ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2564
Money Market Fund
TISCOSTF 2,987,820,722.49 12.9725 - 12.9726 12.9725
Fixed Income Fund
TBOND1Y 161,423,938.15 11.7609 +0.0012 11.7610 11.7609
TBONDPVD 1,657,066,282.34 10.2449 +0.0008 10.2450 10.2449
TFIXPVD 4,423,464,808.23 10.2771 -0.0002 10.2772 10.2771
TISCOFIX-A 1,046,204,458.49 10.7587 -0.0002 10.7588 10.7587
Mixed Fund
TW-E20 137,890,091.40 15.1414 +0.0027 15.2172 15.1414
TW-BAL 57,846,089.19 32.8848 +0.0234 33.0493 32.8848
TCIEZERO 365,189,224.75 9.8502 +0.0012 9.8996 9.8502
TCINC 198,276,144.12 10.4286 +0.0025 10.4808 10.4286
TCINCP-A 40,243,613.99 11.3327 +0.0059 11.3895 11.3327
TCINCP-R 31,463,061.80 11.2996 +0.0059 11.3562 11.2996
TINC-A 1,351,443,229.89 12.1686 +0.0093 12.2295 12.1686
TINC-R 1,550,737,651.51 12.1331 +0.0092 12.1939 12.1331
TISCOAGF 239,090,351.00 106.4856 -0.2291 107.5506 106.4856
TISCOFLEXP 292,021,091.92 60.5790 -0.2490 61.1849 60.5790
TISCOFLEX 93,136,403.21 41.5143 +0.0345 41.9295 41.5143
TTHREIT 599,972,387.99 8.5720 +0.0409 8.6364 8.5720
TCHLINK8 202,788,775.28 9.8710 +0.0002 - -
TCHLINK9 54,652,354.27 9.9195 +0.0003 - -
Equity Fund
TSF-A 3,613,723,315.84 82.9722 +0.1569 83.8435 82.9722
TSF-MF 521,499,786.84 83.2445 +0.1593 83.2446 83.2445
TISCOEQF 78,223,556.85 2.3293 -0.0002 2.3527 2.3293
TISCOEDF 102,096,722.10 1.2900 -0.0032 1.3030 1.2900
TISCOEGF 557,335,483.98 56.0951 -0.0335 56.6562 56.0951
TISCOHD-A 177,025,231.34 18.6283 -0.0684 18.8147 18.6283
TISCOMS-A 673,831,535.69 21.2953 +0.0199 21.5084 21.2953
TISESG-A 22,263,264.38 14.0840 -0.0516 14.2249 14.0840
TISESG-D 60,114,940.89 12.2391 -0.0448 12.3616 12.2391
TISCODS 73,586,413.26 10.3426 -0.0471 10.4461 10.3426
TISCOBIG 142,650,430.97 9.7985 -0.0080 9.8966 9.7985
TISCOWB 84,198,395.80 11.0684 +0.0577 11.1792 11.0684
TDLTF-N 8,617.14 23.5273 -0.0145 23.7627 23.5273
TISCOLTF-N 329,796,525.65 43.7953 -0.0254 44.2334 43.7953
TMSLTF-N 323,567.91 16.6198 +0.0043 16.7861 16.6198
TDSLTF-N 35,979.78 12.8308 -0.0597 12.9592 12.8308
TEQT5M1 82,302,356.84 10.3073 -0.0131 10.4105 10.3073
Long Term Equity Fund
TDLTF-A 570,298,859.57 23.5070 -0.0145 - 23.5070
TISCOLTF-A 2,434,298,849.00 43.7260 -0.0254 - 43.7260
TISCOLTF-B 83,188,617.97 45.4650 -0.0257 - 45.4650
TMSLTF-A 459,686,214.96 16.5973 +0.0043 - 16.5973
TMSLTF-B 16,519,322.47 17.0824 +0.0047 - 17.0824
TDSLTF-A 182,146,685.42 12.4070 -0.0577 - 12.4070
TDSLTF-B 7,679,517.33 12.7710 -0.0592 - 12.7710
Super Savings Fund
TISCOFIX-SSF 1,172,122.76 10.7591 -0.0002 10.7592 10.7591
TINC-SSF 10,408,010.47 12.1578 +0.0093 12.1579 12.1578
TEG-SSF 32,452,563.29 14.6104 -0.0089 14.6105 14.6104
TSF-SSF 46,583,372.84 82.9934 +0.1569 82.9935 82.9934
TISCOMS-SSF 6,379,742.82 21.2963 +0.0198 21.2964 21.2963
TISCOCHA-SSF 29,480,704.69 13.0942 -0.0836 13.0943 13.0942
TEG-SSFX 114,959,039.25 14.6102 -0.0089 - 14.6102
Retirement Mutual Fund
TSFIRMF 294,593,246.88 14.0092 +0.0005 14.0093 14.0092
TFIRMF-A 243,290,597.49 15.0625 -0.0007 15.0626 15.0625
TFIRMF-B 15,735,711.71 15.2700 -0.0007 15.2701 15.2700
TFIRMF-P 382,774,378.27 15.0630 -0.0007 15.0631 15.0630
TINRMF-A 93,825,484.03 10.5507 +0.0072 10.5508 10.5507
TINRMF-P 297,439,425.49 10.5508 +0.0072 10.5509 10.5508
TFPRMF-A 1,175,398,069.77 66.2826 +0.0741 66.2827 66.2826
TFPRMF-P 198,066,340.15 66.2827 +0.0741 66.2828 66.2827
TEGRMF-A 613,423,680.95 81.8410 -0.0499 81.8411 81.8410
TEGRMF-B 49,780,485.19 85.0961 -0.0506 85.0962 85.0961
TEGRMF-P 126,305,858.79 81.8413 -0.0499 81.8414 81.8413
THDRMF 299,878,338.31 16.4485 -0.0668 16.4486 16.4485
TMSRMF-A 224,408,775.09 16.3969 +0.0048 16.3970 16.3969
TMSRMF-B 12,161,175.32 16.9290 +0.0052 16.9291 16.9290
TMSRMF-P 43,824,436.36 16.3969 +0.0048 16.3970 16.3969
TAPRMF 56,186,981.84 13.1742 -0.0692 13.1743 13.1742
TCHRMF 94,034,377.57 8.1477 -0.0276 8.1478 8.1477
TCHARMF-A 77,933,611.94 9.8701 -0.0627 9.8702 9.8701
TCHARMF-P 38,462,927.69 9.8707 -0.0627 9.8708 9.8707
TCIRMF 162,192,044.52 7.6362 -0.0729 7.6363 7.6362
TJPRMF 58,713,703.57 17.0556 -0.1472 17.0557 17.0556
TGOLDRMF 75,536,626.23 8.8788 +0.0752 8.8789 8.8788
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOAP 266,882,540.51 18.0004 -0.0965 18.1805 18.0004
TISCOCH 675,582,503.02 7.9065 -0.0269 7.9857 7.9065
TISCOCHA-A 865,139,470.98 13.0939 -0.0836 13.2249 13.0939
TISCOCID 131,549,865.01 5.0361 -0.0481 5.0866 5.0361
TISCOJP 366,152,378.11 19.6417 -0.1678 19.8382 19.6417
TISCONA 115,442,037.80 15.8768 -0.0428 16.0357 15.8768
TISCOC19 112,415,042.77 6.6998 -0.0228 6.7669 6.6998
TISCOC20 95,930,190.78 6.6357 -0.0224 6.7022 6.6357
TISCOC21 58,697,030.64 6.6311 -0.0222 6.6975 6.6311
TCHT5M2 100,615,329.17 7.2877 -0.0243 7.3607 7.2877
TCHT5M4 288,344,408.87 8.9752 -0.0297 - -
Foreign Investment Fund - Others
TJREIT 46,434,750.47 12.4667 +0.0262 12.5915 12.4667
TGOLD 192,091,328.64 14.1089 +0.1163 14.1795 14.1089
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564
Super Savings Fund
TCHTECH-SSF 36,282,628.77 11.4812 -0.1043 11.4813 11.4812
Retirement Mutual Fund
TEURMF 14,613,657.61 14.1091 -0.0581 14.1092 14.1091
TUSRMF 89,909,638.07 22.5260 -0.0794 22.5261 22.5260
TGHRMF-A 91,461,202.57 14.2045 -0.1096 14.2046 14.2045
TGHRMF-P 46,164,713.18 14.0921 -0.1088 14.0922 14.0921
