ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562
Money Market Fund
TISCOSTF 2,759,725,098.27 12.8242 +0.0011 12.8243 12.8242
Fixed Income Fund
TBOND1Y 1,788,318,556.84 11.5174 +0.0009 11.5175 11.5174
TISCOFIX 2,926,206,177.00 10.5040 +0.0006 10.5041 10.5040
TISFIXX 2,182,905,355.64 10.5090 +0.0010 10.5091 10.5090
Mixed Fund
TW-E20 313,174,346.88 14.6931 -0.0134 14.7667 14.6931
TW-BAL 59,872,263.73 31.7396 -0.1068 31.8984 31.7396
TW-E70 39,779,755.87 10.2499 -0.0404 10.3525 10.2499
TCINC 310,474,290.89 10.2743 +0.0028 10.3258 10.2743
TCINCP-A 2,796,868.42 11.2187 +0.0017 11.2749 11.2187
TCINCP-R 29,732,651.77 11.2104 +0.0016 11.2666 11.2104
TINC-A 1,321,085,483.22 12.1463 +0.0028 12.2071 12.1463
TINC-R 3,181,237,142.97 12.1374 +0.0027 12.1982 12.1374
TCMCSF 165,467,431.32 34.0870 -0.2235 34.4280 34.0870
TISCOAGF 152,626,582.02 73.7161 -0.1615 74.4534 73.7161
TISCOFLEX 107,898,065.63 41.2483 -0.1996 41.6609 41.2483
TCHLINK7 95,496,311.19 10.4856 +0.0018 - -
TCHLINK8 207,412,058.07 10.0961 +0.0106 - -
TCHLINK9 55,181,525.79 10.0155 +0.0050 - -
Equity Fund
TSF 1,101,487,459.72 53.0370 -0.3284 53.5675 53.0370
TCMEQF 103,491,761.26 2.8692 -0.0149 2.8980 2.8692
TISCOEDF 112,820,078.25 1.2412 -0.0065 1.2537 1.2412
TISCOEGF 720,263,222.13 50.7955 -0.2714 51.3036 50.7955
TISCOHD 1,000,198,276.03 15.8576 +0.0017 16.0163 15.8576
TISCOMS 2,622,502,182.94 15.4291 -0.0354 15.5835 15.4291
TISESG-A 41,083,837.68 13.5765 -0.0738 13.7124 -
TISESG-D 111,861,768.88 12.5007 -0.0679 12.5008 -
TISCODS 259,981,611.35 10.0354 -0.0194 10.1359 10.0354
TISCOBIG 410,336,848.05 11.3784 -0.0494 11.4923 11.3784
TISCOWB 153,814,860.96 10.5362 -0.1399 10.6417 10.5362
TEQT5M1 510,195,225.12 9.8039 -0.0458 9.9020 9.8039
TEQT5M3 95,948,723.87 10.1336 -0.0498 10.2350 10.1336
Long Term Equity Fund
TDLTF 514,758,557.04 21.2029 -0.1110 21.2030 21.2029
TISCOLTF-A 2,297,964,835.18 39.5422 -0.2081 39.5423 39.5422
TISCOLTF-B 71,665,888.96 40.6188 -0.2119 40.6189 40.6188
TMSLTF-A 286,818,145.46 12.2369 -0.0277 12.2370 12.2369
TMSLTF-B 11,777,454.57 12.4196 -0.0275 12.4197 12.4196
TDSLTF-A 98,425,619.05 11.0668 -0.0215 11.0669 11.0668
TDSLTF-B 6,195,746.35 11.2394 -0.0214 11.2395 11.2394
Retirement Mutual Fund
TSFIRMF 294,684,206.43 13.7061 +0.0006 13.7062 13.7061
TFIRMF-A 225,002,042.52 14.7728 +0.0010 14.7729 14.7728
TFIRMF-B 7,549,502.53 14.9319 +0.0011 14.9320 14.9319
TFIRMF-P 57,776,499.51 14.7731 +0.0009 14.7732 14.7731
TINRMF-A 43,415,339.81 10.4930 +0.0023 10.4931 10.4930
TINRMF-P 155,541,468.66 10.4932 +0.0023 10.4933 10.4932
TFPRMF-A 1,248,614,253.17 64.5300 -0.2924 64.5301 64.5300
TFPRMF-P 242,398,645.29 64.5302 -0.2923 64.5303 64.5302
TEGRMF-A 577,352,504.91 73.9499 -0.3805 73.9500 73.9499
TEGRMF-B 21,833,469.93 75.9634 -0.3875 75.9635 75.9634
TEGRMF-P 90,381,153.97 73.9502 -0.3804 73.9503 73.9502
THDRMF 242,444,447.71 14.3513 +0.0019 14.3514 14.3513
TMSRMF-A 170,680,831.50 12.0583 -0.0275 12.0584 12.0583
TMSRMF-B 5,320,829.10 12.2695 -0.0274 12.2696 12.2695
TMSRMF-P 27,976,890.73 12.0583 -0.0275 12.0584 12.0583
TAPRMF 48,917,836.22 10.8686 -0.0684 10.8687 10.8686
TCHRMF 115,187,346.21 9.7542 -0.0918 9.7543 9.7542
TCIRMF 161,086,369.17 6.5748 -0.0547 6.5749 6.5748
TJPRMF 47,990,546.26 12.6877 -0.0235 12.6878 12.6877
TGOLDRMF 73,283,376.46 7.4232 -0.0611 7.4233 7.4232
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOAP 220,308,801.48 14.9165 -0.0928 15.0658 14.9165
TISCOCH 1,962,693,049.57 9.4832 -0.0892 9.5781 9.4832
TISCOCHA 258,409,871.95 9.7665 -0.0861 9.8643 9.7665
TISCOCID 172,860,849.48 4.5685 -0.0380 4.6143 4.5685
TISCOJP 797,917,597.92 14.8054 -0.0273 14.9536 14.8054
TISCONA 264,494,295.86 12.6144 -0.0772 12.7406 12.6144
TISCOC19 366,906,177.24 8.0073 -0.0743 8.0875 8.0073
TISCOC20 255,655,372.65 8.0165 -0.0748 8.0968 8.0165
TISCOC21 220,850,581.03 8.0057 -0.0741 8.0859 8.0057
TCHT5M2 276,385,335.51 8.6373 -0.0828 8.7238 8.6373
Foreign Investment Fund - Others
TJREIT 61,422,338.73 11.7261 -0.0328 11.8435 11.7261
TGOLD 172,521,792.51 11.7227 -0.0969 11.7814 11.7227
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562
Retirement Mutual Fund
TEURMF 4,608,295.06 11.0683 +0.0135 11.0684 11.0683
TUSRMF 37,886,261.58 15.0277 -0.0845 15.0278 15.0277
TGHRMF 30,152,408.13 10.2468 -0.1060 10.2469 10.2468
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TUSFIX 101,188,045.60 8.9388 -0.0227 8.9612 8.9388
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOIN 71,096,242.82 11.6616 -0.2792 11.7783 11.6616
TISCOLAF 26,497,243.16 6.1769 -0.0756 6.2388 6.1769
TISCOEU 341,123,480.58 11.8443 -0.0045 11.9628 11.8443
TISCOGY 202,236,417.71 11.8782 +0.0251 11.9971 11.8782
TISCOUS 1,350,447,481.50 27.2515 -0.1537 27.5241 27.2515
TUSEQ-UH 96,421,794.34 13.4844 -0.1121 13.6193 13.4844
TISCOGEM 313,214,142.80 10.4479 -0.0699 10.5525 10.4479
TISCOGC 115,930,103.72 11.6724 -0.0738 11.7892 11.6724
TUSFIN-A 1,388,478,965.95 9.7416 -0.0435 9.8391 9.7416
TCTEC5M1 263,075,658.75 7.6156 +0.0033 7.6919 7.6156
Foreign Investment Fund - Others
TUSREIT 309,102,803.89 14.5368 -0.2349 14.6823 14.5368
TISCOOIL 53,496,135.05 3.4986 +0.0435 3.5337 3.4986
TUSOIL 75,608,281.11 6.7319 +0.0595 6.7993 6.7319
TOIL6 29,441,839.59 6.4462 +0.0585 6.5108 6.4462
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562
Foreign Investment Fund - Mixed Fund
TGINC-A 1,348,699,770.54 10.8586 +0.0346 10.9673 10.8586
TGINC-R 983,784,556.78 10.8581 +0.0346 10.9668 10.8581
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TCHSTARP 547,969,463.94 9.9696 -0.1094 10.0694 9.9696
TISCOINA-A 279,752,380.23 9.1837 -0.0817 9.2756 9.1837
TISCOJPA 197,607,532.83 9.6037 -0.1638 9.6998 9.6037
TSTARP 592,885,217.49 12.1858 +0.0173 12.3078 12.1858
TSTAR-UH 86,412,848.91 10.2434 -0.0056 10.3459 10.2434
TGESG 129,693,685.35 10.5213 -0.0358 10.6266 10.5213
TISCOGIF-R 126,083,649.22 10.5872 +0.0291 10.6932 10.5872
TISCOSA 34,667,788.52 10.9396 +0.0065 11.0491 10.9396
TGHSTARP 820,450,738.35 9.7481 +0.0337 9.8457 9.7481
TGHDIGI 603,503,711.96 10.2973 +0.0460 10.4004 10.2973
TISTECH-A 265,182,902.69 11.6207 -0.0660 11.7370 11.6207
Foreign Investment Fund - Others
TAREIT 824,568,337.76 10.0611 -0.0022 10.1618 10.0611
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า