TISCOASSET

ข่าวสารอัพเดต


ประกาศ เรื่อง การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ครั้งที่ 1/2563 กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนโดยอัตโนมัติ (TGINC-R)


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (“บริษัทจัดการ”)  ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนโดยอัตโนมัติ (TGINC-R) ขอเรียน
แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านทราบว่า  บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ  โดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย  ไปยังกองทุนเปิด
ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น (TISCOSTF) ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.075 บาท ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่ 8 มกราคม 2563 โดยมีกำหนดการ
ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

รายการ

วันที่

วันที่ทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน TGINC-R ออกไปยังกองทุน TISCOSTF (Switch Out)

8 มกราคม 2563

วันที่ทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน TISCOSTF (Switch In)

15 มกราคม 2563

วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำรายการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ออกจากกองทุน TISCOSTF

16 มกราคม 2563

หมายเหตุ: บริษัทจัดการจะหยุดรับคำสั่งซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน TGINC-R ในวันที่ 8 มกราคม 2563


หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ TISCO Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 0-2633-6000 กด 4


จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
                                                                                                                                                                                   ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 2563
                                                                                                                                                                            บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

 

 

 

                                                           สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4
                                            ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุนBack