TISCO ASSET

ข่าวสารอัพเดต


ประกาศ เรื่อง การหยุดรับคำสั่งซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ เกาหลี อิควิตี้ ทริกเกอร์ 8% #2

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด ทิสโก้ เกาหลี อิควิตี้ ทริกเกอร์ 8% #2 ขอประกาศหยุดการรับ
คำสั่งซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว  ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560  เป็นต้นไป ทั้งนี้ เนื่องจาก ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
ปรากฏเหตุหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่า 10.80 บาท ซึ่งเป็นเงื่อนไขในการเลิกกองทุน


จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน


 

                                                                                                                                              ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
                                                                                                                                          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

 


                                              สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4
                                 ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน


Back