TISCOASSET

ข่าวสารอัพเดต


ประกาศ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการของกองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส และ กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  ทิสโก้ จำกัด  (“บริษัท”)  ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด  ทิสโก้ อินคัม พลัส  และกองทุนเปิด  ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส
ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า  บริษัทได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต.  ให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนดังกล่าวเพื่อรองรับ
"การซื้อขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit Linked)" โดยเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ในเรื่องดังต่อไปนี้


1. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ และจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ

2. เงื่อนไขในการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

3. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

4. การจัดส่งเอกสารให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

5. สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน


ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดดังกล่าวได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนและเอกสาร
ประกอบการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ซึ่งจัดทำโดยบริษัทประกันชีวิต  โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
อาจมีสิทธิประโยชน์แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด


ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าว มีผลตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป


หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ TISCO Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 0-2633-6000 กด 4


จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน


                                                                                                                                                                            ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2563
                                                                                                                                                                   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

 

 

 

 

                                                สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4
                               ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุนBack