ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 01 เมษายน 2558
Money Market Fund
TISCOSTF 2,335,577,571.66 12.2871 +0.0004 12.2872 12.2871
Equity Fund
TISCOMS 465,148,844.75 14.2218 +0.3803 14.3641 14.2218
TISCOEGF 565,029,284.35 39.4957 +0.4933 39.8908 39.4957
TEQDY1 15,873,861.69 10.0931 +0.1355 10.1941 10.0931
TISEQT15 188,575,117.93 9.9741 +0.1311 10.0739 9.9741
TISEQT17 840,574,073.40 9.9016 +0.1291 - -
TISEQT18 161,823,178.39 9.9820 +0.1301 - -
TISEQT19 84,993,069.03 9.9285 +0.1429 - -
TSF 412,801,276.55 39.5912 +0.9105 39.9872 39.5912
TISCOEDF 200,332,987.54 1.5008 +0.0160 1.5159 1.5008
TISCOHD 221,906,641.81 12.5170 +0.0778 12.6423 12.5170
TCMEQF 129,104,362.85 3.1006 +0.0329 3.1317 3.1006
Mixed Fund
TKRLINK1 187,349,952.29 10.0105 +0.0012 - -
TCHLINK1 454,061,684.23 10.9659 +0.0010 - -
TCHLINK2 109,133,716.55 10.6939 +0.0015 - -
TCHLINK3 205,394,967.00 10.3895 +0.0007 - -
TBGF 67,591,300.72 28.4104 +0.2532 28.5526 28.4104
TBGF8020 167,117,951.11 13.1481 +0.0304 13.1811 13.1481
TNALINK1 162,622,977.92 10.7153 +0.0011 - -
TNALINK2 228,072,156.85 10.3766 +0.0004 - -
TISCOFLEX 134,190,524.74 34.8927 +0.5064 35.2417 34.8927
TISCOB6F 110,116,994.69 10.0693 +0.0327 - -
TISCOAGF 161,124,764.62 55.8153 +0.8214 56.0945 55.8153
TCMCSF 206,782,695.14 28.7261 +0.3042 29.0135 28.7261
Long Term Equity Fund (LTF)
TISCOLTF-A 2,122,300,299.77 32.6669 +0.4079 32.6670 32.6669
TISCOLTF-B 7,856,912.49 32.7917 +0.4099 32.7918 32.7917
TDLTF 491,174,566.55 18.9906 +0.2631 18.9907 18.9906
Retirement Mutual Fund (RMF)
TMSRMF 33,307,529.41 10.4789 +0.2573 10.4790 10.4789
TGOLDRMF 69,203,238.61 6.8207 +0.0365 6.8208 6.8207
TJPRMF 36,788,788.78 11.6438 -0.1225 11.6439 11.6438
TCHRMF 88,630,454.87 11.3905 +0.1396 11.3906 11.3905
TCIRMF 196,095,373.38 6.8871 +0.0511 6.8872 6.8871
TFIRMF-A 174,203,304.22 13.8341 +0.0041 13.8342 13.8341
TFIRMF-B 870,141.46 13.8607 +0.0043 13.8608 13.8607
TSFIRMF 295,618,475.31 12.9751 +0.0042 12.9752 12.9751
TFPRMF 1,130,290,758.74 56.8013 +0.5804 56.8014 56.8013
TEGRMF-A 452,249,376.26 57.5909 +0.7199 57.5910 57.5909
TEGRMF-B 1,889,637.43 57.8111 +0.7235 57.8112 57.8111
TAPRMF 57,992,964.33 10.6876 -0.0009 10.6877 10.6876
THDRMF 193,495,800.21 11.2631 +0.0686 11.2632 11.2631
Fixed Income Fund
TBOND1Y 2,820,882,452.13 10.8916 +0.0013 10.8917 10.8916
TFIX1Y2 515,651,411.63 10.2865 +0.0009 - -
TFIX1Y3 103,481,109.63 10.2759 +0.0010 - -
TFUND6M1 67,518,144.94 10.9072 +0.0006 - -
TFUND6M3 219,524,430.63 10.7766 +0.0006 - -
TFUND6M4 50,782,554.33 10.7634 +0.0006 - -
Foreign Investment Fund (FIF)
TISCOKOR 186,759,256.48 9.9894 -0.0866 10.0894 9.9894
TISCOK2 142,356,423.63 8.7913 -0.0762 8.8793 8.7913
TISCOK3 274,907,394.03 8.8731 -0.0769 8.9619 8.8731
TISCOK4 401,020,240.67 8.8020 -0.0806 - -
TGOLD 196,761,450.09 10.6178 +0.0564 10.6710 10.6178
TJREIT 566,465,817.12 9.8471 -0.1205 9.9457 9.8471
TISCOJP 1,859,828,330.38 13.0923 -0.1426 13.2233 13.0923
TISCOCH 1,726,104,048.89 10.3388 +0.1320 10.4423 10.3388
TISCOC16 409,284,912.56 10.6297 +0.1312 - -
TISCOC17 68,665,513.68 10.4428 +0.1280 - -
TISCOC18 87,334,916.10 10.8900 -0.0005 - -
TISCOCID 492,774,106.77 5.3806 +0.0400 5.4345 5.3806
TISCOTW1 528,291,232.09 10.3166 -0.0604 - -
TISCONA 572,007,879.44 11.2271 +0.0051 11.3395 11.2271
TISCONA2 291,922,406.28 10.3220 +0.0036 10.4253 10.3220
TISCONA3 154,175,081.46 10.7122 +0.0048 - -
TISCOUK 30,483,416.07 7.2379 -0.0007 7.2380 7.2379
TISCOLAF 52,666,455.47 5.7392 +0.0752 5.7967 5.7392
TISCOAP 227,932,143.06 14.6063 -0.0006 14.7525 14.6063
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558
Retirement Mutual Fund (RMF)
TUSRMF 21,058,406.96 11.2064 -0.0912 11.2065 11.2064
Foreign Investment Fund (FIF)
TISCOEU 391,702,554.58 10.9346 -0.0926 11.0440 10.9346
TUSREIT 332,897,874.50 12.8270 -0.1032 12.9554 12.8270
TISCOUS 1,902,110,872.58 19.1389 -0.1562 19.3304 19.1389
TISCOUS3 34,548,044.39 10.3052 -0.0978 - -
TISCOGY 396,819,513.84 12.0530 -0.1262 12.1736 12.0530
TISCOGY1 940,920,389.70 10.1547 -0.0976 10.2563 10.1547
TISCOOIL 377,828,097.95 5.0464 -0.0526 5.0970 5.0464
TOIL2 963,520,057.27 8.6266 -0.1925 - -
TOIL3 947,886,492.59 8.6930 -0.1930 - -
TOIL4 321,744,511.17 9.2749 -0.2069 - -
TOIL5 257,269,042.48 9.5110 -0.2151 - -
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มีนาคม 2558
TCHSTARP 569,386,010.03 9.9971 -0.0012 10.0972 9.9971
TSTARP 453,169,384.80 10.8123 +0.0900 10.9205 10.8123
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 27 มีนาคม 2558
TISCOAEF 48,953,862.91 3.7651 -0.0114 3.8217 3.7651
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า