ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2560
Money Market Fund
TISCOSTF 3,068,343,123.07 12.5702 +0.0009 12.5703 12.5702
Fixed Income Fund
TBOND1Y 2,065,325,818.30 11.2290 +0.0002 11.2291 11.2290
TISCOFIX 2,241,981,710.63 10.1435 +0.0018 10.1436 10.1435
TISFIXX 2,106,742,665.56 10.1417 +0.0016 10.1418 -
Mixed Fund
TBGF 83,734,929.43 28.9182 +0.0207 29.0629 28.9182
TBGF8020 253,884,535.94 13.9163 +0.0032 13.9512 13.9163
TISCOAGF 126,865,563.20 60.4470 +0.0885 60.7493 60.4470
TISCOFLEX 110,281,829.93 36.5531 +0.0416 36.9187 36.5531
TCMCSF 165,476,726.49 29.2131 +0.0320 29.5053 29.2131
TINCOME 1,252,537,797.51 10.5265 +0.0126 10.5792 10.5265
TISCOSRI 34,945,266.82 10.0663 +0.0055 10.0916 10.0663
TCHLINK5 225,306,550.21 10.5036 +0.0002 - -
TCHLINK6 190,917,644.18 10.3290 -0.0001 - -
TCHLINK7 91,482,973.29 10.0449 +0.0017 - -
TJPLINK1 63,168,628.56 10.3572 +0.0001 - -
Equity Fund
TSF 323,958,359.12 41.9679 -0.0903 42.3877 41.9679
TCMEQF 107,588,636.45 2.7478 +0.0038 2.7754 2.7478
TISCOEGF 554,686,541.08 42.7416 +0.0682 43.1691 42.7416
TISCOEDF 120,963,591.84 1.2676 +0.0018 1.2804 1.2676
TISCOHD 584,039,384.90 14.4167 -0.0498 14.5610 14.4167
TISCOMS 1,840,289,957.30 15.6456 +0.0349 15.8022 15.6456
TISESG-S 135,779,975.83 12.4785 +0.0112 12.4786 12.4785
TISCODS 925,445,464.14 11.1186 -0.0356 11.2299 11.1186
TISCOBIG 467,436,474.65 9.9472 +0.0139 10.0468 9.9472
TISEQT15 59,415,884.04 10.4470 +0.0089 10.5516 10.4470
TISEQT17 240,452,506.51 10.4621 +0.0091 10.5668 10.4621
TISEQT18 47,591,196.94 10.5141 +0.0079 10.6193 10.5141
TISEQT19 26,615,094.71 10.3536 +0.0098 10.4572 10.3536
TISEQT20 99,536,746.36 10.3206 +0.0076 10.4239 10.3206
TISEQT24 97,340,179.16 10.7379 +0.0066 10.8454 10.7379
Long Term Equity Fund
TDLTF 467,281,686.70 19.5930 +0.0379 19.5931 19.5930
TISCOLTF-A 2,062,118,979.94 33.5945 +0.0665 33.5946 33.5945
TISCOLTF-B 39,143,618.62 34.1288 +0.0690 34.1289 34.1288
TMSLTF-A 123,620,055.52 11.5736 +0.0290 11.5737 11.5736
TMSLTF-B 1,464,230.62 11.6169 +0.0296 11.6170 11.6169
TDSLTF-A 41,227,831.41 11.0288 -0.0350 11.0289 11.0288
TDSLTF-B 908,691.11 11.0702 -0.0347 11.0703 11.0702
Retirement Mutual Fund
TSFIRMF 308,950,563.77 13.3490 +0.0007 13.3491 13.3490
TFIRMF-A 221,990,335.77 14.3532 +0.0018 14.3533 14.3532
TFIRMF-B 4,287,915.85 14.4597 +0.0021 14.4598 14.4597
TFIRMF-P 16,970,294.55 14.3534 +0.0018 14.3535 14.3534
TFPRMF-A 1,137,762,834.42 58.8484 +0.0647 58.8485 58.8484
TFPRMF-P 40,142,984.64 58.8485 +0.0646 58.8486 58.8485
TEGRMF-A 460,560,369.60 62.3634 +0.0969 62.3635 62.3634
TEGRMF-B 9,339,136.62 63.3553 +0.1012 63.3554 63.3553
TEGRMF-P 13,746,646.66 62.3635 +0.0969 62.3636 62.3635
THDRMF 215,406,447.03 13.0588 -0.0442 13.0589 13.0588
TMSRMF-A 126,847,654.12 11.5469 +0.0283 11.5470 11.5469
TMSRMF-B 613,529.46 11.5939 +0.0290 11.5940 11.5939
TMSRMF-P 20,616,262.16 11.5469 +0.0283 11.5470 11.5469
TAPRMF 56,001,432.30 10.8945 -0.0021 - -
TCHRMF 110,656,009.61 9.6274 +0.0841 9.6275 9.6274
TCIRMF 168,219,891.96 6.5716 +0.0211 - -
TJPRMF 48,387,621.47 11.9785 +0.0026 11.9786 11.9785
TGOLDRMF 68,451,812.37 6.9711 -0.0080 6.9712 6.9711
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOAP 202,752,219.61 14.8073 -0.0013 - -
TISCOCID 360,474,846.32 5.2871 +0.0174 - -
TISCOLAF 36,538,561.78 6.0580 -0.0007 - -
TISCOCH 2,654,503,919.91 9.0566 +0.0798 9.1473 9.0566
TISCOC19 484,890,930.91 7.6427 +0.0681 7.7192 7.6427
TISCOC20 342,483,048.37 7.6877 +0.0691 7.7647 7.6877
TISCOC21 250,383,890.18 7.6731 +0.0687 7.7499 7.6731
TISCOC22 71,397,273.83 9.0738 +0.0798 9.1646 9.0738
TISCOKOR 41,955,995.39 11.0814 +0.0743 11.1923 11.0814
TISCOK2 54,642,839.05 9.7833 +0.0658 9.8812 9.7833
TISCOK3 140,005,547.74 9.8468 +0.0663 9.9454 9.8468
TISCOK4 153,667,305.19 9.8148 +0.0665 9.9130 9.8148
TISCONA 111,342,314.51 12.7995 +0.1421 12.9276 12.7995
TISCOJP 1,983,644,677.04 13.8885 +0.0067 14.0275 13.8885
Foreign Investment Fund - Others
TJREIT 352,368,507.19 9.5429 -0.0391 9.6384 9.5429
TGOLD 190,012,947.99 10.9446 -0.0127 10.9994 10.9446
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2560
Retirement Mutual Fund
TEURMF 3,241,747.92 10.5395 -0.0283 10.5396 10.5395
TUSRMF 30,311,975.33 12.9421 +0.0126 12.9422 12.9421
TGHRMF 20,226,353.39 10.0561 +0.0239 10.0562 10.0561
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TUSFIX 125,728,332.61 9.6174 -0.0107 9.6415 9.6174
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOUS 2,398,289,949.47 22.9576 +0.0237 23.1873 22.9576
TUSEQ-UH 501,452,429.36 12.0841 +0.0033 12.2050 12.0841
TISCOJPA 405,408,879.50 10.1334 -0.0171 - -
TISCOEU 398,948,664.19 11.4515 -0.0363 11.5661 11.4515
TISCOGY 195,037,836.10 12.5804 -0.0647 12.7063 12.5804
TISCOGY1 126,479,186.13 10.5388 -0.0526 10.6443 10.5388
TISCOGY3 76,709,604.93 10.4764 -0.0534 10.5813 10.4764
TISCOGY4 33,030,303.32 10.6183 -0.0531 10.7246 10.6183
TISCOIN 144,700,783.78 12.3267 -0.0830 12.4501 12.3267
TISCOGC 287,333,818.80 11.2903 +0.0127 11.4033 11.2903
TISCOGEM 384,410,774.45 10.1607 +0.0346 10.2624 10.1607
THCT5M2 464,348,305.85 10.5266 -0.0003 - -
Foreign Investment Fund - Others
TUSREIT 168,084,639.68 13.6873 +0.0244 13.8243 13.6873
TEUPROP 34,466,179.17 10.2168 +0.0786 10.3191 10.2168
TISCOOIL 91,528,639.01 2.8257 +0.0361 2.8541 2.8257
TUSOIL 159,179,768.83 5.4791 +0.0459 5.5340 5.4791
TOIL6 102,038,468.57 5.1805 +0.0448 5.2324 5.1805
TOIL9 67,832,808.41 6.7050 +0.0571 6.7722 6.7050
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2560
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TSTARP 463,057,509.30 11.3293 +0.0007 11.4427 11.3293
TSTAR-UH 189,569,212.07 10.1333 -0.0113 10.2347 10.1333
TCHSTARP 982,379,951.55 9.7214 +0.0563 9.8187 9.7214
TGHSTARP 1,554,998,083.23 9.2279 +0.0868 9.3203 9.2279
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2560
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOSA 85,962,831.75 10.7466 -0.0105 10.8542 10.7466
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า