มูลค่าหน่วยลงทุน

NAVs


Export TH
Export EN
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 06 ธันวาคม 2562
หน่วย : บาท
NAV DATE December 06, 2019
Unit : Baht
ชื่อกองทุน
Fund Name
มูลค่าหน่วยลงทุน
NAV/Unit
ราคาขาย
OFFER
ราคารับซื้อคืน
BID
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Net Asset Value
หมายเหตุ
REMARK
กองทุนรวมตลาดเงิน
Money Market Fund
TISCO SHORT TERM GOVERNMENT BOND FUND
ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น
12.8839 12.8840 12.8839 2,630,866,316.61
กองทุนรวมตราสารหนี้
Fixed Income Fund
TISCO 1 YEAR BOND FUND
ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี
11.6253 11.6254 11.6253 161,338,598.54
TISCO FIXED INCOME SELECT FUND
ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค
10.6210 10.6211 10.6210 1,577,715,316.60
TISCO FIXED INCOME SELECT FUND FOR PVD
ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับ กสล.
10.1059 10.1060 10.1059 4,301,636,402.99
TISCO 1 YEAR BOND FUND FOR PVD
ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับ กสล.
10.0964 10.0965 10.0964 1,631,416,858.55
กองทุนรวมผสม
Mixed Fund
TISCO WEALTH CONSERVATIVE E20 FUND
ทิสโก้ เวลธ์ คอนเซอเวทีฟ E20
14.6180 14.6912 14.6180 250,246,826.87
TISCO WEALTH BALANCE FUND
ทิสโก้ เวลธ์ บาลานซ์
30.4968 30.6494 30.4968 58,827,458.90
TISCO WEALTH GROWTH E70 FUND
ทิสโก้ เวลธ์ โกรท E70
9.5244 9.6197 9.5244 31,503,862.98
TISCO CONSERVATIVE INCOME-EQUITY ZERO FUND
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม-อิควิตี้ ZERO
9.9030 9.9526 9.9030 1,513,303,886.95
TISCO CONSERVATIVE INCOME FUND
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม
10.3138 10.3655 10.3138 347,690,153.73
TISCO CONSERVATIVE INCOME PLUS FUND (CLASS A)
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส (A)
11.1832 11.2392 11.1832 6,588,790.80
TISCO CONSERVATIVE INCOME PLUS FUND (CLASS R)
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส (R)
11.1708 11.2268 11.1708 29,512,219.45
TISCO INCOME PLUS FUND (CLASS A)
ทิสโก้ อินคัม พลัส (A)
12.0814 12.1419 12.0814 2,975,772,705.70
TISCO INCOME PLUS FUND (CLASS R)
ทิสโก้ อินคัม พลัส (R)
12.0682 12.1286 12.0682 3,497,987,926.04
TCM FLEXIBLE PORTFOLIO FUND
ทีซีเอ็ม พลทรัพย์
33.8429 34.1814 33.8429 158,862,872.92
TISCO AGGRESSIVE GROWTH FUND
ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์
74.9602 75.7099 74.9602 162,118,464.68
TISCO FLEXIBLE FUND
ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์
38.4085 38.7927 38.4085 93,703,476.46
TISCO CHINA LINKED COMPLEX RETURN FUND 8 NOT FOR RETAIL INVESTORS
ทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
9.9914 - - 205,260,753.15
TISCO CHINA LINKED COMPLEX RETURN FUND 9
ทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 9
9.9088 - - 54,593,217.98
กองทุนรวมตราสารทุน
Equity Fund
TISCO STRATEGIC FUND
ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์
53.0524 53.5830 53.0524 1,066,954,723.47
TCM EQUITY FUND
ทีซีเอ็ม หุ้นทุน
2.6954 2.7225 2.6954 95,329,139.06
TISCO EQUITY DIVIDEND FUND
ทิสโก้หุ้นทุนปันผล
1.1657 1.1775 1.1657 103,930,464.03
TISCO EQUITY GROWTH FUND
ทิสโก้ ทวีทุน
46.7674 47.2352 46.7674 623,619,942.95
TISCO HIGH DIVIDEND EQUITY FUND
ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน
14.3969 14.5410 14.3969 1,000,078,228.17
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY FUND
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้
14.7115 14.8587 14.7115 2,301,303,681.80
TISCO ESG INVESTMENT FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน (A)
12.5135 12.6387 - 36,744,917.21
TISCO ESG INVESTMENT FUND (CLASS D)
ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน (D)
