ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 05 สิงหาคม 2564
Money Market Fund
TISCOSTF 2,646,295,186.15 12.9632 +0.0005 12.9633 12.9632
Fixed Income Fund
TBOND1Y 162,555,491.71 11.7600 +0.0008 11.7601 11.7600
TBONDPVD 1,656,674,410.01 10.2440 +0.0014 10.2441 10.2440
TFIXPVD 4,425,706,050.19 10.2954 +0.0021 10.2955 10.2954
TISCOFIX-A 1,119,746,058.62 10.7817 +0.0023 10.7818 10.7817
Mixed Fund
TW-E20 141,070,097.08 14.9353 -0.0290 15.0101 14.9353
TW-BAL 55,274,526.17 31.3057 -0.2097 31.4623 31.3057
TCIEZERO 396,314,625.48 9.7721 -0.0047 9.8211 9.7721
TCINC 209,833,471.04 10.3334 -0.0114 10.3852 10.3334
TCINCP-A 39,421,816.02 11.1057 -0.0264 11.1613 11.1057
TCINCP-R 30,726,881.65 11.0757 -0.0263 11.1312 11.0757
TINC-A 1,393,366,277.72 11.7899 -0.0365 11.8490 11.7899
TINC-R 1,621,881,546.00 11.7582 -0.0364 11.8171 11.7582
TISCOAGF 234,065,516.79 104.0014 -0.5461 105.0415 104.0014
TISCOFLEXP 278,521,986.44 57.6634 -0.2689 58.2401 57.6634
TISCOFLEX 86,316,233.15 38.5265 -0.4145 38.9119 38.5265
TTHREIT 573,648,459.78 8.1193 -0.0036 8.1803 8.1193
TCHLINK8 202,718,429.14 9.8676 +0.0007 - -
TCHLINK9 54,608,419.94 9.9115 +0.0009 - -
Equity Fund
TSF-A 3,279,395,474.11 79.0389 -0.4631 79.8689 79.0389
TSF-MF 507,952,235.13 79.1370 -0.4618 79.1371 79.1370
TISCOEQF 95,471,038.72 2.8261 -0.0350 2.8545 2.8261
TISCOEDF 94,685,953.12 1.1817 -0.0161 1.1936 1.1817
TISCOEGF 545,229,385.42 52.3056 -0.5153 52.8288 52.3056
TISCOHD-A 165,819,869.96 16.2605 -0.2255 16.4232 16.2605
TISCOMS-A 706,863,500.44 20.5667 -0.1099 20.7725 20.5667
TISESG-A 18,871,743.23 11.9602 -0.2189 12.0799 -
TISESG-D 71,926,594.93 10.3934 -0.1903 10.4974 -
TISCODS 61,638,110.88 8.9625 -0.1224 9.0522 8.9625
TISCOBIG 133,531,257.32 8.8830 -0.1273 8.9719 8.8830
TISCOWB 80,774,944.96 9.8159 -0.1947 9.9142 9.8159
TDLTF-N 7,096.76 21.9223 -0.2173 22.1416 21.9223
TISCOLTF-N 1,226.69 40.8748 -0.4018 41.2836 40.8748
TMSLTF-N 312,587.22 16.0557 -0.0811 16.2164 16.0557
TDSLTF-N 33,758.39 11.0970 -0.1544 11.2081 11.0970
TEQT5M1 94,846,359.75 9.1119 -0.1374 9.2031 9.1119
TEQT5M3 24,439,584.44 9.4327 -0.1443 9.5271 9.4327
Long Term Equity Fund
TDLTF-A 537,485,381.40 21.9028 -0.2172 - 21.9028
TISCOLTF-A 2,287,890,632.82 40.8115 -0.4013 - 40.8115
TISCOLTF-B 78,075,274.33 42.3823 -0.4162 - 42.3823
TMSLTF-A 445,652,287.94 16.0341 -0.0809 - 16.0341
TMSLTF-B 15,959,739.11 16.4783 -0.0829 - 16.4783
TDSLTF-A 155,241,618.48 10.7304 -0.1493 - 10.7304
TDSLTF-B 6,655,051.36 11.0317 -0.1533 - 11.0317
Super Savings Fund
TISCOFIX-SSF 1,068,223.53 10.7821 +0.0023 10.7822 10.7821
TINC-SSF 9,422,841.88 11.7794 -0.0365 11.7795 11.7794
TEG-SSF 27,656,377.24 13.6374 -0.1322 13.6375 13.6374
TSF-SSF 39,772,466.56 79.0591 -0.4633 79.0592 79.0591
TISCOMS-SSF 5,450,456.20 20.5677 -0.1099 20.5678 20.5677
TISCOCHA-SSF 26,640,951.08 13.1815 +0.0420 13.1816 13.1815
TEG-SSFX 107,340,517.48 13.6373 -0.1321 - 13.6373
Retirement Mutual Fund
TSFIRMF 294,678,583.50 14.0132 +0.0021 14.0133 14.0132
TFIRMF-A 246,598,673.98 15.1058 +0.0034 15.1059 15.1058
TFIRMF-B 14,648,743.07 15.3109 +0.0035 15.3110 15.3109
TFIRMF-P 342,469,875.31 15.1063 +0.0034 15.1064 15.1063
TINRMF-A 95,635,325.71 10.2355 -0.0320 10.2356 10.2355
TINRMF-P 281,017,138.25 10.2356 -0.0321 10.2357 10.2356
TFPRMF-A 1,098,786,264.21 61.2437 -0.6509 61.2438 61.2437
TFPRMF-P 190,788,680.26 61.2439 -0.6508 61.2440 61.2439
TEGRMF-A 578,662,576.80 76.3528 -0.7493 76.3529 76.3528
TEGRMF-B 43,809,828.90 79.2919 -0.7770 79.2920 79.2919
TEGRMF-P 116,258,303.69 76.3531 -0.7493 76.3532 76.3531
THDRMF 262,224,506.70 14.3571 -0.2026 14.3572 14.3571
TMSRMF-A 220,196,697.56 15.8266 -0.0816 15.8267 15.8266
TMSRMF-B 10,888,154.98 16.3160 -0.0839 16.3161 16.3160
TMSRMF-P 42,752,645.75 15.8266 -0.0816 15.8267 15.8266
TAPRMF 56,680,752.84 13.3226 -0.0634 13.3227 13.3226
TCHRMF 93,892,050.22 8.3704 -0.0835 8.3705 8.3704
TCHARMF-A 74,545,028.37 9.9312 +0.0325 9.9313 9.9312
TCHARMF-P 35,839,257.99 9.9318 +0.0324 9.9319 9.9318
TCIRMF 161,750,410.98 7.4700 -0.0440 7.4701 7.4700
TJPRMF 54,553,874.69 16.4675 +0.0776 16.4676 16.4675
TGOLDRMF 79,122,537.64 8.9505 +0.0197 8.9506 8.9505
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOAP 245,156,585.92 18.1804 -0.0851 18.3623 18.1804
TISCOCH 674,750,208.93 8.1276 -0.0828 8.2090 8.1276
TISCOCHA-A 870,649,189.60 13.1812 +0.0421 13.3131 13.1812
TISCOCID 128,397,301.32 4.9264 -0.0297 4.9758 4.9264
TISCOJP 405,988,319.62 19.0291 +0.0899 19.2195 19.0291
TISCONA 128,435,467.77 16.8253 -0.0828 16.9937 16.8253
TISCOC19 116,544,211.55 6.8931 -0.0693 6.9621 6.8931
TISCOC20 98,486,506.43 6.8190 -0.0686 6.8873 6.8190
TISCOC21 61,169,192.60 6.8307 -0.0688 6.8991 6.8307
TCHT5M2 103,974,818.81 7.5038 -0.0756 7.5789 7.5038
TCHT5M4 296,356,844.42 9.2246 -0.0923 - -
Foreign Investment Fund - Others
TJREIT 47,790,721.39 13.0771 +0.2194 13.2080 13.0771
TGOLD 208,127,858.77 14.2288 +0.0291 14.3000 14.2288
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 04 สิงหาคม 2564
Super Savings Fund
TCHTECH-SSF 31,595,841.22 12.0179 +0.2782 12.0180 12.0179
Retirement Mutual Fund
TEURMF 9,521,073.88 13.9430 +0.0746 13.9431 13.9430
TUSRMF 78,041,384.44 21.7904 -0.1018 21.7905 21.7904
TGHRMF-A 88,214,660.85 14.3965 -0.0513 14.3966 14.3965
TGHRMF-P 25,863,755.23 14.2826 -0.0509 14.2827 14.2826
TTECHRMF-A 108,651,208.70 12.8757 +0.0573 12.8758 12.8757
TTECHRMF-P 56,797,906.44 12.8753 +0.0573 12.8754 12.8753
TCHTECHRMF-A 104,069,840.53 9.0951 +0.2061 9.0952 9.0951
TCHTECHRMF-P 35,550,787.69 9.0414 +0.2048 9.0415 9.0414
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TUSFIX 97,698,346.30 9.6146 +0.0199 9.6387 9.6146
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOIN 19,615,886.00 16.1825 -0.0193 16.3444 16.1825
TISCOLAF 19,268,845.17 5.3791 -0.0785 5.4330 5.3791
TISCOEU 718,400,852.49 14.4191 +0.0730 14.5634 14.4191
TISCOGY 47,604,370.64 14.6497 +0.1144 14.7963 14.6497
TISCOUS 999,491,771.65 39.7910 -0.1875 40.1890 39.7910
TUSEQ-UH 430,088,441.42 21.3193 -0.0598 21.5326 21.3193
TISCOGEM 78,038,984.83 12.4613 +0.0324 12.5860 12.4613
TNEXTGEN 4,000,148,467.40 12.7723 +0.2270 12.9001 12.7531
TNEWENGY 690,021,548.37 8.0752 -0.1314 8.1561 8.0631
TGENOME 7,458,661,707.14 7.9336 +0.0464 8.0130 7.9217
TISCOGC 71,598,896.13 13.3198 -0.1214 13.4531 13.3198
TCHCON 3,224,023,543.63 7.2574 +0.1525 7.3301 7.2465
TCLOUD 745,558,921.53 13.0916 +0.1835 13.2226 13.0720
TCHTECH-A 2,805,238,541.83 12.0375 +0.2786 12.1580 12.0375
TUSFIN-A 845,636,185.58 12.3060 -0.1013 12.4292 12.3060
Foreign Investment Fund - Others
TUSREIT 223,181,040.74 17.9782 -0.0492 18.1581 17.9782
TISCOOIL 36,989,478.23 4.1798 -0.1319 4.2217 4.1798
TUSOIL 61,589,316.56 3.4150 -0.1191 3.4493 3.4150
TOIL6 8,806,246.52 3.1160 -0.1080 3.1473 3.1160
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 03 สิงหาคม 2564
Foreign Investment Fund - Mixed Fund
TGINC-A 860,933,816.21 12.7903 +0.0113 12.9183 12.7903
TGINC-R 1,990,827,423.34 12.7892 +0.0114 12.9172 12.7892
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TCHSTARP 366,940,715.61 11.5086 +0.0157 11.6238 11.5086
TISCOINA-A 33,163,646.50 13.2882 +0.1671 13.4212 13.2882
TISCOJPA 51,975,403.82 13.0891 +0.0007 13.2201 13.0891
TUSMS 501,964,628.25 10.2326 -0.0698 10.3350 10.2173
TSTARP 2,904,860,355.02 18.1414 -0.0330 18.3229 18.1414
TSTAR-UH 176,551,781.65 16.4195 -0.0076 16.5838 16.4195
TGESG 143,141,599.34 14.1534 -0.0163 14.2950 14.1534
TISCOGIF-R 254,554,184.29 10.9629 +0.0031 11.0726 10.9629
TGHSTARP 337,117,872.29 13.4487 +0.0607 13.5833 13.4487
TGHDIGI 3,988,426,856.53 18.6419 +0.0327 18.8284 18.6419
TBIOTECH 759,283,200.66 18.6578 +0.0936 18.8445 18.6578
TISTECH-A 911,182,635.81 21.5161 +0.1262 21.7314 21.5161
Foreign Investment Fund - Others
TAREIT 175,981,514.36 11.3183 +0.0612 11.4316 11.3183
TGREIT 328,045,721.17 11.3940 +0.0059 11.5080 11.3940
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า