TISCO Asset

ข่าวสารอัพเดต


ประกาศ เรื่อง การใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (บริษัทจัดการ)  ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส เทคโนโลยี ทริกเกอร์ 5M#1 ขอเรียนแจ้งให้ผู้ลงทุนทุกท่านทราบว่า
ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป  เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนบริษัทจัดการจะดำเนินนโยบายการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรอ้างอิง
อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกำหนดอัตราส่วนในการป้องกันความเสี่ยง (Hedging Ratio)
ประมาณ  90% ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนอัตราส่วนในการป้องกันความเสี่ยงโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนในแต่
ละช่วงเวลาของการลงทุน


จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน


 

                                                                                                                                                                                      ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
                                                                                                                                                                                บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด                                                                     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4
                                                  ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน


Back