มูลค่าหน่วยลงทุน

NAVs


Export TH
Export EN
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 18 มกราคม 2562
หน่วย : บาท
NAV DATE January 18, 2019
Unit : Baht
ชื่อกองทุน
Fund Name
มูลค่าหน่วยลงทุน
NAV/Unit
ราคาขาย
OFFER
ราคารับซื้อคืน
BID
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Net Asset Value
หมายเหตุ
REMARK
กองทุนรวมตลาดเงิน
Money Market Fund
TISCO SHORT TERM GOVERNMENT BOND FUND
ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น
12.7468 12.7469 12.7468 2,564,538,102.36
กองทุนรวมตราสารหนี้
Fixed Income Fund
TISCO 1 YEAR BOND FUND
ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี
11.4272 11.4273 11.4272 1,818,708,878.91
TISCO FIXED INCOME SELECT FUND
ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค
10.3747 10.3748 10.3747 3,030,439,953.31
TISCO FIXED INCOME EXTRA SELECT FUND
ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตร้า ซีเล็ค
10.3864 10.3865 - 2,158,324,072.56
กองทุนรวมผสม
Mixed Fund
TISCO BALANCED GROWTH FUND 80/20
ทิสโก้ ทรัพย์สมดุล 80/20
14.3042 14.3401 14.3042 491,346,997.26
TISCO BALANCED GROWTH FUND
ทิสโก้ ทรัพย์สมดุล
30.3996 30.5517 30.3996 64,419,025.35
TCM FLEXIBLE PORTFOLIO FUND
ทีซีเอ็ม พลทรัพย์
30.1021 30.4032 30.1021 149,233,027.49
TISCO AGGRESSIVE GROWTH FUND
ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์
69.4619 70.1566 69.4619 132,705,918.27
TISCO FLEXIBLE FUND
ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์
38.9983 39.3884 38.9983 103,019,787.83
TISCO INCOME PLUS FUND (CLASS A)
ทิสโก้ อินคัม พลัส (A)
11.2957 11.3523 11.2957 255,308,598.09
TISCO INCOME PLUS FUND (CLASS R)
ทิสโก้ อินคัม พลัส (R)
11.2931 11.3497 11.2931 2,935,995,212.73
TISCO SMART RETIREMENT INCOME FUND (CLASS A)
ทิสโก้ เกษียณสมาร์ท (A)
10.6419 10.6686 10.6419 230,749.75
TISCO SMART RETIREMENT INCOME FUND (CLASS R)
ทิสโก้ เกษียณสมาร์ท (R)
10.6395 10.6662 10.6395 41,104,397.68
TISCO CHINA LINKED COMPLEX RETURN FUND 5
ทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 5
10.9122 - - 234,071,647.97
TISCO CHINA LINKED COMPLEX RETURN FUND 6
ทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 6
10.6644 - - 197,116,337.23
TISCO CHINA LINKED COMPLEX RETURN FUND 7
ทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 7
10.3748 - - 94,486,946.16
TISCO JAPAN LINKED COMPLEX RETURN FUND 1
ทิสโก้ เจแปน ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 1
10.6896 - - 65,195,992.12
กองทุนรวมตราสารทุน
Equity Fund
TISCO STRATEGIC FUND
ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์
44.8217 45.2700 44.8217 848,026,335.40
TCM EQUITY FUND
ทีซีเอ็ม หุ้นทุน
2.6523 2.6789 2.6523 96,677,742.23
TISCO EQUITY DIVIDEND FUND
ทิสโก้หุ้นทุนปันผล
1.1470 1.1586 1.1470 106,251,764.02
TISCO EQUITY GROWTH FUND
ทิสโก้ ทวีทุน
47.5357 48.0112 47.5357 766,479,830.99
TISCO HIGH DIVIDEND EQUITY FUND
ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน
14.3986 14.5427 14.3986 682,462,405.69
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY FUND
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้
13.3193 13.4526 13.3193 2,606,282,386.43
TISCO ESG INVESTMENT FUND FOR SOCIETY (CLASS A)
ทิสโก้ ESG เพื่อสังคม (A)
12.5602 12.6859 - 43,521,201.66
TISCO ESG INVESTMENT FUND FOR SOCIETY (CLASS D)
ทิสโก้ ESG เพื่อสังคม (D)
11.5650 11.5651 - 127,278,550.34
TISCO DIVIDEND SELECT EQUITY FUND
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้
8.7832 8.8711 8.7832 251,433,409.71
TISCO BIG EQUITY FUND
ทิสโก้ หุ้นบิ๊ก
