ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 09 ธันวาคม 2565
Money Market Fund
TISCOSTF 3,462,975,779.32 13.0395 -0.0003 13.0396 13.0395
Fixed Income Fund
TBOND1Y 72,404,465.64 11.8273 +0.0009 11.8274 11.8273
TBONDPVD 1,667,586,136.51 10.2943 +0.0018 10.2944 10.2943
TFIXPVD 4,461,779,494.23 10.3039 +0.0039 10.3040 10.3039
TISCOFIX-A 960,092,737.84 10.7926 +0.0036 10.7927 10.7926
Mixed Fund
TW-E20 181,670,405.90 15.0684 +0.0070 15.1438 15.0684
TW-BAL 57,661,353.38 32.7656 +0.0334 32.9295 32.7656
TCIEZERO 290,097,502.49 9.7403 -0.0003 9.7891 9.7403
TCINC 164,932,693.96 10.3146 +0.0040 10.3663 10.3146
TCINCP-A 2,732,238.04 11.1199 +0.0061 11.1756 11.1199
TCINCP-R 35,887,109.17 11.0751 +0.0060 11.1306 11.0751
TINC-A 1,024,468,824.88 11.8586 +0.0045 11.9180 11.8586
TINC-R 1,057,464,056.67 11.8114 +0.0045 11.8706 11.8114
TISCOAGF 188,698,915.60 105.6445 +0.1975 106.7010 105.6445
TISCOFLEXP 313,543,188.56 61.3005 +0.1671 61.9136 61.3005
TISCOFLEX 89,360,134.95 41.2898 +0.0748 41.7028 41.2898
TTHREIT 336,430,833.04 7.7551 -0.0042 7.8134 7.7551
Equity Fund
TSF-A 3,432,050,576.55 83.1852 +0.2623 84.0587 83.1852
TSF-MF 365,048,829.02 84.2858 +0.2678 84.2859 84.2858
TISCOEQF 80,586,122.52 2.4248 +0.0059 2.4491 2.4248
TISCOEDF 93,054,897.63 1.2803 +0.0030 1.2932 1.2803
TISCOEGF 540,821,216.00 55.8461 +0.1535 56.4047 55.8461
TISCOHD-A 172,437,832.89 19.3232 +0.0828 19.5165 19.3232
TISCOMS-A 578,750,396.51 20.5004 -0.0895 20.7055 20.5004
TISESG-A 16,000,875.22 14.1258 +0.0588 14.2672 -
TISESG-D 55,864,446.96 11.2621 +0.0469 11.3748 -
TISCODS 71,125,834.89 9.3977 +0.0474 9.4918 9.3977
TISCOBIG 131,233,362.28 10.1442 +0.0249 10.2457 10.1442
TISCOWB-A 40,726,475.29 11.6604 -0.0276 11.7771 11.6604
TDLTF-N 91,114.16 21.7479 +0.0597 21.9655 21.7479
TISCOLTF-N 295,981,375.35 43.5825 +0.1201 44.0184 43.5825
TMSLTF-N 329,667.74 16.2600 -0.0588 16.4227 16.2600
TDSLTF-N 338,180.28 12.4732 +0.0661 12.5980 12.4732
TEQT5M7 2,233.32 0.0000 -10.5037 - -
TEQT5M8 88,033,478.35 10.2077 +0.0264 - -
Long Term Equity Fund
TDLTF-A 494,515,261.81 21.9317 +0.0602 - 21.9317
TISCOLTF-A 2,252,254,153.72 43.5140 +0.1198 - 43.5140
TISCOLTF-B 73,693,447.44 45.5153 +0.1260 - 45.5153
TMSLTF-A 391,239,916.81 16.2381 -0.0587 - 16.2381
TMSLTF-B 15,640,722.88 16.8327 -0.0606 - 16.8327
TDSLTF-A 167,708,227.23 11.8384 +0.0628 - 11.8384
TDSLTF-B 6,980,537.84 12.2274 +0.0651 - 12.2274
Super Savings Fund
TISCOFIX-SSF 5,810,436.66 10.7931 +0.0037 10.7932 10.7931
TINC-SSF 18,280,799.63 11.8481 +0.0045 11.8482 11.8481
TEG-SSF 58,997,146.30 14.5109 +0.0398 14.5110 14.5109
TSF-SSF 117,526,459.14 83.2068 +0.2624 83.2069 83.2068
TISCOMS-SSF 30,866,938.72 20.5016 -0.0895 20.5017 20.5016
TISCOWB-SSF 6,605,912.17 11.6609 -0.0276 11.6610 11.6609
TISCOHD-SSF 2,586,514.18 19.3236 +0.0827 19.3237 19.3236
TISCOCHA-SSF 40,194,084.32 9.8615 +0.1416 9.8616 9.8615
TEG-SSFX 114,381,000.51 14.5107 +0.0398 - 14.5107
Retirement Mutual Fund
TSFIRMF 326,131,181.06 14.0688 +0.0047 14.0689 14.0688
TFIRMF-A 239,949,200.22 15.0774 +0.0050 15.0775 15.0774
TFIRMF-B 17,934,377.07 15.3000 +0.0051 15.3001 15.3000
TFIRMF-P 517,710,899.01 15.0782 +0.0050 15.0783 15.0782
TINRMF-A 107,200,078.90 10.3153 +0.0024 10.3154 10.3153
TINRMF-P 345,210,670.86 10.3155 +0.0025 10.3156 10.3155
TFPRMF-A 1,120,260,623.21 65.2665 +0.1435 65.2666 65.2665
TFPRMF-P 191,558,270.68 65.2666 +0.1434 65.2667 65.2666
TSFRMF-A 134,642,551.70 9.7966 +0.0301 9.7967 9.7966
TSFRMF-P 58,159,002.39 9.7967 +0.0301 9.7968 9.7967
TEGRMF-A 595,314,920.56 81.4175 +0.2237 81.4176 81.4175
TEGRMF-B 63,157,089.48 85.1623 +0.2352 85.1624 85.1623
TEGRMF-P 152,831,226.75 81.4178 +0.2237 81.4179 81.4178
THDRMF 319,791,801.19 17.0277 +0.0724 17.0278 17.0277
TMSRMF-A 236,954,084.87 16.0746 -0.0574 16.0747 16.0746
TMSRMF-B 16,262,003.00 16.7154 -0.0594 16.7155 16.7154
TMSRMF-P 41,992,322.67 16.0746 -0.0574 16.0747 16.0746
TAPRMF 45,505,367.26 10.3182 +0.1432 10.3183 10.3182
TCHRMF 87,539,978.54 6.1805 +0.1478 6.1806 6.1805
TCHARMF-A 81,284,974.86 7.4446 +0.1095 7.4447 7.4446
TCHARMF-P 36,207,300.87 7.4451 +0.1095 7.4452 7.4451
TCIRMF 133,837,257.51 6.3019 +0.0556 6.3020 6.3019
TJPRMF 52,678,707.28 16.2737 +0.1969 16.2738 16.2737
TGOLDRMF 73,137,528.50 8.5906 +0.0561 8.5907 8.5906
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOAP 232,149,566.96 14.0687 +0.1944 14.2095 14.0687
TISCOCH 790,356,451.55 5.9450 +0.1469 6.0046 5.9450
TISCOCHA-A 696,127,863.95 9.8612 +0.1415 9.9599 9.8612
TCHSTRATEGY 47,568,356.43 8.9015 +0.1281 8.9906 8.8881
TISCOCID 98,529,791.65 3.8496 +0.0339 3.8882 3.8496
TISCOJP 492,115,762.75 18.6278 +0.2169 18.8142 18.6278
TISCONA 76,854,170.51 11.8879 +0.1541 12.0069 11.8879
TISCOC19 88,593,282.95 5.0630 +0.1211 5.1137 5.0630
TISCOC20 69,301,125.53 5.0139 +0.1206 5.0641 5.0139
TISCOC21 43,999,491.76 5.0313 +0.1216 5.0817 5.0313
TCHT5M2 75,091,391.44 5.4932 +0.1360 5.5482 5.4932
TCHT5M4 187,733,929.85 6.8113 +0.1682 6.8795 6.8113
Foreign Investment Fund - Others
TJREIT 48,351,869.87 11.7174 -0.0095 11.8347 11.7174
TGOLD 214,624,669.53 13.6204 +0.0893 13.6886 13.6204
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 08 ธันวาคม 2565
Super Savings Fund
TISCOUS-SSF 5,221,179.70 35.4418 +0.2314 35.4419 35.4418
TISCOEU-SSF 3,036,953.80 13.9109 -0.0148 13.9110 13.9109
TNEXTGEN-SSF 4,485,651.46 3.7267 +0.0950 3.7268 3.7267
TCHTECH-SSF 41,826,684.91 7.1676 +0.2506 7.1677 7.1676
TUSTECH-SSF 826,865.42 10.1098 +0.1454 10.1099 10.1098
Retirement Mutual Fund
TEURMF-A 11,662,616.03 13.2902 -0.0299 13.2903 13.2902
TEURMF-P 920,667.46 13.2904 -0.0298 13.2905 13.2904
TUSRMF-A 84,309,887.86 19.3344 +0.1216 19.3345 19.3344
TUSRMF-P 24,933,761.83 19.3342 +0.1216 19.3343 19.3342
TNEXTGENRMF-A 9,570,737.72 3.8363 +0.0958 3.8364 3.8363
TNEXTGENRMF-P 2,379,454.15 3.8362 +0.0957 3.8363 3.8362
TGHRMF-A 98,669,963.14 14.3473 +0.0775 14.3474 14.3473
TGHRMF-P 70,789,141.57 14.2335 +0.0769 14.2336 14.2335
TTECHRMF-A 83,296,253.34 8.8047 +0.1281 8.8048 8.8047
TTECHRMF-P 47,715,133.13 8.8032 +0.1280 8.8033 8.8032
TCHTECHRMF-A 97,932,778.21 5.4250 +0.1872 5.4251 5.4250
TCHTECHRMF-P 34,023,309.90 5.3928 +0.1862 5.3929 5.3928
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TUSFIX 130,740,611.31 10.1479 -0.0917 10.1734 10.1479
TUSTREASURY 17,414,032.51 9.8240 -0.1191 9.8732 9.8240
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOIN 19,888,646.17 16.7300 -0.1152 16.8974 16.7300
TISCOLAF 17,573,222.62 4.8397 -0.0402 4.8882 4.8397
TISCOEU-A 673,721,097.58 13.9105 -0.0148 14.0497 13.9105
TISCOGY 38,091,394.47 13.0279 -0.0209 13.1583 13.0279
TISCOUS-A 1,079,238,626.86 35.4269 +0.2313 35.7813 35.4269
TUSEQ-UH 359,723,352.86 20.1519 -0.0392 20.3535 20.1519
TISCOGEM 82,730,801.57 9.7516 +0.0917 9.8492 9.7516
TNEXTGEN-A 942,018,215.25 3.7187 +0.0948 3.7560 3.7131
TNEWENGY 438,904,516.04 4.2817 +0.0369 4.3246 4.2753
TRAREEARTH 53,847,519.22 8.3639 -0.0772 8.4476 8.3514
TGENOME 2,118,161,714.59 2.8346 +0.0569 2.8630 2.8303
TISCOGC 35,785,057.20 13.3166 +0.0282 13.4499 13.3166
TCHCON 2,249,884,812.53 4.7961 +0.1726 4.8442 4.7889
TCLOUD 480,647,662.95 7.2280 +0.1137 7.3004 7.2172
TCHTECH-A 1,828,215,717.81 7.1780 +0.2510 7.2499 7.1780
TUSTECH-A 63,282,880.16 10.1111 +0.1454 10.2123 10.0959
TUSFIN-A 355,270,961.03 11.4467 +0.0047 11.5613 11.4467
TNDQT5M1 46,501,296.32 10.1221 +0.0968 - -
Foreign Investment Fund - Others
TUSREIT 228,400,339.36 14.6076 +0.0825 14.7538 14.6076
TISCOOIL 21,239,828.60 4.7748 -0.0631 4.8226 4.7748
TUSOIL 55,335,597.09 4.4277 -0.0620 4.4721 4.4277
TOIL6 8,389,276.42 4.0867 -0.0568 4.1277 4.0867
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 07 ธันวาคม 2565
Foreign Investment Fund - Mixed Fund
TGINC-A 1,017,617,771.69 11.0255 +0.0180 11.1359 11.0255
TGINC-R 1,465,085,492.14 11.0245 +0.0180 11.1348 11.0245
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TCHSTARP 487,604,751.16 7.1341 -0.2021 7.2055 7.1341
TISCOINA-A 42,494,460.17 13.4685 +0.0055 13.6033 13.4685
TISCOJPA 33,432,651.48 11.1686 -0.0445 11.2804 11.1686
TUSMS 86,058,150.93 6.0893 -0.0261 6.1503 6.0802
TSTARP 1,918,430,816.48 13.6367 -0.0452 13.7732 13.6367
TSTAR-UH 141,418,689.48 13.3044 -0.0463 13.4375 13.3044
TGESG 164,311,896.58 11.6645 -0.0789 11.7812 11.6645
TGHIDIV 406,251,895.02 10.5001 -0.0632 10.6052 10.4843
TISCOGIF-R 65,044,448.18 10.9293 -0.0383 11.0387 10.9293
TFINTECH 219,204,443.23 5.1164 -0.0906 5.1677 5.1087
TBRAND 505,808,500.66 8.7892 -0.0689 8.9211 8.7892
TGHSTARP 432,625,305.37 12.2085 +0.0307 12.3307 12.2085
TGHDIGI 1,589,616,145.92 10.0907 -0.0617 10.1917 10.0907
TBIOTECH 646,394,637.99 16.9568 +0.0689 17.1265 16.9568
TISTECH-A 411,780,762.86 11.2146 -0.0489 11.3268 11.2146
TCYBER 142,580,326.88 6.6061 -0.0714 6.6723 6.5962
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 06 ธันวาคม 2565
Retirement Mutual Fund
TVIETNAMRMF-A 6,496,992.77 9.9876 +0.0283 9.9877 9.9876
TVIETNAMRMF-P 0.00 9.9876 +0.0283 9.9877 9.9876
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TVIETNAM 130,480,827.95 7.9736 +0.0523 8.0534 7.9616
Foreign Investment Fund - Others
TAREIT 59,447,931.06 9.4160 +0.1099 9.5103 9.4160
TGREIT 66,443,140.44 8.0051 -0.1466 8.0853 8.0051
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า