ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
Money Market Fund
TISCOSTF 3,306,776,830.54 13.0187 +0.0001 13.0188 13.0187
Fixed Income Fund
TBOND1Y 71,550,313.86 11.7908 +0.0001 11.7909 11.7908
TBONDPVD 1,661,695,144.36 10.2592 -0.0013 10.2593 10.2592
TFIXPVD 4,416,480,806.07 10.2064 +0.0070 10.2065 10.2064
TISCOFIX-A 1,099,101,577.11 10.6874 +0.0075 10.6875 10.6874
Mixed Fund
TW-E20 136,298,657.41 14.8636 +0.0087 14.9380 14.8636
TW-BAL 56,159,631.87 31.9322 -0.0221 32.0920 31.9322
TCIEZERO 290,592,096.86 9.6983 -0.0028 9.7469 9.6983
TCINC 163,102,458.86 10.2021 +0.0058 10.2532 10.2021
TCINCP-A 2,769,107.32 10.9533 +0.0045 11.0082 10.9533
TCINCP-R 35,807,163.47 10.9112 +0.0045 10.9659 10.9112
TINC-A 1,023,724,714.73 11.7219 -0.0056 11.7806 11.7219
TINC-R 1,055,457,191.53 11.6774 -0.0056 11.7359 11.6774
TISCOAGF 182,502,281.44 102.5862 -0.0630 103.6122 102.5862
TISCOFLEXP 294,411,162.72 57.8179 +0.0274 58.3962 57.8179
TISCOFLEX 86,700,528.38 40.0929 -0.0697 40.4939 40.0929
TTHREIT 340,006,533.79 7.8523 -0.0094 7.9113 7.8523
Equity Fund
TSF-A 3,169,486,852.67 78.8637 +0.2016 79.6919 78.8637
TSF-MF 262,739,439.48 79.7716 +0.2058 79.7717 79.7716
TISCOEQF 78,312,809.62 2.3506 -0.0047 2.3742 2.3506
TISCOEDF 90,366,287.42 1.2378 -0.0022 1.2503 1.2378
TISCOEGF 521,480,054.71 53.8715 -0.0799 54.4103 53.8715
TISCOHD-A 164,205,710.64 18.2925 -0.0592 18.4755 18.2925
TISCOMS-A 567,211,183.70 20.1316 +0.0793 20.3330 20.1316
TISESG-A 14,673,196.92 12.9653 -0.0298 13.0951 12.9653
TISESG-D 50,994,582.14 10.3369 -0.0237 10.4404 10.3369
TISCODS 65,485,686.96 8.8292 -0.0335 8.9176 8.8292
TISCOBIG 129,586,058.16 9.9264 -0.0328 10.0258 9.9264
TISCOWB-A 36,394,428.41 11.1997 -0.0043 11.3118 11.1997
TDLTF-N 81,072.23 20.9753 -0.0310 21.1852 20.9753
TISCOLTF-N 172,423,340.72 42.0468 -0.0617 42.4674 42.0468
TMSLTF-N 323,608.44 16.0102 +0.0619 16.1704 16.0102
TDSLTF-N 317,985.11 11.6941 -0.0445 11.8111 11.6941
Long Term Equity Fund
TDLTF-A 479,993,293.45 21.1526 -0.0313 - 21.1526
TISCOLTF-A 2,184,749,565.28 41.9808 -0.0616 - 41.9808
TISCOLTF-B 71,767,512.62 43.8665 -0.0637 - 43.8665
TMSLTF-A 392,233,005.17 15.9885 +0.0617 - 15.9885
TMSLTF-B 15,460,554.42 16.5537 +0.0643 - 16.5537
TDSLTF-A 156,482,835.90 11.0990 -0.0421 - 11.0990
TDSLTF-B 6,651,012.07 11.4519 -0.0433 - 11.4519
Super Savings Fund
TISCOFIX-SSF 5,087,931.77 10.6878 +0.0075 10.6879 10.6878
TINC-SSF 16,457,632.93 11.7115 -0.0056 11.7116 11.7115
TEG-SSF 53,267,713.98 14.0025 -0.0207 14.0026 14.0025
TSF-SSF 101,462,805.05 78.8842 +0.2016 78.8843 78.8842
TISCOMS-SSF 28,797,026.79 20.1328 +0.0793 20.1329 20.1328
TISCOWB-SSF 3,037,237.05 11.2002 -0.0043 11.2003 11.2002
TISCOHD-SSF 2,167,003.32 18.2929 -0.0592 18.2930 18.2929
TISCOCHA-SSF 34,885,887.37 9.3953 +0.0918 9.3954 9.3953
TEG-SSFX 110,373,626.61 14.0023 -0.0207 - 14.0023
Retirement Mutual Fund
TSFIRMF 316,050,076.75 13.9960 +0.0009 13.9961 13.9960
TFIRMF-A 241,633,701.19 14.9419 +0.0097 14.9420 14.9419
TFIRMF-B 17,229,957.21 15.1600 +0.0099 15.1601 15.1600
TFIRMF-P 539,575,420.45 14.9427 +0.0097 14.9428 14.9427
TINRMF-A 103,654,994.74 10.2180 -0.0047 10.2181 10.2180
TINRMF-P 338,080,818.54 10.2181 -0.0047 10.2182 10.2181
TFPRMF-A 1,085,929,921.56 63.3144 -0.1049 63.3145 63.3144
TFPRMF-P 184,299,786.20 63.3145 -0.1050 63.3146 63.3145
TSFRMF-A 111,732,763.92 9.2986 +0.0229 9.2987 9.2986
TSFRMF-P 42,641,714.77 9.2987 +0.0229 9.2988 9.2987
TEGRMF-A 569,165,996.02 78.5446 -0.1158 78.5447 78.5446
TEGRMF-B 58,458,148.61 82.0731 -0.1197 82.0732 82.0731
TEGRMF-P 144,574,753.16 78.5449 -0.1158 78.5450 78.5449
THDRMF 298,467,788.40 16.1145 -0.0523 16.1146 16.1145
TMSRMF-A 231,075,852.76 15.8366 +0.0604 15.8367 15.8366
TMSRMF-B 15,096,551.64 16.4477 +0.0630 16.4478 16.4477
TMSRMF-P 40,660,597.78 15.8366 +0.0604 15.8367 15.8366
TAPRMF 40,361,875.65 9.2031 +0.0127 9.2032 9.2031
TCHRMF 76,324,644.90 5.4922 +0.0137 5.4923 5.4922
TCHARMF-A 73,044,952.14 7.0798 +0.0669 7.0799 7.0798
TCHARMF-P 34,333,404.01 7.0803 +0.0669 7.0804 7.0803
TCIRMF 123,467,847.06 5.8239 +0.0665 5.8240 5.8239
TJPRMF 49,011,356.51 15.1702 -0.3649 15.1703 15.1702
TGOLDRMF 69,252,402.98 8.2344 +0.1542 8.2345 8.2344
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOAP 191,303,970.58 12.5055 +0.0142 12.6307 12.5055
TISCOCH 697,854,889.92 5.2783 +0.0118 5.3312 5.2783
TISCOCHA-A 667,617,586.97 9.3950 +0.0917 9.4891 9.3950
TCHSTRATEGY 43,935,335.20 8.3983 -0.0234 8.4824 8.3857
TISCOCID 90,874,598.53 3.5491 +0.0409 3.5847 3.5491
TISCOJP 393,839,712.11 17.3672 -0.4048 17.5410 17.3672
TISCONA 66,990,228.18 10.4348 -0.0292 10.5392 10.4348
TISCOC19 78,475,431.17 4.5127 +0.0091 4.5579 4.5127
TISCOC20 62,008,300.33 4.4566 +0.0079 4.5013 4.4566
TISCOC21 39,036,471.80 4.4623 +0.0074 4.5070 4.4623
TCHT5M2 67,038,503.27 4.8940 +0.0096 4.9430 4.8940
TCHT5M4 167,027,933.45 6.0390 +0.0080 6.0995 6.0390
Foreign Investment Fund - Others
TJREIT 48,940,591.57 11.7436 +0.0070 11.8611 11.7436
TGOLD 212,411,784.76 13.0588 +0.2219 13.1242 13.0588
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 29 กันยายน 2565
Super Savings Fund
TISCOUS-SSF 4,390,032.78 33.0952 -0.7213 33.0953 33.0952
TISCOEU-SSF 2,401,832.62 11.6883 -0.1911 11.6884 11.6883
TNEXTGEN-SSF 4,636,447.26 4.0494 -0.2204 4.0495 4.0494
TCHTECH-SSF 32,862,912.77 6.1491 -0.1543 6.1492 6.1491
TUSTECH-SSF 328,208.48 9.4885 -0.2537 9.4886 9.4885
Retirement Mutual Fund
TEURMF-A 10,235,348.91 11.7013 -0.1800 11.7014 11.7013
TEURMF-P 810,599.32 11.7015 -0.1799 11.7016 11.7015
TUSRMF-A 77,714,866.63 18.0557 -0.3942 18.0558 18.0557
TUSRMF-P 22,674,301.09 18.0555 -0.3942 18.0556 18.0555
TNEXTGENRMF-A 9,477,736.67 4.1501 -0.2221 4.1502 4.1501
TNEXTGENRMF-P 2,574,143.92 4.1501 -0.2221 4.1502 4.1501
TGHRMF-A 87,255,709.15 12.8753 -0.1097 12.8754 12.8753
TGHRMF-P 63,248,392.09 12.7732 -0.1088 12.7733 12.7732
TTECHRMF-A 78,938,380.62 8.5836 -0.2230 8.5837 8.5836
TTECHRMF-P 45,106,506.77 8.5821 -0.2230 8.5822 8.5821
TCHTECHRMF-A 79,117,586.87 4.6606 -0.1173 4.6607 4.6606
TCHTECHRMF-P 28,258,513.31 4.6329 -0.1165 4.6330 4.6329
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TUSFIX 82,938,544.29 11.0907 -0.0237 11.1185 11.0907
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOIN 19,745,810.76 17.1982 -0.4186 17.3703 17.1982
TISCOLAF 16,588,354.76 4.6066 -0.0522 4.6528 4.6066
TISCOEU-A 511,904,604.29 11.6879 -0.1912 11.8049 11.6879
TISCOGY 32,975,425.70 11.0259 -0.1871 11.1363 11.0259
TISCOUS-A 1,137,157,163.75 33.0813 -0.7210 33.4122 33.0813
TUSEQ-UH 361,964,663.99 20.3637 -0.4845 20.5674 20.3637
TISCOGEM 74,967,675.90 9.0499 -0.1795 9.1405 9.0499
TNEXTGEN-A 1,022,589,592.42 4.0407 -0.2199 4.0812 4.0346
TNEWENGY 497,143,419.05 4.8406 -0.3087 4.8891 4.8333
TRAREEARTH 52,873,305.96 8.1808 -0.2412 8.2627 8.1685
TGENOME 2,282,630,790.62 3.0272 -0.1243 3.0576 3.0227
TISCOGC 33,668,627.29 12.0920 -0.1022 12.2130 12.0920
TCHCON 2,083,914,967.02 4.2918 -0.1655 4.3348 4.2854
TCLOUD 498,599,250.47 7.3268 -0.1420 7.4002 7.3158
TCHTECH-A 1,589,135,865.73 6.1581 -0.1545 6.2198 6.1581
TUSTECH-A 64,360,838.11 9.4885 -0.2537 9.5835 9.4743
TUSFIN-A 389,478,346.84 10.3155 -0.1368 10.4188 10.3155
Foreign Investment Fund - Others
TUSREIT 216,162,474.82 13.7680 -0.4128 13.9058 13.7680
TISCOOIL 24,512,006.78 5.2714 -0.0259 5.3242 5.2714
TUSOIL 58,653,395.19 4.7337 -0.0278 4.7811 4.7337
TOIL6 8,963,876.40 4.3701 -0.0249 4.4139 4.3701
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 28 กันยายน 2565
Foreign Investment Fund - Mixed Fund
TGINC-A 1,022,054,633.99 10.6782 +0.0987 10.7851 10.6782
TGINC-R 1,435,800,695.76 10.6772 +0.0987 10.7841 10.6772
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TCHSTARP 337,339,198.14 6.7369 -0.1855 6.8044 6.7369
TISCOINA-A 40,249,758.17 13.9830 +0.0423 14.1229 13.9830
TISCOJPA 32,332,946.94 10.6595 -0.0602 10.7662 10.6595
TVIETNAM 143,904,405.79 9.5709 -0.1041 9.6667 9.5565
TUSMS 85,508,352.55 6.0535 +0.2520 6.1141 6.0444
TSTARP 2,113,205,964.13 12.8183 +0.1774 12.9466 12.8183
TSTAR-UH 143,293,769.09 13.4770 +0.2950 13.6119 13.4770
TGESG 131,686,739.89 10.8890 +0.0010 10.9980 10.8890
TISCOGIF-R 64,210,460.93 10.1433 -0.0376 10.2448 10.1433
TFINTECH 224,637,283.34 5.2403 -0.0640 5.2928 5.2324
TBRAND 513,668,419.75 8.8986 +0.0713 9.0322 8.8986
TGHSTARP 374,013,125.42 11.1437 +0.1502 11.2552 11.1437
TGHDIGI 1,653,233,261.59 10.2304 +0.4302 10.3328 10.2304
TBIOTECH 621,521,408.94 15.8655 +0.5706 16.0243 15.8655
TISTECH-A 482,386,977.23 11.7144 +0.0568 11.8316 11.7144
TCYBER 162,240,801.87 7.1837 +0.0623 7.2556 7.1729
Foreign Investment Fund - Others
TAREIT 60,491,964.29 9.4472 -0.1913 9.5418 9.4472
TGREIT 62,326,245.24 7.5008 +0.0868 7.5759 7.5008
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า