ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558
Money Market Fund
TISCOSTF 2,653,762,381.05 12.3375 +0.0005 12.3376 12.3375
Equity Fund
TISCOMS 532,855,937.92 13.4394 +0.2428 13.5739 13.4394
TISCOEGF 519,199,135.33 37.6095 +0.7164 37.9857 37.6095
TEQDY1 14,985,800.21 9.6503 +0.1450 9.7469 9.6503
TISEQT15 170,955,419.96 9.5629 +0.1466 9.6586 9.5629
TISEQT17 806,772,982.56 9.5034 +0.1445 - -
TISEQT18 155,288,576.39 9.5789 +0.1456 - -
TISEQT19 81,309,019.19 9.4981 +0.1441 - -
TISEQT20 152,735,265.97 9.4209 +0.1431 - -
TSF 339,775,332.10 35.3281 +0.4050 35.6815 35.3281
TISCOEDF 182,897,651.48 1.3929 +0.0261 1.4069 1.3929
TISCOHD 197,514,913.27 11.8964 +0.2120 12.0155 11.8964
TCMEQF 117,810,912.29 2.8758 +0.0539 2.9047 2.8758
Mixed Fund
TKRLINK1 186,951,367.31 9.9892 +0.0131 - -
TCHLINK1 451,221,194.98 10.8973 -0.1158 - -
TCHLINK2 108,867,850.60 10.6678 -0.1087 - -
TCHLINK3 205,891,848.63 10.4146 -0.1237 - -
TBGF 64,367,946.89 27.0707 +0.2578 27.2062 27.0707
TBGF8020 134,119,402.49 13.1462 +0.0465 13.1792 13.1462
TNALINK1 161,627,849.88 10.6497 -0.1036 - -
TNALINK2 227,760,114.65 10.3624 -0.0725 - -
TISCOFLEX 100,543,372.61 32.9582 +0.5509 33.2879 32.9582
TISCOB6F 109,434,846.28 10.0069 -0.0272 - -
TISCOB7F 193,543,399.28 9.6006 -0.0262 - -
TISCOAGF 123,026,790.48 53.3256 +0.9847 53.5923 53.3256
TCMCSF 189,121,173.90 26.7308 +0.5024 26.9982 26.7308
Long Term Equity Fund (LTF)
TISCOLTF-A 2,016,527,365.48 31.1233 +0.5817 31.1234 31.1233
TISCOLTF-B 11,579,614.28 31.2978 +0.5858 31.2979 31.2978
TDLTF 478,309,229.23 18.6190 +0.2894 18.6191 18.6190
Retirement Mutual Fund (RMF)
TMSRMF 35,218,436.05 9.8695 +0.1758 9.8696 9.8695
TGOLDRMF 63,203,569.10 6.2246 -0.0680 6.2247 6.2246
TJPRMF 52,686,041.50 12.4983 +0.1734 12.4984 12.4983
TCHRMF 94,901,499.87 10.3290 -0.1432 10.3291 10.3290
TCIRMF 179,842,780.10 6.5224 +0.0120 6.5225 6.5224
TFIRMF-A 176,402,134.17 13.9767 +0.0004 13.9768 13.9767
TFIRMF-B 1,326,754.10 14.0160 +0.0006 14.0161 14.0160
TSFIRMF 301,385,891.37 13.0696 +0.0002 13.0697 13.0696
TFPRMF 1,094,291,986.54 54.7161 +0.9129 54.7162 54.7161
TEGRMF-A 431,943,736.72 54.8465 +1.0240 54.8466 54.8465
TEGRMF-B 2,702,094.26 55.1540 +1.0313 55.1541 55.1540
TAPRMF 52,913,472.31 9.9806 +0.0105 9.9807 9.9806
THDRMF 179,400,735.36 10.6947 +0.1895 10.6948 10.6947
Fixed Income Fund
TBOND1Y 2,831,647,120.35 10.9731 +0.0007 10.9732 10.9731
Foreign Investment Fund (FIF)
TISCOKOR 171,532,461.12 9.3112 -0.0710 9.4044 9.3112
TISCOK2 122,932,705.79 8.1846 -0.0623 8.2665 8.1846
TISCOK3 228,560,427.41 8.2607 -0.0643 8.3434 8.2607
TISCOK4 342,149,203.75 8.2020 -0.0639 8.2841 8.2020
TGOLD 175,330,692.55 9.7094 -0.1034 9.7580 9.7094
TJREIT 538,982,284.09 9.5181 +0.0580 9.6134 9.5181
TISCOJP 1,983,737,973.22 14.1263 +0.1923 14.2677 14.1263
TISCOCH 2,472,358,247.26 9.5023 -0.1297 9.5974 9.5023
TISCOC19 625,576,427.81 8.0031 -0.1106 - -
TISCOC20 460,897,644.63 7.9892 -0.1089 - -
TISCOC21 321,632,326.18 7.9895 -0.1088 - -
TISCOC22 120,718,422.47 9.5028 -0.1313 - -
TISCOCID 452,014,465.81 5.1337 +0.0102 5.1851 5.1337
TISCONA 402,351,595.65 10.6022 -0.0551 10.7083 10.6022
TISCOLAF 34,941,800.65 5.2421 -0.0642 5.2946 5.2421
TISCOAP 238,026,907.85 13.6662 +0.0077 13.8030 13.6662
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2558
Retirement Mutual Fund (RMF)
TUSRMF 21,504,509.74 11.4894 +0.0876 11.4895 11.4894
Foreign Investment Fund (FIF)
TISCOEU 492,605,900.32 10.9309 +0.0507 11.0403 10.9309
TUSREIT 282,383,462.00 12.1778 +0.0893 12.2997 12.1778
TISCOUS 1,862,748,810.09 19.7540 +0.1529 19.9516 19.7540
TISCOUS3 23,806,881.26 10.4016 +0.0727 10.5057 10.4016
TISCOGY 1,055,680,085.67 11.3817 +0.0299 11.4956 11.3817
TISCOGY1 856,376,937.73 9.5812 +0.0264 9.6771 9.5812
TISCOGY3 390,831,508.74 9.5089 +0.0267 - -
TISCOGY4 241,997,351.39 9.7108 +0.0279 - -
TISCOOIL 194,394,275.37 4.6660 +0.0747 4.7128 4.6660
TUSOIL 172,498,722.12 9.9862 +0.2401 10.0862 9.9862
TOIL6 576,087,924.03 9.5938 +0.2349 - -
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2558
TCHSTARP 636,031,344.99 8.9462 -0.0743 9.0358 8.9462
TGHSTARP 1,313,869,722.85 10.3224 +0.1492 10.4257 10.3224
TSTARP 467,828,051.90 10.7994 +0.0555 10.9075 10.7994
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2558
TISCOAEF 45,980,774.26 3.6075 -0.0620 3.6617 -
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า