ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 20 มกราคม 2560
Money Market Fund
TISCOSTF 2,530,635,964.05 12.5162 +0.0007 12.5163 12.5162
Fixed Income Fund
TBOND1Y 1,993,086,603.34 11.1670 +0.0006 11.1671 11.1670
TISCOFIX 1,534,971,327.55 10.0351 +0.0022 10.0352 10.0351
TISFIXX 1,410,206,902.48 10.0293 +0.0024 10.0294 -
Mixed Fund
TBGF 65,076,857.40 28.0906 +0.0876 28.2312 28.0906
TBGF8020 112,850,164.08 13.7117 +0.0088 13.7461 13.7117
TISCOAGF 109,656,385.06 58.4549 +0.5144 58.7473 58.4549
TISCOFLEX 85,345,713.75 35.0241 +0.1442 35.3744 35.0241
TCMCSF 168,438,415.62 28.1886 +0.1247 28.4706 28.1886
TINCOME 834,250,480.10 10.3483 +0.0282 10.4001 10.3483
TISCOSRI 38,181,935.98 10.0073 +0.0111 10.0324 10.0073
TCHLINK5 221,322,291.42 10.3178 +0.0010 - -
TCHLINK6 187,868,810.55 10.1640 +0.0010 - -
TCHLINK7 90,191,230.57 9.9031 -0.0052 - -
TJPLINK1 62,470,872.46 10.2428 +0.0010 - -
Equity Fund
TSF 310,061,139.19 40.7272 +0.1708 41.1346 40.7272
TCMEQF 105,212,172.48 2.6524 +0.0117 2.6790 2.6524
TISCOEGF 518,245,174.91 40.8387 +0.1446 41.2472 40.8387
TISCOEDF 136,682,272.33 1.2263 +0.0057 1.2387 1.2263
TISCOHD 175,608,723.38 13.7136 +0.1141 13.8508 13.7136
TISCOMS 1,072,983,570.62 15.6949 +0.1759 15.8520 15.6949
TISESG-S 125,858,416.74 11.5774 +0.0731 11.5775 11.5774
TISCODS 105,301,295.13 10.5899 +0.0733 10.6959 10.5899
TEQDY1 11,460,089.29 9.8037 +0.0335 9.9018 9.8037
TISEQT15 104,401,392.20 9.8378 +0.0338 9.9363 9.8378
TISEQT17 448,726,928.80 9.8436 +0.0339 9.9421 9.8436
TISEQT18 67,536,281.93 9.9318 +0.0342 10.0312 9.9318
TISEQT19 43,059,431.41 9.7820 +0.0334 9.8799 9.7820
TISEQT20 128,195,097.57 9.7344 +0.0342 9.8318 9.7344
TISEQT24 227,045,850.96 10.1929 +0.0444 - -
Long Term Equity Fund
TDLTF 464,404,903.09 18.7289 +0.0756 18.7290 18.7289
TISCOLTF-A 2,039,299,747.51 32.1900 +0.1286 32.1901 32.1900
TISCOLTF-B 32,825,608.47 32.6268 +0.1308 32.6269 32.6268
TMSLTF-A 113,694,648.51 11.4844 +0.1362 11.4845 11.4844
TMSLTF-B 388,077.07 11.5008 +0.1365 11.5009 11.5008
TDSLTF-A 35,828,613.10 10.4961 +0.0830 10.4962 10.4961
TDSLTF-B 162,669.99 10.5112 +0.0832 10.5113 10.5112
Retirement Mutual Fund
TSFIRMF 312,590,024.97 13.2489 +0.0012 13.2490 13.2489
TFIRMF-A 220,566,451.80 14.2215 +0.0011 14.2216 14.2215
TFIRMF-B 3,578,902.22 14.3171 +0.0012 14.3172 14.3171
TFIRMF-P 642,880.47 14.2216 +0.0011 14.2217 14.2216
TFPRMF-A 1,125,886,688.59 57.0233 +0.3267 57.0234 57.0233
TFPRMF-P 13,516,935.01 57.0234 +0.3267 57.0235 57.0234
TEGRMF-A 442,565,741.96 59.5309 +0.2113 59.5310 59.5309
TEGRMF-B 7,709,330.40 60.3387 +0.2150 60.3388 60.3387
TEGRMF-P 3,441,562.00 59.5309 +0.2112 59.5310 59.5309
THDRMF 212,735,167.40 12.3678 +0.1066 12.3679 12.3678
TMSRMF-A 119,168,834.84 11.4586 +0.1322 11.4587 11.4586
TMSRMF-B 156,478.94 11.4735 +0.1326 11.4736 11.4735
TMSRMF-P 16,957,075.71 11.4587 +0.1323 11.4588 11.4587
TAPRMF 49,244,828.26 9.7938 -0.0201 9.7939 9.7938
TCHRMF 106,473,405.41 8.9684 -0.0409 8.9685 8.9684
TCIRMF 152,094,011.06 5.7781 -0.0208 5.7782 5.7781
TJPRMF 45,313,116.82 11.4356 +0.0232 11.4357 11.4356
TGOLDRMF 71,595,065.05 6.7704 +0.0327 6.7705 6.7704
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOAP 222,970,335.59 13.2378 -0.0269 13.3703 13.2378
TISCOCID 330,895,309.90 4.6202 -0.0168 4.6665 4.6202
TISCOLAF 31,959,291.24 5.7307 -0.0114 5.7881 5.7307
TISCOCH 2,443,604,088.13 8.4145 -0.0384 8.4987 8.4145
TISCOC19 493,486,232.59 7.0921 -0.0321 7.1631 7.0921
TISCOC20 349,280,910.64 7.1367 -0.0323 7.2082 7.1367
TISCOC21 258,616,605.08 7.1238 -0.0322 7.1951 7.1238
TISCOC22 74,943,815.38 8.4392 -0.0382 8.5237 8.4392
TISCOKOR 72,917,381.73 9.7493 -0.0137 9.8469 9.7493
TISCOK2 65,201,033.45 8.5818 -0.0122 8.6677 8.5818
TISCOK3 143,796,815.15 8.6676 -0.0123 8.7544 8.6676
TISCOK4 177,126,583.98 8.6259 -0.0124 8.7123 8.6259
TISCONA 199,091,945.19 10.8905 -0.0048 10.9995 10.8905
TISCOJP 1,995,571,667.84 13.1672 +0.0278 13.2990 13.1672
Foreign Investment Fund - Others
TJREIT 383,058,281.82 10.0248 -0.0081 10.1251 10.0248
TGOLD 197,094,381.54 10.6270 +0.0519 10.6802 10.6270
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 19 มกราคม 2560
Retirement Mutual Fund
TEURMF 3,941,095.00 9.8444 -0.0058 9.8445 9.8444
TUSRMF 30,007,733.97 12.1628 -0.0418 12.1629 12.1628
TGHRMF 16,333,686.51 8.7907 -0.0635 8.7908 8.7907
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TUSFIX 64,408,271.44 10.0153 +0.0218 10.0404 10.0153
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOUS 2,355,422,493.69 21.4139 -0.0740 21.6281 21.4139
TUSEQ-UH 405,076,373.11 11.6827 -0.0172 11.7996 11.6827
TISCOEU 287,412,784.74 10.4048 -0.0156 10.5089 10.4048
TISCOGY 457,984,140.72 11.5149 -0.0005 11.6302 11.5149
TISCOGY1 451,972,823.16 9.6821 -0.0017 9.7790 9.6821
TISCOGY3 227,436,166.29 9.6096 -0.0026 9.7058 9.6096
TISCOGY4 154,524,044.00 9.7845 -0.0023 9.8824 9.7845
TISCOIN 483,144,787.77 11.0645 +0.0310 11.1752 11.0645
TINT5M1 517,815,757.79 10.2383 +0.0296 - -
TISCOGC 237,535,126.66 10.2660 -0.0071 10.3688 10.2660
THCT5M1 186,930,355.82 9.8975 -0.0400 - -
Foreign Investment Fund - Others
TUSREIT 165,415,994.87 13.3886 -0.1310 13.5226 13.3886
TEUPROP 61,920,675.87 9.2287 -0.1088 9.3211 9.2287
TISCOOIL 119,151,995.35 3.4580 +0.0042 3.4927 3.4580
TUSOIL 202,562,024.72 6.9000 +0.0064 6.9691 6.9000
TOIL6 154,327,020.14 6.5292 +0.0071 6.5946 6.5292
TOIL9 106,923,873.20 8.4599 +0.0091 8.5446 8.4599
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 18 มกราคม 2560
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TSTARP 440,780,976.11 10.5036 +0.0166 10.6087 10.5036
TSTAR-UH 171,736,901.88 9.7402 +0.0083 9.8377 9.7402
TCHSTARP 759,745,401.18 8.3930 +0.0692 8.4770 8.3930
TGHSTARP 1,413,770,900.83 8.1079 +0.0218 8.1891 8.1079
TISCOSA 119,838,118.68 9.4276 +0.0026 9.5220 9.4276
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า