TTECHRMF-A 113,190,009.89 13.0438 -0.0262 13.0439 13.0438
TTECHRMF-P 68,155,813.42 13.0434 -0.0262 13.0435 13.0434
TCHTECHRMF-A 111,819,689.73 8.7061 -0.0790 8.7062 8.7061
TCHTECHRMF-P 40,908,154.77 8.6547 -0.0786 8.6548 8.6547
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TUSFIX 68,809,500.53 9.6514 +0.0667 9.6756 9.6514
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOIN 21,378,575.08 17.6737 +0.0445 17.8505 17.6737
TISCOLAF 17,919,321.86 4.6824 -0.0583 4.7293 4.6824
TISCOEU 918,941,479.59 14.6593 -0.0019 14.8060 14.6593
TISCOGY 67,973,020.23 14.5717 -0.0487 14.7175 14.5717
TISCOUS 982,556,658.66 41.1457 -0.1557 41.5573 41.1457
TUSEQ-UH 442,113,751.12 22.1909 +0.0565 22.4129 22.1909
TISCOGEM 77,066,885.03 12.3992 -0.0490 12.5233 12.3992
TNEXTGEN 3,983,711,064.64 13.0110 -0.2723 13.1412 12.9915
TNEWENGY 686,518,724.74 8.1733 +0.0092 8.2551 8.1610
TGENOME 6,274,561,518.47 6.8507 -0.1409 6.9193 6.8404
TISCOGC 169,597,165.83 13.2517 -0.0209 13.3843 13.2517
TCHCON 3,210,994,362.87 7.0755 -0.0809 7.1464 7.0649
TCLOUD 619,081,243.97 14.0345 -0.1221 14.1749 14.0134
TCHTECH-A 2,752,098,250.16 11.4999 -0.1045 11.6150 11.4999
TUSFIN-A 1,068,380,350.01 13.4311 -0.2092 13.5655 13.4311
Foreign Investment Fund - Others
TUSREIT 281,954,451.64 18.5011 -0.1376 18.6862 18.5011
TISCOOIL 43,931,261.96 5.1136 -0.1438 5.1648 5.1136
TUSOIL 58,618,848.00 4.0864 -0.1047 4.1274 4.0864
TOIL6 10,955,731.41 3.7461 -0.0957 3.7837 3.7461
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564
Foreign Investment Fund - Mixed Fund
TGINC-A 1,065,790,805.47 12.9564 +0.0203 13.0861 12.9564
TGINC-R 2,065,148,235.68 12.9552 +0.0203 13.0849 12.9552
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TCHSTARP 380,501,475.63 11.1235 -0.0978 11.2348 11.1235
TISCOINA-A 72,991,148.23 14.0898 +0.1766 14.2308 14.0898
TISCOJPA 55,125,826.56 13.7895 +0.1232 13.9275 13.7895
TUSMS 461,637,714.33 10.6978 +0.0307 10.8049 10.6818
TSTARP 3,132,593,516.53 18.5914 +0.0939 18.7774 18.5914
TSTAR-UH 180,313,741.73 16.8973 +0.0854 17.0664 16.8973
TGESG 145,891,971.69 14.3439 +0.1165 14.4874 14.3439
TISCOGIF-R 181,094,731.14 10.9798 +0.0274 11.0897 10.9798
TFINTECH 446,553,597.30 10.0724 +0.0043 10.1732 10.0573
TGHSTARP 404,719,936.41 13.3047 +0.0353 13.4378 13.3047
TGHDIGI 3,764,014,142.01 17.7750 -0.0554 17.9529 17.7750
TBIOTECH 722,655,536.64 19.4630 +0.0215 19.6577 19.4630
TISTECH-A 636,314,198.20 22.5229 +0.1536 22.7482 22.5229
Foreign Investment Fund - Others
TAREIT 90,794,683.31 10.8566 +0.0248 10.9653 10.8566
TGREIT 241,424,125.40 11.3002 +0.0357 11.4133 11.3002
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า