TISCOASSET

ข่าวสารอัพเดต


ประกาศ เรื่อง การเปิดซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี ทริกเกอร์ 5M#1


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (“บริษัท”)  ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี ทริกเกอร์ 5M#1 ขอประกาศการเปิดซื้อ/ขายคืน/
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี ทริกเกอร์ 5M#1 ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในรายละเอียด
โครงการ โดยมีสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ดังนี้

      วัน/เวลาในการซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน          :    ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 8.30 ถึง 15.00 น.
      มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อหน่วยลงทุน                            :    1,000 บาท
      ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน                   :    4 วันทำการ ถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ TISCO Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 0-2633-6000 กด 4   


จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
                                                                                                                                                              ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
                                                                                                                                                          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด                                             สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4
                           ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน


Back