ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2557
Money Market Fund
TISCOSTF 1,877,109,013.36 12.1521 +0.0008 12.1522 12.1521
Equity Fund
TISCOMS 110,388,227.84 12.3329 -0.0965 12.4563 12.3329
TISCOEGF 621,340,036.56 38.7398 -0.1588 39.1273 38.7398
TEQDY1 51,869,634.39 10.5390 -0.0406 10.6445 10.5390
TISEQT10 15,430,976.00 10.7136 -0.0464 10.8208 10.7136
TISEQT11 282,425,230.18 10.8260 -0.0221 10.9344 10.8260
TISEQT15 469,313,950.33 10.4599 -0.0455 10.5646 10.4599
TSF 419,893,636.31 36.9323 -0.0844 37.3017 36.9323
TISCOEDF 209,608,312.68 1.5317 -0.0061 1.5471 1.5317
TISCOHD 290,061,908.62 12.8597 -0.0275 12.9884 12.8597
TCMEQF 159,132,342.96 3.8107 -0.0153 3.8489 3.8107
Mixed Fund
TCHLINK1 420,978,079.61 10.1669 - - -
TCHLINK2 102,042,425.08 9.9990 +0.0002 - -
TBGF 78,857,247.55 27.6576 -0.0382 27.7960 27.6576
TBGF8020 161,322,893.14 12.7450 -0.0064 12.7770 12.7450
TNALINK1 155,490,263.39 10.2453 -0.0001 - -
TNALINK2 219,603,803.43 9.9913 - - -
TISCOFLEX 133,105,413.71 35.0526 -0.1433 35.4032 35.0526
TISCOB5F 36,922,185.23 10.3709 +0.0277 - -
TISCOAGF 158,831,005.93 54.3005 -0.1228 54.5721 54.3005
TCMCSF 221,157,971.50 29.0555 -0.1157 29.3462 29.0555
Long Term Equity Fund (LTF)
TISCOLTF-A 2,085,266,871.02 32.1335 -0.1285 32.1336 32.1335
TISCOLTF-B 723,152.71 32.1378 -0.1280 32.1379 32.1378
TDLTF 529,128,609.29 19.9999 -0.0585 20.0000 19.9999
Retirement Mutual Fund (RMF)
TGOLDRMF 74,707,279.53 7.4439 -0.0610 7.4440 7.4439
TJPRMF 26,319,479.98 9.7293 -0.0354 9.7294 9.7293
TCHRMF 53,854,035.78 10.0020 +0.1244 10.0021 10.0020
TCIRMF 178,003,209.41 6.3151 +0.0674 6.3152 6.3151
TFIRMF-A 170,111,834.03 13.4753 -0.0007 13.4754 13.4753
TFIRMF-B 89,649.74 13.4763 -0.0005 13.4764 13.4763
TSFIRMF 284,473,796.00 12.7452 -0.0023 12.7453 12.7452
TFPRMF 1,134,850,337.03 57.1647 -0.2277 57.1648 57.1647
TEGRMF-A 442,008,688.67 56.6078 -0.2306 56.6079 56.6078
TEGRMF-B 191,307.54 56.6153 -0.2298 56.6154 56.6153
TAPRMF 59,936,930.55 11.0530 +0.0425 11.0531 11.0530
THDRMF 186,043,334.10 11.5795 -0.0245 11.5796 11.5795
Fixed Income Fund
TBOND1Y 2,017,024,301.47 10.7028 +0.0001 10.7029 10.7028
TFIX1Y2 503,370,190.63 10.0415 +0.0007 - -
TFIX1Y3 101,075,135.94 10.0370 +0.0006 - -
TFUND3M2 232,926,665.21 10.6512 +0.0007 - -
TFUND3M4 110,030,916.42 10.6425 +0.0007 - -
TFUND3M5 103,840,935.38 10.6258 +0.0008 - -
TFUND3M8 345,091,353.54 10.6095 +0.0006 - -
TFUN3M10 178,783,967.79 10.5953 +0.0006 - -
TFUND6M1 181,633,952.77 10.6989 +0.0007 - -
TFUND6M2 180,666,399.01 10.6930 +0.0007 - -
TFUND6M3 340,082,761.27 10.6138 +0.0006 - -
TFUND6M4 92,167,213.47 10.5805 +0.0008 - -
TFUND6M5 229,419,574.87 10.5866 +0.0007 - -
TFUND6M6 376,612,921.31 10.5574 +0.0008 - -
TFUND6M7 280,797,635.71 10.5582 +0.0008 - -
Foreign Investment Fund (FIF)
TISCOK2 355,645,959.63 9.6995 -0.0449 - -
TISCOK3 686,974,621.03 9.8499 -0.0457 - -
TGOLD 228,184,063.17 11.5430 -0.0933 11.5720 11.5430
TISCOJP 1,197,254,243.70 10.7906 -0.0389 10.8986 10.7906
TISCOJP1 333,099,431.91 9.9392 -0.0368 10.0387 9.9392
TISCOJP2 314,191,401.65 9.8518 -0.0364 - -
TISCOJP3 122,385,870.30 10.2404 -0.0375 - -
TISCOCH 1,393,350,447.42 8.9556 +0.1121 9.0453 8.9556
TISCOCT6 634,751,889.95 10.0949 +0.1272 10.1960 10.0949
TISCOCT7 810,657,450.79 10.1038 +0.1261 10.2049 10.1038
TISCOCT8 404,866,422.07 10.0161 +0.1247 10.1164 10.0161
TISCOC11 323,667,736.77 9.6547 +0.1193 - -
TISCOCID 487,023,612.01 5.3895 +0.0595 5.4435 5.3895
TISCONA 488,563,450.23 11.0332 +0.0390 11.1436 11.0332
TISCONA1 229,212,866.15 10.7592 +0.0377 - -
TISCONA2 311,070,258.35 10.1216 +0.0356 - -
TISCOUK 42,565,865.51 8.1655 -0.0043 8.1656 8.1655
TISCOLAF 81,665,475.67 7.9328 -0.0692 8.0122 7.9328
TISCOAP 413,910,867.77 14.9380 +0.0574 15.0875 14.9380
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2557
Retirement Mutual Fund (RMF)
TUSRMF 15,991,751.25 10.6032 +0.0452 10.6033 10.6032
Foreign Investment Fund (FIF)
TISCOEU 362,662,753.27 9.9911 +0.0095 10.0911 9.9911
TISCOUS 1,523,516,850.65 17.9723 +0.0752 18.1521 17.9723
TISCOGY1 906,157,300.82 9.5613 +0.0443 - -
TISCOGY2 551,389,491.36 10.0377 +0.0244 - -
TISCOOIL 75,665,913.64 10.9283 +0.0288 10.9830 10.9283
TUSREIT 185,126,097.88 11.3820 +0.0230 11.4959 11.3820
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2557
TISCOAEF 101,723,752.25 4.6549 -0.0002 4.7248 -
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า