TISCO ASSET

ข่าวสารอัพเดต


ประกาศ เรื่อง การใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (“บริษัทจัดการ”)  ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อิควิตี้  ขอเรียนแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทุกท่านทราบว่า  ตั้งแต่วันที่  27 กันยายน 2560 เป็นต้นไป  เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน  บริษัทจัดการจะดำเนินนโยบายการใช้
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) ทั้งนี้  บริษัทจัดการ
จะกำหนดอัตราส่วนในการป้องกันความเสี่ยง (Hedging Ratio) ประมาณ 90% ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศซึ่งผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาปรับเปลี่ยน
อัตราส่วนในการป้องกันความเสี่ยงโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนในแต่ละช่วงเวลาของการลงทุน        


จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน                                                                                                                                                             ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2560
                                                                                                                                                       บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด                                                       สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4
                                      ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน


Back