TISCO Asset

ข่าวสารอัพเดต


ประกาศ การหยุดรับคาสั่งซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ ยุโรป พร็อพเพอร์ตี้


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด  (“บริษัท”)  ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด ทิสโก้ ยุโรป พร็อพเพอร์ตี้ ขอประกาศหยุดการรับคำสั่งซื้อ / ขายคืน /
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ทิสโก้ ยุโรป พร็อพเพอร์ตี้ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เนื่องจาก ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ปรากฏเหตุ
มีจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย


จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
                                                                                                                                                             ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561
                                                                                                                                                        บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด
                                                สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4
                                ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน


Back