มูลค่าหน่วยลงทุน

NAVs


Export TH
Export EN
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562
หน่วย : บาท
NAV DATE August 23, 2019
Unit : Baht
ชื่อกองทุน
Fund Name
มูลค่าหน่วยลงทุน
NAV/Unit
ราคาขาย
OFFER
ราคารับซื้อคืน
BID
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Net Asset Value
หมายเหตุ
REMARK
กองทุนรวมตลาดเงิน
Money Market Fund
TISCO SHORT TERM GOVERNMENT BOND FUND
ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น
12.8426 12.8427 12.8426 2,583,010,744.59
กองทุนรวมตราสารหนี้
Fixed Income Fund
TISCO 1 YEAR BOND FUND
ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี
11.5594 11.5595 11.5594 181,317,656.32
TISCO FIXED INCOME SELECT FUND
ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค
10.5592 10.5593 10.5592 889,760,719.28
TISCO FIXED INCOME SELECT FUND FOR PVD
ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับ กสล.
10.0433 10.0434 10.0433 4,275,546,120.61
TISCO 1 YEAR BOND FUND FOR PVD
ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับ กสล.
10.0366 10.0367 10.0366 1,621,768,041.76
กองทุนรวมผสม
Mixed Fund
TISCO WEALTH CONSERVATIVE E20 FUND
ทิสโก้ เวลธ์ คอนเซอเวทีฟ E20
14.6472 14.7205 14.6472 289,290,718.55
TISCO WEALTH BALANCE FUND
ทิสโก้ เวลธ์ บาลานซ์
30.9792 31.1342 30.9792 59,701,411.25
TISCO WEALTH GROWTH E70 FUND
ทิสโก้ เวลธ์ โกรท E70
10.0358 10.1363 10.0358 38,218,979.68
TISCO CONSERVATIVE INCOME FUND
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม
10.3296 10.3813 10.3296 339,521,863.51
TISCO CONSERVATIVE INCOME PLUS FUND (CLASS A)
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส (A)
11.2347 11.2910 11.2347 3,462,572.56
TISCO CONSERVATIVE INCOME PLUS FUND (CLASS R)
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส (R)
11.2254 11.2816 11.2254 30,031,218.51
TISCO INCOME PLUS FUND (CLASS A)
ทิสโก้ อินคัม พลัส (A)
12.1766 12.2376 12.1766 1,663,215,668.12
TISCO INCOME PLUS FUND (CLASS R)
ทิสโก้ อินคัม พลัส (R)
12.1667 12.2276 12.1667 3,342,959,959.91
TCM FLEXIBLE PORTFOLIO FUND
ทีซีเอ็ม พลทรัพย์
33.1115 33.4427 33.1115 159,951,272.99
TISCO AGGRESSIVE GROWTH FUND
ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์
72.7681 73.4959 72.7681 158,587,246.07
TISCO FLEXIBLE FUND
ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์
39.5365 39.9320 39.5365 100,492,073.98
TISCO CHINA LINKED COMPLEX RETURN FUND 7
ทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 7
10.4705 - - 95,358,622.59
TISCO CHINA LINKED COMPLEX RETURN FUND 8 NOT FOR RETAIL INVESTORS
ทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
9.9073 - - 203,533,628.08
TISCO CHINA LINKED COMPLEX RETURN FUND 9
ทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 9
9.8443 - - 54,238,185.83
กองทุนรวมตราสารทุน
Equity Fund
TISCO STRATEGIC FUND
ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์
52.0524 52.5730 52.0524 1,110,826,258.96
TCM EQUITY FUND
ทีซีเอ็ม หุ้นทุน
2.7557 2.7834 2.7557 98,703,564.07
TISCO EQUITY DIVIDEND FUND
ทิสโก้หุ้นทุนปันผล
1.1920 1.2040 1.1920 107,703,253.53
TISCO EQUITY GROWTH FUND
ทิสโก้ ทวีทุน
47.9862 48.4662 47.9862 643,723,691.34
TISCO HIGH DIVIDEND EQUITY FUND
ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน
15.0024 15.1525 15.0024 1,027,722,935.17
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY FUND
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้
14.8406 14.9891 14.8406 2,500,554,511.94
TISCO ESG INVESTMENT FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน (A)
12.9961 13.1262 - 38,205,101.02
TISCO ESG INVESTMENT FUND (CLASS D)
ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน (D)
11.9663 11.9664 - 106,885,717.75
TISCO DIVIDEND SELECT EQUITY FUND
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้
9.7545 9.8521 9.7545 250,870,700.78
TISCO BIG EQUITY FUND
ทิสโก้ หุ้นบิ๊ก
10.8269 10.9353 10.8269 391,665,668.39
TISCO THAI WELL-BEING EQUITY FUND
ทิสโก้ หุ้นไทย WELL-BEING
10.4277 10.5321 10.4277 184,913,626.61
TISCO THAI EQUITY TRIGGER 5M FUND 1
ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#1
9.3369 9.4304 9.3369 484,811,101.69
TISCO THAI EQUITY TRIGGER 5M FUND 3
ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#3
9.6353 9.7318 9.6353 90,931,864.13
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
Long Term Equity Fund
TISCO DIVIDEND LONG TERM EQUITY FUND
ทิสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล
20.0600 20.0601 20.0600 484,972,017.28
TISCO LONG TERM EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้หุ้นระยะยาว (A)
37.3904 37.3905 37.3904 2,191,828,966.93
TISCO LONG TERM EQUITY FUND (CLASS B)
ทิสโก้หุ้นระยะยาว (B)
38.4264 38.4265 38.4264 69,371,175.40
TISCO MID/SMALL CAP LTF (CLASS A)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP หุ้นระยะยาว (A)
11.7055 11.7056 11.7055 275,530,293.89
TISCO MID/SMALL CAP LTF (CLASS B)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP หุ้นระยะยาว (B)
11.8858 11.8859 11.8858 11,601,115.13
TISCO DIVIDEND SELECT LTF (CLASS A)
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (A)
10.7533 10.7534 10.7533 98,899,214.05
TISCO DIVIDEND SELECT LTF (CLASS B)
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (B)
10.9262 10.9263 10.9262 6,308,792.89
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
Retirement Mutual Fund
TISCO SECURED FIXED INCOME RETIREMENT FUND
ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ
13.7549 13.7550 13.7549 289,554,169.39
TISCO FIXED INCOME RETIREMENT FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
14.8251 14.8252 14.8251 222,330,836.96
TISCO FIXED INCOME RETIREMENT FUND (CLASS B)
ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (B)
14.9869 14.9870 14.9869 7,787,350.59
TISCO FIXED INCOME RETIREMENT FUND (CLASS PVD)
ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
14.8254 14.8255 14.8254 58,169,802.70
TISCO INCOME PLUS RMF (CLASS A)
ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
10.5198 10.5199 10.5198 49,814,891.07
TISCO INCOME PLUS RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
10.5200 10.5201 10.5200 170,891,698.92
TISCO FLEXIBLE PORTFOLIO RMF (CLASS A)
ทิสโก้ พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
61.2532 61.2533 61.2532 1,178,514,395.95
TISCO FLEXIBLE PORTFOLIO RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
61.2534 61.2535 61.2534 226,240,468.33
TISCO EQUITY GROWTH RETIREMENT FUND (CLASS A)
ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
69.9895 69.9896 69.9895 540,591,004.75
TISCO EQUITY GROWTH RETIREMENT FUND (CLASS B)
ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (B)
71.9289 71.9290 71.9289 21,354,903.37
TISCO EQUITY GROWTH RETIREMENT FUND (CLASS PVD)
ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
69.9898 69.9899 69.9898 86,798,349.64
TISCO HIGH DIVIDEND EQUITY RMF
ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ
13.5412 13.5413 13.5412 238,149,863.54
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY RMF (CLASS A)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ(A)
11.5196 11.5197 11.5196 163,774,835.98
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY RMF (CLASS B)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ(B)
11.7280 11.7281 11.7280 5,282,079.67
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ(P)
11.5196 11.5197 11.5196 25,741,604.67
TISCO ASIA PACIFIC EX JAPAN RMF
ทิสโก้ เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ
10.2141 10.2142 10.2141 45,727,869.95
TISCO CHINA H-SHARES EQUITY RMF
ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
9.1832 9.1833 9.1832 112,300,634.55
TISCO CHINA INDIA RMF
ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ
6.1937 6.1938 6.1937 151,179,509.35
TISCO JAPAN EQUITY RMF
ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
12.3014 12.3015 12.3014 45,737,319.46
TISCO GOLD RETIREMENT FUND
ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
7.7882 7.7883 7.7882 77,439,504.88
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCO ASIA PACIFIC EX JAPAN FUND
ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน
14.0236 14.1639 14.0236 206,481,082.88
TISCO CHINA H-SHARES EQUITY FUND
ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อิควิตี้
8.9411 9.0306 8.9411 1,867,999,790.30
TISCO CHINA A-SHARES EQUITY FUND
ทิสโก้ ไชน่า A-SHARES อิควิตี้
9.6815 9.7784 9.6815 290,001,123.58
TISCO CHINA INDIA DIVIDEND FUND
ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย ดิวิเดนด์ ฟันด์
4.3084 4.3516 4.3084 162,439,631.10
TISCO JAPAN EQUITY FUND
ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้
14.3590 14.5027 14.3590 800,647,881.41
TISCO NORTH ASIA EQUITY FUND
ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อิควิตี้
11.8725 11.9913 11.8725 243,670,271.95
TISCO CHINA TRIGGER 8% FUND 19
ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #19
7.5512 7.6268 7.5512 344,469,322.10
TISCO CHINA TRIGGER 8% FUND 20
ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #20
7.5552 7.6309 7.5552 236,947,741.36
TISCO CHINA TRIGGER 8% FUND 21
ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #21
7.5550 7.6307 7.5550 208,464,288.95
TISCO CHINA EQUITY TRIGGER 5M FUND 2
ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2
8.1493 8.2309 8.1493 258,738,576.52
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - อื่นๆ
Foreign Investment Fund - Others
TISCO JAPAN REIT FUND
ทิสโก้ เจแปน รีท
12.1972 12.3193 12.1972 63,682,440.00
TISCO GOLD FUND
ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์
12.2992 12.3608 12.2992 201,172,581.61
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2562
หน่วย : บาท
NAV DATE August 22, 2019
Unit : Baht
ชื่อกองทุน
Fund Name
มูลค่าหน่วยลงทุน
NAV/Unit
ราคาขาย
OFFER
ราคารับซื้อคืน
BID
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Net Asset Value
หมายเหตุ
REMARK
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
Retirement Mutual Fund
TISCO EUROPE EQUITY RMF
ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
10.7302 10.7303 10.7302 4,487,361.24
TISCO US EQUITY RMF
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
14.7639 14.7640 14.7639 37,342,760.23
TISCO GLOBAL HEALTHCARE RMF
ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
10.1667 10.1668 10.1667 30,529,249.34
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารหนี้
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TISCO US SHORT TERM FIXED INCOME FUND
ทิสโก้ ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้น
8.9531 8.9756 8.9531 103,618,102.00
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCO INDIA EQUITY FUND
ทิสโก้ อินเดีย อิควิตี้
10.5960 10.7021 10.5960 69,757,319.89
TISCO LATIN AMERICA FUND
ทิสโก้ ละติน อเมริกา
5.4823 5.5372 5.4823 24,381,271.34
TISCO EUROPE EQUITY FUND
ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้
11.4936 11.6086 11.4936 266,039,368.90
TISCO GERMAN EQUITY FUND
ทิสโก้ เยอรมัน อิควิตี้
11.3803 11.4942 11.3803 160,072,583.64
TISCO US EQUITY FUND
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์
26.7661 27.0339 26.7661 1,346,148,782.17
TISCO US EQUITY FUND-UNHEDGED
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์
13.2659 13.3987 13.2659 89,932,377.97
TISCO GLOBAL EMERGING MARKETS FUND
ทิสโก้ โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต
9.7445 9.8420 9.7445 291,515,338.41
TISCO GLOBAL CONSUMER FUND
ทิสโก้ โกลบอล คอนซูเมอร์
11.6919 11.8089 11.6919 109,972,842.23
TISCO US FINANCIAL FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ยูเอส ไฟแนนเชียล (A)
9.3131 9.4063 9.3131 1,160,895,301.85
TISCO CHINA TECHNOLOGY TRIGGER 5M FUND 1
ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี ทริกเกอร์ 5M#1
7.6599 7.7366 7.6599 268,034,726.42
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - อื่นๆ
Foreign Investment Fund - Others
TISCO US REIT FUND
ทิสโก้ ยูเอส รีท
15.2321 15.3845 15.2321 350,463,805.62
TISCO OIL FUND
ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์
3.3687 3.4025 3.3687 44,963,032.50
TISCO US OIL FUND
ทิสโก้ ยูเอส ออยล์
6.6414 6.7079 6.6414 74,762,412.32
TISCO OIL TRIGGER 8% FUND 6
ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6
6.3600 6.4237 6.3600 29,029,596.21
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2562
หน่วย : บาท
NAV DATE August 21, 2019
Unit : Baht
ชื่อกองทุน
Fund Name
มูลค่าหน่วยลงทุน
NAV/Unit
ราคาขาย
OFFER
ราคารับซื้อคืน
BID
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Net Asset Value
หมายเหตุ
REMARK
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ผสม
Foreign Investment Fund - Mixed Fund
TISCO GLOBAL INCOME PLUS FUND (CLASS A)
ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส (A)
10.8066 10.9148 10.8066 1,367,782,828.47
TISCO GLOBAL INCOME PLUS FUND (CLASS R)
ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส (R)
10.8061 10.9143 10.8061 969,222,056.61
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCO CHINA STARS PLUS FUND
ทิสโก้ ไชน่า สตาร์ พลัส
9.6182 9.7145 9.6182 532,319,962.70
TISCO INDIA ACTIVE EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อิควิตี้ (A)
8.5437 8.6292 8.5437 256,698,258.99
TISCO JAPAN ACTIVE EQUITY FUND
ทิสโก้ เจแปน แอคทีฟ อิควิตี้
9.6212 9.7175 9.6212 194,346,876.84
TISCO GLOBAL STARS PLUS FUND
ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส
11.8479 11.9665 11.8479 567,580,671.49
TISCO GLOBAL STARS PLUS FUND - UNHEDGED
ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อันเฮดจ์
9.9449 10.0445 9.9449 83,872,421.62
TISCO GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND
ทิสโก้ หุ้นโลกยั่งยืน
10.0982 10.1993 10.0982 121,423,929.99
TISCO GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY FUND (CLASS R)
ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (R)
10.4488 10.5534 10.4488 108,412,608.26
TISCO SILVER AGE FUND
ทิสโก้ ซิลเวอร์ เอจ
10.7901 10.8981 10.7901 33,990,442.34
TISCO GLOBAL HEALTHCARE STARS PLUS FUND
ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ สตาร์ พลัส
9.6242 9.7205 9.6242 774,771,262.08
TISCO GLOBAL DIGITAL HEALTH EQUITY FUND
ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้
9.8874 9.9864 9.8874 550,972,207.19
TISCO GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อิควิตี้ (A)
11.1995 11.3116 11.1995 239,148,829.11
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - อื่นๆ
Foreign Investment Fund - Others
TISCO ASIAN REIT FUND
ทิสโก้ เอเชียน รีท
9.9083 10.0075 9.9083 853,848,966.71