ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2557
Money Market Fund
TISCOSTF 1,905,723,586.63 12.1991 +0.0010 12.1992 12.1991
Equity Fund
TISCOMS 269,379,779.90 12.9295 +0.0643 13.0589 12.9295
TISCOEGF 572,136,198.68 38.7411 +0.2244 39.1286 38.7411
TEQDY1 26,827,657.77 10.3225 +0.0581 10.4258 10.3225
TISEQT15 226,878,152.74 10.1927 +0.0595 10.2947 10.1927
TSF 377,087,609.83 36.7842 +0.3083 37.1521 36.7842
TISCOEDF 210,076,034.65 1.5261 +0.0089 1.5415 1.5261
TISCOHD 239,853,581.07 12.8313 +0.0259 12.9597 12.8313
TCMEQF 131,549,678.65 3.1437 +0.0182 3.1752 3.1437
Mixed Fund
TKRLINK1 183,304,732.28 9.7944 +0.0001 - -
TCHLINK1 420,592,934.35 10.1576 +0.0006 - -
TCHLINK2 101,993,621.53 9.9942 +0.0007 - -
TCHLINK3 193,389,665.54 9.7822 +0.0004 - -
TBGF 74,304,150.58 27.7782 +0.1063 27.9172 27.7782
TBGF8020 152,932,057.96 12.8633 +0.0106 12.8956 12.8633
TNALINK1 154,757,852.80 10.1971 +0.0004 - -
TNALINK2 219,098,569.86 9.9683 +0.0003 - -
TISCOFLEX 131,377,257.02 35.0731 +0.2095 35.4239 35.0731
TISCOB5F 36,692,622.64 10.3064 -0.0018 - -
TISCOAGF 138,309,140.60 54.2297 +0.1952 54.5009 54.2297
TCMCSF 212,882,981.54 29.0204 +0.1738 29.3107 29.0204
Long Term Equity Fund (LTF)
TISCOLTF-A 2,077,833,762.38 32.0379 +0.1877 32.0380 32.0379
TISCOLTF-B 3,265,877.91 32.0855 +0.1889 32.0856 32.0855
TDLTF 517,519,838.06 19.8395 +0.0785 19.8396 19.8395
Retirement Mutual Fund (RMF)
TMSRMF 17,946,510.84 9.7553 +0.0461 9.7554 9.7553
TGOLDRMF 71,002,585.54 7.0875 -0.0865 7.0876 7.0875
TJPRMF 26,442,571.72 9.7096 +0.0504 9.7097 9.7096
TCHRMF 55,962,271.29 9.6492 -0.0082 9.6493 9.6492
TCIRMF 175,828,127.54 6.2060 +0.0480 6.2061 6.2060
TFIRMF-A 171,558,762.18 13.6072 +0.0006 13.6073 13.6072
TFIRMF-B 388,070.50 13.6174 +0.0008 13.6175 13.6174
TSFIRMF 284,658,881.91 12.8176 +0.0007 12.8177 12.8176
TFPRMF 1,130,161,498.57 57.0681 +0.3355 57.0682 57.0681
TEGRMF-A 435,819,307.42 56.4273 +0.3317 56.4274 56.4273
TEGRMF-B 803,360.27 56.5111 +0.3338 56.5112 56.5111
TAPRMF 56,708,578.98 10.4179 +0.1021 10.4180 10.4179
THDRMF 185,524,300.10 11.5452 +0.0235 11.5453 11.5452
Fixed Income Fund
TBOND1Y 2,388,422,766.68 10.7674 +0.0007 10.7675 10.7674
TFIX1Y2 507,803,800.59 10.1300 +0.0014 - -
TFIX1Y3 101,993,631.18 10.1282 +0.0010 - -
TFUND3M5 73,227,063.01 10.6956 +0.0012 - -
TFUND3M8 146,588,294.50 10.6818 +0.0010 - -
TFUN3M10 160,499,562.82 10.6655 +0.0010 - -
TFUND6M1 182,990,273.40 10.7788 +0.0012 - -
TFUND6M2 181,932,564.83 10.7679 +0.0011 - -
TFUND6M3 341,732,914.73 10.6653 +0.0015 - -
TFUND6M4 92,733,116.63 10.6454 +0.0015 - -
TFUND6M5 230,862,799.89 10.6532 +0.0015 - -
TFUND6M6 379,493,938.08 10.6382 +0.0015 - -
TFUND6M7 282,826,057.85 10.6344 +0.0013 - -
Foreign Investment Fund (FIF)
TISCOKOR 183,316,972.79 9.9042 -0.0722 10.0033 9.9042
TISCOK2 319,135,229.18 8.7038 -0.0484 - -
TISCOK3 616,293,705.66 8.8365 -0.0493 - -
TISCOK4 401,760,349.85 8.8183 -0.0491 - -
TGOLD 217,028,782.58 10.9933 -0.1324 11.0209 10.9933
TISCOJP 1,791,674,325.91 10.7378 +0.0654 10.8453 10.7378
TISCOJP1 259,648,483.76 9.9433 +0.0733 10.0428 9.9433
TISCOJP2 286,600,078.53 9.8121 +0.0682 9.9103 9.8121
TISCOJP5 44,758,714.73 9.9873 -0.0123 - -
TISCOCH 1,484,259,416.01 8.6635 -0.0070 8.7502 8.6635
TISCOCT6 362,095,098.07 9.7391 -0.0082 9.8366 9.7391
TISCOCT7 510,795,790.62 9.7596 -0.0083 9.8573 9.7596
TISCOCT8 271,650,668.40 9.6765 -0.0079 9.7734 9.6765
TISCOC11 300,749,396.12 9.3244 -0.0076 9.4177 9.3244
TISCOC15 172,310,813.57 9.4281 +0.0089 - -
TISCOCID 456,867,308.75 5.3159 +0.0422 5.3692 5.3159
TISCOTW1 500,958,317.39 9.7829 -0.0752 - -
TISCONA 728,801,462.91 10.4575 -0.0589 10.5622 10.4575
TISCONA2 295,472,455.70 9.6141 -0.0362 - -
TISCONA3 143,707,210.03 9.9849 -0.0563 - -
TISCOUK 36,567,508.14 7.8429 +0.0330 7.8430 7.8429
TISCOLAF 68,121,962.40 6.8889 -0.2819 6.9579 6.8889
TISCOAP 371,466,693.07 14.1434 +0.1531 14.2849 14.1434
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2557
Retirement Mutual Fund (RMF)
TUSRMF 15,621,134.63 10.4302 -0.0643 10.4303 10.4302
Foreign Investment Fund (FIF)
TISCOEU 337,177,424.35 9.1777 +0.0560 9.2696 9.1777
TISCOUS 1,754,805,972.61 17.7295 -0.0953 17.9069 17.7295
TISCOGY 479,156,838.63 9.3758 +0.0608 9.4697 9.3758
TISCOGY1 794,855,088.24 8.3868 +0.0402 - -
TISCOGY2 484,501,871.66 8.8201 +0.0418 - -
TISCOOIL 110,153,753.05 8.8508 -0.2144 8.8952 8.8508
TUSREIT 241,222,319.59 11.4754 +0.0066 11.5903 11.4754
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2557
TSTARP 202,629,254.10 9.8146 +0.1360 9.9128 9.8146
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2557
TISCOAEF 58,209,350.53 4.2180 -0.0336 4.2814 -
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า