มูลค่าหน่วยลงทุน

NAVs


Export TH
Export EN
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 21 มีนาคม 2562
หน่วย : บาท
NAV DATE March 21, 2019
Unit : Baht
ชื่อกองทุน
Fund Name
มูลค่าหน่วยลงทุน
NAV/Unit
ราคาขาย
OFFER
ราคารับซื้อคืน
BID
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Net Asset Value
หมายเหตุ
REMARK
กองทุนรวมตลาดเงิน
Money Market Fund
TISCO SHORT TERM GOVERNMENT BOND FUND
ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น
12.7721 12.7722 12.7721 2,604,256,056.24
กองทุนรวมตราสารหนี้
Fixed Income Fund
TISCO 1 YEAR BOND FUND
ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี
11.4532 11.4533 11.4532 1,779,503,145.96
TISCO FIXED INCOME SELECT FUND
ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค
10.4062 10.4063 10.4062 3,054,105,747.46
TISCO FIXED INCOME EXTRA SELECT FUND
ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตร้า ซีเล็ค
10.4203 10.4204 - 2,168,301,427.28
กองทุนรวมผสม
Mixed Fund
TISCO WEALTH CONSERVATIVE E20 FUND
ทิสโก้ เวลธ์ คอนเซอเวทีฟ E20
14.4158 14.4519 14.4158 456,866,061.52
TISCO WEALTH BALANCE FUND
ทิสโก้ เวลธ์ บาลานซ์
30.8763 31.0308 30.8763 65,611,258.14
TISCO WEALTH GROWTH E70 FUND
ทิสโก้ เวลธ์ โกรท E70
9.8525 9.9265 9.8525 109,680,414.01
TISCO CONSERVATIVE INCOME FUND
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม
9.9950 - - 221,084,150.71
TISCO SMART RETIREMENT INCOME FUND (CLASS A)
ทิสโก้ เกษียณสมาร์ท (A)
10.8076 10.8347 10.8076 57,306.28
TISCO SMART RETIREMENT INCOME FUND (CLASS R)
ทิสโก้ เกษียณสมาร์ท (R)
10.8033 10.8304 10.8033 36,667,599.76
TISCO INCOME PLUS FUND (CLASS A)
ทิสโก้ อินคัม พลัส (A)
11.5475 11.6053 11.5475 730,790,426.80
TISCO INCOME PLUS FUND (CLASS R)
ทิสโก้ อินคัม พลัส (R)
11.5429 11.6007 11.5429 2,950,272,637.39
TCM FLEXIBLE PORTFOLIO FUND
ทีซีเอ็ม พลทรัพย์
32.1029 32.4240 32.1029 157,676,405.95
TISCO AGGRESSIVE GROWTH FUND
ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์
71.3703 72.0841 71.3703 165,257,956.22
TISCO FLEXIBLE FUND
ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์
39.8634 40.2621 39.8634 105,234,073.13
TISCO CHINA LINKED COMPLEX RETURN FUND 5
ทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 5
10.9992 - - 235,937,129.71
TISCO CHINA LINKED COMPLEX RETURN FUND 6
ทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 6
10.7512 - - 198,721,164.27
TISCO CHINA LINKED COMPLEX RETURN FUND 7
ทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 7
10.4792 - - 95,437,544.55
TISCO JAPAN LINKED COMPLEX RETURN FUND 1
ทิสโก้ เจแปน ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 1
10.7469 - - 65,545,853.89
กองทุนรวมตราสารทุน
Equity Fund
TISCO STRATEGIC FUND
ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์
46.9398 47.4093 46.9398 894,376,814.07
TCM EQUITY FUND
ทีซีเอ็ม หุ้นทุน
2.7412 2.7687 2.7412 99,708,346.02
TISCO EQUITY DIVIDEND FUND
ทิสโก้หุ้นทุนปันผล
1.1854 1.1974 1.1854 109,751,642.89
TISCO EQUITY GROWTH FUND
ทิสโก้ ทวีทุน
48.9679 49.4577 48.9679 832,148,898.34
TISCO HIGH DIVIDEND EQUITY FUND
ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน
15.0860 15.2370 15.0860 799,312,610.13
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY FUND
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้
14.1450 14.2866 14.1450 2,647,197,161.00
TISCO ESG INVESTMENT FUND FOR SOCIETY (CLASS A)
ทิสโก้ ESG เพื่อสังคม (A)
13.0762 13.2071 - 46,416,420.23
TISCO ESG INVESTMENT FUND FOR SOCIETY (CLASS D)
ทิสโก้ ESG เพื่อสังคม (D)
12.0400 12.0401 - 132,506,760.50
TISCO DIVIDEND SELECT EQUITY FUND
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้
9.2751 9.3680 9.2751 256,336,507.94
TISCO BIG EQUITY FUND
ทิสโก้ หุ้นบิ๊ก
10.8818 10.9907 10.8818 491,628,279.27
TISCO THAI EQUITY TRIGGER 5M FUND 1
ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#1
9.5152 9.6105 9.5152 535,833,789.50
TISCO THAI EQUITY TRIGGER 5M FUND 3
ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#3
9.8290 9.9274 9.8290 214,729,715.24
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
Long Term Equity Fund
TISCO DIVIDEND LONG TERM EQUITY FUND
ทิสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล
20.4730 20.4731 20.4730 507,400,097.82
TISCO LONG TERM EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้หุ้นระยะยาว (A)
38.1859 38.1860 38.1859 2,298,161,838.41
TISCO LONG TERM EQUITY FUND (CLASS B)
ทิสโก้หุ้นระยะยาว (B)
39.1549 39.1550 39.1549 65,163,381.14
TISCO MID/SMALL CAP LTF (CLASS A)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP หุ้นระยะยาว (A)
11.2772 11.2773 11.2772 268,013,919.39
TISCO MID/SMALL CAP LTF (CLASS B)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP หุ้นระยะยาว (B)
11.4249 11.4250 11.4249 10,013,187.02
TISCO DIVIDEND SELECT LTF (CLASS A)
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (A)
10.5117 10.5118 10.5117 92,573,523.98
TISCO DIVIDEND SELECT LTF (CLASS B)
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (B)
10.6521 10.6522 10.6521 5,092,575.32
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
Retirement Mutual Fund
TISCO SECURED FIXED INCOME RETIREMENT FUND
ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ
13.6162 13.6163 13.6162 302,431,028.65
TISCO FIXED INCOME RETIREMENT FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
14.6595 14.6596 14.6595 224,987,264.33
TISCO FIXED INCOME RETIREMENT FUND (CLASS B)
ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (B)
14.8095 14.8096 14.8095 6,708,677.86
TISCO FIXED INCOME RETIREMENT FUND (CLASS PVD)
ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
14.6599 14.6600 14.6599 49,756,628.03
TISCO INCOME PLUS RMF (CLASS A)
ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
10.0115 10.0116 10.0115 25,682,516.22
TISCO INCOME PLUS RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
10.0117 10.0118 10.0117 63,086,625.48
TISCO FLEXIBLE PORTFOLIO RMF (CLASS A)
ทิสโก้ พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
62.6501 62.6502 62.6501 1,234,122,304.99
TISCO FLEXIBLE PORTFOLIO RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
62.6503 62.6504 62.6503 243,880,359.85
TISCO EQUITY GROWTH RETIREMENT FUND (CLASS A)
ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
71.4598 71.4599 71.4598 563,021,013.97
TISCO EQUITY GROWTH RETIREMENT FUND (CLASS B)
ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (B)
73.2732 73.2733 73.2732 18,421,605.50
TISCO EQUITY GROWTH RETIREMENT FUND (CLASS PVD)
ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
71.4600 71.4601 71.4600 86,681,828.69
TISCO HIGH DIVIDEND EQUITY RMF
ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ
13.6561 13.6562 13.6561 241,229,998.46
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY RMF (CLASS A)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ(A)
11.1458 11.1459 11.1458 163,004,027.80
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY RMF (CLASS B)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ(B)
11.3165 11.3166 11.3165 4,480,063.18
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ(P)
11.1458 11.1459 11.1458 25,859,783.37
TISCO ASIA PACIFIC EX JAPAN RMF
ทิสโก้ เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ
11.0751 11.0752 11.0751 49,767,591.52
TISCO CHINA H-SHARES EQUITY RMF
ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
10.2755 10.2756 10.2755 125,784,412.03
TISCO CHINA INDIA RMF
ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ
6.9483 6.9484 6.9483 175,822,107.08
TISCO JAPAN EQUITY RMF
ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
12.7272 - - 50,463,335.38
TISCO GOLD RETIREMENT FUND
ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
6.9801 6.9802 6.9801 71,722,591.94
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCO ASIA PACIFIC EX JAPAN FUND
ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน
15.1544 15.3060 15.1544 221,575,585.19
TISCO CHINA H-SHARES EQUITY FUND
ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อิควิตี้
9.9386 10.0381 9.9386 2,103,985,756.75
TISCO CHINA INDIA DIVIDEND FUND
ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย ดิวิเดนด์ ฟันด์
4.8070 4.8552 4.8070 187,532,016.87
TISCO JAPAN EQUITY FUND
ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้
14.8862 - - 944,162,044.66
TISCO NORTH ASIA EQUITY FUND
ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อิควิตี้
13.0069 13.1371 13.0069 302,904,159.14
TISCO CHINA TRIGGER 8% FUND 19
ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #19
8.4044 8.4885 8.4044 406,496,281.88
TISCO CHINA TRIGGER 8% FUND 20
ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #20
8.4302 8.5146 8.4302 277,672,725.82
TISCO CHINA TRIGGER 8% FUND 21
ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #21
8.4029 8.4870 8.4029 237,263,073.69
TISCO CHINA EQUITY TRIGGER 5M FUND 2
ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2
9.0563 9.1470 9.0563 308,572,184.91
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - อื่นๆ
Foreign Investment Fund - Others
TISCO JAPAN REIT FUND
ทิสโก้ เจแปน รีท
10.9971 - - 75,354,649.09
TISCO GOLD FUND
ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์
11.0173 11.0725 11.0173 172,245,419.31
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 20 มีนาคม 2562
หน่วย : บาท
NAV DATE March 20, 2019
Unit : Baht
ชื่อกองทุน
Fund Name
มูลค่าหน่วยลงทุน
NAV/Unit
ราคาขาย
OFFER
ราคารับซื้อคืน
BID
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Net Asset Value
หมายเหตุ
REMARK
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
Retirement Mutual Fund
TISCO EUROPE EQUITY RMF
ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
10.7063 10.7064 10.7063 4,536,446.45
TISCO US EQUITY RMF
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
14.3667 14.3668 14.3667 34,173,525.64
TISCO GLOBAL HEALTHCARE RMF
ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
10.4854 10.4855 10.4854 31,327,843.66
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารหนี้
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TISCO US SHORT TERM FIXED INCOME FUND
ทิสโก้ ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้น
9.1474 9.1704 9.1474 84,170,172.14
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCO INDIA EQUITY FUND
ทิสโก้ อินเดีย อิควิตี้
12.4737 12.5985 12.4737 126,012,276.64
TISCO JAPAN ACTIVE EQUITY FUND
ทิสโก้ เจแปน แอคทีฟ อิควิตี้
9.9622 10.0619 9.9622 243,903,134.38
TISCO LATIN AMERICA FUND
