ผลการดำเนินงานกองทุน

Fund Performance


ดาวน์โหลดผลการดำเนินงานกองทุน
Download Fund Performance
ตารางการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม
Mutual Fund Dividend Payment
ตารางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ - TINC-R
Auto Redemption Record - TINC-R
ตารางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ - TSRI-R
Auto Redemption Record - TSRI-R
ตารางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ - TISCOGIF-R
Auto Redemption Record - TISCOGIF-R
ตารางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ - TGINC-R
Auto Redemption Record - TGINC-R
Performance Record - TISCO China Linked Complex Return Fund 5 (TCHLINK5)  
Performance Record - TISCO China Linked Complex Return Fund 6 (TCHLINK6)  
Performance Record - TISCO China Linked Complex Return Fund 7 (TCHLINK7)  
Performance Record - TISCO Japan Linked Complex Return Fund 1 (TJPLINK1)