ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2557
Money Market Fund
TISCOSTF 1,837,766,885.79 12.2024 +0.0005 12.2025 12.2024
Equity Fund
TISCOMS 321,397,067.19 13.1810 -0.0768 13.3129 13.1810
TISCOEGF 579,686,646.46 39.2656 -0.0377 39.6584 39.2656
TEQDY1 27,296,920.45 10.5030 -0.0234 10.6081 10.5030
TISEQT15 230,292,487.15 10.3801 -0.0257 10.4840 10.3801
TSF 403,149,338.13 37.3899 -0.0464 37.7639 37.3899
TISCOEDF 211,857,588.85 1.5457 -0.0024 1.5613 1.5457
TISCOHD 242,915,261.03 12.9973 +0.0028 13.1274 12.9973
TCMEQF 133,274,061.08 3.1849 -0.0040 3.2169 3.1849
Mixed Fund
TKRLINK1 183,361,687.90 9.7974 +0.0020 - -
TCHLINK1 420,671,866.83 10.1595 +0.0002 - -
TCHLINK2 102,024,499.41 9.9973 +0.0004 - -
TCHLINK3 193,419,622.21 9.7837 +0.0001 - -
TBGF 74,721,401.60 28.0390 +0.1142 28.1793 28.0390
TBGF8020 153,347,906.36 12.8903 +0.0008 12.9226 12.8903
TNALINK1 154,799,309.80 10.1998 +0.0001 - -
TNALINK2 219,129,090.00 9.9697 +0.0001 - -
TISCOFLEX 133,154,270.66 35.5475 -0.0376 35.9031 35.5475
TISCOB5F 36,876,644.76 10.3581 -0.0219 - -
TISCOAGF 139,974,819.32 54.8753 +0.1401 55.1498 54.8753
TCMCSF 215,245,082.46 29.4055 -0.0354 29.6997 29.4055
Long Term Equity Fund (LTF)
TISCOLTF-A 2,106,399,479.31 32.4519 -0.0475 32.4520 32.4519
TISCOLTF-B 3,308,364.20 32.5029 -0.0471 32.5030 32.5029
TDLTF 522,554,925.36 20.0429 -0.0463 20.0430 20.0429
Retirement Mutual Fund (RMF)
TMSRMF 18,506,558.73 9.9189 -0.0577 9.9190 9.9189
TGOLDRMF 69,479,148.07 6.9322 -0.1472 6.9323 6.9322
TJPRMF 27,168,195.38 9.9112 +0.0567 9.9113 9.9112
TCHRMF 57,637,095.15 9.8430 -0.0855 9.8431 9.8430
TCIRMF 178,625,872.37 6.3025 +0.0043 6.3026 6.3025
TFIRMF-A 170,655,755.00 13.6064 +0.0005 13.6065 13.6064
TFIRMF-B 388,065.30 13.6172 +0.0006 13.6173 13.6172
TSFIRMF 284,467,553.28 12.8198 +0.0006 12.8199 12.8198
TFPRMF 1,143,492,096.54 57.8098 -0.0893 57.8099 57.8098
TEGRMF-A 441,001,532.63 57.1533 -0.0755 57.1534 57.1533
TEGRMF-B 813,767.43 57.2432 -0.0748 57.2433 57.2432
TAPRMF 57,803,928.33 10.5809 -0.0387 10.5810 10.5809
THDRMF 188,181,541.29 11.6882 +0.0005 11.6883 11.6882
Fixed Income Fund
TBOND1Y 2,390,824,399.85 10.7712 +0.0007 10.7713 10.7712
TFIX1Y2 508,054,389.09 10.1350 +0.0007 - -
TFIX1Y3 102,036,178.11 10.1324 +0.0007 - -
TFUND3M5 73,253,046.54 10.6994 +0.0006 - -
TFUND3M8 146,632,451.72 10.6850 +0.0005 - -
TFUN3M10 160,546,277.61 10.6686 +0.0005 - -
TFUND6M1 183,064,098.48 10.7832 +0.0007 - -
TFUND6M2 181,998,489.57 10.7718 +0.0007 - -
TFUND6M3 341,874,301.53 10.6697 +0.0007 - -
TFUND6M4 92,776,883.97 10.6505 +0.0012 - -
TFUND6M5 230,965,071.77 10.6580 +0.0010 - -
TFUND6M6 379,645,516.01 10.6424 +0.0007 - -
TFUND6M7 282,951,638.68 10.6392 +0.0009 - -
Foreign Investment Fund (FIF)
TISCOKOR 198,188,219.21 10.1963 -0.0373 10.2984 10.1963
TISCOK2 329,968,611.48 8.9992 -0.0156 - -
TISCOK3 637,283,470.95 9.1374 -0.0159 - -
TISCOK4 415,415,499.31 9.1180 -0.0158 - -
TGOLD 212,343,808.11 10.7560 -0.2257 10.7830 10.7560
TISCOJP 1,813,267,285.28 10.9772 +0.0729 11.0871 10.9772
TISCOJP1 265,460,745.69 10.1628 +0.0767 10.2645 10.1628
TISCOJP2 293,124,412.33 10.0392 +0.0734 10.1397 10.0392
TISCOJP5 45,779,419.40 10.2150 +0.0725 - -
TISCOCH 1,526,050,716.43 8.8402 -0.0768 8.9287 8.8402
TISCOCT6 369,450,486.62 9.9370 -0.0870 10.0365 9.9370
TISCOCT7 521,418,024.80 9.9626 -0.0890 10.0623 9.9626
TISCOCT8 277,132,799.83 9.8736 -0.0863 9.9724 9.8736
TISCOC11 306,681,332.64 9.5206 -0.0852 9.6159 9.5206
TISCOC15 176,612,462.09 9.6635 -0.0617 - -
TISCOCID 464,093,030.23 5.4008 +0.0030 5.4549 5.4008
TISCOTW1 518,803,281.43 10.1313 +0.0079 - -
TISCONA 750,553,792.65 10.6905 -0.0547 10.7975 10.6905
TISCONA2 303,419,691.40 9.8727 -0.0285 - -
TISCONA3 146,907,071.97 10.2072 -0.0522 - -
TISCOUK 36,772,864.88 7.8367 -0.0511 7.8368 7.8367
TISCOLAF 70,072,505.90 7.0297 -0.0856 7.1001 7.0297
TISCOAP 376,033,401.95 14.3695 -0.0524 14.5133 14.3695
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2557
Retirement Mutual Fund (RMF)
TUSRMF 16,057,066.69 10.7145 -0.0137 10.7146 10.7145
Foreign Investment Fund (FIF)
TISCOEU 321,965,614.62 9.2145 -0.0180 9.3067 9.2145
TISCOUS 1,813,403,532.64 18.2191 -0.0236 18.4014 18.2191
TISCOGY 492,935,901.10 9.5204 +0.0168 9.6157 9.5204
TISCOGY1 808,158,548.44 8.5272 -0.0361 - -
TISCOGY2 492,488,053.01 8.9655 -0.0373 - -
TISCOOIL 116,755,605.91 9.0780 +0.1280 9.1235 9.0780
TUSREIT 245,226,132.89 11.6215 -0.0610 11.7378 11.6215
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2557
TSTARP 271,247,256.54 9.9752 +0.1034 10.0751 9.9752
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2557
TISCOAEF 58,152,171.43 4.2212 +0.0087 4.2846 -
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า