ทิสโก้ ละติน อเมริกา
6.3376 6.4011 6.3376 27,858,159.69
TISCO EUROPE EQUITY FUND
ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้
11.2629 11.3756 11.2629 505,804,845.56
TISCO GERMAN EQUITY FUND
ทิสโก้ เยอรมัน อิควิตี้
11.3345 11.4479 11.3345 202,342,749.72
TISCO US EQUITY FUND
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์
26.0179 26.2782 26.0179 1,676,063,037.25
TISCO US EQUITY FUND-UNHEDGED
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์
13.1124 13.2436 13.1124 183,306,046.99
TISCO GLOBAL EMERGING MARKETS FUND
ทิสโก้ โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต
10.5816 10.6875 10.5816 505,496,493.08
TISCO GLOBAL CONSUMER FUND
ทิสโก้ โกลบอล คอนซูเมอร์
11.0371 11.1476 11.0371 312,190,750.12
TISCO US FINANCIAL FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ยูเอส ไฟแนนเชียล (A)
9.1775 9.2694 9.1775 1,756,843,824.67
TISCO CHINA TECHNOLOGY TRIGGER 5M FUND 1
ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี ทริกเกอร์ 5M#1
8.2721 8.3549 8.2721 176,814,743.08
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - อื่นๆ
Foreign Investment Fund - Others
TISCO US REIT FUND
ทิสโก้ ยูเอส รีท
14.1623 14.3040 14.1623 114,665,413.83
TISCO OIL FUND
ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์
3.7700 3.8078 3.7700 60,910,691.52
TISCO US OIL FUND
ทิสโก้ ยูเอส ออยล์
7.2711 7.3439 7.2711 82,709,727.59
TISCO OIL TRIGGER 8% FUND 6
ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6
6.9585 7.0282 6.9585 37,804,799.32
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562
หน่วย : บาท
NAV DATE March 19, 2019
Unit : Baht
ชื่อกองทุน
Fund Name
มูลค่าหน่วยลงทุน
NAV/Unit
ราคาขาย
OFFER
ราคารับซื้อคืน
BID
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Net Asset Value
หมายเหตุ
REMARK
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ผสม
Foreign Investment Fund - Mixed Fund
TISCO GLOBAL INCOME PLUS FUND (CLASS A)
ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส (A)
10.3260 10.3777 10.3260 1,000,439,672.36
TISCO GLOBAL INCOME PLUS FUND (CLASS R)
ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส (R)
10.3256 10.3773 10.3256 1,038,210,265.45
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCO CHINA STARS PLUS FUND
ทิสโก้ ไชน่า สตาร์ พลัส
10.3399 10.4434 10.3399 764,113,596.73
TISCO INDIA ACTIVE EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อิควิตี้ (A)
9.4864 9.5814 9.4864 296,201,952.25
TISCO GLOBAL STARS PLUS FUND
ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส
11.8197 11.9380 11.8197 571,923,045.06
TISCO GLOBAL STARS PLUS FUND - UNHEDGED
ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อันเฮดจ์
10.0483 10.1489 10.0483 152,682,430.39
TISCO GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND
ทิสโก้ หุ้นโลกยั่งยืน
10.1602 10.2619 10.1602 329,694,286.49
TISCO GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY FUND (CLASS R)
ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (R)
10.1853 10.2873 10.1853 397,400,467.88
TISCO SILVER AGE FUND
ทิสโก้ ซิลเวอร์ เอจ
10.6709 10.7777 10.6709 64,911,493.99
TISCO GLOBAL HEALTHCARE STARS PLUS FUND
ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ สตาร์ พลัส
9.9257 10.0251 9.9257 968,182,211.13
TISCO GLOBAL DIGITAL HEALTH EQUITY FUND
ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้
10.1658 10.2676 10.1658 713,195,106.44
TISCO GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อิควิตี้ (A)
11.1311 11.2425 11.1311 410,807,332.85