มูลค่าหน่วยลงทุน

NAVs


Export TH
Export EN
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2562
หน่วย : บาท
NAV DATE October 16, 2019
Unit : Baht
ชื่อกองทุน
Fund Name
มูลค่าหน่วยลงทุน
NAV/Unit
ราคาขาย
OFFER
ราคารับซื้อคืน
BID
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Net Asset Value
หมายเหตุ
REMARK
กองทุนรวมตลาดเงิน
Money Market Fund
TISCO SHORT TERM GOVERNMENT BOND FUND
ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น
12.8623 12.8624 12.8623 2,631,076,426.21
กองทุนรวมตราสารหนี้
Fixed Income Fund
TISCO 1 YEAR BOND FUND
ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี
11.5891 11.5892 11.5891 164,214,403.12
TISCO FIXED INCOME SELECT FUND
ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค
10.5847 10.5848 10.5847 1,367,623,396.90
TISCO FIXED INCOME SELECT FUND FOR PVD
ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับ กสล.
10.0699 10.0700 10.0699 4,285,916,975.55
TISCO 1 YEAR BOND FUND FOR PVD
ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับ กสล.
10.0632 10.0633 10.0632 1,626,052,290.34
กองทุนรวมผสม
Mixed Fund
TISCO WEALTH CONSERVATIVE E20 FUND
ทิสโก้ เวลธ์ คอนเซอเวทีฟ E20
14.7075 14.7811 14.7075 254,643,177.74
TISCO WEALTH BALANCE FUND
ทิสโก้ เวลธ์ บาลานซ์
31.3517 31.5086 31.3517 60,531,643.76
TISCO WEALTH GROWTH E70 FUND
ทิสโก้ เวลธ์ โกรท E70
9.9273 10.0267 9.9273 32,834,203.97
TISCO CONSERVATIVE INCOME-EQUITY ZERO FUND
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม-อิควิตี้ ZERO
9.9840 10.0340 9.9840 1,175,933,513.11
TISCO CONSERVATIVE INCOME FUND
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม
10.4074 10.4595 10.4074 353,466,851.98
TISCO CONSERVATIVE INCOME PLUS FUND (CLASS A)
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส (A)
11.3855 11.4425 11.3855 7,952,945.13
TISCO CONSERVATIVE INCOME PLUS FUND (CLASS R)
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส (R)
11.3744 11.4314 11.3744 30,189,709.26
TISCO INCOME PLUS FUND (CLASS A)
ทิสโก้ อินคัม พลัส (A)
12.4064 12.4685 12.4064 1,900,243,428.09
TISCO INCOME PLUS FUND (CLASS R)
ทิสโก้ อินคัม พลัส (R)
12.3945 12.4566 12.3945 3,555,335,901.02
TCM FLEXIBLE PORTFOLIO FUND
ทีซีเอ็ม พลทรัพย์
34.7249 35.0723 34.7249 166,236,010.11
TISCO AGGRESSIVE GROWTH FUND
ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์
74.7050 75.4522 74.7050 154,524,886.78
TISCO FLEXIBLE FUND
ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์
40.2147 40.6169 40.2147 102,287,960.31
TISCO CHINA LINKED COMPLEX RETURN FUND 8 NOT FOR RETAIL INVESTORS
ทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
9.9844 - - 205,118,572.68
TISCO CHINA LINKED COMPLEX RETURN FUND 9
ทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 9
9.9069 - - 54,583,006.28
กองทุนรวมตราสารทุน
Equity Fund
TISCO STRATEGIC FUND
ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์
53.9694 54.5092 53.9694 722,134,533.32
TCM EQUITY FUND
ทีซีเอ็ม หุ้นทุน
2.8267 2.8551 2.8267 100,745,990.56
TISCO EQUITY DIVIDEND FUND
ทิสโก้หุ้นทุนปันผล
1.2228 1.2351 1.2228 109,827,029.74
TISCO EQUITY GROWTH FUND
ทิสโก้ ทวีทุน
49.0561 49.5468 49.0561 671,769,640.43
TISCO HIGH DIVIDEND EQUITY FUND
ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน
14.8403 14.9888 14.8403 1,080,722,661.05
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY FUND
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้
14.9310 15.0804 14.9310 2,413,355,971.16
TISCO ESG INVESTMENT FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน (A)
12.9154 13.0447 - 37,912,092.35
TISCO ESG INVESTMENT FUND (CLASS D)
ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน (D)
11.8919 12.0109 - 106,126,179.06
TISCO DIVIDEND SELECT EQUITY FUND
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้
9.6859 9.7829 9.6859 247,766,598.48
TISCO BIG EQUITY FUND
ทิสโก้ หุ้นบิ๊ก
11.0435 11.1540 11.0435 432,273,965.84
TISCO THAI WELL-BEING EQUITY FUND
ทิสโก้ หุ้นไทย WELL-BEING
10.0981 10.1992 10.0981 152,281,049.08
TISCO THAI EQUITY TRIGGER 5M FUND 1
ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#1
9.4809 9.5758 9.4809 468,264,920.76
TISCO THAI EQUITY TRIGGER 5M FUND 3
ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#3
9.7731 9.8709 9.7731 89,925,762.19
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
Long Term Equity Fund
TISCO DIVIDEND LONG TERM EQUITY FUND
ทิสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล
20.5210 20.5211 20.5210 498,045,569.99
TISCO LONG TERM EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้หุ้นระยะยาว (A)
38.2530 38.2531 38.2530 2,249,188,668.81
TISCO LONG TERM EQUITY FUND (CLASS B)
ทิสโก้หุ้นระยะยาว (B)
39.3440 39.3441 39.3440 74,331,105.84
TISCO MID/SMALL CAP LTF (CLASS A)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP หุ้นระยะยาว (A)
11.9085 11.9086 11.9085 281,036,546.91
TISCO MID/SMALL CAP LTF (CLASS B)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP หุ้นระยะยาว (B)
12.1016 12.1017 12.1016 12,398,321.98
TISCO DIVIDEND SELECT LTF (CLASS A)
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (A)
10.6735 10.6736 10.6735 100,311,216.52
TISCO DIVIDEND SELECT LTF (CLASS B)
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (B)
10.8537 10.8538 10.8537 6,785,034.75
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
Retirement Mutual Fund
TISCO SECURED FIXED INCOME RETIREMENT FUND
ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ
13.7862 13.7863 13.7862 287,535,851.27
TISCO FIXED INCOME RETIREMENT FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
14.8562 14.8563 14.8562 223,911,183.64
TISCO FIXED INCOME RETIREMENT FUND (CLASS B)
ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (B)
15.0219 15.0220 15.0219 8,242,062.34
TISCO FIXED INCOME RETIREMENT FUND (CLASS PVD)
ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
14.8566 14.8567 14.8566 60,232,399.44
TISCO INCOME PLUS RMF (CLASS A)
ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
10.7049 10.7050 10.7049 56,133,816.49
TISCO INCOME PLUS RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
10.7051 10.7052 10.7051 183,356,276.16
TISCO FLEXIBLE PORTFOLIO RMF (CLASS A)
ทิสโก้ พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
62.0187 62.0188 62.0187 1,186,943,480.65
TISCO FLEXIBLE PORTFOLIO RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
62.0189 62.0190 62.0189 221,359,758.27
TISCO EQUITY GROWTH RETIREMENT FUND (CLASS A)
ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
71.6195 71.6196 71.6195 551,798,240.75
TISCO EQUITY GROWTH RETIREMENT FUND (CLASS B)
ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (B)
73.6624 73.6625 73.6624 23,288,328.36
TISCO EQUITY GROWTH RETIREMENT FUND (CLASS PVD)
ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
71.6198 71.6199 71.6198 89,906,441.84
TISCO HIGH DIVIDEND EQUITY RMF
ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ
13.3945 13.3946 13.3945 233,986,210.03
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY RMF (CLASS A)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ(A)
11.7060 11.7061 11.7060 163,871,551.90
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY RMF (CLASS B)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ(B)
11.9292 11.9293 11.9292 5,752,728.79
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ(P)
11.7061 11.7062 11.7061 26,158,182.55
TISCO ASIA PACIFIC EX JAPAN RMF
ทิสโก้ เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ
10.5388 10.5389 10.5388 47,239,830.66
TISCO CHINA H-SHARES EQUITY RMF
ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
9.4576 9.4577 9.4576 115,512,842.13
TISCO CHINA INDIA RMF
ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ
6.3965 6.3966 6.3965 155,263,696.88
TISCO JAPAN EQUITY RMF
ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
13.3551 13.3552 13.3551 49,364,431.59
TISCO GOLD RETIREMENT FUND
ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
7.6811 7.6812 7.6811 75,478,636.52
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCO ASIA PACIFIC EX JAPAN FUND
ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน
14.4878 14.6328 14.4878 211,322,521.63
TISCO CHINA H-SHARES EQUITY FUND
ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อิควิตี้
9.2296 9.3220 9.2296 1,860,834,537.67
TISCO CHINA A-SHARES EQUITY FUND
ทิสโก้ ไชน่า A-SHARES อิควิตี้
9.8693 9.9681 9.8693 266,941,535.90
TISCO CHINA INDIA DIVIDEND FUND
ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย ดิวิเดนด์ ฟันด์
4.4545 4.4991 4.4545 166,388,801.52
TISCO JAPAN EQUITY FUND
ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้
15.5937 15.7497 15.5937 674,530,534.83
TISCO NORTH ASIA EQUITY FUND
ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อิควิตี้
12.6038 12.7299 12.6038 234,493,041.71
TISCO CHINA TRIGGER 8% FUND 19
ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #19
7.7877 7.8657 7.7877 343,805,944.27
TISCO CHINA TRIGGER 8% FUND 20
ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #20
7.7993 7.8774 7.7993 237,294,029.29
TISCO CHINA TRIGGER 8% FUND 21
ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #21
7.8030 7.8811 7.8030 207,780,265.84
TISCO CHINA EQUITY TRIGGER 5M FUND 2
ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2
8.4130 8.4972 8.4130 259,601,463.93
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - อื่นๆ
Foreign Investment Fund - Others
TISCO JAPAN REIT FUND
ทิสโก้ เจแปน รีท
13.1567 13.2884 13.1567 70,160,406.46
TISCO GOLD FUND
ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์
12.1314 12.1922 12.1314 210,764,383.80
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562
หน่วย : บาท
NAV DATE October 15, 2019
Unit : Baht
ชื่อกองทุน
Fund Name
มูลค่าหน่วยลงทุน
NAV/Unit
ราคาขาย
OFFER
ราคารับซื้อคืน
BID
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Net Asset Value
หมายเหตุ
REMARK
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
Retirement Mutual Fund
TISCO EUROPE EQUITY RMF
ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
11.2635 11.2636 11.2635 4,705,195.65
TISCO US EQUITY RMF
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
15.0646 15.0647 15.0646 38,757,308.16
TISCO GLOBAL HEALTHCARE RMF
ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
10.0789 10.0790 10.0789 30,101,193.55
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารหนี้
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TISCO US SHORT TERM FIXED INCOME FUND
ทิสโก้ ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้น
8.8466 8.8688 8.8466 102,167,877.29
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCO INDIA EQUITY FUND
ทิสโก้ อินเดีย อิควิตี้
11.1003 11.2114 11.1003 71,256,068.22
TISCO LATIN AMERICA FUND
ทิสโก้ ละติน อเมริกา
5.7243 5.7816 5.7243 25,115,782.43
TISCO EUROPE EQUITY FUND
ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้
12.2183 12.3406 12.2183 267,767,741.44
TISCO GERMAN EQUITY FUND
ทิสโก้ เยอรมัน อิควิตี้
12.1566 12.2783 12.1566 160,783,685.14
TISCO US EQUITY FUND
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์
27.3469 27.6205 27.3469 1,199,416,153.60
TISCO US EQUITY FUND-UNHEDGED
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์
