ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 25 กันยายน 2561
Money Market Fund
TISCOSTF 3,074,656,915.83 12.7079 +0.0001 12.7080 12.7079
Fixed Income Fund
TBOND1Y 2,028,421,058.51 11.3608 -0.0008 11.3609 11.3608
TISCOFIX 2,786,743,418.35 10.3140 -0.0001 10.3141 10.3140
TISFIXX 2,149,451,118.81 10.3251 -0.0002 10.3252 -
Mixed Fund
TBGF8020 536,476,605.65 14.4721 -0.0006 14.5084 14.4721
TBGF 66,633,880.38 31.8795 -0.0001 32.0390 31.8795
TCMCSF 170,075,351.51 33.9038 +0.0512 34.2429 33.9038
TISCOAGF 110,900,726.67 69.4328 +0.1745 70.1272 69.4328
TISCOFLEX 112,661,527.55 42.3064 +0.0033 42.7296 42.3064
TINC-A 112,111,073.46 11.5558 -0.0133 11.6137 11.5558
TINC-R 2,832,654,087.04 11.5556 -0.0133 11.6135 11.5556
TSRI-A 0.00 10.8352 -0.0061 10.8624 10.8352
TSRI-R 43,083,520.66 10.8352 -0.0061 10.8624 10.8352
TCHLINK5 233,706,221.74 10.8952 -0.0008 - -
TCHLINK6 196,958,864.76 10.6558 -0.0012 - -
TCHLINK7 94,375,974.20 10.3626 -0.0001 - -
TJPLINK1 65,556,774.80 10.7487 -0.0011 - -
Equity Fund
TSF 865,949,587.40 50.7279 +0.0616 51.2353 50.7279
TCMEQF 105,553,077.00 2.8749 +0.0022 2.9038 2.8749
TISCOEDF 115,334,870.16 1.2428 +0.0009 1.2553 1.2428
TISCOEGF 784,394,939.44 51.9287 +0.0371 52.4481 51.9287
TISCOHD 696,154,160.81 16.2139 -0.0279 16.3761 16.2139
TISCOMS 3,113,305,173.30 16.2441 -0.0991 16.4066 16.2441
TISESG-A 48,969,960.82 14.1783 -0.0340 14.3202 -
TISESG-D 156,037,318.64 14.1781 -0.0340 14.1782 -
TISCODS 294,394,206.94 9.9778 -0.0319 10.0777 9.9778
TISCOBIG 528,982,152.57 11.8076 -0.0029 11.9258 11.8076
TEQT5M1 570,157,018.86 10.0882 +0.0161 - -
Long Term Equity Fund
TDLTF 510,912,499.41 22.3480 +0.0146 22.3481 22.3480
TISCOLTF-A 2,353,066,009.56 40.5274 +0.0271 40.5275 40.5274
TISCOLTF-B 62,853,059.22 41.4481 +0.0283 41.4482 41.4481
TMSLTF-A 281,139,357.30 12.5544 -0.0894 12.5545 12.5544
TMSLTF-B 7,515,833.51 12.6859 -0.0902 12.6860 12.6859
TDSLTF-A 85,894,444.26 11.2940 -0.0362 11.2941 11.2940
TDSLTF-B 3,725,762.43 11.4153 -0.0364 11.4154 11.4153
Retirement Mutual Fund
TSFIRMF 280,742,960.17 13.5268 -0.0006 13.5269 13.5268
TFIRMF-A 224,967,432.21 14.5493 - 14.5494 14.5493
TFIRMF-B 6,106,280.28 14.6867 +0.0001 14.6868 14.6867
TFIRMF-P 39,544,085.37 14.5496 - 14.5497 14.5496
TINRMF-A 10,976,573.13 10.0264 -0.0036 10.0265 10.0264
TINRMF-P 29,836,991.25 10.0265 -0.0037 10.0266 10.0265
TFPRMF-A 1,322,228,717.62 68.2407 +0.0755 68.2408 68.2407
TFPRMF-P 248,895,294.99 68.2410 +0.0755 68.2411 68.2410
TEGRMF-A 567,059,009.67 75.6513 +0.0532 75.6514 75.6513
TEGRMF-B 16,328,295.71 77.3702 +0.0556 77.3703 77.3702
TEGRMF-P 80,614,340.30 75.6516 +0.0532 75.6517 75.6516
THDRMF 249,395,380.60 14.6725 -0.0249 14.6726 14.6725
TMSRMF-A 185,534,057.47 12.4708 -0.0895 12.4709 12.4708
TMSRMF-B 3,512,207.02 12.6225 -0.0903 12.6226 12.6225
TMSRMF-P 38,266,259.41 12.4708 -0.0895 12.4709 12.4708
