ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 18 กันยายน 2562
Money Market Fund
TISCOSTF 2,659,175,874.25 12.8545 +0.0008 12.8546 12.8545
Fixed Income Fund
TBOND1Y 175,963,835.98 11.5782 +0.0016 11.5783 11.5782
TISCOFIX 1,164,673,623.98 10.5770 +0.0017 10.5771 10.5770
TFIXPVD 4,285,182,245.21 10.0603 +0.0015 10.0604 10.0603
TBONDPVD 1,624,368,024.51 10.0527 +0.0014 10.0528 10.0527
Mixed Fund
TW-E20 265,296,612.22 14.6914 -0.0154 14.7650 14.6914
TW-BAL 59,951,165.36 31.1819 -0.1073 31.3379 31.1819
TW-E70 33,225,163.82 10.0485 -0.0290 10.1491 10.0485
TCINC 350,595,661.60 10.3980 +0.0049 10.4501 10.3980
TCINCP-A 7,929,579.02 11.3646 +0.0029 11.4215 11.3646
TCINCP-R 30,139,081.55 11.3544 +0.0028 11.4113 11.3544
TINC-A 1,728,326,511.57 12.3771 +0.0155 12.4391 12.3771
TINC-R 3,471,881,576.12 12.3661 +0.0154 12.4280 12.3661
TCMCSF 161,883,023.68 33.6838 -0.2768 34.0207 33.6838
TISCOAGF 155,881,721.77 74.1858 -0.2153 74.9278 74.1858
TISCOFLEX 101,538,983.26 39.9316 -0.2076 40.3310 39.9316
TCHLINK8 207,158,175.25 10.0837 -0.0046 - -
TCHLINK9 55,140,765.63 10.0081 -0.0041 - -
Equity Fund
TSF 747,574,278.58 51.8588 -0.9930 52.3775 51.8588
TCMEQF 100,022,678.86 2.8012 -0.0152 2.8293 2.8012
TISCOEDF 109,128,926.31 1.2117 -0.0066 1.2239 1.2117
TISCOEGF 662,482,754.14 48.6334 -0.2714 49.1198 48.6334
TISCOHD 1,047,700,710.67 15.2357 -0.1745 15.3882 15.2357
TISCOMS 2,483,210,302.04 14.9210 -0.0951 15.0703 14.9210
TISESG-A 38,701,907.22 13.1696 -0.0854 13.3014 -
TISESG-D 108,215,111.47 12.1260 -0.0787 12.2474 -
TISCODS 250,638,142.70 9.7650 -0.0763 9.8628 9.7650
TISCOBIG 389,549,808.22 10.9833 -0.0575 11.0932 10.9833
TISCOWB 118,174,072.85 10.2391 -0.0146 10.3416 10.2391
TEQT5M1 480,652,489.37 9.4298 -0.0584 9.5242 9.4298
TEQT5M3 90,282,274.09 9.7252 -0.0625 9.8226 9.7252
Long Term Equity Fund
TDLTF 493,132,053.45 20.3404 -0.1134 20.3405 20.3404
TISCOLTF-A 2,227,102,394.02 37.9149 -0.2112 37.9150 37.9149
TISCOLTF-B 72,010,969.09 38.9803 -0.2166 38.9804 38.9803
TMSLTF-A 280,810,938.88 11.9095 -0.0753 11.9096 11.9095
TMSLTF-B 12,070,049.88 12.0976 -0.0763 12.0977 12.0976
TDSLTF-A 100,003,581.41 10.7604 -0.0836 10.7605 10.7604
TDSLTF-B 6,580,644.16 10.9375 -0.0848 10.9376 10.9375
Retirement Mutual Fund
TSFIRMF 290,078,273.80 13.7756 +0.0023 13.7757 13.7756
TFIRMF-A 222,242,857.07 14.8462 +0.0023 14.8463 14.8462
TFIRMF-B 8,014,645.76 15.0100 +0.0024 15.0101 15.0100
TFIRMF-P 58,373,247.61 14.8466 +0.0023 14.8467 14.8466
TINRMF-A 53,050,181.55 10.6824 +0.0123 10.6825 10.6824
TINRMF-P 176,640,269.12 10.6826 +0.0123 10.6827 10.6826
TFPRMF-A 1,184,781,973.73 61.7942 -0.3515 61.7943 61.7942
TFPRMF-P 224,807,406.35 61.7943 -0.3516 61.7944 61.7943
TEGRMF-A 548,717,923.91 70.9761 -0.3946 70.9762 70.9761
TEGRMF-B 22,354,005.10 72.9707 -0.4045 72.9708 72.9707
TEGRMF-P 89,012,351.86 70.9764 -0.3945 70.9765 70.9764
THDRMF 240,023,661.75 13.7490 -0.1596 13.7491 13.7490
TMSRMF-A 164,403,271.36 11.7169 -0.0761 11.7170 11.7169
TMSRMF-B 5,563,844.91 11.9343 -0.0773 11.9344 11.9343
TMSRMF-P 26,182,406.40 11.7169 -0.0761 11.7170 11.7169
TAPRMF 47,240,811.02 10.5485 +0.0503 10.5486 10.5485
