ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 21 มีนาคม 2562
Money Market Fund
TISCOSTF 2,604,256,056.24 12.7721 +0.0006 12.7722 12.7721
Fixed Income Fund
TBOND1Y 1,779,503,145.96 11.4532 +0.0002 11.4533 11.4532
TISCOFIX 3,054,105,747.46 10.4062 +0.0003 10.4063 10.4062
TISFIXX 2,168,301,427.28 10.4203 +0.0004 10.4204 -
Mixed Fund
TW-E20 456,866,061.52 14.4158 +0.0138 14.4519 14.4158
TW-BAL 65,611,258.14 30.8763 +0.0752 31.0308 30.8763
TW-E70 109,680,414.01 9.8525 +0.0337 9.9265 9.8525
TCINC 221,084,150.71 9.9950 - - -
TSRI-A 57,306.28 10.8076 +0.0211 10.8347 10.8076
TSRI-R 36,667,599.76 10.8033 +0.0210 10.8304 10.8033
TINC-A 730,790,426.80 11.5475 +0.0299 11.6053 11.5475
TINC-R 2,950,272,637.39 11.5429 +0.0299 11.6007 11.5429
TCMCSF 157,676,405.95 32.1029 +0.2073 32.4240 32.1029
TISCOAGF 165,257,956.22 71.3703 +0.3007 72.0841 71.3703
TISCOFLEX 105,234,073.13 39.8634 +0.1848 40.2621 39.8634
TCHLINK5 235,937,129.71 10.9992 -0.0022 - -
TCHLINK6 198,721,164.27 10.7512 -0.0016 - -
TCHLINK7 95,437,544.55 10.4792 -0.0009 - -
TJPLINK1 65,545,853.89 10.7469 -0.0017 - -
Equity Fund
TSF 894,376,814.07 46.9398 +0.5042 47.4093 46.9398
TCMEQF 99,708,346.02 2.7412 +0.0151 2.7687 2.7412
TISCOEDF 109,751,642.89 1.1854 +0.0065 1.1974 1.1854
TISCOEGF 832,148,898.34 48.9679 +0.1696 49.4577 48.9679
TISCOHD 799,312,610.13 15.0860 +0.0746 15.2370 15.0860
TISCOMS 2,647,197,161.00 14.1450 +0.0163 14.2866 14.1450
TISESG-A 46,416,420.23 13.0762 +0.0109 13.2071 -
TISESG-D 132,506,760.50 12.0400 +0.0100 12.0401 -
TISCODS 256,336,507.94 9.2751 +0.0360 9.3680 9.2751
TISCOBIG 491,628,279.27 10.8818 +0.0581 10.9907 10.8818
TEQT5M1 535,833,789.50 9.5152 +0.0471 9.6105 9.5152
TEQT5M3 214,729,715.24 9.8290 +0.0474 9.9274 9.8290
Long Term Equity Fund
TDLTF 507,400,097.82 20.4730 +0.0725 20.4731 20.4730
TISCOLTF-A 2,298,161,838.41 38.1859 +0.1339 38.1860 38.1859
TISCOLTF-B 65,163,381.14 39.1549 +0.1378 39.1550 39.1549
TMSLTF-A 268,013,919.39 11.2772 +0.0211 11.2773 11.2772
TMSLTF-B 10,013,187.02 11.4249 +0.0215 11.4250 11.4249
TDSLTF-A 92,573,523.98 10.5117 +0.0394 10.5118 10.5117
TDSLTF-B 5,092,575.32 10.6521 +0.0400 10.6522 10.6521
Retirement Mutual Fund
TSFIRMF 302,431,028.65 13.6162 +0.0001 13.6163 13.6162
TFIRMF-A 224,987,264.33 14.6595 -0.0005 14.6596 14.6595
TFIRMF-B 6,708,677.86 14.8095 -0.0004 14.8096 14.8095
TFIRMF-P 49,756,628.03 14.6599 -0.0005 14.6600 14.6599
TINRMF-A 25,682,516.22 10.0115 +0.0259 10.0116 10.0115
TINRMF-P 63,086,625.48 10.0117 +0.0260 10.0118 10.0117
TFPRMF-A 1,234,122,304.99 62.6501 +0.3176 62.6502 62.6501
TFPRMF-P 243,880,359.85 62.6503 +0.3177 62.6504 62.6503
TEGRMF-A 563,021,013.97 71.4598 +0.2474 71.4599 71.4598
TEGRMF-B 18,421,605.50 73.2732 +0.2547 73.2733 73.2732
TEGRMF-P 86,681,828.69 71.4600 +0.2474 71.4601 71.4600
THDRMF 241,229,998.46 13.6561 +0.0700 13.6562 13.6561
TMSRMF-A 163,004,027.80 11.1458 +0.0224 11.1459 11.1458
TMSRMF-B 4,480,063.18 11.3165 +0.0229 11.3166 11.3165
TMSRMF-P 25,859,783.37 11.1458 +0.0224 11.1459 11.1458
