TISCO ASSET

ข่าวสารอัพเดต


ประกาศ เรื่อง การเปิดซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 8% # 24


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด (“บริษัท”)  ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 8% # 24 ขอประกาศการเปิดซื้อ / ขายคืน /
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 8% # 24 ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในรายละเอียด
โครงการ โดยมีสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ดังนี้

      วัน/เวลาในการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน     :    ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 8.30 ถึง 15.00 น.
      มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อหน่วยลงทุน                           :    5,000 บาท
      ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน                   :    4 วันทำการ

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ TISCO Contact Center หมายเลขโทรศัพท์   0-2633-6000 กด 4   

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน                                                                                                                                                               ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2560
                                                                                                                                                          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด                                             สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4
                           ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน


Back