TCHRMF 115,924,759.15 9.4542 -0.0195 9.4543 9.4542
TCIRMF 152,874,363.31 6.2788 +0.0274 6.2789 6.2788
TJPRMF 48,163,712.33 12.9893 -0.0193 12.9894 12.9893
TGOLDRMF 76,059,136.01 7.7771 +0.0194 7.7772 7.7771
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOAP 211,717,597.72 14.4941 +0.0697 14.6391 14.4941
TISCOCH 1,877,250,040.92 9.2160 -0.0190 9.3083 9.2160
TISCOCHA 265,307,685.90 9.8666 +0.0311 9.9654 9.8666
TISCOCID 163,482,316.71 4.3701 +0.0190 4.4139 4.3701
TISCOJP 730,216,276.76 15.1673 -0.0216 15.3191 15.1673
TISCONA 236,713,166.91 12.4270 +0.0477 12.5514 12.4270
TISCOC19 347,763,603.94 7.7787 -0.0160 7.8566 7.7787
TISCOC20 242,636,454.13 7.7906 -0.0159 7.8686 7.7906
TISCOC21 209,382,564.30 7.7916 -0.0162 7.8696 7.7916
TCHT5M2 263,976,710.88 8.4040 -0.0166 8.4881 8.4040
Foreign Investment Fund - Others
TJREIT 62,799,579.91 12.3368 -0.0501 12.4603 12.3368
TGOLD 207,911,674.00 12.2859 +0.0293 12.3474 12.2859
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 17 กันยายน 2562
Retirement Mutual Fund
TEURMF 4,639,648.88 11.1379 -0.0162 11.1380 11.1379
TUSRMF 38,547,664.59 15.1413 +0.0375 15.1414 15.1413
TGHRMF 30,629,077.73 10.2011 +0.0245 10.2012 10.2011
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TUSFIX 102,155,865.74 8.8918 +0.0066 8.9141 8.8918
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOIN 72,727,876.70 10.8225 +0.0129 10.9308 10.8225
TISCOLAF 25,901,410.96 5.8425 +0.0730 5.9010 5.8425
TISCOEU 264,038,325.66 11.9587 -0.0066 12.0784 11.9587
TISCOGY 160,280,375.01 11.9393 -0.0200 12.0588 11.9393
TISCOUS 1,365,691,956.10 27.4745 +0.0694 27.7493 27.4745
TUSEQ-UH 90,224,255.96 13.5322 +0.0416 13.6676 13.5322
TISCOGEM 304,609,669.20 10.2044 +0.0125 10.3065 10.2044
TISCOGC 94,136,504.98 11.7556 +0.1194 11.8733 11.7556
TUSFIN-A 1,131,906,259.14 9.8502 +0.0103 9.9488 9.8502
TCTEC5M1 246,675,540.19 8.2006 -0.0640 8.2827 8.2006
Foreign Investment Fund - Others
TUSREIT 351,801,776.77 15.4278 +0.1626 15.5822 15.4278
TISCOOIL 45,235,547.25 3.5094 -0.1205 3.5446 3.5094
TUSOIL 79,280,863.58 7.0477 -0.3024 7.1183 7.0477
TOIL6 30,773,618.56 6.7568 -0.2902 6.8245 6.7568
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 16 กันยายน 2562
Foreign Investment Fund - Mixed Fund
TGINC-A 1,354,743,300.16 10.8636 -0.0183 10.9723 10.8636
TGINC-R 983,811,891.93 10.8632 -0.0182 10.9719 10.8632
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TCHSTARP 546,915,589.92 9.9126 -0.0384 10.0118 9.9126
TISCOINA-A 257,432,606.86 8.5842 -0.0507 8.6701 8.5842
TISCOJPA 191,840,826.64 9.9068 +0.0068 - -
TSTARP 574,570,666.37 11.9753 -0.0591 12.0952 11.9753
TSTAR-UH 84,261,834.41 9.9899 -0.0138 10.0899 9.9899
TGESG 124,492,752.89 10.4047 -0.0572 10.5088 10.4047
TISCOGIF-R 106,976,548.10 10.4101 -0.0851 10.5143 10.4101
TISCOSA 32,886,780.18 10.8182 -0.0716 10.9265 10.8182
TGHSTARP 752,093,511.64 9.5200 -0.0051 9.6153 9.5200
TGHDIGI 549,332,845.48 9.7415 +0.0368 9.8390 9.7415
TISTECH-A 247,524,944.36 11.1916 -0.0369 11.3036 11.1916
Foreign Investment Fund - Others
TAREIT 845,356,189.79 9.9425 +0.0347 - -
TGREIT 432,270,990.47 10.0018 +0.0828 10.1019 10.0018
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า