ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2561
Money Market Fund
TISCOSTF 2,510,426,447.28 12.7353 -0.0039 12.7354 12.7353
Fixed Income Fund
TBOND1Y 1,986,389,880.08 11.4116 -0.0048 11.4117 11.4116
TISCOFIX 2,781,254,684.75 10.3569 -0.0033 10.3570 10.3569
TISFIXX 2,154,235,091.90 10.3668 -0.0034 10.3669 -
Mixed Fund
TBGF8020 525,515,596.21 14.2837 -0.0323 14.3195 14.2837
TBGF 63,468,172.23 30.3320 -0.1943 30.4838 30.3320
TCMCSF 152,233,114.55 30.6871 -0.2545 30.9941 30.6871
TISCOAGF 114,322,506.67 68.2701 -0.3817 68.9529 68.2701
TISCOFLEX 102,734,545.20 39.0132 -0.3615 39.4034 39.0132
TINC-A 231,018,494.18 11.1807 -0.0408 11.2367 11.1807
TINC-R 2,903,842,953.39 11.1790 -0.0408 11.2350 11.1790
TSRI-A 228,225.18 10.5712 -0.0305 10.5977 10.5712
TSRI-R 41,292,631.87 10.5698 -0.0305 10.5963 10.5698
TCHLINK5 234,067,272.38 10.9120 -0.0049 - -
TCHLINK6 197,260,209.30 10.6721 -0.0044 - -
TCHLINK7 94,470,187.76 10.3729 -0.0043 - -
TJPLINK1 65,329,481.47 10.7115 -0.0049 - -
Equity Fund
TSF 902,297,612.61 47.4603 -0.3919 47.9350 47.4603
TCMEQF 97,026,404.19 2.6566 -0.0274 2.6833 2.6566
TISCOEDF 106,530,588.93 1.1491 -0.0118 1.1607 1.1491
TISCOEGF 760,067,639.34 47.6595 -0.5057 48.1362 47.6595
TISCOHD 678,736,561.16 14.3346 -0.1398 14.4780 14.3346
TISCOMS 2,824,882,107.38 14.2096 -0.1402 14.3518 14.2096
TISESG-A 43,230,703.93 12.4773 -0.1425 12.6022 -
TISESG-D 137,316,814.66 12.4771 -0.1425 12.4772 -
TISCODS 255,423,415.71 8.7957 -0.0723 8.8838 8.7957
TISCOBIG 487,737,269.62 10.7926 -0.1439 10.9006 10.7926
TEQT5M1 523,494,904.88 9.2105 -0.1036 9.3027 9.2105
TEQT5M3 207,857,478.05 9.5131 -0.1054 - -
Long Term Equity Fund
TDLTF 487,802,251.05 20.4756 -0.2146 20.4757 20.4756
TISCOLTF-A 2,188,974,945.49 37.1114 -0.3948 37.1115 37.1114
TISCOLTF-B 61,625,896.49 38.0013 -0.4037 38.0014 38.0013
TMSLTF-A 258,404,179.02 11.0808 -0.0957 11.0809 11.0808
TMSLTF-B 8,296,144.75 11.2107 -0.0967 11.2108 11.2107
TDSLTF-A 80,981,360.20 9.9815 -0.0789 9.9816 9.9815
TDSLTF-B 4,064,541.51 10.1012 -0.0796 10.1013 10.1012
Retirement Mutual Fund
TSFIRMF 286,323,626.40 13.5764 -0.0051 13.5765 13.5764
TFIRMF-A 218,565,956.57 14.6011 -0.0048 14.6012 14.6011
TFIRMF-B 6,135,545.83 14.7444 -0.0048 14.7445 14.7444
TFIRMF-P 39,844,757.68 14.6014 -0.0048 14.6015 14.6014
TINRMF-A 17,252,600.71 9.7255 -0.0317 9.7256 9.7255
TINRMF-P 43,708,597.88 9.7256 -0.0318 9.7257 9.7256
TFPRMF-A 1,194,893,658.58 61.3345 -0.6461 61.3346 61.3345
TFPRMF-P 239,511,558.64 61.3347 -0.6461 61.3348 61.3347
TEGRMF-A 543,060,203.64 69.3960 -0.7252 69.3961 69.3960
TEGRMF-B 16,321,859.98 71.0602 -0.7415 71.0603 71.0602
TEGRMF-P 76,894,341.36 69.3963 -0.7252 69.3964 69.3963
THDRMF 226,686,826.64 12.9702 -0.1267 12.9703 12.9702
TMSRMF-A 164,906,793.27 10.9683 -0.0972 10.9684 10.9683
TMSRMF-B 3,739,660.31 11.1182 -0.0983 11.1183 11.1182
TMSRMF-P 33,589,417.04 10.9684 -0.0972 10.9685 10.9684
TAPRMF 47,502,833.66 10.0732 -0.1086 10.0733 10.0732
TCHRMF 114,463,325.92 9.2877 -0.1075 9.2878 9.2877
TCIRMF 162,499,203.79 6.3039 -0.0102 6.3040 6.3039
TJPRMF 48,370,691.57 12.4540 -0.1966 12.4541 12.4540
TGOLDRMF 66,790,698.32 6.6645 +0.0396 6.6646 6.6645
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOAP 227,096,635.34 13.7834 -0.1496 13.9213 13.7834
TISCOCH 2,142,189,400.75 8.9541 -0.1026 9.0437 8.9541
TISCOCID 171,718,344.18 4.3488 -0.0071 4.3924 4.3488
TISCOJP 946,791,524.57 14.6035 -0.2364 14.7496 14.6035
TISCOKOR 12,190,749.64 9.1866 -0.0195 9.2786 9.1866
TISCONA 285,409,043.66 11.7747 -0.1100 11.8925 11.7747
TISCOC19 371,475,110.08 7.5694 -0.0868 7.6452 7.5694
TISCOC20 255,543,330.47 7.5908 -0.0861 7.6668 7.5908
TISCOC21 217,087,426.38 7.5718 -0.0861 7.6476 7.5718
TCHT5M2 285,640,563.03 8.1551 -0.0935 8.2368 8.1551
Foreign Investment Fund - Others
TJREIT 185,456,779.74 10.3548 -0.0658 10.4584 10.3548
TGOLD 223,948,409.48 10.5363 +0.0648 10.5891 10.5363
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561
Retirement Mutual Fund
TEURMF 3,965,495.87 9.6852 -0.1101 9.6853 9.6852
TUSRMF 30,841,279.40 13.1523 -0.2733 13.1524 13.1523
TGHRMF 27,230,868.11 9.9601 -0.1932 9.9602 9.9601
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TUSFIX 84,463,123.96 9.4001 -0.0114 9.4237 9.4001
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOIN 127,056,068.96 11.7101 +0.0571 11.8273 11.7101
TISCOLAF 26,287,064.32 5.5108 -0.0792 5.5660 5.5108
TISCOEU 461,369,428.51 10.2197 -0.0959 10.3220 10.2197
TISCOGY 190,462,841.92 10.5962 -0.0923 10.7023 10.5962
TISCOUS 1,543,753,663.49 23.7466 -0.4770 23.9842 23.7466
TUSEQ-UH 197,569,334.41 12.2370 -0.2597 12.3595 12.2370
TISCOGEM 491,915,593.12 9.4893 -0.1117 9.5843 9.4893
TISCOGC 342,081,237.36 10.3709 -0.1756 10.4747 10.3709
TUSFIN-A 2,024,245,463.74 8.4505 -0.0900 8.5351 8.4505
TCTEC5M1 90,350,859.06 7.3963 -0.2464 7.3964 7.3963
Foreign Investment Fund - Others
TUSREIT 106,384,388.47 12.9026 -0.4956 13.0317 12.9026
TISCOOIL 53,104,315.33 3.3087 -0.1232 3.3419 3.3087
TUSOIL 70,379,960.37 6.1886 -0.2198 6.2506 6.1886
TOIL6 33,949,674.54 5.9219 -0.2077 5.9812 5.9219
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561
Foreign Investment Fund - Mixed Fund
TGINC-A 1,153,105,024.48 9.7677 -0.0611 9.8166 9.7677
TGINC-R 1,109,441,648.36 9.7674 -0.0611 9.8163 9.7674
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TCHSTARP 705,057,734.24 9.1495 -0.1180 9.2411 9.1495
TISCOINA-A 294,445,772.81 9.3755 +0.0251 9.4694 9.3755
TISCOJPA 247,288,022.25 9.8335 -0.2049 9.9319 9.8335
TSTARP 521,134,531.54 10.8273 -0.1782 10.9357 10.8273
TSTAR-UH 144,592,497.64 9.4811 -0.1192 9.5760 9.4811
TGESG 313,943,543.31 9.3128 -0.1353 9.4060 9.3128
TISCOGIF-R 433,435,669.97 9.7053 -0.0255 9.8025 9.7053
TISCOSA 61,378,435.87 9.7592 -0.0757 9.8569 9.7592
TGHSTARP 925,592,891.51 9.3900 -0.1552 9.4840 9.3900
TISTECH-A 455,747,010.86 9.6657 -0.1526 9.7625 9.6657
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า