ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 27 เมษายน 2560
Money Market Fund
TISCOSTF 2,917,624,795.64 12.5496 +0.0003 12.5497 12.5496
Fixed Income Fund
TBOND1Y 1,997,948,225.40 11.2054 +0.0005 11.2055 11.2054
TISCOFIX 2,099,752,755.87 10.0945 +0.0027 10.0946 10.0945
TISFIXX 2,020,262,418.81 10.0906 +0.0030 10.0907 -
Mixed Fund
TBGF 82,574,537.47 28.5551 +0.0312 28.6980 28.5551
TBGF8020 182,906,140.75 13.8351 +0.0055 13.8698 13.8351
TISCOAGF 130,652,469.48 59.2403 +0.0688 59.5366 59.2403
TISCOFLEX 108,623,298.85 36.0037 +0.0647 36.3638 36.0037
TCMCSF 164,923,047.54 28.9205 +0.0094 29.2098 28.9205
TINCOME 993,245,692.85 10.4376 -0.0104 10.4899 10.4376
TISCOSRI 33,996,972.81 10.0231 -0.0207 10.0483 10.0231
TCHLINK5 223,381,431.66 10.4138 +0.0046 - -
TCHLINK6 189,403,053.46 10.2470 +0.0037 - -
TCHLINK7 90,733,808.71 9.9627 +0.0031 - -
TJPLINK1 61,944,536.29 10.1565 +0.0035 - -
Equity Fund
TSF 324,910,861.49 40.6031 +0.0331 41.0092 40.6031
TCMEQF 106,732,908.18 2.7133 +0.0006 2.7405 2.7133
TISCOEGF 541,151,790.97 41.9398 +0.0273 42.3593 41.9398
TISCOEDF 119,405,207.75 1.2534 +0.0003 1.2660 1.2534
TISCOHD 561,923,818.42 14.3645 +0.0010 14.5082 14.3645
TISCOMS 1,926,164,859.03 15.1231 +0.0139 15.2744 15.1231
TISESG-S 130,622,565.42 12.0045 +0.0118 12.0046 12.0045
TISCODS 852,309,488.62 10.9147 +0.0201 11.0239 10.9147
TEQDY1 11,786,857.09 10.0832 +0.0051 10.1841 10.0832
TISEQT15 72,741,853.40 10.1542 +0.0017 10.2558 10.1542
TISEQT17 322,774,422.26 10.1767 +0.0118 10.2786 10.1767
TISEQT18 53,305,147.94 10.2187 +0.0022 10.3210 10.2187
TISEQT19 37,577,124.70 10.0727 +0.0022 10.1735 10.0727
TISEQT20 117,051,886.78 10.0504 +0.0032 10.1510 10.0504
TISEQT24 233,352,267.42 10.4760 +0.0049 - -
Long Term Equity Fund
TDLTF 462,439,889.20 19.2886 +0.0166 19.2887 19.2886
TISCOLTF-A 2,039,580,797.19 33.0697 +0.0294 33.0698 33.0697
TISCOLTF-B 36,431,697.82 33.5662 +0.0303 33.5663 33.5662
TMSLTF-A 116,009,117.51 11.0819 +0.0087 11.0820 11.0819
TMSLTF-B 943,099.28 11.1136 +0.0089 11.1137 11.1136
TDSLTF-A 39,083,888.06 10.8348 +0.0185 10.8349 10.8348
TDSLTF-B 648,001.25 10.8660 +0.0187 10.8661 10.8660
Retirement Mutual Fund
TSFIRMF 308,813,140.59 13.3080 +0.0011 13.3081 13.3080
TFIRMF-A 223,290,146.92 14.2957 +0.0026 14.2958 14.2957
TFIRMF-B 4,093,865.71 14.3979 +0.0026 14.3980 14.3979
TFIRMF-P 8,989,537.27 14.2959 +0.0026 14.2960 14.2959
TFPRMF-A 1,122,824,425.88 57.8705 +0.0118 57.8706 57.8705
TFPRMF-P 30,354,643.63 57.8706 +0.0118 57.8707 57.8706
TEGRMF-A 452,205,188.92 61.1773 +0.0402 61.1774 61.1773
TEGRMF-B 8,614,540.07 62.0957 +0.0417 62.0958 62.0957
TEGRMF-P 8,634,027.33 61.1774 +0.0402 61.1775 61.1774
THDRMF 217,574,405.42 12.9827 +0.0024 12.9828 12.9827
TMSRMF-A 119,306,385.35 11.0558 +0.0074 11.0559 11.0558
TMSRMF-B 385,716.10 11.0891 +0.0076 11.0892 11.0891
TMSRMF-P 17,647,869.41 11.0558 +0.0074 11.0559 11.0558
TAPRMF 51,808,978.37 10.6897 +0.0820 10.6898 10.6897
