ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562
Money Market Fund
TISCOSTF 2,957,859,901.67 12.7972 +0.0003 12.7973 12.7972
Fixed Income Fund
TBOND1Y 1,783,987,295.44 11.4806 +0.0003 11.4807 11.4806
TISCOFIX 2,913,603,222.11 10.4439 +0.0017 10.4440 10.4439
TISFIXX 2,180,461,480.59 10.4598 +0.0018 10.4599 -
Mixed Fund
TW-E20 396,200,063.41 14.4436 +0.0040 14.4798 14.4436
TW-BAL 60,369,471.89 30.6494 +0.0364 30.8027 30.6494
TW-E70 97,933,498.20 9.8220 +0.0120 9.8958 9.8220
TCINC 243,399,086.70 10.0911 +0.0097 10.1164 10.0911
TCINCP-A 2,276,168.13 10.9636 +0.0147 10.9911 10.9636
TCINCP-R 29,121,347.92 10.9574 +0.0147 10.9849 10.9574
TINC-A 924,823,839.42 11.7728 +0.0187 11.8318 11.7728
TINC-R 3,013,859,532.94 11.7661 +0.0187 11.8250 11.7661
TCMCSF 153,601,885.59 31.5191 +0.1201 31.8344 31.5191
TISCOAGF 170,592,646.54 70.6926 +0.1797 71.3996 70.6926
TISCOFLEX 103,525,991.25 39.5011 +0.0370 39.8962 39.5011
TCHLINK5 236,216,222.37 11.0122 -0.0037 - -
TCHLINK6 198,960,796.21 10.7641 -0.0024 - -
TCHLINK7 95,389,132.54 10.4739 -0.0014 - -
TJPLINK1 65,723,880.34 10.7761 -0.0024 - -
Equity Fund
TSF 853,293,217.77 46.6695 +0.1562 47.1363 46.6695
TCMEQF 98,755,461.58 2.7320 +0.0041 2.7594 2.7320
TISCOEDF 109,299,786.49 1.1816 +0.0018 1.1935 1.1816
TISCOEGF 726,266,890.29 48.1114 +0.1352 48.5926 48.1114
TISCOHD 955,129,573.49 14.9150 +0.0487 15.0643 14.9150
TISCOMS 2,494,874,557.93 13.7905 +0.0684 13.9285 13.7905
TISESG-A 38,808,187.19 12.8248 +0.0801 12.9531 -
TISESG-D 129,810,499.97 11.8086 +0.0738 11.8087 -
TISCODS 248,978,601.68 9.3114 +0.0179 9.4046 9.3114
TISCOBIG 474,466,806.54 10.8586 +0.0049 10.9673 10.8586
TISCOWB 216,941,136.94 10.1000 +0.0462 10.2011 10.1000
TEQT5M1 513,899,868.42 9.3600 +0.0324 9.4537 9.3600
TEQT5M3 207,017,367.55 9.6854 +0.0335 9.7824 9.6854
Long Term Equity Fund
TDLTF 495,906,742.44 20.1430 +0.0523 20.1431 20.1430
TISCOLTF-A 2,243,043,408.36 37.5742 +0.0977 37.5743 37.5742
TISCOLTF-B 66,626,122.90 38.5638 +0.1008 38.5639 38.5638
TMSLTF-A 258,222,323.07 10.9349 +0.0534 10.9350 10.9349
TMSLTF-B 9,849,802.99 11.0885 +0.0542 11.0886 11.0885
TDSLTF-A 93,627,867.19 10.5565 +0.0197 10.5566 10.5565
TDSLTF-B 5,413,684.00 10.7076 +0.0201 10.7077 10.7076
Retirement Mutual Fund
TSFIRMF 300,808,436.58 13.6524 +0.0015 13.6525 13.6524
TFIRMF-A 228,193,596.32 14.7061 +0.0020 14.7062 14.7061
TFIRMF-B 7,098,838.48 14.8607 +0.0021 14.8608 14.8607
TFIRMF-P 57,515,934.45 14.7065 +0.0020 14.7066 14.7065
TINRMF-A 31,329,632.36 10.1892 +0.0125 10.1893 10.1892
TINRMF-P 88,989,305.83 10.1894 +0.0125 10.1895 10.1894
TFPRMF-A 1,206,337,324.35 61.5213 +0.1303 61.5214 61.5213
TFPRMF-P 236,879,120.65 61.5215 +0.1303 61.5216 61.5215
TEGRMF-A 555,163,320.11 70.3111 +0.1813 70.3112 70.3111
TEGRMF-B 19,453,620.24 72.1630 +0.1870 72.1631 72.1630
TEGRMF-P 84,474,841.26 70.3113 +0.1812 70.3114 70.3113
THDRMF 234,643,065.46 13.4898 +0.0451 13.4899 13.4898
TMSRMF-A 155,691,958.31 10.7797 +0.0517 10.7798 10.7797
TMSRMF-B 4,411,302.77 10.9572 +0.0528 10.9573 10.9572
TMSRMF-P 25,010,466.38 10.7797 +0.0517 10.7798 10.7797
TAPRMF 47,051,884.72 10.4206 -0.0201 10.4207 10.4206
TCHRMF 109,819,827.27 9.3214 +0.0249 9.3215 9.3214
TCIRMF 161,332,787.77 6.5241 +0.0039 6.5242 6.5241
TJPRMF 47,838,429.41 12.5543 -0.0100 12.5544 12.5543
TGOLDRMF 69,101,877.11 6.7772 +0.0428 6.7773 6.7772
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOAP 206,176,663.81 14.2750 -0.0273 14.4179 14.2750
TISCOCH 1,921,934,445.89 9.0441 +0.0219 9.1346 9.0441
TISCOCID 173,797,214.05 4.5224 +0.0031 4.5677 4.5224
TISCOJP 757,901,330.65 14.6617 -0.0125 14.8084 14.6617
TISCONA 260,069,299.14 11.9416 +0.0217 12.0611 11.9416
TISCOC19 363,653,793.94 7.6414 +0.0199 7.7179 7.6414
TISCOC20 248,061,884.37 7.6467 +0.0054 7.7233 7.6467
TISCOC21 213,548,801.02 7.6397 +0.0191 7.7162 7.6397
TCHT5M2 274,040,910.84 8.2181 +0.0213 8.3004 8.2181
Foreign Investment Fund - Others
TJREIT 65,367,297.55 11.3450 +0.0063 11.4586 11.3450
TGOLD 172,611,860.00 10.6977 +0.0664 10.7513 10.6977
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562
Retirement Mutual Fund
TEURMF 4,364,981.01 10.6701 -0.1490 10.6702 10.6701
TUSRMF 32,533,672.72 14.3453 -0.1768 14.3454 14.3453
TGHRMF 29,983,581.52 10.0031 -0.0700 10.0032 10.0031
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TUSFIX 80,894,519.06 9.2654 +0.0056 9.2887 9.2654
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOIN 80,560,539.90 12.3187 -0.0197 12.4420 12.3187
TISCOJPA 231,566,665.89 9.7497 -0.0518 9.8473 9.7497
TISCOLAF 25,333,484.85 5.6235 -0.0402 5.6798 5.6235
TISCOEU 359,469,612.35 11.3113 -0.1803 11.4245 11.3113
TISCOGY 200,787,742.66 11.6212 -0.1976 11.7375 11.6212
TISCOUS 1,362,013,207.03 26.0025 -0.3200 26.2626 26.0025
TUSEQ-UH 112,551,466.20 13.2918 -0.1575 13.4248 13.2918
TISCOGEM 297,305,945.14 9.7585 -0.1239 9.8562 9.7585
TISCOGC 232,230,307.24 11.3266 -0.0042 11.4400 11.3266
TUSFIN-A 1,478,083,681.97 9.3210 -0.1330 9.4143 9.3210
TCTEC5M1 234,784,597.40 7.3709 -0.2885 7.4447 7.3709
Foreign Investment Fund - Others
TUSREIT 107,414,056.70 14.6635 +0.0334 14.8102 14.6635
TISCOOIL 56,141,927.36 3.5783 -0.1804 3.6142 3.5783
TUSOIL 78,632,138.66 7.0102 -0.3703 7.0804 7.0102
TOIL6 32,637,079.74 6.7044 -0.3599 6.7715 6.7044
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
Foreign Investment Fund - Mixed Fund
TGINC-A 910,342,285.11 10.5542 +0.0016 10.6071 10.5542
TGINC-R 938,870,495.35 10.5539 +0.0017 10.6068 10.5539
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TCHSTARP 600,483,735.56 9.6134 +0.0034 9.7096 9.6134
TISCOINA-A 302,792,187.29 9.5297 +0.0371 9.6251 9.5297
TSTARP 614,882,580.87 11.7400 -0.0182 11.8575 11.7400
TSTAR-UH 105,020,520.85 10.1710 +0.0039 10.2728 10.1710
TGESG 152,342,795.18 10.1699 -0.0158 10.2717 10.1699
TISCOGIF-R 242,042,863.82 10.2480 +0.0183 10.3506 10.2480
TISCOSA 62,874,107.73 10.6149 +0.0335 10.7212 10.6149
TGHSTARP 836,126,736.38 9.4227 +0.0337 9.5170 9.4227
TGHDIGI 844,909,718.06 9.8192 -0.0475 9.9175 9.8192
TISTECH-A 269,806,783.90 11.0093 -0.0175 11.1195 11.0093
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า