ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 02 กรกฎาคม 2563
Money Market Fund
TISCOSTF 3,164,401,665.55 12.9288 - 12.9289 12.9288
Fixed Income Fund
TBOND1Y 182,894,594.48 11.7347 +0.0002 11.7348 11.7347
TBONDPVD 1,649,821,300.50 10.2103 +0.0001 10.2104 10.2103
TISCOFIX 1,142,655,577.84 10.6926 +0.0009 10.6927 10.6926
TFIXPVD 4,342,861,296.22 10.1951 +0.0006 10.1952 10.1951
Mixed Fund
TW-E20 176,980,922.26 14.4345 +0.0684 14.5068 14.4345
TW-BAL 55,853,651.71 28.9792 +0.4382 29.1242 28.9792
TW-E70 21,617,033.54 8.5037 +0.1854 8.5888 8.5037
TCIEZERO 1,039,182,175.89 9.6831 +0.0138 9.7316 9.6831
TCINC 211,016,031.44 10.1455 +0.0303 10.1963 10.1455
TCINCP-A 6,321,699.56 10.8903 +0.0669 10.9449 10.8903
TCINCP-R 25,866,648.73 10.8723 +0.0668 10.9268 10.8723
TINC-A 2,383,989,730.37 11.5792 +0.0997 11.6372 11.5792
TINC-R 2,654,525,913.01 11.5602 +0.0995 11.6181 11.5602
TISCOAGF 189,597,733.67 77.1086 +2.0821 77.8798 77.1086
TCMCSF 164,266,885.29 36.6124 +0.9750 36.9786 36.6124
TISCOFLEX 88,516,277.18 35.3607 +0.8088 35.7144 35.3607
TTHREIT 418,806,791.65 9.3346 +0.0631 9.4047 9.3346
TCHLINK8 197,929,283.10 9.6345 +0.0022 - -
TCHLINK9 53,294,140.98 9.6730 +0.0016 - -
Equity Fund
TSF 1,412,386,705.00 53.6099 +1.3315 54.1461 53.6099
TCMEQF 82,431,953.62 2.3608 +0.0629 2.3845 2.3608
TISCOEDF 94,321,307.44 1.0789 +0.0259 1.0898 1.0789
TISCOEGF 527,153,183.21 43.3269 +1.0845 43.7603 43.3269
TISCOHD 449,009,880.92 13.2078 +0.3030 13.3400 13.2078
TISCOMS 1,700,243,620.27 15.0126 +0.2119 15.1628 15.0126
TISESG-A 18,449,686.29 10.7104 +0.3060 10.8176 -
TISESG-D 66,252,293.51 9.5621 +0.2731 9.6578 -
TISCODS 344,690,645.98 8.5112 +0.2092 8.5964 8.5112
TISCOBIG 224,238,710.13 9.2072 +0.1879 9.2994 9.2072
TISCOWB 179,030,155.08 9.4735 +0.2845 9.5683 9.4735
TDLTF-N 1,015.24 18.1433 +0.4493 18.3248 18.1433
TISCOLTF-N 1,015.23 33.8287 +0.8375 34.1671 33.8287
TMSLTF-N 1,004.94 11.6898 +0.1727 11.8068 11.6898
TDSLTF-N 1,014.08 9.3998 +0.2224 9.4939 9.3998
TEQT5M1 228,424,723.83 8.3335 +0.2106 8.4169 8.3335
TEQT5M3 48,665,913.80 8.5375 +0.2094 8.6230 8.5375
Long Term Equity Fund
TDLTF-A 478,328,310.53 18.1430 +0.4490 - 18.1430
TISCOLTF-A 2,038,275,580.38 33.7940 +0.8361 - 33.7940
TISCOLTF-B 67,588,977.51 34.8903 +0.8637 - 34.8903
TMSLTF-A 284,035,637.88 11.6801 +0.1723 - 11.6801
TMSLTF-B 11,831,392.88 11.9199 +0.1760 - 11.9199
TDSLTF-A 131,466,110.66 9.3907 +0.2220 - 9.3907
TDSLTF-B 6,384,033.05 9.5855 +0.2267 - 9.5855
Super Savings Fund
TEG-SSF 3,052,462.27 11.3018 +0.2565 11.3019 -
TEG-SSFX 89,023,538.17 11.3018 +0.2564 - -
Retirement Mutual Fund
TSFIRMF 292,118,334.87 13.9609 +0.0008 13.9610 13.9609
TFIRMF-A 231,956,369.65 15.0289 +0.0005 15.0290 15.0289
TFIRMF-B 10,494,209.26 15.2139 +0.0006 15.2140 15.2139
TFIRMF-P 150,893,145.24 15.0294 +0.0006 15.0295 15.0294
TINRMF-A 107,173,829.26 9.9900 +0.0768 9.9901 9.9900
TINRMF-P 257,577,239.45 9.9902 +0.0768 9.9903 9.9902
TFPRMF-A 1,043,684,887.40 55.0492 +1.2831 55.0493 55.0492
TFPRMF-P 193,369,913.16 55.0493 +1.2831 55.0494 55.0493
TEGRMF-A 497,002,290.56 63.2619 +1.5635 63.2620 63.2619
TEGRMF-B 26,653,046.84 65.3143 +1.6151 65.3144 65.3143
TEGRMF-P 97,034,775.37 63.2621 +1.5635 63.2622 63.2621
THDRMF 220,743,772.81 11.8151 +0.2696 11.8152 11.8151
TMSRMF-A 158,805,689.48 11.4797 +0.1710 11.4798 11.4797
TMSRMF-B 6,626,209.03 11.7520 +0.1752 11.7521 11.7520
TMSRMF-P 22,768,789.70 11.4797 +0.1710 11.4798 11.4797
TAPRMF 44,566,494.65 10.7049 +0.2494 10.7050 10.7049
TCHRMF 112,996,210.43 9.0145 +0.2941 9.0146 9.0145
TCIRMF 139,623,324.66 6.1239 +0.1767 6.1240 6.1239
TJPRMF 46,444,724.17 13.1730 +0.0305 13.1731 13.1730
TGOLDRMF 86,524,027.05 8.8730 -0.0287 8.8731 8.8730
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOAP 123,225,070.32 14.7019 +0.3490 14.8490 14.7019
TISCOCH 1,290,119,461.20 8.7312 +0.2854 8.8186 8.7312
TISCOCHA 651,082,563.31 10.6777 +0.4760 10.7846 10.6777
TISCOCID 122,707,761.86 4.0431 +0.1169 4.0836 4.0431
TISCOJP 400,943,454.72 15.2391 +0.0337 15.3916 15.2391
TISCONA 175,683,828.99 13.0366 +0.3256 13.1671 13.0366
TISCOC19 179,479,924.30 7.3717 +0.2350 7.4455 7.3717
TISCOC20 125,272,947.12 7.3638 +0.2388 7.4375 7.3638
TISCOC21 84,640,416.71 7.3661 +0.2412 7.4399 7.3661
TCHT5M2 158,522,955.47 8.0555 +0.2610 8.1362 8.0555
Foreign Investment Fund - Others
TJREIT 65,470,674.80 9.8805 +0.1975 9.9794 9.8805
TGOLD 250,810,545.18 14.0599 -0.0490 14.1303 14.0599
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 01 กรกฎาคม 2563
Retirement Mutual Fund
TEURMF 4,699,050.02 10.4682 +0.0460 10.4683 10.4682
TUSRMF 54,357,411.89 15.4514 +0.1070 15.4515 15.4514
TGHRMF 46,713,043.77 11.2982 +0.0687 11.2983 11.2982
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TUSFIX 66,394,618.38 9.0222 +0.0196 9.0449 9.0222
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOIN 40,247,981.31 10.0894 +0.2392 10.1904 10.0894
TISCOLAF 18,078,758.98 3.9790 +0.0825 4.0189 3.9790
TISCOEU 181,748,110.67 10.9868 -0.0014 11.0968 10.9868
TISCOGY 69,940,696.08 11.6109 -0.0362 11.7271 11.6109
TISCOUS 898,633,668.32 28.0980 +0.1873 28.3791 28.0980
TUSEQ-UH 79,568,584.70 14.2682 +0.1276 14.4110 14.2682
TISCOGEM 226,735,466.39 9.6918 +0.1247 9.7888 9.6918
TISCOGC 51,479,436.99 11.1635 +0.0265 11.2752 11.1635
TCHTECH 420,495,049.34 10.9579 +0.0754 11.0676 10.9579
TUSFIN-A 176,324,950.35 7.7526 -0.0639 7.8302 7.7526
TCTEC5M1 466.02 0.0000 -10.5689 - -
Foreign Investment Fund - Others
TUSREIT 296,030,653.90 13.3398 +0.2884 13.4733 13.3398
TISCOOIL 27,607,528.79 2.4411 +0.0234 2.4656 2.4411
TUSOIL 76,031,625.43 2.0781 +0.0211 2.0990 2.0781
TOIL6 8,414,438.09 1.9013 +0.0191 1.9204 1.9013
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
Foreign Investment Fund - Mixed Fund
TGINC-A 1,521,530,725.89 10.8906 +0.0682 10.9996 10.8906
TGINC-R 1,530,319,997.48 10.8901 +0.0682 10.9991 10.8901
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TCHSTARP 565,255,677.67 10.9031 +0.0511 11.0122 10.9031
TISCOINA-A 142,943,737.73 7.5685 +0.0378 7.6443 7.5685
TISCOJPA 127,966,984.07 11.0303 -0.0014 11.1407 11.0303
TSTARP 677,539,030.79 13.0359 +0.1600 13.1664 13.0359
TSTAR-UH 91,616,721.87 11.1570 +0.1380 11.2687 11.1570
TGESG 87,210,450.50 10.2745 +0.0980 10.3773 10.2745
TISCOGIF-R 77,543,187.27 9.6318 +0.0329 9.7282 9.6318
TGHSTARP 415,969,561.80 11.0561 +0.0933 11.1668 11.0561
TGHDIGI 959,322,278.73 13.4298 +0.2484 13.5642 13.4298
TBIOTECH 653,658,310.40 14.7806 +0.0962 14.9285 14.7806
TISTECH-A 640,572,393.23 14.6584 +0.2876 14.8051 14.6584
Foreign Investment Fund - Others
TAREIT 220,493,122.89 8.4109 +0.0114 8.4951 8.4109
TGREIT 597,607,379.82 8.5740 +0.0163 8.6598 8.5740
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า