TCHRMF 108,125,209.55 9.3679 -0.0210 9.3680 9.3679
TCIRMF 167,964,953.81 6.3958 -0.0215 6.3959 6.3958
TJPRMF 45,396,829.10 11.5214 -0.0122 11.5215 11.5214
TGOLDRMF 69,736,511.12 7.0465 +0.0027 7.0466 7.0465
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOAP 233,439,205.34 14.5050 +0.1091 14.6502 14.5050
TISCOCID 357,814,927.58 5.1361 -0.0176 5.1876 5.1361
TISCOLAF 37,083,529.92 6.1470 -0.0587 6.2086 6.1470
TISCOCH 2,554,368,705.11 8.8004 -0.0196 8.8885 8.8004
TISCOC19 480,872,697.22 7.4286 -0.0180 7.5030 7.4286
TISCOC20 340,064,920.13 7.4792 -0.0184 7.5541 7.4792
TISCOC21 254,697,337.52 7.4617 -0.0184 7.5364 7.4617
TISCOC22 69,984,343.40 8.8288 -0.0200 8.9172 8.8288
TISCOKOR 51,543,452.43 10.1638 +0.0627 10.2655 10.1638
TISCOK2 58,741,759.61 8.9693 +0.0554 9.0591 8.9693
TISCOK3 133,976,437.49 9.0526 +0.0561 9.1432 9.0526
TISCOK4 153,324,340.86 9.0112 +0.0563 9.1014 9.0112
TISCONA 129,412,465.50 11.8603 -0.0006 11.9790 11.8603
TISCOJP 2,541,669,145.95 13.2989 -0.0149 13.4320 13.2989
Foreign Investment Fund - Others
TJREIT 360,677,014.41 9.6814 -0.0018 9.7783 9.6814
TGOLD 184,321,284.56 11.0723 +0.0054 11.1278 11.0723
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 26 เมษายน 2560
Retirement Mutual Fund
TEURMF 3,231,485.33 10.4986 +0.0406 10.4987 10.4986
TUSRMF 30,680,697.29 12.7268 -0.0070 12.7269 12.7268
TGHRMF 20,897,928.10 9.3813 +0.0439 9.3814 9.3813
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TUSFIX 118,474,460.72 9.7472 +0.0114 9.7717 9.7472
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOUS 2,362,436,029.79 22.5122 -0.0119 22.7374 22.5122
TUSEQ-UH 523,769,108.91 11.9975 +0.0038 12.1176 11.9975
TISCOEU 291,680,080.30 11.3700 -0.0195 11.4838 11.3700
TISCOGY 246,472,519.47 12.3549 +0.0089 12.4786 12.3549
TISCOGY1 271,686,687.19 10.3712 +0.0061 10.4750 10.3712
TISCOGY3 156,227,324.58 10.2899 +0.0052 10.3929 10.2899
TISCOGY4 91,473,091.14 10.4712 +0.0067 10.5760 10.4712
TISCOIN 185,152,891.21 12.5222 +0.0559 12.6475 12.5222
TISCOGC 353,422,774.43 11.0118 -0.0696 11.1220 11.0118
TISCOGEM 370,496,010.41 10.0467 -0.0357 10.1473 10.0467
THCT5M2 444,039,007.48 10.0662 +0.0545 - -
Foreign Investment Fund - Others
TUSREIT 166,438,086.37 13.5802 -0.0951 13.7161 13.5802
TEUPROP 67,459,238.90 10.0827 +0.0223 10.1836 10.0827
TISCOOIL 104,957,812.90 3.1998 -0.0254 3.2319 3.1998
TUSOIL 181,071,634.88 6.3162 -0.0591 6.3795 6.3162
TOIL6 120,892,607.13 5.9855 -0.0566 6.0455 5.9855
TOIL9 78,836,581.44 7.7340 -0.0721 7.8114 7.7340
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 25 เมษายน 2560
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TSTARP 428,287,697.36 11.1240 +0.0840 11.2353 11.1240
TSTAR-UH 182,381,378.07 10.0600 +0.0833 10.1607 10.0600
TCHSTARP 796,825,185.46 9.1581 +0.1088 9.2498 9.1581
TGHSTARP 1,502,220,494.89 8.6505 +0.0761 8.7371 8.6505
TISCOSA 125,211,472.69 10.3010 +0.0128 10.4041 10.3010
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า