TISCOASSET

ข่าวสารอัพเดต


ประกาศ เรื่อง การใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (บริษัทจัดการ) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล รีท ขอเรียนแจ้งให้ผู้ลงทุนทุกท่านทราบว่าตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2562
เป็นต้นไป เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทจัดการจะดำเนินนโยบายการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเป็นเครื่องมือใน
การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน  (Hedging)  ทั้งนี้  บริษัทจัดการจะกำหนดอัตราส่วนในการป้องกันความเสี่ยง (Hedging Ratio) ประมาณ 90%  ของมูลค่าทรัพย์สินที่
ลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนอัตราส่วนในการป้องกันความเสี่ยงโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนในแต่ละช่วงเวลาของการลงทุน


จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน


 

                                                                                                                                                                                           ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562
                                                                                                                                                                                     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด                                                                สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4
                                             ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน


Back