11.5219 11.6372 - 102,857,223.55
TISCO DIVIDEND SELECT EQUITY FUND
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้
9.2922 9.3852 9.2922 228,654,654.95
TISCO BIG EQUITY FUND
ทิสโก้ หุ้นบิ๊ก
10.4189 10.5232 10.4189 435,925,185.82
TISCO THAI WELL-BEING EQUITY FUND
ทิสโก้ หุ้นไทย WELL-BEING
9.6988 9.7959 9.6988 170,995,347.09
TISCO THAI EQUITY TRIGGER 5M FUND 1
ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#1
9.0245 9.1148 9.0245 412,683,203.86
TISCO THAI EQUITY TRIGGER 5M FUND 3
ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#3
9.3053 9.3985 9.3053 85,027,326.38
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
Long Term Equity Fund
TISCO DIVIDEND LONG TERM EQUITY FUND
ทิสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล
19.5776 19.5777 19.5776 486,622,561.41
TISCO LONG TERM EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้หุ้นระยะยาว (A)
36.4885 36.4886 36.4885 2,171,352,250.06
TISCO LONG TERM EQUITY FUND (CLASS B)
ทิสโก้หุ้นระยะยาว (B)
37.5572 37.5573 37.5572 72,021,021.16
TISCO MID/SMALL CAP LTF (CLASS A)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP หุ้นระยะยาว (A)
11.7149 11.7150 11.7149 277,899,384.87
TISCO MID/SMALL CAP LTF (CLASS B)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP หุ้นระยะยาว (B)
11.9137 11.9138 11.9137 12,285,060.80
TISCO DIVIDEND SELECT LTF (CLASS A)
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (A)
10.2564 10.2565 10.2564 103,237,099.36
TISCO DIVIDEND SELECT LTF (CLASS B)
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (B)
10.4373 10.4374 10.4373 6,743,697.58
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
Retirement Mutual Fund
TISCO SECURED FIXED INCOME RETIREMENT FUND
ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ
13.8284 13.8285 13.8284 294,070,592.55
TISCO FIXED INCOME RETIREMENT FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
14.9009 14.9010 14.9009 219,823,573.43
TISCO FIXED INCOME RETIREMENT FUND (CLASS B)
ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (B)
15.0705 15.0706 15.0705 8,618,821.75
TISCO FIXED INCOME RETIREMENT FUND (CLASS PVD)
ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
14.9013 14.9014 14.9013 56,257,274.65
TISCO INCOME PLUS RMF (CLASS A)
ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
10.4328 10.4329 10.4328 71,879,523.62
TISCO INCOME PLUS RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
10.4330 10.4331 10.4330 191,396,682.01
TISCO FLEXIBLE PORTFOLIO RMF (CLASS A)
ทิสโก้ พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
59.2924 59.2925 59.2924 1,134,323,509.62
TISCO FLEXIBLE PORTFOLIO RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
59.2925 59.2926 59.2925 211,628,670.49
TISCO EQUITY GROWTH RETIREMENT FUND (CLASS A)
ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
68.3380 68.3381 68.3380 534,168,267.33
TISCO EQUITY GROWTH RETIREMENT FUND (CLASS B)
ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (B)
70.3398 70.3399 70.3398 22,927,353.37
TISCO EQUITY GROWTH RETIREMENT FUND (CLASS PVD)
ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
68.3383 68.3384 68.3383 94,549,910.05
TISCO HIGH DIVIDEND EQUITY RMF
ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ
13.0040 13.0041 13.0040 230,837,181.83
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY RMF (CLASS A)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ(A)
11.5081 11.5082 11.5081 163,590,125.89
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY RMF (CLASS B)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ(B)
11.7379 11.7380 11.7379 5,629,122.58
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ(P)
11.5081 11.5082 11.5081 25,715,784.76
TISCO ASIA PACIFIC EX JAPAN RMF
ทิสโก้ เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ
10.8508 10.8509 10.8508 46,430,325.30
TISCO CHINA H-SHARES EQUITY RMF
ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
9.3100 9.3101 9.3100 108,528,082.49
TISCO CHINA INDIA RMF
ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ
6.5255 6.5256 6.5255 156,537,869.78
TISCO JAPAN EQUITY RMF
ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
13.8805 13.8806 13.8805 47,952,813.54
TISCO GOLD RETIREMENT FUND
ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
7.5945 7.5946 7.5945 73,261,546.86
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCO ASIA PACIFIC EX JAPAN FUND
ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน
14.9318 15.0812 14.9318 209,470,894.17
TISCO CHINA H-SHARES EQUITY FUND
ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อิควิตี้
9.1020 9.1931 9.1020 1,787,916,713.47
TISCO CHINA A-SHARES EQUITY FUND
ทิสโก้ ไชน่า A-SHARES อิควิตี้
9.8781 9.9770 9.8781 544,488,610.65
TISCO CHINA INDIA DIVIDEND FUND
ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย ดิวิเดนด์ ฟันด์
4.2991 4.3422 4.2991 160,516,753.85
TISCO JAPAN EQUITY FUND
ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้
16.1528 16.3144 16.1528 390,131,976.99
TISCO NORTH ASIA EQUITY FUND
ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อิควิตี้
12.8371 12.9656 12.8371 234,812,012.52
TISCO CHINA TRIGGER 8% FUND 19
ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #19
7.6846 7.7615 7.6846 230,941,450.40
TISCO CHINA TRIGGER 8% FUND 20
ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #20
7.6911 7.7681 7.6911 159,396,564.79
TISCO CHINA TRIGGER 8% FUND 21
ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #21
7.6964 7.7735 7.6964 110,470,367.23
TISCO CHINA EQUITY TRIGGER 5M FUND 2
ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2
8.3044 8.3875 8.3044 189,105,062.61
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - อื่นๆ
Foreign Investment Fund - Others
TISCO JAPAN REIT FUND
ทิสโก้ เจแปน รีท
12.8214 12.9497 12.8214 66,025,974.16
TISCO GOLD FUND
ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์
11.9858 12.0458 11.9858 196,496,330.16
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 04 ธันวาคม 2562
หน่วย : บาท
NAV DATE December 04, 2019
Unit : Baht
ชื่อกองทุน
Fund Name
มูลค่าหน่วยลงทุน
NAV/Unit
ราคาขาย
OFFER
ราคารับซื้อคืน
BID
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Net Asset Value
หมายเหตุ
REMARK
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
Retirement Mutual Fund
TISCO EUROPE EQUITY RMF
ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
11.5578 11.5579 11.5578 5,441,009.37
TISCO US EQUITY RMF
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
15.6372 15.6373 15.6372 41,525,033.35
TISCO GLOBAL HEALTHCARE RMF
ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
11.1453 11.1454 11.1453 33,130,536.67
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารหนี้
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TISCO US SHORT TERM FIXED INCOME FUND
ทิสโก้ ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้น
8.8381 8.8603 8.8381 100,457,575.58
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCO INDIA EQUITY FUND
ทิสโก้ อินเดีย อิควิตี้
11.6313 11.7477 11.6313 68,662,003.87
TISCO LATIN AMERICA FUND
ทิสโก้ ละติน อเมริกา
5.7684 5.8262 5.7684 25,723,549.66
TISCO EUROPE EQUITY FUND
ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้
12.4622 12.5869 12.4622 267,559,446.53
TISCO GERMAN EQUITY FUND
