ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 02 กรกฎาคม 2558
Money Market Fund
TISCOSTF 2,631,912,971.34 12.3272 +0.0008 12.3273 12.3272
Equity Fund
TISCOMS 549,065,172.60 14.0082 -0.1059 14.1484 14.0082
TISCOEGF 550,776,816.60 38.6897 -0.2505 39.0767 38.6897
TEQDY1 15,530,828.53 10.0013 -0.0926 10.1014 10.0013
TISEQT15 178,309,428.57 9.9212 -0.0948 10.0205 9.9212
TISEQT17 836,091,790.52 9.8488 -0.0920 - -
TISEQT18 160,936,775.41 9.9273 -0.0926 - -
TISEQT19 84,259,563.77 9.8428 -0.0918 - -
TISEQT20 158,271,261.82 9.7624 -0.0910 - -
TSF 384,703,271.68 37.0366 -0.6838 37.4071 37.0366
TISCOEDF 189,395,448.55 1.4403 -0.0121 1.4548 1.4403
TISCOHD 209,891,404.10 12.4310 -0.1800 12.5554 12.4310
TCMEQF 122,011,711.89 2.9739 -0.0252 3.0037 2.9739
Mixed Fund
TKRLINK1 186,749,091.01 9.9784 +0.0007 - -
TCHLINK1 461,803,228.15 11.1528 +0.0011 - -
TCHLINK2 111,270,614.82 10.9033 +0.0011 - -
TCHLINK3 212,239,919.50 10.7357 +0.0010 - -
TBGF 66,234,298.25 27.6357 -0.1788 27.7740 27.6357
TBGF8020 134,667,639.28 13.1704 -0.0248 13.2034 13.1704
TNALINK1 164,832,388.98 10.8609 +0.0008 - -
TNALINK2 231,183,314.95 10.5181 +0.0012 - -
TISCOFLEX 126,520,416.77 34.2702 -0.2781 34.6130 34.2702
TISCOB6F 112,538,223.56 10.2907 -0.0273 - -
TISCOB7F 199,033,622.07 9.8729 -0.0269 - -
TISCOAGF 144,837,975.27 54.8794 -0.7400 55.1539 54.8794
TCMCSF 195,755,833.48 27.6262 -0.2330 27.9026 27.6262
Long Term Equity Fund (LTF)
TISCOLTF-A 2,065,124,883.00 32.0228 -0.2069 32.0229 32.0228
TISCOLTF-B 10,828,578.30 32.1886 -0.2070 32.1887 32.1886
TDLTF 485,687,172.13 18.9936 -0.2472 18.9937 18.9936
Retirement Mutual Fund (RMF)
TMSRMF 35,436,595.46 10.2560 -0.0774 10.2561 10.2560
TGOLDRMF 68,647,201.59 6.6975 -0.0574 6.6976 6.6975
TJPRMF 51,762,561.51 12.4572 +0.1412 12.4573 12.4572
TCHRMF 102,477,004.47 11.8653 -0.1465 11.8654 11.8653
TCIRMF 187,452,132.22 6.8888 +0.0164 6.8889 6.8888
TFIRMF-A 174,709,729.79 13.9348 +0.0010 13.9349 13.9348
TFIRMF-B 1,209,348.78 13.9710 +0.0012 13.9711 13.9710
TSFIRMF 302,776,078.93 13.0294 -0.0002 13.0295 13.0294
TFPRMF 1,112,412,869.53 55.8045 -0.3739 55.8046 55.8045
TEGRMF-A 442,365,898.67 56.4333 -0.3639 56.4334 56.4333
TEGRMF-B 2,539,190.68 56.7256 -0.3641 56.7257 56.7256
TAPRMF 56,441,501.85 10.6091 -0.0009 10.6092 10.6091
THDRMF 186,529,717.83 11.1801 -0.1633 11.1802 11.1801
Fixed Income Fund
TBOND1Y 2,836,434,224.14 10.9558 +0.0007 10.9559 10.9558
Foreign Investment Fund (FIF)
TISCOKOR 185,680,813.81 9.7489 +0.0706 9.8465 9.7489
TISCOK2 131,678,136.07 8.5668 +0.0622 8.6526 8.5668
TISCOK3 243,322,029.25 8.6486 +0.0625 8.7352 8.6486
TISCOK4 364,512,931.63 8.5910 +0.0622 8.6770 8.5910
TGOLD 188,189,457.78 10.4333 -0.0895 10.4856 10.4333
TJREIT 548,671,328.77 9.6023 -0.1325 9.6984 9.6023
TISCOJP 1,985,945,630.01 14.1021 +0.1730 14.2432 14.1021
TISCOCH 2,478,935,592.08 10.8778 -0.1314 10.9867 10.8778
TISCOC19 716,542,563.30 9.1669 -0.1104 - -
TISCOC20 527,119,504.07 9.1370 -0.1089 - -
TISCOC21 367,835,928.53 9.1372 -0.1088 - -
TISCOCID 474,302,360.20 5.4101 +0.0133 5.4643 5.4101
TISCONA 444,061,208.61 11.4968 +0.0113 11.6119 11.4968
TISCOLAF 44,039,662.19 5.7578 -0.0912 5.8155 5.7578
TISCOAP 231,994,193.73 14.4800 +0.0002 14.6249 14.4800
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558
Retirement Mutual Fund (RMF)
TUSRMF 20,476,857.72 11.2091 +0.0268 11.2092 11.2091
Foreign Investment Fund (FIF)
TISCOIN1 383,034,634.84 10.2944 +0.1514 - -
TISCOEU 467,697,905.73 10.4479 -0.1059 10.5525 10.4479
TUSREIT 269,370,958.34 11.5200 -0.0017 11.6353 11.5200
TISCOUS 1,807,601,496.75 19.2261 +0.0472 19.4185 19.2261
TISCOUS3 34,454,941.15 10.2774 +0.0094 - -
TISCOGY 816,485,818.05 11.0867 -0.1319 11.1977 11.0867
TISCOGY1 841,998,098.35 9.3572 -0.1062 9.4509 9.3572
TISCOGY3 381,562,305.79 9.2834 -0.1079 - -
TISCOGY4 236,593,398.81 9.4939 -0.1102 - -
TISCOOIL 221,972,273.34 5.4606 +0.0914 5.5153 5.4606
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2558
TCHSTARP 700,762,237.69 9.7835 -0.3159 9.8814 9.7835
TGHSTARP 1,299,030,170.87 9.9283 -0.2359 10.0277 9.9283
TSTARP 513,670,097.26 10.8638 -0.2270 10.9725 10.8638
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2558
TISCOAEF 48,940,783.35 3.8238 +0.0502 3.8813 3.8238
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า