ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 24 มกราคม 2563
Money Market Fund
TISCOSTF 2,840,226,164.09 12.8975 - 12.8976 12.8975
Fixed Income Fund
TBOND1Y 157,757,244.64 11.6538 +0.0017 11.6539 11.6538
TISCOFIX 1,401,951,705.79 10.6614 +0.0033 10.6615 10.6614
TFIXPVD 4,319,263,265.22 10.1460 +0.0033 10.1461 10.1460
TBONDPVD 1,635,810,781.68 10.1236 +0.0021 10.1237 10.1236
Mixed Fund
TW-E20 225,159,552.36 14.7315 +0.0025 14.8053 14.7315
TW-BAL 59,567,736.12 30.9117 -0.0342 31.0664 30.9117
TW-E70 29,890,920.05 9.5210 -0.0189 9.6163 9.5210
TCIEZERO 1,495,638,071.78 9.9852 +0.0139 10.0352 9.9852
TCINC 341,725,953.13 10.3844 +0.0064 10.4364 10.3844
TCINCP-A 6,669,538.04 11.2882 +0.0054 11.3447 11.2882
TCINCP-R 29,631,944.23 11.2743 +0.0054 11.3308 11.2743
TINC-A 3,188,293,324.58 12.1943 +0.0089 12.2554 12.1943
TINC-R 3,315,688,776.90 12.1794 +0.0088 12.2404 12.1794
TCMCSF 156,159,702.03 34.3512 -0.0237 34.6948 34.3512
TISCOAGF 187,947,715.47 76.7254 -0.1081 77.4928 76.7254
TISCOFLEX 95,500,385.93 39.1406 -0.0817 39.5321 39.1406
TCHLINK8 209,894,697.66 10.2169 +0.0077 - -
TCHLINK9 55,629,503.55 10.0968 +0.0074 - -
Equity Fund
TSF 1,319,426,250.33 55.2013 +0.0120 55.7534 55.2013
TCMEQF 95,103,587.00 2.6999 -0.0047 2.7270 2.6999
TISCOEDF 105,131,641.92 1.1804 -0.0039 1.1923 1.1804
TISCOEGF 617,726,827.31 47.4007 -0.1576 47.8748 47.4007
TISCOHD 1,093,530,658.86 14.4155 -0.0115 14.5598 14.4155
TISCOMS 2,247,811,331.28 14.7371 +0.0225 14.8846 14.7371
TISESG-A 35,500,189.87 12.0883 -0.0255 12.2093 -
TISESG-D 96,340,214.62 10.7923 -0.0228 10.9003 -
TISCODS 492,021,873.70 9.3073 -0.0129 9.4005 9.3073
TISCOBIG 401,386,382.97 10.5434 -0.0475 10.6489 10.5434
TISCOWB 181,430,790.62 9.6104 -0.0211 9.7066 9.6104
TEQT5M1 406,210,513.21 9.0951 -0.0234 9.1862 9.0951
TEQT5M3 84,001,418.80 9.3772 -0.0292 9.4711 9.3772
Long Term Equity Fund
TDLTF 533,842,712.60 19.8257 -0.0650 19.8258 19.8257
TISCOLTF-A 2,270,688,843.25 36.9590 -0.1209 36.9591 36.9590
TISCOLTF-B 74,424,595.22 38.0688 -0.1241 38.0689 38.0688
TMSLTF-A 289,612,525.66 11.8497 +0.0405 11.8498 11.8497
TMSLTF-B 12,270,827.40 12.0594 +0.0413 12.0595 12.0594
TDSLTF-A 143,725,375.74 10.2336 -0.0055 10.2337 10.2336
TDSLTF-B 6,996,042.40 10.4215 -0.0055 10.4216 10.4215
Retirement Mutual Fund
TSFIRMF 293,508,172.67 13.8680 +0.0035 13.8681 13.8680
TFIRMF-A 228,674,647.16 14.9527 +0.0045 14.9528 14.9527
TFIRMF-B 9,082,815.99 15.1261 +0.0046 15.1262 15.1261
TFIRMF-P 59,662,665.67 14.9530 +0.0044 14.9531 14.9530
TINRMF-A 114,265,516.95 10.5135 +0.0078 10.5136 10.5135
TINRMF-P 203,453,621.24 10.5136 +0.0077 10.5137 10.5136
TFPRMF-A 1,169,938,758.41 60.5147 -0.1226 60.5148 60.5147
TFPRMF-P 215,991,589.06 60.5148 -0.1226 60.5149 60.5148
TEGRMF-A 560,678,790.05 69.2185 -0.2268 69.2186 69.2185
TEGRMF-B 24,279,913.18 71.2972 -0.2326 71.2973 71.2972
TEGRMF-P 96,523,091.80 69.2187 -0.2269 69.2188 69.2187
THDRMF 240,046,900.97 13.0095 -0.0133 13.0096 13.0095
TMSRMF-A 167,549,501.29 11.6301 +0.0398 11.6302 11.6301
TMSRMF-B 5,942,796.08 11.8726 +0.0408 11.8727 11.8726
TMSRMF-P 25,580,006.60 11.6301 +0.0398 11.6302 11.6301