10.6563 10.7630 10.6563 497,620,310.20
TISCO THAI EQUITY TRIGGER 5M FUND 1
ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#1
9.1890 9.2810 9.1890 523,761,684.03
TISCO THAI EQUITY TRIGGER 5M FUND 3
ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#3
9.4844 - - 207,231,203.99
TISCO THAI EQUITY TRIGGER 5M FUND 4
ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#4
9.9527 - - 62,170,437.16
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
Long Term Equity Fund
TISCO DIVIDEND LONG TERM EQUITY FUND
ทิสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล
19.8512 19.8513 19.8512 501,363,268.69
TISCO LONG TERM EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้หุ้นระยะยาว (A)
37.0196 37.0197 37.0196 2,253,706,135.58
TISCO LONG TERM EQUITY FUND (CLASS B)
ทิสโก้หุ้นระยะยาว (B)
37.9245 37.9246 37.9245 61,899,879.00
TISCO MID/SMALL CAP LTF (CLASS A)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP หุ้นระยะยาว (A)
10.5433 10.5434 10.5433 252,460,491.97
TISCO MID/SMALL CAP LTF (CLASS B)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP หุ้นระยะยาว (B)
10.6718 10.6719 10.6718 8,442,873.03
TISCO DIVIDEND SELECT LTF (CLASS A)
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (A)
9.9658 9.9659 9.9658 87,007,707.98
TISCO DIVIDEND SELECT LTF (CLASS B)
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (B)
10.0897 10.0898 10.0897 4,331,758.62
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
Retirement Mutual Fund
TISCO SECURED FIXED INCOME RETIREMENT FUND
ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ
13.5916 13.5917 13.5916 305,632,127.39
TISCO FIXED INCOME RETIREMENT FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
14.6233 14.6234 14.6233 230,537,969.54
TISCO FIXED INCOME RETIREMENT FUND (CLASS B)
ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (B)
14.7689 14.7690 14.7689 6,319,537.44
TISCO FIXED INCOME RETIREMENT FUND (CLASS PVD)
ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
14.6237 14.6238 14.6237 38,773,548.97
TISCO INCOME PLUS RMF (CLASS A)
ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
9.8088 9.8089 9.8088 21,691,113.34
TISCO INCOME PLUS RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
9.8090 9.8091 9.8090 52,617,440.21
TISCO FLEXIBLE PORTFOLIO RMF (CLASS A)
ทิสโก้ พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
61.2128 61.2129 61.2128 1,210,578,286.82
TISCO FLEXIBLE PORTFOLIO RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
61.2129 61.2130 61.2129 239,687,348.47
TISCO EQUITY GROWTH RETIREMENT FUND (CLASS A)
ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
69.2761 69.2762 69.2761 547,721,109.79
TISCO EQUITY GROWTH RETIREMENT FUND (CLASS B)
ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (B)
70.9696 70.9697 70.9696 16,813,128.05
TISCO EQUITY GROWTH RETIREMENT FUND (CLASS PVD)
ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
69.2763 69.2764 69.2763 80,880,809.29
TISCO HIGH DIVIDEND EQUITY RMF
ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ
13.0255 13.0256 13.0255 231,579,508.33
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY RMF (CLASS A)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ(A)
10.4207 10.4208 10.4207 156,962,366.20
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY RMF (CLASS B)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ(B)
10.5688 10.5689 10.5688 3,772,532.74
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ(P)
