TISCO ASSET

ข่าวสารอัพเดต


ประกาศ แจ้งช่องทางการให้บริการซื้อและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าของกองทุนน้ำมัน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  ทิสโก้  จำกัด  (“บริษัทจัดการ”)  ในฐานะบริษัทจัดการของ กองทุนเปิด ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์ , กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ออยล์ ,
กองทุนเปิด ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% # 6 และกองทุนเปิด ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% # 9 ขอเรียนว่าบริษัทจัดการจะหยุดให้บริการซื้อ และสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนเข้ากองทุนน้ำมันผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยจะให้บริการซื้อและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนน้ำมันผ่านบริษัทจัดการเท่านั้น  
ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่  22 พฤษภาคม  2560 เป็นต้นไป


จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2560
                                                                                                                                                    บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัดBack