ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562
Money Market Fund
TISCOSTF 2,583,010,744.59 12.8426 +0.0003 12.8427 12.8426
Fixed Income Fund
TBOND1Y 181,317,656.32 11.5594 -0.0008 11.5595 11.5594
TISCOFIX 889,760,719.28 10.5592 -0.0012 10.5593 10.5592
TFIXPVD 4,275,546,120.61 10.0433 -0.0008 10.0434 10.0433
TBONDPVD 1,621,768,041.76 10.0366 -0.0008 10.0367 10.0366
Mixed Fund
TW-E20 289,290,718.55 14.6472 +0.0170 14.7205 14.6472
TW-BAL 59,701,411.25 30.9792 +0.1387 31.1342 30.9792
TW-E70 38,218,979.68 10.0358 +0.0720 10.1363 10.0358
TCINC 339,521,863.51 10.3296 +0.0134 10.3813 10.3296
TCINCP-A 3,462,572.56 11.2347 +0.0253 11.2910 11.2347
TCINCP-R 30,031,218.51 11.2254 +0.0252 11.2816 11.2254
TINC-A 1,663,215,668.12 12.1766 +0.0437 12.2376 12.1766
TINC-R 3,342,959,959.91 12.1667 +0.0436 12.2276 12.1667
TCMCSF 159,951,272.99 33.1115 +0.2199 33.4427 33.1115
TISCOAGF 158,587,246.07 72.7681 +0.4163 73.4959 72.7681
TISCOFLEX 100,492,073.98 39.5365 +0.2967 39.9320 39.5365
TCHLINK7 95,358,622.59 10.4705 -0.0006 - -
TCHLINK8 203,533,628.08 9.9073 -0.0145 - -
TCHLINK9 54,238,185.83 9.8443 -0.0086 - -
Equity Fund
TSF 1,110,826,258.96 52.0524 +0.2369 52.5730 52.0524
TCMEQF 98,703,564.07 2.7557 +0.0247 2.7834 2.7557
TISCOEDF 107,703,253.53 1.1920 +0.0107 1.2040 1.1920
TISCOEGF 643,723,691.34 47.9862 +0.3861 48.4662 47.9862
TISCOHD 1,027,722,935.17 15.0024 +0.1239 15.1525 15.0024
TISCOMS 2,500,554,511.94 14.8406 +0.0382 14.9891 14.8406
TISESG-A 38,205,101.02 12.9961 +0.0808 13.1262 -
TISESG-D 106,885,717.75 11.9663 +0.0745 11.9664 -
TISCODS 250,870,700.78 9.7545 +0.0559 9.8521 9.7545
TISCOBIG 391,665,668.39 10.8269 +0.1163 10.9353 10.8269
TISCOWB 184,913,626.61 10.4277 +0.0944 10.5321 10.4277
TEQT5M1 484,811,101.69 9.3369 +0.0841 9.4304 9.3369
TEQT5M3 90,931,864.13 9.6353 +0.0875 9.7318 9.6353
Long Term Equity Fund
TDLTF 484,972,017.28 20.0600 +0.1562 20.0601 20.0600
TISCOLTF-A 2,191,828,966.93 37.3904 +0.2889 37.3905 37.3904
TISCOLTF-B 69,371,175.40 38.4264 +0.2975 38.4265 38.4264
TMSLTF-A 275,530,293.89 11.7055 +0.0413 11.7056 11.7055
TMSLTF-B 11,601,115.13 11.8858 +0.0420 11.8859 11.8858
TDSLTF-A 98,899,214.05 10.7533 +0.0608 10.7534 10.7533
TDSLTF-B 6,308,792.89 10.9262 +0.0619 10.9263 10.9262
Retirement Mutual Fund
TSFIRMF 289,554,169.39 13.7549 -0.0013 13.7550 13.7549
TFIRMF-A 222,330,836.96 14.8251 -0.0010 14.8252 14.8251
TFIRMF-B 7,787,350.59 14.9869 -0.0010 14.9870 14.9869
TFIRMF-P 58,169,802.70 14.8254 -0.0011 14.8255 14.8254
TINRMF-A 49,814,891.07 10.5198 +0.0364 10.5199 10.5198
TINRMF-P 170,891,698.92 10.5200 +0.0364 10.5201 10.5200
TFPRMF-A 1,178,514,395.95 61.2532 +0.4694 61.2533 61.2532
TFPRMF-P 226,240,468.33 61.2534 +0.4695 61.2535 61.2534
TEGRMF-A 540,591,004.75 69.9895 +0.5393 69.9896 69.9895
TEGRMF-B 21,354,903.37 71.9289 +0.5553 71.9290 71.9289
TEGRMF-P 86,798,349.64 69.9898 +0.5394 69.9899 69.9898
THDRMF 238,149,863.54 13.5412 +0.1094 13.5413 13.5412
TMSRMF-A 163,774,835.98 11.5196 +0.0406 11.5197 11.5196
TMSRMF-B 5,282,079.67 11.7280 +0.0415 11.7281 11.7280
TMSRMF-P 25,741,604.67 11.5196 +0.0405 11.5197 11.5196
TAPRMF 45,727,869.95 10.2141 +0.0492 10.2142 10.2141
TCHRMF 112,300,634.55 9.1832 +0.0402 9.1833 9.1832
TCIRMF 151,179,509.35 6.1937 +0.0347 6.1938 6.1937
TJPRMF 45,737,319.46 12.3014 +0.0569 12.3015 12.3014
TGOLDRMF 77,439,504.88 7.7882 -0.0293 7.7883 7.7882
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOAP 206,481,082.88 14.0236 +0.0693 14.1639 14.0236
TISCOCH 1,867,999,790.30 8.9411 +0.0396 9.0306 8.9411
TISCOCHA 290,001,123.58 9.6815 +0.0519 9.7784 9.6815
TISCOCID 162,439,631.10 4.3084 +0.0242 4.3516 4.3084
TISCOJP 800,647,881.41 14.3590 +0.0656 14.5027 14.3590
TISCONA 243,670,271.95 11.8725 +0.0081 11.9913 11.8725
TISCOC19 344,469,322.10 7.5512 +0.0336 7.6268 7.5512
TISCOC20 236,947,741.36 7.5552 +0.0338 7.6309 7.5552
TISCOC21 208,464,288.95 7.5550 +0.0335 7.6307 7.5550
TCHT5M2 258,738,576.52 8.1493 +0.0360 8.2309 8.1493
Foreign Investment Fund - Others
TJREIT 63,682,440.00 12.1972 +0.0185 12.3193 12.1972
TGOLD 201,172,581.61 12.2992 -0.0454 12.3608 12.2992
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2562
Retirement Mutual Fund
TEURMF 4,487,361.24 10.7302 -0.0433 10.7303 10.7302
TUSRMF 37,342,760.23 14.7639 -0.0046 14.7640 14.7639
TGHRMF 30,529,249.34 10.1667 -0.0592 10.1668 10.1667
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TUSFIX 103,618,102.00 8.9531 +0.0056 8.9756 8.9531
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOIN 69,757,319.89 10.5960 -0.2429 10.7021 10.5960
TISCOLAF 24,381,271.34 5.4823 -0.0957 5.5372 5.4823
TISCOEU 266,039,368.90 11.4936 -0.0635 11.6086 11.4936
TISCOGY 160,072,583.64 11.3803 -0.0469 11.4942 11.3803
TISCOUS 1,346,148,782.17 26.7661 -0.0082 27.0339 26.7661
TUSEQ-UH 89,932,377.97 13.2659 -0.0001 13.3987 13.2659
TISCOGEM 291,515,338.41 9.7445 -0.0965 9.8420 9.7445
TISCOGC 109,972,842.23 11.6919 +0.0106 11.8089 11.6919
TUSFIN-A 1,160,895,301.85 9.3131 +0.0619 9.4063 9.3131
TCTEC5M1 268,034,726.42 7.6599 -0.0965 7.7366 7.6599
Foreign Investment Fund - Others
TUSREIT 350,463,805.62 15.2321 +0.0660 15.3845 15.2321
TISCOOIL 44,963,032.50 3.3687 -0.0237 3.4025 3.3687
TUSOIL 74,762,412.32 6.6414 -0.0437 6.7079 6.6414
TOIL6 29,029,596.21 6.3600 -0.0434 6.4237 6.3600
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2562
Foreign Investment Fund - Mixed Fund
TGINC-A 1,367,782,828.47 10.8066 +0.0348 10.9148 10.8066
TGINC-R 969,222,056.61 10.8061 +0.0347 10.9143 10.8061
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TCHSTARP 532,319,962.70 9.6182 -0.0036 9.7145 9.6182
TISCOINA-A 256,698,258.99 8.5437 -0.0303 8.6292 8.5437
TISCOJPA 194,346,876.84 9.6212 -0.0256 9.7175 9.6212
TSTARP 567,580,671.49 11.8479 +0.1071 11.9665 11.8479
TSTAR-UH 83,872,421.62 9.9449 +0.0758 10.0445 9.9449
TGESG 121,423,929.99 10.0982 +0.0611 10.1993 10.0982
TISCOGIF-R 108,412,608.26 10.4488 +0.0688 10.5534 10.4488
TISCOSA 33,990,442.34 10.7901 +0.1249 10.8981 10.7901
TGHSTARP 774,771,262.08 9.6242 +0.0501 9.7205 9.6242
TGHDIGI 550,972,207.19 9.8874 +0.1050 9.9864 9.8874
TISTECH-A 239,148,829.11 11.1995 +0.1216 11.3116 11.1995
Foreign Investment Fund - Others
TAREIT 853,848,966.71 9.9083 -0.0142 10.0075 9.9083
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า