13.3989 13.5330 13.3989 89,354,401.68
TISCO GLOBAL EMERGING MARKETS FUND
ทิสโก้ โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต
10.1284 10.2298 10.1284 316,617,805.43
TISCO GLOBAL CONSUMER FUND
ทิสโก้ โกลบอล คอนซูเมอร์
11.6482 11.7648 11.6482 92,276,626.86
TISCO US FINANCIAL FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ยูเอส ไฟแนนเชียล (A)
9.7574 9.8551 9.7574 987,488,003.59
TISCO CHINA TECHNOLOGY TRIGGER 5M FUND 1
ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี ทริกเกอร์ 5M#1
8.1145 8.1957 8.1145 242,159,098.40
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - อื่นๆ
Foreign Investment Fund - Others
TISCO US REIT FUND
ทิสโก้ ยูเอส รีท
15.4562 15.6109 15.4562 343,602,977.87
TISCO OIL FUND
ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์
3.2939 3.3269 3.2939 42,439,654.69
TISCO US OIL FUND
ทิสโก้ ยูเอส ออยล์
6.3400 6.4035 6.3400 71,319,886.21
TISCO OIL TRIGGER 8% FUND 6
ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6
6.0786 6.1395 6.0786 25,575,381.75
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2562
หน่วย : บาท
NAV DATE October 11, 2019
Unit : Baht
ชื่อกองทุน
Fund Name
มูลค่าหน่วยลงทุน
NAV/Unit
ราคาขาย
OFFER
ราคารับซื้อคืน
BID
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Net Asset Value
หมายเหตุ
REMARK
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ผสม
Foreign Investment Fund - Mixed Fund
TISCO GLOBAL INCOME PLUS FUND (CLASS A)
ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส (A)
10.9123 11.0215 10.9123 1,383,957,982.98
TISCO GLOBAL INCOME PLUS FUND (CLASS R)
ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส (R)
10.9119 11.0211 10.9119 886,805,758.75
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCO INDIA ACTIVE EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อิควิตี้ (A)
8.8420 8.9305 8.8420 262,878,548.91
TISCO JAPAN ACTIVE EQUITY FUND
ทิสโก้ เจแปน แอคทีฟ อิควิตี้
9.9646 10.0643 9.9646 189,256,518.73
TISCO GLOBAL STARS PLUS FUND
ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส
11.8997 12.0188 11.8997 530,190,597.02
TISCO GLOBAL STARS PLUS FUND - UNHEDGED
ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อันเฮดจ์
9.8741 9.9729 9.8741 81,986,552.32
TISCO GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND
ทิสโก้ หุ้นโลกยั่งยืน
10.2270 10.3294 10.2270 117,018,075.40
TISCO GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY FUND (CLASS R)
ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (R)
10.6865 10.7935 10.6865 99,107,861.36
TISCO SILVER AGE FUND
ทิสโก้ ซิลเวอร์ เอจ
10.8919 11.0009 10.8919 27,648,219.72
TISCO GLOBAL HEALTHCARE STARS PLUS FUND
ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ สตาร์ พลัส
9.2815 9.3744 9.2815 684,566,846.70
TISCO GLOBAL DIGITAL HEALTH EQUITY FUND
ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้
9.1416 9.2331 9.1416 612,016,686.74
TISCO GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อิควิตี้ (A)
11.1746 11.2864 11.1746 240,355,766.82
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - อื่นๆ
Foreign Investment Fund - Others
TISCO ASIAN REIT FUND
ทิสโก้ เอเชียน รีท
10.0319 10.1323 10.0319 832,321,292.09
TISCO GLOBAL REIT FUND
ทิสโก้ โกลบอล รีท
10.1618 10.2635 10.1618 576,934,464.89
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 09 ตุลาคม 2562
หน่วย : บาท
NAV DATE October 09, 2019
Unit : Baht
ชื่อกองทุน
Fund Name
มูลค่าหน่วยลงทุน
NAV/Unit
ราคาขาย
OFFER
ราคารับซื้อคืน
BID
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Net Asset Value
หมายเหตุ
REMARK
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCO CHINA STARS PLUS FUND
ทิสโก้ ไชน่า สตาร์ พลัส
9.5684 9.6642 9.5684 518,685,417.78