ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2560
Money Market Fund
TISCOSTF 2,826,994,382.68 12.5917 +0.0011 12.5918 12.5917
Fixed Income Fund
TBOND1Y 2,029,875,718.90 11.2547 -0.0002 11.2548 11.2547
TISCOFIX 2,274,846,794.50 10.1864 +0.0012 10.1865 10.1864
TISFIXX 2,116,035,844.62 10.1862 +0.0007 10.1863 -
Mixed Fund
TBGF 59,760,201.98 28.7740 +0.0374 28.9180 28.7740
TBGF8020 348,965,024.46 13.9338 +0.0066 13.9687 13.9338
TISCOAGF 112,609,205.33 59.5346 +0.0255 59.8324 59.5346
TISCOFLEX 109,266,562.59 36.2152 +0.0730 36.5775 36.2152
TCMCSF 157,450,791.32 28.9278 +0.0346 29.2172 28.9278
TINCOME 1,191,899,599.65 10.6268 -0.0131 10.6800 10.6268
TISCOSRI 36,345,159.38 10.1415 +0.0014 10.1670 10.1415
TCHLINK5 228,176,364.19 10.6374 +0.0039 - -
TCHLINK6 193,172,524.82 10.4510 +0.0033 - -
TCHLINK7 92,440,768.49 10.1501 +0.0022 - -
TJPLINK1 63,023,652.82 10.3334 +0.0028 - -
Equity Fund
TSF 310,539,098.04 39.5998 -0.1200 39.9959 39.5998
TCMEQF 107,568,193.33 2.7654 +0.0061 2.7932 2.7654
TISCOEGF 559,909,809.70 42.9782 +0.0809 43.4081 42.9782
TISCOEDF 119,951,159.51 1.2756 +0.0028 1.2885 1.2756
TISCOHD 671,686,688.53 14.0966 -0.0059 14.2377 14.0966
TISCOMS 2,818,130,153.68 14.9186 +0.0211 15.0679 14.9186
TISESG-S 135,572,609.87 12.4227 +0.0352 12.4228 12.4227
TISCODS 938,043,667.12 10.5804 +0.0129 10.6863 10.5804
TISCOBIG 495,597,087.66 10.0291 +0.0171 10.1295 10.0291
TISEQT15 45,685,236.59 10.4262 +0.0097 10.5306 10.4262
TISEQT17 190,071,097.76 10.4418 +0.0169 10.5463 10.4418
TISEQT18 43,023,505.40 10.4906 +0.0173 10.5956 10.4906
TISEQT19 23,718,831.24 10.3315 +0.0177 10.4349 10.3315
TISEQT20 78,399,446.48 10.2977 +0.0178 10.4008 10.2977
TISEQT24 64,025,254.62 10.6782 +0.0112 10.7851 10.6782
Long Term Equity Fund
TDLTF 467,728,672.94 19.6645 +0.0412 19.6646 19.6645
TISCOLTF-A 2,053,842,389.79 33.7355 +0.0711 33.7356 33.7355
TISCOLTF-B 41,057,140.10 34.3012 +0.0727 34.3013 34.3012
TMSLTF-A 121,005,209.74 11.0971 +0.0225 11.0972 11.0971
TMSLTF-B 1,855,575.07 11.1481 +0.0227 11.1482 11.1481
TDSLTF-A 41,012,795.04 10.4155 +0.0127 10.4156 10.4155
TDSLTF-B 1,186,274.58 10.4647 +0.0128 10.4648 10.4647
Retirement Mutual Fund
TSFIRMF 309,103,273.46 13.3918 +0.0027 13.3919 13.3918
TFIRMF-A 217,509,150.59 14.4109 +0.0019 14.4110 14.4109
TFIRMF-B 4,550,495.02 14.5215 +0.0020 14.5216 14.5215
TFIRMF-P 17,649,871.46 14.4111 +0.0019 14.4112 14.4111
TFPRMF-A 1,140,019,998.43 59.2793 +0.0931 59.2794 59.2793
TFPRMF-P 57,354,819.04 59.2794 +0.0930 59.2795 59.2794
TEGRMF-A 460,295,840.34 62.6875 +0.1161 62.6876 62.6875
TEGRMF-B 9,938,903.99 63.7388 +0.1190 63.7389 63.7388
TEGRMF-P 22,880,627.48 62.6876 +0.1161 62.6877 62.6876
THDRMF 208,618,979.16 12.7609 -0.0047 12.7610 12.7609
TMSRMF-A 124,181,884.03 11.0647 +0.0223 11.0648 11.0647
TMSRMF-B 777,942.44 11.1212 +0.0226 11.1213 11.1212
TMSRMF-P 19,755,366.42 11.0647 +0.0222 11.0648 11.0647
