ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 24 มีนาคม 2560
Money Market Fund
TISCOSTF 2,926,054,350.06 12.5357 +0.0002 12.5358 12.5357
Fixed Income Fund
TBOND1Y 2,005,917,233.62 11.1899 +0.0011 11.1900 11.1899
TISCOFIX 1,893,962,254.49 10.0689 +0.0002 10.0690 10.0689
TISFIXX 1,829,483,100.45 10.0647 - 10.0648 -
Mixed Fund
TBGF 61,606,646.55 28.4147 +0.0448 28.5569 28.4147
TBGF8020 182,490,306.04 13.7919 +0.0053 13.8265 13.7919
TISCOAGF 136,843,617.71 59.2670 +0.1539 59.5634 59.2670
TISCOFLEX 108,117,707.90 35.7873 +0.0821 36.1453 35.7873
TCMCSF 167,982,740.20 28.9231 +0.1172 29.2124 28.9231
TINCOME 902,328,877.68 10.4819 +0.0092 10.5344 10.4819
TISCOSRI 34,765,581.70 10.0548 +0.0043 10.0800 10.0548
TCHLINK5 223,728,974.72 10.4300 +0.0005 - -
TCHLINK6 189,582,561.10 10.2568 - - -
TCHLINK7 90,972,466.25 9.9889 -0.0007 - -
TJPLINK1 62,635,357.42 10.2697 -0.0002 - -
Equity Fund
TSF 330,154,832.30 40.4478 -0.0056 40.8524 40.4478
TCMEQF 107,510,246.88 2.7169 +0.0109 2.7442 2.7169
TISCOEGF 537,627,462.38 41.6668 +0.1351 42.0836 41.6668
TISCOEDF 120,538,045.82 1.2555 +0.0052 1.2682 1.2555
TISCOHD 655,805,875.88 14.3220 +0.0565 14.4653 14.3220
TISCOMS 2,087,027,401.61 15.4119 -0.0452 15.5661 15.4119
TISESG-S 129,572,857.66 11.9191 +0.0190 11.9192 11.9191
TISCODS 916,335,576.60 10.9355 +0.0401 11.0450 10.9355
TEQDY1 11,712,631.66 10.0198 +0.0328 10.1201 10.0198
TISEQT15 95,426,969.07 10.1026 +0.0338 10.2037 10.1026
TISEQT17 438,980,304.19 10.1026 +0.0342 10.2037 10.1026
TISEQT18 60,796,876.62 10.1550 +0.0335 10.2567 10.1550
TISEQT19 43,838,293.48 10.0061 +0.0334 10.1063 10.0061
TISEQT20 119,987,043.52 9.9786 +0.0330 10.0785 9.9786
TISEQT24 231,813,603.79 10.4070 +0.0345 - -
Long Term Equity Fund
TDLTF 462,230,636.18 19.1411 +0.0638 19.1412 19.1411
TISCOLTF-A 2,037,672,013.75 32.8188 +0.1083 32.8189 32.8188
TISCOLTF-B 35,136,235.17 33.2948 +0.1103 33.2949 33.2948
TMSLTF-A 115,336,882.03 11.2928 -0.0322 11.2929 11.2928
TMSLTF-B 632,950.89 11.3195 -0.0320 11.3196 11.3195
TDSLTF-A 38,603,064.40 10.8722 +0.0309 10.8723 10.8722
TDSLTF-B 528,945.86 10.8980 +0.0311 10.8981 10.8980
Retirement Mutual Fund
TSFIRMF 311,172,866.37 13.2881 +0.0002 13.2882 13.2881
TFIRMF-A 224,536,841.02 14.2625 -0.0003 14.2626 14.2625
TFIRMF-B 3,957,127.26 14.3624 -0.0002 14.3625 14.3624
TFIRMF-P 8,968,677.95 14.2627 -0.0003 14.2628 14.2627
TFPRMF-A 1,118,504,711.18 57.3942 +0.1375 57.3943 57.3942
TFPRMF-P 25,959,737.25 57.3943 +0.1375 57.3944 57.3943
TEGRMF-A 450,562,215.86 60.7602 +0.1998 60.7603 60.7602
TEGRMF-B 8,274,171.69 61.6416 +0.2035 61.6417 61.6416
TEGRMF-P 3,512,631.60 60.7603 +0.1998 60.7604 60.7603
THDRMF 217,684,005.79 12.9672 +0.0457 12.9673 12.9672
TMSRMF-A 120,662,523.18 11.2792 -0.0317 11.2793 11.2792
TMSRMF-B 279,867.78 11.3064 -0.0316 11.3065 11.3064
TMSRMF-P 18,004,461.61 11.2792 -0.0317 11.2793 11.2792
TAPRMF 50,792,463.35 10.4712 +0.0186 10.4713 10.4712
TCHRMF 110,219,638.95 9.5711 +0.0086 9.5712 9.5711
TCIRMF 164,647,947.57 6.3065 +0.0338 6.3066 6.3065
TJPRMF 45,219,906.63 11.4724 +0.0824 11.4725 11.4724
TGOLDRMF 68,690,660.71 6.9406 -0.0147 6.9407 6.9406
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOAP 224,881,943.81 14.1988 +0.0253 14.3409 14.1988
TISCOCID 352,207,448.71 5.0602 +0.0272 5.1109 5.0602
TISCOLAF 36,052,628.58 6.0549 -0.0308 6.1156 6.0549
TISCOCH 2,471,583,147.41 8.9900 +0.0079 9.0800 8.9900
TISCOC19 493,746,382.08 7.5884 +0.0068 7.6644 7.5884
TISCOC20 351,720,384.53 7.6402 +0.0067 7.7167 7.6402
TISCOC21 261,587,300.19 7.6247 +0.0065 7.7010 7.6247
TISCOC22 76,018,964.89 9.0227 +0.0081 9.1130 9.0227
TISCOKOR 57,130,589.47 10.2017 -0.0538 10.3038 10.2017
TISCOK2 59,099,631.47 8.9898 -0.0455 9.0798 8.9898
TISCOK3 134,595,451.40 9.0721 -0.0456 9.1629 9.0721
TISCOK4 158,483,711.85 9.0300 -0.0460 9.1204 9.0300
TISCONA 140,633,711.38 11.7573 +0.0355 11.8750 11.7573
TISCOJP 2,382,968,693.80 13.2262 +0.0858 13.3586 13.2262
Foreign Investment Fund - Others
TJREIT 368,718,521.96 9.8838 +0.0034 9.9827 9.8838
TGOLD 185,225,560.75 10.8997 -0.0232 10.9543 10.8997
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 23 มีนาคม 2560
Retirement Mutual Fund
TEURMF 3,130,020.52 10.1902 +0.0768 10.1903 10.1902
TUSRMF 30,159,003.64 12.5463 -0.0149 12.5464 12.5463
TGHRMF 19,840,895.28 9.1903 -0.0177 9.1904 9.1903
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TUSFIX 109,201,754.67 9.8061 -0.0105 9.8307 9.8061
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOUS 2,339,367,162.80 22.1562 -0.0259 22.3779 22.1562
TUSEQ-UH 511,372,734.43 11.8701 -0.0228 11.9889 11.8701
TISCOEU 270,136,688.43 10.9265 +0.0858 11.0359 10.9265
TISCOGY 290,960,454.98 11.9220 +0.1281 12.0413 11.9220
TISCOGY1 368,765,001.26 10.0208 +0.1055 10.1211 10.0208
TISCOGY3 207,021,047.42 9.9497 +0.1040 10.0493 9.9497
TISCOGY4 103,279,305.71 10.1149 +0.1080 10.2162 10.1149
TISCOIN 202,090,720.14 12.1376 +0.0539 12.2591 12.1376
TISCOGC 405,465,218.81 10.8772 -0.0137 10.9861 10.8772
Foreign Investment Fund - Others
TUSREIT 163,401,413.94 13.3163 +0.0902 13.4496 13.3163
TEUPROP 63,861,380.91 9.5365 +0.0649 9.6320 9.5365
TISCOOIL 106,015,889.88 3.1408 -0.0288 3.1723 3.1408
TUSOIL 180,183,789.43 6.1914 -0.0651 6.2534 6.1914
TOIL6 120,256,848.22 5.8547 -0.0618 5.9133 5.8547
TOIL9 79,254,807.07 7.5603 -0.0822 7.6360 7.5603
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 22 มีนาคม 2560
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TSTARP 417,571,802.25 10.9022 -0.0142 11.0113 10.9022
TSTAR-UH 177,061,595.62 9.9399 -0.0162 10.0394 9.9399
TCHSTARP 791,098,376.33 9.0571 -0.0903 9.1478 9.0571
TGHSTARP 1,474,101,790.83 8.5329 +0.0058 8.6183 8.5329
TISCOSA 120,739,420.35 9.8195 -0.0568 9.9178 9.8195
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า