TISCO ASSET

ข่าวสารอัพเดต


ประกาศ เรื่อง การแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการ จำนวน 85 กองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวม จำนวน 85 กองทุน (รายชื่อกองทุนตามตารางแนบ) ขอแจ้งการ
แก้ไขโครงการกองทุนรวมภายใต้การจัดการ ซึ่งได้รับคำรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว การแก้ไขโครงการในครั้งนี้
เพื่อให้สอดคล้องและ/หรือเป็นไปตามประกาศที่ทน. 55/2559 เรื่อง การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 และประกาศที่ ทน.14/2560 เรื่อง
การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีเรื่องที่แก้ไขดังนี้

   1. การเพิ่มเติมข้อความบางเรื่องเกี่ยวกับ “คำอธิบายศัพท์เรื่องการลงทุนของกองทุนเพื่อประกอบการอธิบายคำย่อและความหมายของคำย่อ รวมถึงคำศัพท์ที่ปรากฏ
ในหัวข้อประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ ในหัวข้อ “คำจำกัดความ/คำนิยาม”
   2. การปรับปรุงในหัวข้อ “ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ และอัตราส่วนการลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ เพื่อให้สอดคล้องและ/หรือเป็นไปตามประกาศที่ ทน. 55/2559 เรื่อง
การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่20 ธันวาคม 2559 และประกาศที่ ทน.14/2560 เรื่อง การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
   3. การปรับปรุงข้อมูลโครงการจัดการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ให้เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษี
อื่นใดแล้วเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศที่ สน.61/2559 เรื่องหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2559


ทั้งนี้  การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบใดๆ  ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนแต่อย่างใด  โดยเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับประกาศที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
โดยมีผลตั้ง แต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ TISCO Contact Center หมายเลขโทรศัพท์
0-2633-6000 กด 4จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน       

  

>> รายชื่อกองทุนที่แก้ไขโครงการ 85 กองทุน <<    


                  

                                                                                                                                                                 ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2560
                                                                                                                                                            บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

                                                  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4
                                     ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน


Back