ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
Money Market Fund
TISCOSTF 3,209,527,146.08 12.9409 - 12.9410 12.9409
Fixed Income Fund
TBOND1Y 175,465,041.41 11.7437 +0.0007 11.7438 11.7437
TBONDPVD 1,652,222,076.22 10.2231 +0.0011 10.2232 10.2231
TISCOFIX 1,173,543,245.91 10.7507 +0.0010 10.7508 10.7507
TFIXPVD 4,380,097,657.58 10.2563 +0.0006 10.2564 10.2563
Mixed Fund
TW-E20 154,227,908.52 14.5636 +0.0226 14.6365 14.5636
TW-BAL 55,111,768.25 29.4049 +0.1465 29.5520 29.4049
TW-E70 17,849,125.17 8.7817 +0.0671 8.8696 8.7817
TCIEZERO 742,990,024.07 9.5976 +0.0195 9.6457 9.5976
TCINC 201,956,532.92 10.1488 +0.0177 10.1996 10.1488
TCINCP-A 4,924,022.73 10.8949 +0.0286 10.9495 10.8949
TCINCP-R 32,256,986.20 10.8727 +0.0285 10.9272 10.8727
TINC-A 1,771,836,391.91 11.4585 +0.0510 11.5159 11.4585
TINC-R 2,086,981,113.65 11.4353 +0.0509 11.4926 11.4353
TISCOAGF 170,561,490.57 82.9927 +0.4280 83.8227 82.9927
TISCOFLEXP 185,164,462.86 41.6959 +0.3883 42.1130 41.6959
TISCOFLEX 78,770,587.43 36.0786 +0.3463 36.4395 36.0786
TTHREIT 414,322,041.41 8.4756 +0.0953 8.5393 8.4756
TCHLINK8 201,595,700.26 9.8130 +0.0005 - -
TCHLINK9 54,223,940.44 9.8417 +0.0008 - -
Equity Fund
TSF-A 1,334,942,647.44 61.3769 +1.1392 61.9908 61.3769
TISCOEQF 86,587,605.16 2.4973 +0.0145 2.5224 2.4973
TISCOEDF 95,491,030.56 1.1054 +0.0148 1.1166 1.1054
TISCOEGF 519,711,601.84 45.5227 +0.5165 45.9780 45.5227
TISCOHD 439,990,822.10 15.2060 +0.3268 15.3582 15.2060
TISCOMS-A 1,327,637,665.59 16.1614 -0.0561 16.3231 16.1614
TISESG-A 20,327,180.39 11.9055 +0.2339 12.0247 -
TISESG-D 73,603,867.33 10.6291 +0.2088 10.7355 -
TISCODS 268,519,903.58 9.8429 +0.2008 9.9414 9.8429
TISCOBIG 168,597,156.68 9.2719 +0.1069 9.3647 9.2719
TISCOWB 112,140,703.03 9.7634 -0.0182 9.8611 9.7634
TDLTF-N 1,067.51 19.0775 +0.2140 19.2684 19.0775
TISCOLTF-N 1,067.79 35.5800 +0.3992 35.9359 35.5800
TMSLTF-N 1,101.21 12.8097 -0.0053 12.9379 12.8097
TDSLTF-N 11,796.27 10.8198 +0.2013 10.9281 10.8198
TEQT5M1 188,800,898.96 8.7251 +0.1177 8.8125 8.7251
TEQT5M3 44,944,469.80 8.9532 +0.1197 9.0428 8.9532
Long Term Equity Fund
TDLTF-A 495,988,226.53 19.0653 +0.2136 - 19.0653
TISCOLTF-A 2,078,779,382.51 35.5258 +0.3980 - 35.5258
TISCOLTF-B 69,896,595.07 36.7567 +0.4123 - 36.7567
TMSLTF-A 319,391,078.25 12.7932 -0.0055 - 12.7932
TMSLTF-B 12,882,663.75 13.0894 -0.0053 - 13.0894
TDSLTF-A 150,102,716.54 10.8040 +0.2010 - 10.8040
TDSLTF-B 7,189,848.17 11.0517 +0.2057 - 11.0517
Super Savings Fund
TINC-SSF 1,710,638.07 11.4482 +0.0509 11.4483 -
TEG-SSF 10,367,224.53 11.8740 +0.1330 11.8741 -
TSF-SSF 1,505,517.36 61.3921 +1.1395 61.3922 -
TISCOMS-SSF 8,158.90 16.1617 -0.0560 16.1618 -
TISCOCHA-SSF 253,020.56 12.7771 -0.1551 12.7772 -
TEG-SSFX 93,529,848.13 11.8739 +0.1329 - -
Retirement Mutual Fund
TSFIRMF 295,564,854.69 14.0051 +0.0005 14.0052 14.0051
TFIRMF-A 230,826,831.85 15.0823 +0.0008 15.0824 15.0823
TFIRMF-B 12,314,060.57 15.2778 +0.0009 15.2779 15.2778
TFIRMF-P 265,490,646.44 15.0828 +0.0008 15.0829 15.0828
TINRMF-A 104,750,637.65 9.9319 +0.0407 9.9320 9.9319
TINRMF-P 274,937,316.74 9.9321 +0.0407 9.9322 9.9321
TFPRMF-A 1,047,201,214.03 56.0161 +0.4278 56.0162 56.0161
TFPRMF-P 197,627,434.23 56.0162 +0.4278 56.0163 56.0162
TEGRMF-A 521,006,665.67 66.4611 +0.7451 66.4612 66.4611
TEGRMF-B 31,850,781.48 68.7639 +0.7718 68.7640 68.7639
TEGRMF-P 107,742,649.44 66.4613 +0.7450 66.4614 66.4613
THDRMF 250,305,089.65 13.5833 +0.2874 13.5834 13.5833
TMSRMF-A 169,407,518.27 12.5789 -0.0059 12.5790 12.5789
TMSRMF-B 8,018,398.18 12.9103 -0.0059 12.9104 12.9103
TMSRMF-P 26,319,113.93 12.5789 -0.0060 12.5790 12.5789
TAPRMF 51,255,468.87 12.6283 -0.0812 12.6284 12.6283
TCHRMF 115,091,323.38 9.4260 -0.0464 9.4261 9.4260
TCIRMF 155,789,758.10 7.0381 -0.0740 7.0382 7.0381
TJPRMF 52,888,707.98 15.5985 +0.0605 15.5986 15.5985
TGOLDRMF 84,474,670.83 8.9806 -0.0923 8.9807 8.9806
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOAP 215,060,894.41 17.3443 -0.1128 17.5178 17.3443
TISCOCH 976,300,860.03 9.1635 -0.0455 9.2552 9.1635
TISCOCHA-A 954,389,345.87 12.7770 -0.1551 12.9049 12.7770
TISCOCID 129,398,776.34 4.6498 -0.0481 4.6964 4.6498
TISCOJP 276,845,721.43 18.0473 +0.0705 18.2279 18.0473
TISCONA 112,662,244.71 15.6010 -0.0700 15.7571 15.6010
TISCOC19 153,853,088.40 7.7334 -0.0381 7.8108 7.7334
TISCOC20 113,113,847.10 7.6926 -0.0378 7.7696 7.6926
TISCOC21 74,264,625.66 7.7048 -0.0381 7.7819 7.7048
TCHT5M2 128,745,898.29 8.4417 -0.0415 8.5262 8.4417
Foreign Investment Fund - Others
TJREIT 51,998,177.86 9.8650 -0.0219 9.9638 9.8650
TGOLD 284,995,125.08 14.2804 -0.1282 14.3519 14.2804
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
Super Savings Fund
TCHTECH-SSF 776,045.13 13.2025 +0.1270 13.2026 -
Retirement Mutual Fund
TEURMF 5,906,132.04 11.4612 +0.1179 11.4613 11.4612
TUSRMF 55,910,201.30 17.8785 +0.2764 17.8786 17.8785
TGHRMF-A 53,281,035.57 11.9931 +0.0394 11.9932 11.9931
TTECHRMF-A 46,316,934.08 10.1745 +0.1232 10.1746 10.1745
TTECHRMF-P 26,391,191.99 10.1746 +0.1233 10.1747 10.1746
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TUSFIX 65,483,464.64 8.8700 +0.0172 8.8923 8.8700
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOIN 22,608,121.40 12.3663 +0.2242 12.4901 12.3663
TISCOLAF 22,603,804.64 4.7768 +0.1662 4.8247 4.7768
TISCOEU 276,275,723.95 11.9769 +0.1543 12.0968 11.9769
TISCOGY 69,731,707.89 12.4774 +0.1439 12.6023 12.4774
TISCOUS 904,801,061.53 32.6022 +0.5025 32.9283 32.6022
TUSEQ-UH 245,863,890.50 16.2468 +0.2863 16.4094 16.2468
TISCOGEM 238,331,735.80 11.6865 +0.1532 11.8035 11.6865
TNEXTGEN 5,285,382,095.96 10.9023 +0.0233 11.0114 10.8859
TISCOGC 52,293,476.22 12.2277 +0.0510 12.3501 12.2277
TCLOUD 1,924,999,941.43 11.2806 +0.0207 11.3935 11.2637
TCHTECH-A 990,106,641.47 13.2023 +0.1270 13.3344 13.2023
TUSFIN-A 411,718,849.12 9.5577 +0.3199 9.6534 9.5577
Foreign Investment Fund - Others
TUSREIT 310,379,980.59 14.0862 +0.0736 14.2272 14.0862
TISCOOIL 29,359,396.64 2.6910 +0.1149 2.7180 2.6910
TUSOIL 73,765,742.68 2.2344 +0.0908 2.2568 2.2344
TOIL6 7,386,135.73 2.0438 +0.0815 2.0643 2.0438
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563
Foreign Investment Fund - Mixed Fund
TGINC-A 1,349,468,096.39 11.6324 +0.0101 11.7488 11.6324
TGINC-R 1,553,129,403.92 11.6319 +0.0101 11.7483 11.6319
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TCHSTARP 454,413,485.82 12.9386 +0.0872 13.0681 12.9386
TISCOINA-A 120,399,943.94 9.3194 +0.0781 9.4127 9.3194
TISCOJPA 72,411,718.21 12.3026 -0.0019 - -
TSTARP 990,184,004.28 15.3867 +0.0511 15.5407 15.3867
TSTAR-UH 101,346,655.99 12.9444 +0.0399 13.0739 12.9444
TGESG 120,941,871.22 11.6605 -0.0100 11.7772 11.6605
TISCOGIF-R 78,257,487.50 10.1979 -0.0292 10.3000 10.1979
TGHSTARP 344,257,979.84 12.0379 +0.0016 12.1584 12.0379
TGHDIGI 1,825,064,579.06 16.9552 +0.1051 17.1249 16.9552
TBIOTECH 454,363,631.65 16.4440 -0.0245 16.6085 16.4440
TISTECH-A 726,796,407.13 17.8401 +0.1042 18.0186 17.8401
Foreign Investment Fund - Others
TAREIT 250,644,112.70 9.1443 -0.0039 - -
TGREIT 529,965,628.88 9.3263 +0.0294 9.4197 9.3263
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า