TAPRMF 55,797,131.82 11.1074 -0.0183 11.1075 11.1074
TCHRMF 125,163,131.63 9.8909 -0.0003 - -
TCIRMF 167,786,034.89 6.6033 -0.0203 - -
TJPRMF 53,865,706.67 13.9484 +0.0296 13.9485 13.9484
TGOLDRMF 62,526,734.54 6.4334 - - -
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOAP 278,370,812.10 15.1958 -0.0249 15.3479 15.1958
TISCOCH 2,243,256,663.33 9.4959 +0.0001 - -
TISCOCID 180,119,436.64 4.5466 -0.0138 - -
TISCOJP 1,013,581,931.41 16.4020 +0.0300 16.5661 16.4020
TISCOKOR 14,247,856.94 10.5447 +0.0015 - -
TISCONA 330,136,054.23 13.1829 -0.0001 - -
TISCOC19 396,456,089.67 8.0255 - - -
TISCOC20 272,140,548.47 8.0475 +0.0001 - -
TISCOC21 230,935,580.29 8.0260 +0.0001 - -
TCHT5M2 309,044,470.80 8.6603 - - -
Foreign Investment Fund - Others
TJREIT 227,555,057.61 10.0399 +0.0291 10.1404 10.0399
TGOLD 232,325,586.76 10.1685 +0.0001 - -
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 24 กันยายน 2561
Retirement Mutual Fund
TEURMF 4,682,127.37 10.6928 -0.0349 10.6929 10.6928
TUSRMF 34,049,516.17 15.0165 -0.0472 15.0166 15.0165
TGHRMF 28,956,260.97 11.2666 +0.0302 11.2667 11.2666
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TUSFIX 84,437,955.54 9.2686 +0.0147 9.2919 9.2686
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOIN 127,637,643.16 11.6616 -0.2957 11.7783 11.6616
TISCOJPA 341,044,281.15 11.5253 +0.0005 - -
TISCOLAF 30,088,648.65 5.5873 -0.0925 5.6433 5.5873
TISCOEU 531,346,059.51 11.3271 -0.0661 11.4405 11.3271
TISCOGY 225,584,819.13 12.1385 -0.0763 12.2600 12.1385
TISCOUS 2,068,769,253.26 27.0708 -0.0864 27.3416 27.0708
TUSEQ-UH 252,189,388.80 13.7784 -0.0257 13.9163 13.7784
TISCOGEM 513,705,358.14 10.1616 -0.1221 10.2633 10.1616
TISCOGC 333,316,085.54 10.9324 -0.1486 11.0418 10.9324
TUSFIN-A 2,450,704,460.76 9.9948 -0.1074 10.0948 9.9948
TCTEC5M1 104,908,790.71 8.6010 -0.1171 - -
Foreign Investment Fund - Others
TUSREIT 123,588,594.52 13.3665 -0.2579 13.5003 13.3665
TISCOOIL 75,447,778.93 4.6787 +0.1092 4.7256 4.6787
TUSOIL 105,254,884.31 9.0145 +0.1666 9.1047 9.0145
TOIL6 55,673,605.67 8.5662 +0.1571 8.6520 8.5662
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 21 กันยายน 2561
Foreign Investment Fund - Mixed Fund
TGINC-A 1,202,624,016.29 10.1608 +0.0130 10.2117 10.1608
TGINC-R 1,000,754,547.12 10.1605 +0.0130 10.2114 10.1605
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TCHSTARP 797,726,161.62 10.0305 +0.2711 10.1309 10.0305
TISCOINA-A 304,768,031.54 9.5408 -0.0716 - -
TSTARP 633,226,241.86 12.2714 +0.0109 12.3942 12.2714
TSTAR-UH 163,318,701.83 10.6095 +0.0014 10.7157 10.6095
TISCOGIF-R 534,265,040.64 9.7672 +0.0372 9.8650 9.7672
TISCOSA 73,204,651.12 10.9439 +0.0031 11.0534 10.9439
TGHSTARP 1,052,087,876.82 10.2319 +0.0030 10.3343 10.2319
TISTECH-A 529,367,307.08 10.9259 +0.0175 11.0353 10.9259
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า