ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 03 สิงหาคม 2563
Money Market Fund
TISCOSTF 2,752,994,383.38 12.9299 +0.0001 12.9300 12.9299
Fixed Income Fund
TBOND1Y 178,557,666.31 11.7358 +0.0002 11.7359 11.7358
TBONDPVD 1,650,225,547.76 10.2128 -0.0001 10.2129 10.2128
TISCOFIX 1,109,391,975.76 10.6981 +0.0008 10.6982 10.6981
TFIXPVD 4,351,057,169.69 10.2048 +0.0006 10.2049 10.2048
Mixed Fund
TW-E20 169,353,009.69 14.2646 -0.0223 14.3360 14.2646
TW-BAL 53,700,869.22 27.8753 -0.1502 28.0148 27.8753
TW-E70 19,866,435.70 8.2908 -0.0335 8.3738 8.2908
TCIEZERO 918,012,436.25 9.6279 -0.0107 9.6761 9.6279
TCINC 241,038,610.16 10.0573 -0.0119 10.1077 10.0573
TCINCP-A 6,113,441.12 10.7105 -0.0299 10.7642 10.7105
TCINCP-R 25,264,285.80 10.6919 -0.0300 10.7455 10.6919
TINC-A 2,144,286,310.04 11.2987 -0.0431 11.3553 11.2987
TINC-R 2,403,565,457.62 11.2792 -0.0431 11.3357 11.2792
TISCOAGF 179,994,418.28 78.2988 +0.3935 79.0819 78.2988
TCMCSF 167,896,689.99 37.4414 -0.0664 37.8159 37.4414
TISCOFLEX 83,774,674.98 33.4556 -0.2773 33.7903 33.4556
TTHREIT 388,093,410.44 8.9389 -0.0668 9.0060 8.9389
TCHLINK8 198,749,635.04 9.6744 +0.0024 - -
TCHLINK9 53,502,566.07 9.7108 +0.0031 - -
Equity Fund
TSF 1,371,479,642.02 54.0668 +0.1471 54.6076 54.0668
TCMEQF 80,356,633.57 2.3052 -0.0167 2.3284 2.3052
TISCOEDF 90,359,653.17 1.0376 -0.0050 1.0481 1.0376
TISCOEGF 500,228,210.23 41.6098 -0.2382 42.0260 41.6098
TISCOHD 415,559,687.95 12.6604 -0.0895 12.7871 12.6604
TISCOMS 1,495,444,328.51 15.3502 +0.1516 15.5038 15.3502
TISESG-A 17,308,979.42 10.0467 -0.0741 10.1473 -
TISESG-D 62,147,224.33 8.9696 -0.0662 9.0594 -
TISCODS 314,346,948.43 8.1374 -0.0593 8.2189 8.1374
TISCOBIG 200,778,698.85 8.5293 -0.1250 8.6147 8.5293
TISCOWB 169,110,349.97 9.0902 -0.0438 9.1812 9.0902
TDLTF-N 975.55 17.4340 -0.1001 17.6084 17.4340
TISCOLTF-N 975.58 32.5075 -0.1862 32.8327 32.5075
TMSLTF-N 1,059.94 12.3296 +0.1477 12.4530 12.3296
TDSLTF-N 971.74 9.0073 -0.0641 9.0975 9.0073
TEQT5M1 197,941,509.27 7.8676 -0.0665 7.9464 7.8676
TEQT5M3 44,416,870.64 8.0674 -0.0676 8.1482 8.0674
Long Term Equity Fund
TDLTF-A 456,466,753.15 17.4314 -0.1001 - 17.4314
TISCOLTF-A 1,947,699,970.56 32.4709 -0.1862 - 32.4709
TISCOLTF-B 64,232,321.93 33.5400 -0.1908 - 33.5400
TMSLTF-A 300,150,045.74 12.3187 +0.1474 - 12.3187
TMSLTF-B 12,359,391.67 12.5787 +0.1512 - 12.5787
TDSLTF-A 125,540,068.16 8.9977 -0.0640 - 8.9977
TDSLTF-B 6,119,732.59 9.1887 -0.0650 - 9.1887
Super Savings Fund
TINC-SSF 0.00 11.2884 - 11.2885 -
TEG-SSF 3,499,636.51 10.8571 -0.0614 10.8572 -
TEG-SSFX 85,520,493.94 10.8571 -0.0614 - -
Retirement Mutual Fund
TSFIRMF 292,717,050.91 13.9731 +0.0009 13.9732 13.9731
TFIRMF-A 231,258,509.17 15.0409 +0.0011 15.0410 15.0409
TFIRMF-B 10,763,919.31 15.2282 +0.0013 15.2283 15.2282
TFIRMF-P 172,073,906.16 15.0413 +0.0011 15.0414 15.0413
TINRMF-A 104,276,983.02 9.7775 -0.0321 9.7776 9.7775
TINRMF-P 270,008,691.70 9.7776 -0.0321 9.7777 9.7776
TFPRMF-A 977,246,786.46 51.8345 -0.4348 51.8346 51.8345
TFPRMF-P 181,775,095.84 51.8346 -0.4348 51.8347 51.8346
TEGRMF-A 474,531,715.40 60.7794 -0.3467 60.7795 60.7794
TEGRMF-B 26,627,878.32 62.7807 -0.3553 62.7808 62.7807
TEGRMF-P 94,223,585.03 60.7796 -0.3467 60.7797 60.7796
THDRMF 209,709,246.70 11.3429 -0.0814 11.3430 11.3429
TMSRMF-A 165,891,541.90 12.1043 +0.1453 12.1044 12.1043
TMSRMF-B 7,125,012.59 12.3984 +0.1494 12.3985 12.3984
TMSRMF-P 24,007,738.74 12.1043 +0.1453 12.1044 12.1043
TAPRMF 45,625,727.60 11.0957 -0.0337 11.0958 11.0957
TCHRMF 113,252,953.85 9.0254 -0.0431 9.0255 9.0254
TCIRMF 143,189,960.11 6.3590 -0.0344 6.3591 6.3590
TJPRMF 45,746,072.79 13.1827 +0.2283 13.1828 13.1827
TGOLDRMF 92,938,270.73 9.8577 -0.0312 9.8578 9.8577
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOAP 127,490,403.79 15.2447 -0.0472 15.3972 15.2447
TISCOCH 1,197,833,621.94 8.7473 -0.0418 8.8349 8.7473
TISCOCHA 590,229,094.27 11.8650 +0.2394 11.9838 11.8650
TISCOCID 125,669,992.75 4.2020 -0.0221 4.2441 4.2020
TISCOJP 389,193,012.28 15.2416 +0.2675 15.3941 15.2416
TISCONA 145,151,304.10 13.7529 -0.0515 13.8905 13.7529
TISCOC19 167,367,155.59 7.3927 -0.0342 7.4667 7.3927
TISCOC20 114,071,047.88 7.3750 -0.0348 7.4489 7.3750
TISCOC21 75,937,191.28 7.3836 -0.0351 7.4575 7.3836
TCHT5M2 135,260,384.64 8.0667 -0.0376 8.1475 8.0667
Foreign Investment Fund - Others
TJREIT 63,449,076.28 9.7559 +0.0535 9.8536 9.7559
TGOLD 255,173,359.09 15.6371 -0.0499 15.7154 15.6371
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
Retirement Mutual Fund
TEURMF 5,068,890.41 10.4191 -0.1248 10.4192 10.4191
TUSRMF 56,648,894.42 16.2229 +0.1029 16.2230 16.2229
TGHRMF 48,488,835.33 11.6878 -0.1388 11.6879 11.6878
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TUSFIX 67,619,199.26 9.1371 -0.0553 9.1600 9.1371
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOIN 39,305,903.95 10.9611 -0.1587 11.0708 10.9611
TISCOLAF 19,590,683.42 4.2214 -0.1150 4.2637 4.2214
TISCOEU 207,406,409.71 10.8892 -0.1402 10.9982 10.8892
TISCOGY 69,077,910.48 11.6604 -0.0926 11.7771 11.6604
TISCOUS 935,311,061.88 29.4635 +0.2062 29.7582 29.4635
TUSEQ-UH 53,713,158.04 15.0647 -0.0011 15.2154 15.0647
TISCOGEM 233,706,156.44 10.3601 -0.0626 10.4638 10.3601
TISCOGC 54,049,781.23 11.7398 -0.1473 11.8573 11.7398
TCLOUD 2,916,761,444.08 10.3608 +0.0321 10.4645 10.3453
TCHTECH 792,603,140.75 11.7821 +0.0750 11.9000 11.7821
TUSFIN-A 187,682,663.21 8.1043 -0.0038 8.1854 8.1043
Foreign Investment Fund - Others
TUSREIT 296,860,806.97 13.5137 -0.0367 13.6489 13.5137
TISCOOIL 28,506,187.61 2.5299 +0.0138 2.5553 2.5299
TUSOIL 71,880,116.87 2.1315 +0.0089 2.1529 2.1315
TOIL6 8,590,323.52 1.9495 +0.0070 1.9691 1.9495
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563
Foreign Investment Fund - Mixed Fund
TGINC-A 1,488,425,457.18 11.2406 -0.0171 11.3531 11.2406
TGINC-R 1,508,776,180.77 11.2401 -0.0171 11.3526 11.2401
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TCHSTARP 472,655,757.77 11.7800 -0.0554 11.8979 11.7800
TISCOINA-A 134,227,870.04 8.2433 -0.0621 8.3258 8.2433
TISCOJPA 122,358,404.77 11.1005 -0.0600 11.2116 11.1005
TSTARP 785,896,650.64 13.8605 -0.0794 13.9992 13.8605
TSTAR-UH 93,216,897.98 12.0499 -0.0903 12.1705 12.0499
TGESG 89,962,993.62 10.7369 -0.1040 10.8444 10.7369
TISCOGIF-R 75,559,244.93 9.6676 -0.1319 9.7644 9.6676
TGHSTARP 424,659,492.01 11.5540 -0.0490 11.6696 11.5540
TGHDIGI 1,302,479,869.56 14.4729 +0.1525 14.6177 14.4729
TBIOTECH 739,739,194.51 15.0969 -0.0638 15.2480 15.0969
TISTECH-A 739,726,478.49 15.7006 -0.0094 15.8577 15.7006
Foreign Investment Fund - Others
TAREIT 224,730,261.86 8.6683 -0.0377 8.7551 8.6683
TGREIT 591,370,311.71 8.9328 -0.0321 9.0222 8.9328
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า