ทิสโก้ เยอรมัน อิควิตี้
12.6772 12.8041 12.6772 135,734,191.70
TISCO US EQUITY FUND
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์
28.4183 28.7026 28.4183 1,231,436,367.85
TISCO US EQUITY FUND-UNHEDGED
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์
13.9049 14.0441 13.9049 90,114,150.09
TISCO GLOBAL EMERGING MARKETS FUND
ทิสโก้ โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต
10.3383 10.4418 10.3383 330,174,847.54
TISCO GLOBAL CONSUMER FUND
ทิสโก้ โกลบอล คอนซูเมอร์
11.8036 11.9217 11.8036 79,637,863.55
TISCO US FINANCIAL FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ยูเอส ไฟแนนเชียล (A)
10.3113 10.4145 10.3113 486,790,385.09
TISCO CHINA TECHNOLOGY TRIGGER 5M FUND 1
ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี ทริกเกอร์ 5M#1
8.3874 8.4714 8.3874 220,819,870.84
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - อื่นๆ
Foreign Investment Fund - Others
TISCO US REIT FUND
ทิสโก้ ยูเอส รีท
15.3278 15.4812 15.3278 330,296,221.55
TISCO OIL FUND
ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์
3.5988 3.6349 3.5988 44,998,747.78
TISCO US OIL FUND
ทิสโก้ ยูเอส ออยล์
6.9509 7.0205 6.9509 76,574,379.59
TISCO OIL TRIGGER 8% FUND 6
ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6
6.6732 6.7400 6.6732 27,977,408.60
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 03 ธันวาคม 2562
หน่วย : บาท
NAV DATE December 03, 2019
Unit : Baht
ชื่อกองทุน
Fund Name
มูลค่าหน่วยลงทุน
NAV/Unit
ราคาขาย
OFFER
ราคารับซื้อคืน
BID
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Net Asset Value
หมายเหตุ
REMARK
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ผสม
Foreign Investment Fund - Mixed Fund
TISCO GLOBAL INCOME PLUS FUND (CLASS A)
ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส (A)
10.9207 11.0300 10.9207 1,514,203,820.58
TISCO GLOBAL INCOME PLUS FUND (CLASS R)
ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส (R)
10.9202 11.0295 10.9202 1,059,756,334.41
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCO CHINA STARS PLUS FUND
ทิสโก้ ไชน่า สตาร์ พลัส
10.0060 10.1062 10.0060 535,298,232.27
TISCO INDIA ACTIVE EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อิควิตี้ (A)
9.0448 9.1353 9.0448 264,862,114.87
TISCO JAPAN ACTIVE EQUITY FUND
ทิสโก้ เจแปน แอคทีฟ อิควิตี้
10.7780 10.8859 10.7780 185,263,293.08
TISCO GLOBAL STARS PLUS FUND
ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส
12.2870 12.4100 12.2870 536,386,650.99
TISCO GLOBAL STARS PLUS FUND - UNHEDGED
ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อันเฮดจ์
10.1591 10.2608 10.1591 84,339,442.88
TISCO GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND
ทิสโก้ หุ้นโลกยั่งยืน
10.7219 10.8292 10.7219 99,729,904.37
TISCO GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY FUND (CLASS R)
ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (R)
10.4808 10.5857 10.4808 91,856,729.17
TISCO SILVER AGE FUND
ทิสโก้ ซิลเวอร์ เอจ
11.3043 11.4174 11.3043 23,710,599.86
TISCO GLOBAL HEALTHCARE STARS PLUS FUND
ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ สตาร์ พลัส
10.3722 10.4760 10.3722 600,436,097.15
TISCO GLOBAL DIGITAL HEALTH EQUITY FUND
ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้
10.5206 10.6259 10.5206 333,460,722.11
TISCO GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อิควิตี้ (A)
11.5375 11.6530 11.5375 251,880,845.36
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - อื่นๆ
Foreign Investment Fund - Others
TISCO ASIAN REIT FUND
ทิสโก้ เอเชียน รีท
9.9658 10.0656 9.9658 710,853,177.04
TISCO GLOBAL REIT FUND
ทิสโก้ โกลบอล รีท
10.2831 10.3860 10.2831 751,280,614.21