การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

Funds' Voting Rights


แนวทางการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุน
Guidelines for Funds' Voting Rights (Thai Version)
รายงานการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุน
Funds' Voting Rights Report
ปี 2566
Year 2023
 
ปี 2565
Year 2022