การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

Funds' Voting Rights


แนวทางการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุน
Guidelines for Funds' Voting Rights (Thai Version)
รายงานการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุน
Funds' Voting Rights Report
ปี 2564
Year 2021
 
ปี 2563
Year 2020