TISCOASSET

ข่าวสารอัพเดต


ประกาศ เรื่อง การใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (บริษัทจัดการ) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2  ขอเรียนแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทุกท่านทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2562 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทจัดการจะดำเนินนโยบายการใช้สัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกำหนด
อัตราส่วนในการป้องกันความเสี่ยง (Hedging Ratio) ประมาณ 90% ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ  ซึ่งผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนอัตราส่วน
ในการป้องกันความเสี่ยงโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนในแต่ละช่วงเวลาของการลงทุน


จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน


 

                                                                                                                                                                  ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561
                                                                                                                                                           บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด                                                         สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4
                                     ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน


Back