นโยบายความเป็นส่วนตัว

1.

การเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด ("บริษัท") ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ได้ให้แก่บริษัท บริษัทจึงได้มีนโยบายที่จะรักษาความปลอดภัยและป้องกันการนำข้อมูลของลูกค้าไปใช้โดยไม่สุจริต โดยอยู่บนหลักการ ดังต่อไปนี้

  • บริษัทจะรวบรวมข้อมูลของลูกค้าเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่ท่านใช้ผ่านเว็บไซต์นี้ เพื่อให้ลูกค้า ได้รับการบริการที่ดีจากบริษัท
  • บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า หรือตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ หรือตามที่ได้แจ้งลูกค้าให้ทราบเป็นการล่วงหน้า
  • บริษัทอาจจะใช้ข้อมูลของลูกค้าด้วยความชอบธรรม เพื่อเหตุผลในการปรับปรุง พัฒนาบริการให้ดียิ่งขึ้น หรือเพื่อให้เข้าถึงความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด
  • ทุกบริษัทในกลุ่มทิสโก้ รวมถึงพนักงานของบริษัทและบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลของท่านนั้น ต้องมีการรับทราบถึงหน้าที่ที่ต้องรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า
2.

ระบบรักษาความปลอดภัย

บริษัทจะทำการรักษาความปลอดภัยเพื่อให้ได้มาตรฐานที่ดีและมีประสิทธิภาพ ในการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าโดยมิได้รับอนุญาต หากบริษัทจำต้อง จัดให้บุคคลภายนอกอื่นใดรับทราบข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า บริษัทจะจัดทำความตกลงในการรักษาความลับของข้อมูลลูกค้าตามมาตรฐานที่บริษัทได้ กำหนดไว้

3.

การดูแลความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐานสูงทั้งในด้านเทคโนโลยีและกระบวนการเพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูลที่เป็นความลับ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์ของบริษัทมีการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสูง ทั้งนี้ บริษัทมีการปรับปรุงและทดสอบระบบเทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาระบบการป้องกันข้อมูลของบริษัทที่เกี่ยวกับท่านและเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลของบริษัท นั้นน่าเชื่อถือ

4.

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว

ในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ในแต่ละครั้ง บริษัทอาจทำการเก็บสถิติไว้เพื่อทำการวิเคราะห์ถึงจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมและพฤติกรรมของลูกค้า เพื่อนำมาปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งสร้างความปลอดภัยต่อข้อมูลของลูกค้า โดยบางส่วนของข้อมูลดังกล่าวจะถูกรวบรวมมาจากการใช้คุกกี้ ซึ่งคุกกี้ คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กซึ่งระบบของบริษัทได้ติดตั้งไว้ที่ฮาร์ดไดร์ฟ

5.

การยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เอกสารฉบับนี้เป็นนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และความลับของลูกค้าฉบับล่าสุดของบริษัท ซึ่งจะแทนที่นโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและความลับของลูกค้าสำหรับเว็บไซต์ของบริษัทฉบับอื่น ๆ ที่ธนาคารจัดทำขึ้นจนถึงปัจจุบัน ในอนาคตบริษัทอาจเปลี่ยนแปลงข้อความในนโยบายดังกล่าวโดยจะเผยแพร่ให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์นี้ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า หากลูกค้ามีความประสงค์ที่จะเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวนี้ กรุณาส่งคำแนะนำมาได้ที่ทางอีเมล์ [email protected] บริษัทจะนำคำแนะนำของท่านตามที่เห็นสมควร มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนานโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทโดยทันที