCONA2 314,802,062.91 10.2430 +0.0048 - -
TISCONA3 152,556,253.76 10.5997 +0.0007 - -
TISCOUK 32,401,879.84 7.4529 +0.0371 7.4530 7.4529
TISCOLAF 55,556,099.74 6.2937 +0.0215 6.3567 6.2937
TISCOAP 341,157,510.97 14.4572 +0.0001 14.6019 14.4572
TISCOJP6 219,012,452.05 10.1856 +0.0299 - -
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 27 มกราคม 2558
Retirement Mutual Fund (RMF)
TUSRMF 20,395,012.99 10.9938 -0.1438 10.9939 10.9938
Foreign Investment Fund (FIF)
TISCOEU 340,207,502.67 10.1006 -0.0980 10.2017 10.1006
TISCOUS 1,898,442,887.25 18.7340 -0.2422 18.9214 18.7340
TISCOUS3 33,666,844.68 10.0423 -0.1620 - -
TISCOGY 396,336,013.43 10.8831 -0.1394 10.9920 10.8831
TISCOGY1 865,083,913.09 9.1279 -0.1227 - -
TISCOGY2 526,634,072.77 9.5871 -0.1270 - -
TISCOOIL 168,286,918.28 4.9509 +0.1037 4.9758 4.9509
TUSREIT 313,608,122.70 13.3743 +0.0052 13.5081 13.3743
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 26 มกราคม 2558
TSTARP 488,887,208.70 10.3611 +0.0207 10.4648 10.3611
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 23 มกราคม 2558
TISCOAEF 53,722,879.63 3.9685 -0.0224 4.0281 3.9685
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า