ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2559
Money Market Fund
TISCOSTF 2,174,412,400.50 12.4837 +0.0002 12.4838 12.4837
Fixed Income Fund
TBOND1Y 2,159,214,833.93 11.1308 +0.0002 11.1309 11.1308
TISCOFIX 1,430,654,423.08 10.0227 -0.0008 10.0228 10.0227
TISFIXX 1,264,045,365.86 10.0130 -0.0005 10.0131 -
Mixed Fund
TBGF 59,433,156.28 28.0687 +0.1453 28.2091 28.0687
TBGF8020 132,187,165.96 13.6505 +0.0140 13.6847 13.6505
TISCOAGF 124,758,189.96 56.7991 +0.2385 57.0832 56.7991
TISCOFLEX 91,666,938.45 34.2418 +0.1685 34.5843 34.2418
TCMCSF 169,201,639.75 27.8043 +0.1046 28.0824 27.8043
TINCOME 761,399,410.10 10.3207 +0.0060 10.3724 10.3207
TISCOSRI 33,789,546.52 10.0070 +0.0090 - -
TCHLINK5 220,781,672.27 10.2926 +0.0027 - -
TCHLINK6 187,780,429.84 10.1593 +0.0022 - -
TCHLINK7 90,485,842.16 9.9355 +0.0011 - -
TJPLINK1 60,869,078.64 9.9801 +0.0013 - -
Equity Fund
TSF 352,475,234.64 39.6644 +0.1751 40.0611 39.6644
TCMEQF 104,782,318.34 2.6205 +0.0103 2.6468 2.6205
TISCOEGF 500,469,976.44 39.7625 +0.1443 40.1602 39.7625
TISCOEDF 181,115,505.53 1.4333 +0.0053 1.4477 1.4333
TISCOHD 178,879,659.97 13.0394 -0.0252 13.1699 13.0394
TISCOMS 1,310,891,811.47 14.4879 +0.1939 14.6329 14.4879
TISESG-S 120,767,795.34 11.1091 +0.0018 11.1092 11.1091
TISCODS 77,665,688.77 10.0744 -0.0125 10.1752 10.0744
TEQDY1 11,507,398.40 9.6762 +0.0340 9.7731 9.6762
TISEQT15 106,408,629.72 9.7195 +0.0389 9.8168 9.7195
TISEQT17 459,046,094.84 9.7004 +0.0349 9.7975 9.7004
TISEQT18 75,018,284.03 9.7841 +0.0348 9.8820 9.7841
TISEQT19 43,764,422.12 9.6443 +0.0367 9.7408 9.6443
TISEQT20 133,759,258.89 9.5904 +0.0346 9.6864 9.5904
TISEQT24 221,816,356.66 9.9581 +0.0345 - -
Long Term Equity Fund
TDLTF 480,291,258.48 18.9334 +0.0460 18.9335 18.9334
TISCOLTF-A 2,038,529,694.21 31.5051 +0.1151 31.5052 31.5051
TISCOLTF-B 28,980,345.77 31.8902 +0.1171 31.8903 31.8902
TMSLTF-A 19,596,777.80 10.6278 +0.1829 10.6279 10.6278
TMSLTF-B 80,896.07 10.6289 +0.1830 10.6290 10.6289
TDSLTF-A 17,944,134.59 10.0559 -0.0130 10.0560 10.0559
TDSLTF-B 34,888.08 10.0570 -0.0128 10.0571 10.0570
Retirement Mutual Fund
TSFIRMF 311,646,089.65 13.2543 +0.0003 13.2544 13.2543
TFIRMF-A 204,986,445.93 14.2241 -0.0006 14.2242 14.2241
TFIRMF-B 3,184,583.26 14.3109 -0.0005 14.3110 14.3109
TFIRMF-P 0.00 14.2241 -0.0006 14.2242 14.2241
TFPRMF-A 1,097,516,980.73 56.0137 +0.2802 56.0138 56.0137
TFPRMF-P 0.00 56.0137 +0.2802 56.0138 56.0137
TEGRMF-A 439,097,973.32 57.9288 +0.2233 57.9289 57.9288
TEGRMF-B 6,924,248.59 58.6368 +0.2268 58.6369 58.6368
TEGRMF-P 1,439,189.71 57.9288 +0.2232 57.9289 57.9288
THDRMF 197,677,014.32 11.7591 -0.0167 11.7592 11.7591
TMSRMF-A 78,570,791.09 10.6279 +0.1331 10.6280 10.6279
TMSRMF-B 38,216.89 10.6293 +0.1333 10.6294 10.6293
TMSRMF-P 0.00 10.6279 +0.1331 10.6280 10.6279
TAPRMF 50,490,320.06 9.8821 +0.0054 9.8822 9.8821
TCHRMF 101,819,993.01 8.9951 +0.0042 - -
TCIRMF 161,103,206.79 6.0799 +0.0015 - -
TJPRMF 45,482,307.33 10.5150 -0.0068 10.5151 10.5150
TGOLDRMF 69,133,743.52 7.1565 +0.0045 - -
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOAP 247,611,542.91 13.3363 +0.0071 13.4698 13.3363
TISCOCID 352,055,309.49 4.8446 +0.0019 - -
TISCOLAF 33,509,552.26 6.0637 +0.0040 6.1244 6.0637
TISCOCH 2,521,817,733.13 8.3996 +0.0051 - -
TISCOC19 514,262,619.44 7.0817 +0.0040 - -
TISCOC20 363,149,778.16 7.1290 +0.0042 - -
TISCOC21 271,904,032.52 7.1159 +0.0039 - -
TISCOC22 77,165,783.18 8.4327 +0.0046 - -
TISCOKOR 81,756,834.65 9.5960 +0.0787 - -
TISCOK2 67,520,801.16 8.4489 +0.0691 - -
TISCOK3 147,003,258.80 8.5238 +0.0699 - -
TISCOK4 188,674,825.82 8.4902 +0.0648 - -
TISCONA 226,842,575.05 11.0427 +0.0043 - -
TISCOJP 2,392,018,159.23 12.0860 -0.0087 12.2070 12.0860
TISCOJP8 45,405,756.24 10.1288 -0.0084 10.2302 10.1288
TISCOJ10 148,260,962.25 10.3407 -0.0075 - -
Foreign Investment Fund - Others
TJREIT 442,189,349.62 9.8085 -0.0316 9.9067 9.8085
TGOLD 205,612,630.12 11.2176 +0.0078 - -
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2559
Retirement Mutual Fund
TEURMF 3,727,261.91 9.4351 +0.0227 9.4352 9.4351
TUSRMF 22,506,748.00 11.5381 -0.0156 11.5382 11.5381
TGHRMF 12,005,263.65 8.7561 +0.0659 8.7562 8.7561
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TUSFIX 73,788,803.58 9.9095 +0.0286 9.9344 9.9095
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOUS 2,273,907,317.53 20.1794 -0.0261 20.3813 20.1794
TUSEQ-UH 273,472,233.88 10.9707 +0.0144 11.0805 10.9707
TISCOEU 338,623,258.49 9.7481 +0.0651 9.8457 9.7481
TISCOGY 563,115,793.16 10.6957 +0.0545 10.8028 10.6957
TISCOGY1 530,228,326.07 8.9913 +0.0458 9.0813 8.9913
TISCOGY3 265,542,085.57 8.9030 +0.0462 8.9921 8.9030
TISCOGY4 164,844,839.18 9.0870 +0.0458 9.1780 9.0870
TISCOIN 124,146,694.08 11.7530 +0.0138 11.8706 11.7530
Foreign Investment Fund - Others
TUSREIT 168,845,345.98 13.3587 -0.0224 13.4924 13.3587
TEUPROP 63,079,311.08 9.4553 +0.0788 9.5500 9.4553
TISCOOIL 127,636,857.95 3.4578 -0.0560 3.4925 3.4578
TUSOIL 227,844,061.92 7.0499 -0.1352 7.1205 7.0499
TOIL6 173,789,938.17 6.6597 -0.1299 6.7264 6.6597
TOIL8 8,790,985.28 7.3486 -0.1393 7.4222 7.3486
TOIL9 145,870,131.80 8.6443 -0.1722 8.7308 8.6443
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2559
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TSTARP 405,152,045.02 10.0426 +0.0260 10.1431 10.0426
TSTAR-UH 163,367,366.19 9.2344 -0.0073 9.3268 9.2344
TCHSTARP 784,678,610.33 8.6043 -0.0115 8.6904 8.6043
TGHSTARP 1,164,807,967.88 8.1059 -0.0379 8.1871 8.1059
TISCOSA 118,982,686.40 9.3360 +0.0014 9.4295 9.3360
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า