ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2559
Money Market Fund
TISCOSTF 2,886,128,889.92 12.4669 - 12.4670 12.4669
Fixed Income Fund
TBOND1Y 3,198,607,342.91 11.1126 +0.0003 11.1127 11.1126
Mixed Fund
TBGF 63,574,247.35 28.5062 -0.0206 28.6488 28.5062
TBGF8020 134,599,924.59 13.7133 -0.0071 13.7477 13.7133
TISCOAGF 135,499,628.63 58.5058 -0.0614 58.7984 58.5058
TISCOFLEX 99,150,498.85 35.3113 -0.0465 35.6645 35.3113
TCMCSF 175,186,366.86 28.6745 -0.0262 28.9613 28.6745
TINCOME 598,136,471.08 10.2922 -0.0042 10.3438 10.2922
TCHLINK5 219,920,390.26 10.2525 -0.0021 - -
TCHLINK6 187,016,215.64 10.1179 -0.0022 - -
TCHLINK7 91,035,268.89 9.9958 -0.0029 - -
TJPLINK1 60,796,669.60 9.9682 -0.0021 - -
TKRLINK1 187,711,820.01 10.0299 +0.0002 - -
Equity Fund
TSF 353,865,078.16 39.2718 -0.1603 39.6646 39.2718
TCMEQF 123,241,597.81 3.0496 -0.0029 3.0802 3.0496
TISCOEGF 478,666,154.68 40.3965 -0.0057 40.8006 40.3965
TISCOEDF 187,330,582.54 1.4799 -0.0014 1.4948 1.4799
TISCOHD 182,466,552.10 13.3131 +0.0306 13.4463 13.3131
TISCOMS 1,135,057,054.90 14.5662 +0.0065 14.7120 14.5662
TISESG-S 124,071,366.89 11.4130 -0.0059 11.4131 11.4130
TEQDY1 11,986,706.21 10.1462 -0.0306 10.2478 10.1462
TISEQT15 119,353,400.87 10.1320 -0.0321 10.2334 10.1320
TISEQT17 504,517,653.98 10.1244 -0.0328 10.2257 10.1244
TISEQT18 78,273,388.24 10.2014 -0.0311 10.3035 10.2014
TISEQT19 46,935,318.48 10.0594 -0.0323 10.1601 10.0594
TISEQT20 140,904,833.66 9.9965 -0.0322 10.0966 9.9965
Long Term Equity Fund
TDLTF 491,974,605.66 19.3730 -0.0052 19.3731 19.3730
TISCOLTF-A 2,095,020,669.53 32.3204 -0.0368 32.3205 32.3204
TISCOLTF-B 27,589,022.08 32.6905 -0.0367 32.6906 32.6905
Retirement Mutual Fund
TSFIRMF 308,072,964.15 13.2439 -0.0001 13.2440 13.2439
TFIRMF-A 196,119,991.26 14.2066 -0.0016 14.2067 14.2066
TFIRMF-B 2,909,510.49 14.2878 -0.0016 14.2879 14.2878
TFIRMF-P 0.00 14.2066 -0.0016 14.2067 14.2066
TFPRMF-A 1,136,761,967.41 57.9122 -0.0051 57.9123 57.9122
TFPRMF-P 0.00 57.9122 -0.0051 57.9123 57.9122
TEGRMF-A 449,043,039.36 58.8499 -0.0088 58.8500 58.8499
TEGRMF-B 6,512,990.25 59.5239 -0.0081 59.5240 59.5239
TEGRMF-P 0.00 58.8499 -0.0088 58.8500 58.8499
THDRMF 200,359,957.24 11.9141 +0.0274 11.9142 11.9141
TMSRMF-A 77,278,855.11 10.6470 +0.0012 10.6471 10.6470
TMSRMF-P 0.00 10.6470 +0.0012 10.6471 10.6470
TAPRMF 50,319,784.28 9.8284 -0.0030 9.8285 9.8284
TCHRMF 103,707,508.30 8.8974 +0.0811 8.8975 8.8974
TCIRMF 163,739,174.88 6.0026 +0.0370 6.0027 6.0026
TJPRMF 42,278,669.77 10.1830 +0.0080 10.1831 10.1830
TGOLDRMF 71,990,886.84 7.4270 -0.0020 7.4271 7.4270
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOAP 236,480,424.08 13.2469 -0.0041 13.3795 13.2469
TISCOCID 350,007,100.05 4.7716 +0.0290 4.8194 4.7716
TISCOLAF 31,170,930.08 5.6746 -0.0017 5.7314 5.6746
TISCOCH 2,382,300,107.86 8.2974 +0.0755 8.3805 8.2974
TISCOC19 505,194,673.63 6.9965 +0.0633 7.0666 6.9965
TISCOC20 359,733,785.33 7.0376 +0.0641 7.1081 7.0376
TISCOC21 271,303,787.64 7.0266 +0.0636 7.0970 7.0266
TISCOC22 76,970,739.29 8.3291 +0.0752 8.4125 8.3291
TISCOKOR 84,018,764.70 9.5695 +0.0343 9.6653 9.5695
TISCOK2 68,585,043.45 8.4258 +0.0299 8.5102 8.4258
TISCOK3 152,977,923.65 8.5070 +0.0305 8.5922 8.5070
TISCOK4 200,769,545.35 8.4821 +0.0305 8.5670 8.4821
TISCONA 277,486,503.67 10.8445 +0.0449 10.9530 10.8445
TISCOJP 2,516,701,569.11 11.7123 +0.0097 11.8295 11.7123
TISCOJP8 44,687,061.89 9.7993 +0.0087 - -
TISCOJ10 143,622,543.24 10.0172 +0.0084 - -
Foreign Investment Fund - Others
TJREIT 283,400,956.23 10.1211 -0.0937 10.2224 10.1211
TGOLD 191,346,532.81 11.6183 -0.0027 11.6765 11.6183
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2559
Retirement Mutual Fund
TEURMF 3,888,877.07 9.4349 -0.0291 9.4350 9.4349
TUSRMF 22,557,540.18 11.7432 +0.0534 11.7433 11.7432
TGHRMF 12,396,726.31 9.1162 +0.0039 9.1163 9.1162
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TUSFIX 54,454,101.33 9.8203 +0.0139 9.8450 9.8203
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOUS 2,358,487,909.24 20.4952 +0.0983 20.7003 20.4952
TUSEQ-UH 258,874,393.18 11.0523 +0.0670 11.1629 11.0523
TISCOEU 341,888,310.86 9.4730 -0.0420 9.5678 9.4730
TISCOGY 607,669,303.61 10.5524 -0.0492 10.6580 10.5524
TISCOGY1 585,653,096.40 8.8723 -0.0407 8.9611 8.8723
TISCOGY3 285,407,722.85 8.7780 -0.0403 8.8659 8.7780
TISCOGY4 184,690,989.20 8.9708 -0.0403 9.0606 8.9708
TISCOIN 105,591,109.20 11.6530 +0.1477 11.7696 11.6530
TISCOIN2 236,896,479.25 10.3846 +0.1383 10.4885 10.3846
Foreign Investment Fund - Others
TUSREIT 178,152,673.07 14.0824 +0.1253 14.2233 14.0824
TEUPROP 68,264,582.55 10.0603 -0.0143 10.1610 10.0603
TISCOOIL 128,125,094.62 3.3170 -0.0367 3.3503 3.3170
TUSOIL 239,063,713.44 6.6934 -0.0600 6.7604 6.6934
TOIL6 194,368,337.81 6.3120 -0.0568 6.3752 6.3120
TOIL8 8,640,156.78 6.9765 -0.0618 7.0464 6.9765
TOIL9 208,655,922.98 8.2386 -0.0731 8.3211 8.2386
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2559
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TSTARP 396,611,278.34 9.9520 -0.0038 10.0516 9.9520
TSTAR-UH 160,489,095.76 9.0883 +0.0010 9.1793 9.0883
TCHSTARP 565,053,217.58 8.3444 +0.0536 8.4279 8.3444
TGHSTARP 1,230,759,210.80 8.4714 +0.0112 8.5562 8.4714
TISCOSA 121,032,267.91 9.4467 +0.0179 9.5413 9.4467
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า