TISCOASSET

ข่าวสารอัพเดต


ประกาศ เรื่อง การซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ทิสโก้หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน PVD (TEGRMF-P) ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอเรียนแจ้งให้ผู้ลงทุนทุกท่านทราบว่า บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ลงทุนทำรายการซื้อหรือขายคืน
หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ทิสโก้หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน PVD (TEGRMF-P) ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)


ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป


จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 


                                                                                                                                                                      ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
                                                                                                                                                                  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

 

                                                    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4
                                    ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน


Back