ผลการดำเนินงานกองทุน

Fund Performance


ดาวน์โหลดผลการดำเนินงานกองทุน
Download Fund Performance
ตารางการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม
Mutual Fund Dividend Payment
ตารางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ - TINCOME
Auto Redemption Record - TINCOME
ตารางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ - TISCOSRI
Auto Redemption Record - TISCOSRI
Performance Record - TISCO China Linked Complex Return Fund 5 (TCHLINK5)  
Performance Record - TISCO China Linked Complex Return Fund 6 (TCHLINK6)  
Performance Record - TISCO China Linked Complex Return Fund 7 (TCHLINK7)  
Performance Record - TISCO Japan Linked Complex Return Fund 1 (TJPLINK1)