10.4207 10.4208 10.4207 31,912,270.22
TISCO ASIA PACIFIC EX JAPAN RMF
ทิสโก้ เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ
10.5054 10.5055 10.5054 49,580,683.71
TISCO CHINA H-SHARES EQUITY RMF
ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
9.5357 9.5358 9.5357 119,565,387.42
TISCO CHINA INDIA RMF
ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ
6.3867 6.3868 6.3867 164,598,126.55
TISCO JAPAN EQUITY RMF
ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
12.1896 12.1897 12.1896 48,965,664.90
TISCO GOLD RMF
ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
6.8616 6.8617 6.8616 71,318,767.68
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCO ASIA PACIFIC EX JAPAN FUND
ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน
14.3805 14.5244 14.3805 228,826,391.16
TISCO CHINA H-SHARES EQUITY FUND
ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อิควิตี้
9.2008 9.2929 9.2008 2,202,856,018.38
TISCO CHINA INDIA DIVIDEND FUND
ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย ดิวิเดนด์ ฟันด์
4.4129 4.4571 4.4129 173,868,725.68
TISCO JAPAN EQUITY FUND
ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้
14.2620 14.4047 14.2620 964,702,780.68
TISCO KOREA EQUITY FUND
ทิสโก้ เกาหลี อิควิตี้
9.4862 9.5812 9.4862 12,419,359.76
TISCO NORTH ASIA EQUITY FUND
ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อิควิตี้
12.1624 12.2841 12.1624 290,176,565.65
TISCO CHINA TRIGGER 8% FUND 19
ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #19
7.7864 7.8644 7.7864 380,943,183.47
TISCO CHINA TRIGGER 8% FUND 20
ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #20
7.8032 7.8813 7.8032 262,365,536.84
TISCO CHINA TRIGGER 8% FUND 21
ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #21
7.7788 7.8567 7.7788 223,154,535.46
TISCO CHINA EQUITY TRIGGER 5M FUND 2
ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2
8.3876 8.4716 8.3876 288,571,902.09
TISCO JAPAN EQUITY TRIGGER 5M FUND 2
ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2
10.0994 - - 70,180,614.46
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - อื่นๆ
Foreign Investment Fund - Others
TISCO JAPAN REIT FUND
ทิสโก้ เจแปน รีท
10.4684 10.5732 10.4684 136,510,159.01
TISCO GOLD FUND
ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์
10.8461 10.9004 10.8461 249,328,726.66
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 17 มกราคม 2562
หน่วย : บาท
NAV DATE January 17, 2019
Unit : Baht
ชื่อกองทุน
Fund Name
มูลค่าหน่วยลงทุน
NAV/Unit
ราคาขาย
OFFER
ราคารับซื้อคืน
BID
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Net Asset Value
หมายเหตุ
REMARK
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
Retirement Mutual Fund
TISCO EUROPE EQUITY RMF
ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
9.8930 9.8931 9.8930 4,181,262.99
TISCO US EQUITY RMF
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
13.4666 13.4667 13.4666 32,282,582.20
TISCO GLOBAL HEALTHCARE RMF
ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
10.1708 10.1709 10.1708 31,077,273.08
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารหนี้
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TISCO US SHORT TERM FIXED INCOME FUND
ทิสโก้ ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้น
9.1115 9.1344 9.1115 81,553,611.24
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCO INDIA EQUITY FUND
ทิสโก้ อินเดีย อิควิตี้
11.5778 11.6937 11.5778 122,654,603.42
