ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 06 ธันวาคม 2562
Money Market Fund
TISCOSTF 2,630,866,316.61 12.8839 +0.0007 12.8840 12.8839
Fixed Income Fund
TBOND1Y 161,338,598.54 11.6253 +0.0001 11.6254 11.6253
TISCOFIX 1,577,715,316.60 10.6210 -0.0006 10.6211 10.6210
TFIXPVD 4,301,636,402.99 10.1059 -0.0004 10.1060 10.1059
TBONDPVD 1,631,416,858.55 10.0964 +0.0001 10.0965 10.0964
Mixed Fund
TW-E20 250,246,826.87 14.6180 -0.0110 14.6912 14.6180
TW-BAL 58,827,458.90 30.4968 -0.0684 30.6494 30.4968
TW-E70 31,503,862.98 9.5244 -0.0124 9.6197 9.5244
TCIEZERO 1,513,303,886.95 9.9030 -0.0057 9.9526 9.9030
TCINC 347,690,153.73 10.3138 -0.0059 10.3655 10.3138
TCINCP-A 6,588,790.80 11.1832 -0.0110 11.2392 11.1832
TCINCP-R 29,512,219.45 11.1708 -0.0112 11.2268 11.1708
TINC-A 2,975,772,705.70 12.0814 -0.0139 12.1419 12.0814
TINC-R 3,497,987,926.04 12.0682 -0.0139 12.1286 12.0682
TCMCSF 158,862,872.92 33.8429 -0.2315 34.1814 33.8429
TISCOAGF 162,118,464.68 74.9602 -0.0684 75.7099 74.9602
TISCOFLEX 93,703,476.46 38.4085 -0.1399 38.7927 38.4085
TCHLINK8 205,260,753.15 9.9914 -0.0004 - -
TCHLINK9 54,593,217.98 9.9088 - - -
Equity Fund
TSF 1,066,954,723.47 53.0524 -0.1633 53.5830 53.0524
TCMEQF 95,329,139.06 2.6954 -0.0148 2.7225 2.6954
TISCOEDF 103,930,464.03 1.1657 -0.0063 1.1775 1.1657
TISCOEGF 623,619,942.95 46.7674 -0.2580 47.2352 46.7674
TISCOHD 1,000,078,228.17 14.3969 -0.0370 14.5410 14.3969
TISCOMS 2,301,303,681.80 14.7115 -0.1105 14.8587 14.7115
TISESG-A 36,744,917.21 12.5135 -0.0247 12.6387 -
TISESG-D 102,857,223.55 11.5219 -0.0227 11.6372 -
TISCODS 228,654,654.95 9.2922 -0.0136 9.3852 9.2922
TISCOBIG 435,925,185.82 10.4189 -0.0401 10.5232 10.4189
TISCOWB 170,995,347.09 9.6988 -0.0265 9.7959 9.6988
TEQT5M1 412,683,203.86 9.0245 -0.0420 9.1148 9.0245
TEQT5M3 85,027,326.38 9.3053 -0.0406 9.3985 9.3053
Long Term Equity Fund
TDLTF 486,622,561.41 19.5776 -0.1044 19.5777 19.5776
TISCOLTF-A 2,171,352,250.06 36.4885 -0.1961 36.4886 36.4885
TISCOLTF-B 72,021,021.16 37.5572 -0.2008 37.5573 37.5572
TMSLTF-A 277,899,384.87 11.7149 -0.0890 11.7150 11.7149
TMSLTF-B 12,285,060.80 11.9137 -0.0902 11.9138 11.9137
TDSLTF-A 103,237,099.36 10.2564 -0.0131 10.2565 10.2564
TDSLTF-B 6,743,697.58 10.4373 -0.0130 10.4374 10.4373
Retirement Mutual Fund
TSFIRMF 294,070,592.55 13.8284 -0.0006 13.8285 13.8284
TFIRMF-A 219,823,573.43 14.9009 -0.0012 14.9010 14.9009
TFIRMF-B 8,618,821.75 15.0705 -0.0011 15.0706 15.0705
TFIRMF-P 56,257,274.65 14.9013 -0.0011 14.9014 14.9013
TINRMF-A 71,879,523.62 10.4328 -0.0111 10.4329 10.4328
TINRMF-P 191,396,682.01 10.4330 -0.0110 10.4331 10.4330
TFPRMF-A 1,134,323,509.62 59.2924 -0.2125 59.2925 59.2924
TFPRMF-P 211,628,670.49 59.2925 -0.2125 59.2926 59.2925
TEGRMF-A 534,168,267.33 68.3380 -0.3633 68.3381 68.3380
TEGRMF-B 22,927,353.37 70.3398 -0.3719 70.3399 70.3398
TEGRMF-P 94,549,910.05 68.3383 -0.3633 68.3384 68.3383
THDRMF 230,837,181.83 13.0040 -0.0324 13.0041 13.0040
TMSRMF-A 163,590,125.89 11.5081 -0.0868 11.5082 11.5081
TMSRMF-B 5,629,122.58 11.7379 -0.0882 11.7380 11.7379
TMSRMF-P 25,715,784.76 11.5081 -0.0868 11.5082 11.5081
TAPRMF 46,430,325.30 10.8508 +0.1383 10.8509 10.8508
TCHRMF 108,528,082.49 9.3100 +0.1337 9.3101 9.3100
TCIRMF 156,537,869.78 6.5255 +0.0547 6.5256 6.5255
TJPRMF 47,952,813.54 13.8805 +0.1456 13.8806 13.8805
TGOLDRMF 73,261,546.86 7.5945 -0.0694 7.5946 7.5945
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOAP 209,470,894.17 14.9318 +0.1944 15.0812 14.9318
TISCOCH 1,787,916,713.47 9.1020 +0.1339 9.1931 9.1020
TISCOCHA 544,488,610.65 9.8781 +0.2394 9.9770 9.8781
TISCOCID 160,516,753.85 4.2991 +0.0362 4.3422 4.2991
TISCOJP 390,131,976.99 16.1528 +0.1668 16.3144 16.1528
TISCONA 234,812,012.52 12.8371 +0.2180 12.9656 12.8371
TISCOC19 230,941,450.40 7.6846 +0.1132 7.7615 7.6846
TISCOC20 159,396,564.79 7.6911 +0.1139 7.7681 7.6911
TISCOC21 110,470,367.23 7.6964 +0.1149 7.7735 7.6964
TCHT5M2 189,105,062.61 8.3044 +0.1226 8.3875 8.3044
Foreign Investment Fund - Others
TJREIT 66,025,974.16 12.8214 +0.0086 12.9497 12.8214
TGOLD 196,496,330.16 11.9858 -0.1085 12.0458 11.9858
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 04 ธันวาคม 2562
Retirement Mutual Fund
TEURMF 5,441,009.37 11.5578 +0.1429 11.5579 11.5578
TUSRMF 41,525,033.35 15.6372 +0.0949 15.6373 15.6372
TGHRMF 33,130,536.67 11.1453 +0.0974 11.1454 11.1453
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TUSFIX 100,457,575.58 8.8381 +0.0096 8.8603 8.8381
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOIN 68,662,003.87 11.6313 +0.1558 11.7477 11.6313
TISCOLAF 25,723,549.66 5.7684 +0.1013 5.8262 5.7684
TISCOEU 267,559,446.53 12.4622 +0.1672 12.5869 12.4622
TISCOGY 135,734,191.70 12.6772 +0.1389 12.8041 12.6772
TISCOUS 1,231,436,367.85 28.4183 +0.1734 28.7026 28.4183
TUSEQ-UH 90,114,150.09 13.9049 +0.0966 14.0441 13.9049
TISCOGEM 330,174,847.54 10.3383 +0.0896 10.4418 10.3383
TISCOGC 79,637,863.55 11.8036 +0.0665 11.9217 11.8036
TUSFIN-A 486,790,385.09 10.3113 +0.0962 10.4145 10.3113
TCTEC5M1 220,819,870.84 8.3874 +0.0155 8.4714 8.3874
Foreign Investment Fund - Others
TUSREIT 330,296,221.55 15.3278 +0.0626 15.4812 15.3278
TISCOOIL 44,998,747.78 3.5988 +0.1199 3.6349 3.5988
TUSOIL 76,574,379.59 6.9509 +0.2399 7.0205 6.9509
TOIL6 27,977,408.60 6.6732 +0.2307 6.7400 6.6732
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 03 ธันวาคม 2562
Foreign Investment Fund - Mixed Fund
TGINC-A 1,514,203,820.58 10.9207 -0.0212 11.0300 10.9207
TGINC-R 1,059,756,334.41 10.9202 -0.0213 11.0295 10.9202
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TCHSTARP 535,298,232.27 10.0060 -0.0185 10.1062 10.0060
TISCOINA-A 264,862,114.87 9.0448 -0.0396 9.1353 9.0448
TISCOJPA 185,263,293.08 10.7780 -0.0184 10.8859 10.7780
TSTARP 536,386,650.99 12.2870 -0.0902 12.4100 12.2870
TSTAR-UH 84,339,442.88 10.1591 -0.0780 10.2608 10.1591
TGESG 99,729,904.37 10.7219 -0.0781 10.8292 10.7219
TISCOGIF-R 91,856,729.17 10.4808 -0.0322 10.5857 10.4808
TISCOSA 23,710,599.86 11.3043 -0.0502 11.4174 11.3043
TGHSTARP 600,436,097.15 10.3722 -0.0123 10.4760 10.3722
TGHDIGI 333,460,722.11 10.5206 +0.0822 10.6259 10.5206
TISTECH-A 251,880,845.36 11.5375 -0.0863 11.6530 11.5375
Foreign Investment Fund - Others
TAREIT 710,853,177.04 9.9658 -0.0497 10.0656 9.9658
TGREIT 751,280,614.21 10.2831 +0.0217 10.3860 10.2831
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า