TAPRMF 49,043,717.00 11.4341 +0.0177 11.4342 11.4341
TCHRMF 115,943,301.71 9.7656 +0.0253 - -
TCIRMF 160,994,374.19 6.8108 +0.0101 - -
TJPRMF 49,837,513.44 14.1553 +0.0208 14.1554 14.1553
TGOLDRMF 83,174,612.45 7.9722 +0.0472 - -
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOAP 246,046,223.37 15.7341 +0.0239 15.8915 15.7341
TISCOCH 1,700,301,446.04 9.5562 +0.0248 - -
TISCOCHA 721,765,304.25 10.1559 +0.0594 - -
TISCOCID 166,408,176.23 4.4951 +0.0068 - -
TISCOJP 385,814,906.21 16.4611 +0.0247 16.6258 16.4611
TISCONA 278,086,622.51 13.7633 +0.0408 - -
TISCOC19 233,801,150.56 8.0648 +0.0216 - -
TISCOC20 160,772,561.21 8.0818 +0.0217 - -
TISCOC21 107,218,494.94 8.0809 +0.0217 - -
TCHT5M2 183,286,778.96 8.7081 +0.0235 - -
Foreign Investment Fund - Others
TJREIT 69,242,776.23 12.9248 +0.0731 13.0541 12.9248
TGOLD 259,057,827.72 12.5626 +0.0761 - -
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 23 มกราคม 2563
Retirement Mutual Fund
TEURMF 5,728,311.11 12.0546 -0.0857 12.0547 12.0546
TUSRMF 48,795,675.97 16.6484 +0.0240 16.6485 16.6484
TGHRMF 37,911,243.50 11.5745 -0.0532 11.5746 11.5745
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TUSFIX 98,082,914.83 8.9053 +0.0288 8.9277 8.9053
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOIN 65,988,899.82 11.9004 +0.0202 12.0195 11.9004
TISCOLAF 26,882,579.04 6.0809 +0.0402 6.1418 6.0809
TISCOEU 232,328,994.64 12.7657 -0.1066 12.8935 12.7657
TISCOGY 121,362,630.07 12.9344 -0.1038 13.0638 12.9344
TISCOUS 1,237,401,095.48 30.3063 +0.0446 30.6095 30.3063
TUSEQ-UH 94,670,754.48 14.9214 +0.0629 15.0707 14.9214
TISCOGEM 350,677,050.63 10.9905 -0.0969 11.1005 10.9905
TISCOGC 64,277,105.62 12.1514 -0.0358 12.2730 12.1514
TUSFIN-A 281,598,560.58 10.6471 -0.0277 10.7537 10.6471
TCTEC5M1 114,092,202.96 9.3872 -0.2031 9.4812 9.3872
Foreign Investment Fund - Others
TUSREIT 343,930,193.23 15.9520 +0.1389 16.1116 15.9520
TISCOOIL 42,639,947.15 3.4453 -0.0685 3.4799 3.4453
TUSOIL 72,828,901.33 6.6277 -0.1355 6.6941 6.6277
TOIL6 26,676,370.73 6.3690 -0.1293 6.4328 6.3690
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 22 มกราคม 2563
Foreign Investment Fund - Mixed Fund
TGINC-A 1,572,003,846.34 11.3363 +0.0257 11.4498 11.3363
TGINC-R 1,139,364,873.39 11.3358 +0.0257 11.4493 11.3358
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TCHSTARP 586,526,262.12 10.9435 +0.0565 11.0530 10.9435
TISCOINA-A 270,807,688.25 9.4419 -0.0031 9.5364 9.4419
TISCOJPA 177,379,351.30 10.9706 +0.1138 11.0804 10.9706
TSTARP 553,704,640.53 13.3008 +0.0630 13.4339 13.3008
TSTAR-UH 90,747,112.29 11.0441 +0.0569 11.1546 11.0441
TGESG 98,734,997.10 11.3605 +0.0307 11.4742 11.3605
TISCOGIF-R 94,905,295.84 11.2625 +0.0247 11.3752 11.2625
TISCOSA 23,847,079.57 12.0007 +0.0128 12.1208 12.0007
TGHSTARP 480,983,965.17 11.0024 +0.0059 11.1125 11.0024
TGHDIGI 202,586,501.81 11.3894 +0.0607 11.5034 11.3894
TISTECH-A 268,651,634.21 13.0422 +0.0728 13.1727 13.0422
Foreign Investment Fund - Others
TAREIT 635,993,933.68 10.2878 -0.0063 10.3908 10.2878
TGREIT 754,197,583.68 10.6512 +0.0046 10.7578 10.6512
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า