TISCO Asset

ข่าวสารอัพเดต


ประกาศ การหยุดรับคำสั่งซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #9


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  ทิสโก้  จำกัด  (“บริษัท”)  ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด  ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #9  ขอประกาศหยุดการรับคำสั่งซื้อ /
ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #9 ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เนื่องจาก ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2561
ปรากฏเหตุหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่า 10.80 บาท ซึ่งเป็นเงื่อนไขในการเลิกกองทุน


จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
                                                                                                                                                              ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2561
                                                                                                                                                        บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด
                                                   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4
                                   ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน


Back