ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
Money Market Fund
TISCOSTF 2,618,127,416.67 12.6643 +0.0003 12.6644 12.6643
Fixed Income Fund
TBOND1Y 2,036,257,664.82 11.3305 -0.0001 11.3306 11.3305
TISCOFIX 2,704,189,111.08 10.2939 -0.0006 10.2940 10.2939
TISFIXX 2,143,245,243.17 10.3059 -0.0006 10.3060 -
Mixed Fund
TBGF8020 630,791,455.28 14.4351 -0.0134 14.4713 14.4351
TBGF 70,212,563.08 31.5984 -0.1001 31.7565 31.5984
TCMCSF 171,070,782.01 33.8965 -0.1472 34.2356 33.8965
TISCOAGF 104,729,533.73 65.7045 -0.2479 66.0331 65.7045
TISCOFLEX 117,001,911.24 41.7827 -0.2048 42.2006 41.7827
TINCOME 2,817,594,982.19 11.2762 -0.0040 11.3327 11.2762
TISCOSRI 37,607,076.33 10.7351 -0.0040 10.7620 10.7351
TCHLINK5 237,578,138.34 11.0757 +0.0019 - -
TCHLINK6 200,562,132.98 10.8508 +0.0015 - -
TCHLINK7 96,184,326.37 10.5612 +0.0008 - -
TJPLINK1 65,413,788.44 10.7253 +0.0012 - -
Equity Fund
TSF 404,741,983.86 51.2742 -0.1087 51.7870 51.2742
TCMEQF 116,901,122.78 3.1588 -0.0140 3.1905 3.1588
TISCOEDF 113,254,448.93 1.2267 -0.0054 1.2391 1.2267
TISCOEGF 733,279,849.58 51.0478 -0.2149 51.5584 51.0478
TISCOHD 684,557,450.58 15.6570 -0.1002 15.8137 15.6570
TISCOMS 3,228,041,265.45 17.3763 -0.0386 17.5502 17.3763
TISESG-A 47,486,997.61 13.7760 -0.0833 13.9139 -
TISESG-D 151,609,806.30 13.7758 -0.0833 13.7759 -
TISCODS 291,382,370.40 9.8261 -0.0401 9.9245 9.8261
TISCOBIG 413,565,320.52 11.7759 -0.0857 11.8938 11.7759
TEQT5M1 562,412,390.99 9.9512 -0.0673 - -
Long Term Equity Fund
TDLTF 500,204,230.91 22.0062 -0.0956 22.0063 22.0062
TISCOLTF-A 2,309,060,802.04 39.9078 -0.1763 39.9079 39.9078
TISCOLTF-B 57,206,756.89 40.7397 -0.1794 40.7398 40.7397
TMSLTF-A 288,241,026.11 13.3028 -0.0172 13.3029 13.3028
TMSLTF-B 5,329,965.77 13.4175 -0.0172 13.4176 13.4175
TDSLTF-A 80,221,281.62 11.1237 -0.0438 11.1238 11.1237
TDSLTF-B 2,655,729.38 11.2226 -0.0439 11.2227 11.2226
Retirement Mutual Fund
TSFIRMF 295,276,846.22 13.4978 -0.0006 13.4979 13.4978
TFIRMF-A 226,317,693.36 14.5394 -0.0007 14.5395 14.5394
TFIRMF-B 5,762,805.66 14.6686 -0.0006 14.6687 14.6686
TFIRMF-P 41,106,337.40 14.5397 -0.0007 14.5398 14.5397
TFPRMF-A 1,313,492,706.33 68.1766 -0.1291 68.1767 68.1766
TFPRMF-P 168,240,403.40 68.1768 -0.1291 68.1769 68.1768
TEGRMF-A 548,092,540.04 74.3855 -0.3221 74.3856 74.3855
TEGRMF-B 14,031,881.87 75.9363 -0.3277 75.9364 75.9363
TEGRMF-P 56,999,705.61 74.3857 -0.3221 74.3858 74.3857
THDRMF 238,796,999.09 14.1873 -0.0912 14.1874 14.1873
TMSRMF-A 193,285,192.61 13.2090 -0.0169 13.2091 13.2090
TMSRMF-B 2,602,750.66 13.3403 -0.0168 13.3404 13.3403
TMSRMF-P 47,380,767.01 13.2090 -0.0169 13.2091 13.2090
TAPRMF 60,168,628.29 11.9583 -0.1096 11.9584 11.9583
TCHRMF 130,832,586.25 10.8200 -0.2369 10.8201 10.8200
TCIRMF 183,188,936.55 7.0434 -0.0961 7.0435 7.0434
TJPRMF 51,233,906.99 13.3199 -0.1366 13.3200 13.3199
TGOLDRMF 68,439,210.58 7.0337 +0.0585 7.0338 7.0337
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOAP 299,593,743.78 16.2970 -0.1521 16.4601 16.2970
TISCOCH 2,199,431,624.08 10.3671 -0.2295 10.4709 10.3671
TISCOCID 205,570,822.31 4.8274 -0.0661 4.8758 4.8274
TISCOJP 1,989,139,204.71 15.6422 -0.1621 15.7987 15.6422
TISCOKOR 30,457,147.72 11.6458 +0.0819 11.7624 11.6458
TISCOLAF 35,431,929.77 6.1434 +0.0384 6.2049 6.1434
TISCONA 373,702,076.98 14.2985 -0.1298 14.4416 14.2985
TISCOC19 442,827,698.98 8.7458 -0.1885 8.8334 8.7458
TISCOC20 305,129,165.50 8.7837 -0.1952 8.8716 8.7837
TISCOC21 253,548,105.38 8.7540 -0.1926 8.8416 8.7540
TCHT5M2 341,666,449.49 9.4259 -0.2073 - -
Foreign Investment Fund - Others
TJREIT 253,189,970.24 9.8944 +0.0334 9.9934 9.8944
TGOLD 166,546,352.62 11.0906 +0.0912 11.1462 11.0906
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561
Retirement Mutual Fund
TEURMF 4,828,862.93 10.9826 +0.0729 10.9827 10.9826
TUSRMF 32,989,458.17 14.0887 -0.0489 14.0888 14.0887
TGHRMF 26,106,111.19 10.1454 -0.0088 10.1455 10.1454
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TUSFIX 164,053,557.88 9.1412 -0.0366 9.1642 9.1412
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOIN 204,887,990.86 11.6884 -0.0128 11.8054 11.6884
TISCOJPA 389,821,323.23 12.0059 +0.0126 12.1261 12.0059
TISCOEU 577,075,275.79 11.7930 +0.0542 11.9110 11.7930
TISCOGY 255,055,154.41 12.9322 +0.0991 13.0616 12.9322
TISCOUS 2,649,090,014.91 25.3032 -0.0886 25.5563 25.3032
TUSEQ-UH 240,954,474.28 12.7505 -0.1022 12.8781 12.7505
TISCOGEM 538,587,116.40 11.1789 +0.0362 11.2908 11.1789
TISCOGC 333,562,970.07 10.4592 -0.0219 10.5639 10.4592
TUSFIN-A 2,508,380,563.95 9.9834 +0.0599 10.0833 9.9834
Foreign Investment Fund - Others
TUSREIT 143,737,101.57 12.6439 +0.0097 12.7704 12.6439
TISCOOIL 77,316,472.00 4.5288 -0.0020 4.5742 4.5288
TUSOIL 107,656,579.72 8.6773 -0.0680 8.7642 8.6773
TOIL6 56,399,367.71 8.2320 -0.0663 8.3144 8.2320
TOIL9 20,117,787.53 10.5349 -0.0782 10.6404 10.5349
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561
Foreign Investment Fund - Mixed Fund
TGINC-R 926,029,823.08 10.0234 +0.0278 10.0736 10.0234
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TCHSTARP 946,877,799.07 11.5627 +0.0046 - -
TISCOINA-A 621,901,593.71 10.0940 -0.0574 - -
TSTARP 614,950,330.07 12.2548 +0.0618 - -
TSTAR-UH 167,281,960.12 10.5507 +0.0806 - -
TISCOGIF-R 589,926,099.85 9.7157 +0.0277 9.8130 9.7157
TGHSTARP 1,350,123,993.46 9.3962 -0.0174 - -
TISTECH-A 722,667,609.58 11.2049 +0.0287 - -
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOSA 97,614,630.93 10.9756 -0.0147 11.0855 10.9756
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า