TAPRMF 49,767,591.52 11.0751 +0.0151 11.0752 11.0751
TCHRMF 125,784,412.03 10.2755 -0.0809 10.2756 10.2755
TCIRMF 175,822,107.08 6.9483 -0.0045 6.9484 6.9483
TJPRMF 50,463,335.38 12.7272 +0.0118 - -
TGOLDRMF 71,722,591.94 6.9801 +0.0814 6.9802 6.9801
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOAP 221,575,585.19 15.1544 +0.0196 15.3060 15.1544
TISCOCH 2,103,985,756.75 9.9386 -0.0795 10.0381 9.9386
TISCOCID 187,532,016.87 4.8070 -0.0033 4.8552 4.8070
TISCOJP 944,162,044.66 14.8862 +0.0134 - -
TISCONA 302,904,159.14 13.0069 +0.0051 13.1371 13.0069
TISCOC19 406,496,281.88 8.4044 -0.0671 8.4885 8.4044
TISCOC20 277,672,725.82 8.4302 -0.0672 8.5146 8.4302
TISCOC21 237,263,073.69 8.4029 -0.0673 8.4870 8.4029
TCHT5M2 308,572,184.91 9.0563 -0.0724 9.1470 9.0563
Foreign Investment Fund - Others
TJREIT 75,354,649.09 10.9971 +0.0090 - -
TGOLD 172,245,419.31 11.0173 +0.1297 11.0725 11.0173
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 20 มีนาคม 2562
Retirement Mutual Fund
TEURMF 4,536,446.45 10.7063 -0.0936 10.7064 10.7063
TUSRMF 34,173,525.64 14.3667 -0.0353 14.3668 14.3667
TGHRMF 31,327,843.66 10.4854 -0.0564 10.4855 10.4854
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TUSFIX 84,170,172.14 9.1474 +0.0283 9.1704 9.1474
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOIN 126,012,276.64 12.4737 +0.1311 12.5985 12.4737
TISCOJPA 243,903,134.38 9.9622 +0.0274 10.0619 9.9622
TISCOLAF 27,858,159.69 6.3376 +0.0097 6.4011 6.3376
TISCOEU 505,804,845.56 11.2629 -0.1107 11.3756 11.2629
TISCOGY 202,342,749.72 11.3345 -0.1736 11.4479 11.3345
TISCOUS 1,676,063,037.25 26.0179 -0.0636 26.2782 26.0179
TUSEQ-UH 183,306,046.99 13.1124 +0.0020 13.2436 13.1124
TISCOGEM 505,496,493.08 10.5816 +0.0013 10.6875 10.5816
TISCOGC 312,190,750.12 11.0371 +0.0060 11.1476 11.0371
TUSFIN-A 1,756,843,824.67 9.1775 -0.1827 9.2694 9.1775
TCTEC5M1 176,814,743.08 8.2721 -0.1120 8.3549 8.2721
Foreign Investment Fund - Others
TUSREIT 114,665,413.83 14.1623 +0.0494 14.3040 14.1623
TISCOOIL 60,910,691.52 3.7700 +0.0507 3.8078 3.7700
TUSOIL 82,709,727.59 7.2711 +0.1277 7.3439 7.2711
TOIL6 37,804,799.32 6.9585 +0.1190 7.0282 6.9585
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562
Foreign Investment Fund - Mixed Fund
TGINC-A 1,000,439,672.36 10.3260 +0.0058 10.3777 10.3260
TGINC-R 1,038,210,265.45 10.3256 +0.0058 10.3773 10.3256
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TCHSTARP 764,113,596.73 10.3399 +0.0027 10.4434 10.3399
TISCOINA-A 296,201,952.25 9.4864 -0.0038 9.5814 9.4864
TSTARP 571,923,045.06 11.8197 +0.0076 11.9380 11.8197
TSTAR-UH 152,682,430.39 10.0483 +0.0044 10.1489 10.0483
TGESG 329,694,286.49 10.1602 +0.0248 10.2619 10.1602
TISCOGIF-R 397,400,467.88 10.1853 +0.0271 10.2873 10.1853
TISCOSA 64,911,493.99 10.6709 +0.0285 10.7777 10.6709
TGHSTARP 968,182,211.13 9.9257 +0.0266 10.0251 9.9257
TGHDIGI 713,195,106.44 10.1658 +0.0297 10.2676 10.1658
TISTECH-A 410,807,332.85 11.1311 +0.0671 11.2425 11.1311
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า