ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
Money Market Fund
TISCOSTF 2,292,344,895.83 12.2169 +0.0007 12.2170 12.2169
Equity Fund
TISCOMS 342,013,092.11 12.9096 -0.0044 13.0388 12.9096
TISCOEGF 590,664,818.25 40.3527 +0.1712 40.7563 40.3527
TEQDY1 27,048,919.45 10.8032 +0.0724 10.9113 10.8032
TISEQT15 223,742,836.92 10.6859 +0.0712 10.7929 10.6859
TSF 438,973,454.05 38.3947 +0.4432 38.7787 38.3947
TISCOEDF 216,781,653.73 1.5878 +0.0066 1.6038 1.5878
TISCOHD 251,403,231.61 13.5554 +0.0486 13.6911 13.5554
TCMEQF 137,528,550.66 3.2766 +0.0137 3.3095 3.2766
Mixed Fund
TKRLINK1 184,579,994.31 9.8625 +0.0006 - -
TCHLINK1 427,996,532.41 10.3364 +0.0010 - -
TCHLINK2 103,486,316.86 10.1405 +0.0013 - -
TCHLINK3 195,888,579.61 9.9086 +0.0001 - -
TBGF 74,312,352.48 28.1664 +0.0681 28.3073 28.1664
TBGF8020 154,944,679.93 13.0381 +0.0053 13.0708 13.0381
TNALINK1 157,451,573.06 10.3746 +0.0007 - -
TNALINK2 221,729,852.84 10.0880 +0.0006 - -
TISCOFLEX 137,765,823.10 36.5481 +0.1447 36.9137 36.5481
TISCOB5F 37,071,942.36 10.4130 -0.0061 - -
TISCOAGF 150,841,232.83 56.0625 +0.2378 56.3429 56.0625
TCMCSF 221,462,766.63 30.2504 +0.1294 30.5530 30.2504
Long Term Equity Fund (LTF)
TISCOLTF-A 2,163,344,434.63 33.3494 +0.1411 33.3495 33.3494
TISCOLTF-B 4,302,315.74 33.4146 +0.1418 33.4147 33.4146
TDLTF 540,159,887.19 20.6843 +0.0535 20.6844 20.6843
Retirement Mutual Fund (RMF)
TMSRMF 19,126,959.29 9.7085 -0.0015 9.7086 9.7085
TGOLDRMF 69,596,281.29 6.8845 -0.0041 6.8846 6.8845
TJPRMF 29,327,929.29 10.6988 +0.0271 10.6989 10.6988
TCHRMF 61,073,123.15 9.9948 -0.0274 9.9949 9.9948
TCIRMF 181,555,413.79 6.4452 -0.0378 6.4453 6.4452
TFIRMF-A 168,074,321.10 13.6800 -0.0015 13.6801 13.6800
TFIRMF-B 489,723.25 13.6935 -0.0014 13.6936 13.6935
TSFIRMF 285,612,317.10 12.8561 -0.0003 12.8562 12.8561
TFPRMF 1,181,858,729.67 59.4125 +0.2547 59.4126 59.4125
TEGRMF-A 452,973,439.93 58.7754 +0.2486 58.7755 58.7754
TEGRMF-B 1,050,224.89 58.8904 +0.2500 58.8905 58.8904
TAPRMF 57,946,264.46 10.4796 -0.0420 10.4797 10.4796
THDRMF 196,732,168.30 12.1747 +0.0420 12.1748 12.1747
Fixed Income Fund
TBOND1Y 2,588,782,111.64 10.7998 +0.0008 10.7999 10.7998
TFIX1Y2 509,704,395.03 10.1679 +0.0015 - -
TFIX1Y3 102,370,315.96 10.1656 +0.0012 - -
TFUND3M5 73,393,292.59 10.7199 +0.0007 - -
TFUND3M8 146,924,958.15 10.7064 +0.0006 - -
TFUN3M10 160,886,516.16 10.6912 +0.0007 - -
TFUND6M1 183,472,957.06 10.8073 +0.0009 - -
TFUND6M2 182,374,651.00 10.7941 +0.0008 - -
TFUND6M3 217,506,859.88 10.6775 +0.0009 - -
TFUND6M4 50,316,823.67 10.6647 +0.0012 - -
TFUND6M5 231,221,729.86 10.6698 +0.0001 - -
TFUND6M6 380,500,920.67 10.6664 +0.0010 - -
TFUND6M7 283,546,937.84 10.6616 +0.0009 - -
Foreign Investment Fund (FIF)
TISCOKOR 214,151,975.19 9.8287 -0.0180 9.9271 9.8287
TISCOK2 318,890,053.62 8.6971 -0.0162 - -
TISCOK3 615,836,849.94 8.8299 -0.0166 - -
TISCOK4 401,456,047.78 8.8116 -0.0165 - -
TGOLD 212,051,931.60 10.6920 -0.0064 10.7188 10.6920
TISCOJP 1,712,356,632.83 11.9856 +0.0266 12.1056 11.9856
TISCOCH 1,569,280,699.98 8.9875 -0.0246 9.0775 8.9875
TISCOCT6 373,246,280.76 10.0996 -0.0276 10.2007 10.0996
TISCOCT7 522,539,882.23 10.1233 -0.0275 10.2246 10.1233
TISCOCT8 280,343,706.78 10.0361 -0.0274 10.1366 10.0361
TISCOC11 310,132,110.38 9.6771 -0.0264 9.7740 9.6771
TISCOC15 180,482,221.66 9.8752 -0.0270 - -
TISCOCID 427,017,032.63 5.0051 -0.0275 5.0553 5.0051
TISCOTW1 529,906,054.87 10.3482 +0.0643 - -
TISCONA 768,827,381.59 10.6850 -0.0002 10.7920 10.6850
TISCONA2 305,377,212.23 9.9364 -0.0004 - -
TISCONA3 146,880,534.15 10.2053 +0.0005 - -
TISCOUK 35,101,762.85 7.7539 +0.0221 7.7540 7.7539
TISCOLAF 70,636,380.90 7.1764 -0.1994 7.2483 7.1764
TISCOAP 350,866,945.49 14.2392 -0.0567 14.3817 14.2392
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557
Retirement Mutual Fund (RMF)
TUSRMF 17,623,495.34 11.1989 +0.0296 11.1990 11.1989
Foreign Investment Fund (FIF)
TISCOEU 334,152,422.12 9.7507 +0.0656 9.8483 9.7507
TISCOUS 1,798,286,732.19 19.0646 +0.0526 19.2553 19.0646
TISCOUS3 34,438,458.90 10.2725 +0.0057 - -
TISCOGY 537,658,216.78 10.1917 +0.0562 10.2937 10.1917
TISCOGY1 860,567,960.94 9.0802 +0.0763 - -
TISCOGY2 523,950,474.86 9.5382 +0.0790 - -
TISCOOIL 120,716,842.34 8.3757 -0.1012 8.4177 8.3757
TUSREIT 253,922,428.71 11.9176 +0.0406 12.0369 11.9176
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
TSTARP 341,978,724.74 10.3763 +0.0557 10.4802 10.3763
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
TISCOAEF 57,602,212.21 4.1850 +0.0167 4.2479 -
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า