TAPRMF 59,041,423.88 11.3473 -0.0153 11.3474 11.3473
TCHRMF 114,054,545.46 10.1180 +0.0033 - -
TCIRMF 175,657,478.20 6.8999 +0.0068 - -
TJPRMF 46,746,247.43 11.5486 +0.0240 11.5487 11.5486
TGOLDRMF 70,675,889.97 7.1267 +0.0029 - -
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOAP 180,315,624.20 15.4801 -0.0210 15.6350 15.4801
TISCOCID 357,557,539.73 5.5603 +0.0054 - -
TISCOLAF 34,493,582.50 6.5649 +0.0619 6.6307 6.5649
TISCOCH 2,186,205,193.30 9.5478 +0.0031 - -
TISCOC19 469,069,784.25 8.0498 +0.0016 - -
TISCOC20 338,660,076.99 8.1002 +0.0034 - -
TISCOC21 254,312,968.11 8.0820 +0.0036 - -
TISCOC22 71,535,039.38 9.5244 +0.0037 - -
TISCOKOR 27,088,779.18 10.7658 +0.0073 - -
TISCOK2 52,030,823.89 9.5787 +0.0059 - -
TISCOK3 114,785,266.82 9.6391 +0.0060 - -
TISCOK4 130,039,275.09 9.6045 +0.0060 - -
TISCONA 105,733,776.08 13.3089 +0.0054 - -
TISCOJP 2,080,467,988.39 13.4215 +0.0285 13.5558 13.4215
Foreign Investment Fund - Others
TJREIT 349,188,442.13 9.4745 -0.0278 9.5693 9.4745
TGOLD 183,804,688.80 11.1797 +0.0018 - -
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2560
Retirement Mutual Fund
TEURMF 4,252,168.73 10.2892 +0.0932 10.2893 10.2892
TUSRMF 30,330,530.33 12.9789 +0.1285 12.9790 12.9789
TGHRMF 19,360,864.50 9.6879 +0.1354 9.6880 9.6879
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TUSFIX 118,265,872.57 9.4274 +0.0200 9.4511 9.4274
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOUS 2,324,997,446.07 23.0704 +0.2320 23.3012 23.0704
TUSEQ-UH 460,540,407.51 11.9149 +0.1441 12.0342 11.9149
TISCOJPA 428,524,094.38 10.1320 +0.0263 10.2334 10.1320
TISCOEU 453,224,365.94 11.2266 +0.1138 11.3390 11.2266
TISCOGY 312,141,461.95 12.1221 +0.1658 12.2434 12.1221
TISCOGY1 110,989,848.89 10.1490 +0.1405 10.2506 10.1490
TISCOGY3 68,005,598.73 10.1035 +0.1399 10.2046 10.1035
TISCOGY4 28,946,428.08 10.2364 +0.1468 10.3389 10.2364
TISCOIN 224,991,615.33 12.4593 +0.0694 12.5840 12.4593
TISCOGC 676,862,506.29 11.2627 +0.0038 11.3754 11.2627
TISCOGEM 459,311,114.54 10.7955 +0.0923 10.9036 10.7955
Foreign Investment Fund - Others
TUSREIT 162,849,343.72 13.4218 -0.0355 13.5561 13.4218
TEUPROP 27,277,346.45 9.9377 +0.0353 10.0372 9.9377
TISCOOIL 86,958,252.80 3.0327 +0.0216 3.0631 3.0327
TUSOIL 169,714,090.47 6.0048 +0.0357 6.0649 6.0048
TOIL6 100,218,151.71 5.6784 +0.0345 5.7353 5.6784
TOIL9 73,877,106.09 7.3452 +0.0445 7.4188 7.3452
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2560
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOGIF-R 703,169,712.62 9.9782 -0.0045 10.0781 9.9782
TSTARP 447,199,533.83 11.2854 -0.0034 11.3984 11.2854
TSTAR-UH 178,948,412.84 9.8795 -0.0062 9.9784 9.8795
TCHSTARP 1,090,949,322.97 10.3319 +0.0692 10.4353 10.3319
TGHSTARP 1,437,663,765.38 8.8368 +0.0213 8.9253 8.8368
TISCOSA 64,694,038.89 10.2599 -0.0397 10.3626 10.2599
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า