TISCOASSET

ข่าวสารอัพเดต


ประกาศ เรื่อง การใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด  (บริษัทจัดการ)  ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้  (TGHDIGI)  ขอเรียนแจ้งให้
ผู้ลงทุนทุกท่านทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทจัดการจะดำเนินนโยบายการใช้สัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน  (Hedging)  ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกำหนดอัตรา
ส่วนในการป้องกันความเสี่ยง (Hedging Ratio) ประมาณ 90% ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนอัตราส่วนในการป้องกัน
ความเสี่ยงโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนในแต่ละช่วงเวลาของการลงทุน


จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน                                                                                                                                                                       ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
                                                                                                                                                                  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด                                                          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4
                                           ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน


Back