TISCO ASSET

ข่าวสารอัพเดต


"กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 8% #19 และ กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 8% #20" ถึงเป้าหมายแล้ว!!!


"กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 8% #19 (TISEQT19)  และ กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 8% #20 (TISEQT20)" ถึงเป้าหมายแล้ว 
โดย ณ วันที่  8 กันยายน 2560  มีมูลค่า  10.8148  และ  10.8032  บาทต่อหน่วย  จึงเข้าเงื่อนไขการเลิกโครงการ  เพราะเหตุหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ
10.8000 บาท ณ วันทำการใด โดยกองทุนจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งหมดในวันทำการที่ 5 นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว คือ วันพฤหัสบดี
ที่ 14 กันยายน 2560 โดยจะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น (TISCOSTF)


                                              สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4
                              ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน


Back