TISCO JAPAN ACTIVE EQUITY FUND
ทิสโก้ เจแปน แอคทีฟ อิควิตี้
9.4538 9.5484 9.4538 235,642,167.96
TISCO LATIN AMERICA FUND
ทิสโก้ ละติน อเมริกา
6.2184 6.2807 6.2184 27,575,720.89
TISCO EUROPE EQUITY FUND
ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้
10.2453 10.3479 10.2453 445,928,357.48
TISCO GERMAN EQUITY FUND
ทิสโก้ เยอรมัน อิควิตี้
10.6946 10.8016 10.6946 190,941,290.49
TISCO US EQUITY FUND
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์
24.3753 24.6192 24.3753 1,589,935,990.58
TISCO US EQUITY FUND-UNHEDGED
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์
12.2290 12.3514 12.2290 191,551,811.74
TISCO GLOBAL EMERGING MARKETS FUND
ทิสโก้ โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต
9.9709 10.0707 9.9709 509,974,513.47
TISCO GLOBAL CONSUMER FUND
ทิสโก้ โกลบอล คอนซูเมอร์
10.2612 10.3639 10.2612 341,380,449.27
TISCO US FINANCIAL FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ยูเอส ไฟแนนเชียล (A)
8.9681 9.0579 8.9681 2,005,654,462.63
TISCO CHINA TECHNOLOGY TRIGGER 5M FUND 1
ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี ทริกเกอร์ 5M#1
7.6044 7.6805 7.6044 93,672,386.19
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - อื่นๆ
Foreign Investment Fund - Others
TISCO US REIT FUND
ทิสโก้ ยูเอส รีท
13.2358 13.3683 13.2358 108,500,900.21
TISCO OIL FUND
ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์
3.4495 3.4841 3.4495 55,881,985.58
TISCO US OIL FUND
ทิสโก้ ยูเอส ออยล์
6.4712 6.5360 6.4712 73,643,219.84
TISCO OIL TRIGGER 8% FUND 6
ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6
6.1906 6.2526 6.1906 35,490,218.83
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 16 มกราคม 2562
หน่วย : บาท
NAV DATE January 16, 2019
Unit : Baht
ชื่อกองทุน
Fund Name
มูลค่าหน่วยลงทุน
NAV/Unit
ราคาขาย
OFFER
ราคารับซื้อคืน
BID
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Net Asset Value
หมายเหตุ
REMARK
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ผสม
Foreign Investment Fund - Mixed Fund
TISCO GLOBAL INCOME PLUS FUND (CLASS A)
ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส (A)
9.8539 9.9033 9.8539 1,142,502,259.15
TISCO GLOBAL INCOME PLUS FUND (CLASS R)
ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส (R)
9.8535 9.9029 9.8535 1,109,091,692.73
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCO CHINA STARS PLUS FUND
ทิสโก้ ไชน่า สตาร์ พลัส
9.2163 9.3086 9.2163 706,464,654.41
TISCO INDIA ACTIVE EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อิควิตี้ (A)
9.1041 9.1952 9.1041 280,744,242.32
TISCO GLOBAL STARS PLUS FUND
ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส
10.9301 11.0395 10.9301 508,976,882.99
TISCO GLOBAL STARS PLUS FUND - UNHEDGED
ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อันเฮดจ์
9.2961 9.3892 9.2961 141,232,799.79
TISCO GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND
ทิสโก้ หุ้นโลกยั่งยืน
9.4099 9.5041 9.4099 315,087,351.20
TISCO GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY FUND (CLASS R)
ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (R)
9.4686 9.5634 9.4686 416,445,262.35
TISCO SILVER AGE FUND
ทิสโก้ ซิลเวอร์ เอจ
9.7854 9.8834 9.7854 60,714,491.60
TISCO GLOBAL HEALTHCARE STARS PLUS FUND
ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ สตาร์ พลัส
9.3641 9.4578 9.3641 933,151,507.53
TISCO GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อิควิตี้ (A)
9.9703 10.0701 9.9703 461,529,995.28