TISCO Asset

ข่าวสารอัพเดต


ประกาศ เรื่อง การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ครั้งที่ 3/2561 ของกองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส (TINCOME)


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด  (“บริษัทจัดการ”)  ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส (TINCOME) ขอเรียนแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านทราบว่า
บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปยังกองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น (TISCOSTF) ในอัตรา
หน่วยลงทุนละ 0.0830 บาท ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียน หน่วยลงทุน ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 โดยมีกำหนดการที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

รายการ

วันที่

วันที่ทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน TINCOME ออกไปยังกองทุน TISCOSTF (Switch Out)

6 กรกฎาคม 2561

วันที่ทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน TISCOSTF (Switch In)

11 กรกฎาคม 2561

วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำรายการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ออกจากกองทุน TISCOSTF

12 กรกฎาคม 2561หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ TISCO Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 0-2633-6000 กด 4


จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน                                                                                                                                                                                   ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2561
                                                                                                                                                                            บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

 

 

 

                                                           สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4
                                            ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุนBack