ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 19 มกราคม 2565
Money Market Fund
TISCOSTF 3,210,794,288.30 12.9849 - 12.9850 12.9849
Fixed Income Fund
TBOND1Y 50,566,195.45 11.7716 +0.0013 11.7717 11.7716
TBONDPVD 1,658,193,048.18 10.2559 +0.0003 10.2560 10.2559
TFIXPVD 4,411,993,094.76 10.2770 -0.0007 10.2771 10.2770
TISCOFIX-A 1,124,398,462.76 10.7599 -0.0007 10.7600 10.7599
Mixed Fund
TW-E20 135,288,692.32 15.1339 -0.0115 15.2097 15.1339
TW-BAL 57,904,857.16 32.9363 -0.0709 33.1011 32.9363
TCIEZERO 353,298,119.86 9.8734 -0.0152 9.9229 9.8734
TCINC 172,288,488.37 10.4137 -0.0129 10.4659 10.4137
TCINCP-A 38,760,807.44 11.2959 -0.0217 11.3525 11.2959
TCINCP-R 31,324,409.23 11.2604 -0.0217 11.3168 11.2604
TINC-A 1,239,819,282.90 12.1148 -0.0318 12.1755 12.1148
TINC-R 1,340,013,869.42 12.0768 -0.0318 12.1373 12.0768
TISCOAGF 241,839,170.98 107.5472 -0.2872 108.6228 107.5472
TISCOFLEXP 309,645,080.66 63.6506 -0.9414 64.2872 63.6506
TISCOFLEX 89,833,023.26 41.7370 -0.0722 42.1545 41.7370
TTHREIT 524,789,583.56 8.2115 -0.0400 8.2732 8.2115
TCHLINK8 203,315,338.31 9.8967 +0.0003 - -
TCHLINK9 54,778,720.49 9.9424 +0.0002 - -
Equity Fund
TSF-A 3,956,319,180.48 84.4531 -0.7516 85.3400 84.4531
TSF-MF 646,941,553.52 84.9009 -0.7536 84.9010 84.9009
TISCOEQF 79,816,842.95 2.3797 +0.0033 2.4036 2.3797
TISCOEDF 101,364,638.78 1.2863 -0.0036 1.2993 1.2863
TISCOEGF 567,902,292.34 57.1702 -0.2811 57.7420 57.1702
TISCOHD-A 178,211,170.71 19.4074 +0.0038 19.6016 19.4074
TISCOMS-A 698,472,914.04 22.4620 -0.1289 22.6867 22.4620
TISESG-A 22,056,964.22 13.9172 -0.0221 14.0565 -
TISESG-D 54,566,555.80 11.0958 -0.0176 11.2069 -
TISCODS 67,359,409.56 9.4245 -0.0028 9.5188 9.4245
TISCOBIG 142,343,168.63 9.9174 +0.0051 10.0167 9.9174
TISCOWB-A 44,536,893.64 10.3682 -0.0168 10.4720 10.3682
TDLTF-N 41,173.88 22.2725 -0.1105 22.4953 22.2725
TISCOLTF-N 409,450,872.93 44.6323 -0.2166 45.0787 44.6323
TMSLTF-N 346,612.35 17.5817 -0.1070 17.7576 17.5817
TDSLTF-N 66,554.79 12.7851 -0.0030 12.9131 12.7851
Long Term Equity Fund
TDLTF-A 528,786,488.24 22.4608 -0.1114 - 22.4608
TISCOLTF-A 2,418,960,201.25 44.5617 -0.2162 - 44.5617
TISCOLTF-B 80,149,419.30 46.3903 -0.2244 - 46.3903
TMSLTF-A 465,917,648.22 17.5579 -0.1070 - 17.5579
TMSLTF-B 17,341,077.41 18.0975 -0.1099 - 18.0975
TDSLTF-A 174,210,581.24 12.1500 -0.0029 - 12.1500
TDSLTF-B 7,443,885.21 12.4805 -0.0027 - 12.4805
Super Savings Fund
TISCOFIX-SSF 3,718,510.54 10.7603 -0.0007 10.7604 10.7603
TINC-SSF 16,727,062.29 12.1041 -0.0317 12.1042 12.1041
TEG-SSF 49,958,040.19 14.8788 -0.0726 14.8789 14.8788
TSF-SSF 99,241,723.28 84.4750 -0.7518 84.4751 84.4750
TISCOMS-SSF 28,823,984.33 22.4633 -0.1289 22.4634 22.4633
TISCOWB-SSF 967,795.90 10.3686 -0.0168 10.3687 10.3686
TISCOHD-SSF 2,237,407.59 19.4078 +0.0037 19.4079 19.4078
TISCOCHA-SSF 40,236,313.07 12.8780 -0.0749 12.8781 12.8780
TEG-SSFX 117,179,330.25 14.8785 -0.0727 - 14.8785
Retirement Mutual Fund
TSFIRMF 316,272,301.60 14.0228 -0.0002 14.0229 14.0228
TFIRMF-A 252,159,121.07 15.0604 -0.0016 15.0605 15.0604
TFIRMF-B 16,376,396.94 15.2711 -0.0016 15.2712 15.2711
TFIRMF-P 403,928,892.17 15.0612 -0.0016 15.0613 15.0612
TINRMF-A 106,069,499.14 10.5238 -0.0267 10.5239 10.5238
TINRMF-P 296,025,530.80 10.5239 -0.0268 10.5240 10.5239
TFPRMF-A 1,171,367,954.77 66.5027 -0.2160 66.5028 66.5027
TFPRMF-P 193,368,061.40 66.5028 -0.2161 66.5029 66.5028
TSFRMF-A 102,762,158.42 9.9982 -0.0885 9.9983 9.9982
TSFRMF-P 12,714,677.95 9.9982 -0.0885 9.9983 9.9982
TEGRMF-A 618,811,181.22 83.3888 -0.4086 83.3889 83.3888
TEGRMF-B 53,418,831.94 86.8110 -0.4241 86.8111 86.8110
TEGRMF-P 136,632,969.40 83.3891 -0.4086 83.3892 83.3891
THDRMF 324,371,829.54 17.1127 +0.0036 17.1128 17.1127
TMSRMF-A 256,493,965.52 17.3440 -0.1035 17.3441 17.3440
TMSRMF-B 13,891,481.14 17.9330 -0.1067 17.9331 17.9330
TMSRMF-P 46,367,896.93 17.3440 -0.1035 17.3441 17.3440
TAPRMF 55,764,762.31 12.6313 -0.0438 12.6314 12.6313
TCHRMF 96,672,156.48 7.5765 +0.0135 7.5766 7.5765
TCHARMF-A 88,441,367.41 9.7015 -0.0533 9.7016 9.7015
TCHARMF-P 38,942,765.80 9.7021 -0.0533 9.7022 9.7021
TCIRMF 156,514,327.62 7.3446 -0.0639 7.3447 7.3446
TJPRMF 56,386,839.71 16.2381 -0.4149 16.2382 16.2381
TGOLDRMF 78,026,307.92 8.8903 -0.0115 8.8904 8.8903
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOAP 288,329,264.41 17.2459 -0.0603 17.4185 17.2459
TISCOCH 635,855,617.60 7.3569 +0.0123 7.4306 7.3569
TISCOCHA-A 803,777,659.09 12.8776 -0.0749 13.0065 12.8776
TISCOCID 116,585,862.25 4.5003 -0.0390 4.5454 4.5003
TISCOJP 330,522,725.56 18.6752 -0.4723 18.8621 18.6752
TISCONA 109,718,403.87 15.3971 -0.0913 15.5512 15.3971
TISCOC19 101,117,390.33 6.2366 +0.0110 6.2991 6.2366
TISCOC20 88,842,312.97 6.1736 +0.0103 6.2354 6.1736
TISCOC21 54,379,692.82 6.1751 +0.0099 6.2370 6.1751
TCHT5M2 93,772,179.51 6.7928 +0.0118 6.8608 6.7928
TCHT5M4 251,226,047.78 8.3565 +0.0137 8.4402 8.3565
Foreign Investment Fund - Others
TJREIT 40,160,459.79 11.4169 -0.3865 11.5312 11.4169
TGOLD 199,227,265.58 14.1271 -0.0174 14.1978 14.1271
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 18 มกราคม 2565
Super Savings Fund
TISCOUS-SSF 3,904,059.19 41.3789 -0.7333 41.3790 41.3789
TISCOEU-SSF 2,719,921.05 14.7570 -0.1726 14.7571 14.7570
TNEXTGEN-SSF 7,582,709.27 8.7041 -0.3059 8.7042 8.7041
TCHTECH-SSF 44,914,267.95 10.0497 -0.0128 10.0498 10.0497
Retirement Mutual Fund
TEURMF-A 16,181,781.44 14.3099 -0.1492 14.3100 14.3099
TEURMF-P 351,109.98 14.3101 -0.1491 14.3102 14.3101
TUSRMF-A 99,002,634.22 22.6426 -0.4016 22.6427 22.6426
TUSRMF-P 1,283,319.84 22.6421 -0.4016 22.6422 22.6421
TNEXTGENRMF-A 9,944,171.72 8.6332 -0.3046 8.6333 8.6332
TNEXTGENRMF-P 0.00 8.6332 -0.3046 8.6333 8.6332
TGHRMF-A 99,087,841.90 14.0981 -0.1661 14.0982 14.0981
TGHRMF-P 58,407,034.31 13.9863 -0.1648 13.9864 13.9863
TTECHRMF-A 110,944,534.09 12.4324 -0.3231 12.4325 12.4324
TTECHRMF-P 62,794,496.27 12.4302 -0.3231 12.4303 12.4302
TCHTECHRMF-A 116,083,225.45 7.6364 -0.0103 7.6365 7.6364
TCHTECHRMF-P 37,513,472.40 7.5909 -0.0102 7.5910 7.5909
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TUSFIX 72,604,708.60 9.5424 -0.0089 9.5664 9.5424
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOIN 22,819,466.14 17.5779 -0.2248 17.7538 17.5779
TISCOLAF 18,406,248.86 4.7073 -0.0318 4.7545 4.7073
TISCOEU-A 1,102,516,962.35 14.7566 -0.1726 14.9043 14.7566
TISCOGY 66,309,900.46 14.5770 -0.1588 14.7229 14.5770
TISCOUS-A 1,091,558,976.13 41.3589 -0.7329 41.7726 41.3589
TUSEQ-UH 454,617,125.79 22.1217 -0.4104 22.3430 22.1217
TISCOGEM 79,836,633.72 12.1134 -0.1776 12.2346 12.1134
TNEXTGEN-A 2,338,495,695.36 8.6838 -0.3053 8.7707 8.6708
TNEWENGY 468,937,415.18 6.0677 -0.2836 6.1285 6.0586
TGENOME 3,959,655,887.80 4.5416 -0.2643 4.5871 4.5348
TISCOGC 147,494,109.11 13.7437 -0.2378 13.8812 13.7437
TCHCON 2,598,826,035.00 5.9409 -0.0461 6.0004 5.9320
TCLOUD 539,540,375.28 10.6140 -0.2299 10.7202 10.5981
TCHTECH-A 2,408,760,643.83 10.0646 -0.0129 10.1653 10.0646
TUSFIN-A 1,336,861,150.43 13.4201 -0.3002 13.5544 13.4201
Foreign Investment Fund - Others
TUSREIT 298,414,177.68 18.4979 -0.1957 18.6830 18.4979
TISCOOIL 42,529,071.66 5.0457 +0.0725 5.0963 5.0457
TUSOIL 52,426,309.70 4.3450 +0.0689 4.3886 4.3450
TOIL6 11,442,257.26 3.9935 +0.0631 4.0335 3.9935
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 17 มกราคม 2565
Foreign Investment Fund - Mixed Fund
TGINC-A 1,111,213,442.24 12.7019 -0.0024 - -
TGINC-R 1,962,154,313.04 12.7007 -0.0023 - -
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TCHSTARP 463,455,943.81 9.9161 -0.0428 10.0154 9.9161
TISCOINA-A 51,338,417.37 14.7578 -0.0250 14.9055 14.7578
TISCOJPA 44,709,046.87 12.2292 +0.0047 12.3516 12.2292
TSTARP 2,870,912,107.47 17.6282 -0.0171 - -
TSTAR-UH 188,585,094.55 15.9971 -0.0728 - -
TGESG 150,292,902.43 14.1505 -0.0043 - -
TISCOGIF-R 92,402,766.46 11.2435 -0.0468 - -
TFINTECH 380,628,697.66 8.4310 -0.0477 8.5154 8.4184
TGHSTARP 405,958,814.60 12.5056 -0.0006 - -
TGHDIGI 2,653,096,693.85 13.5393 -0.0032 - -
TBIOTECH 649,048,338.18 16.9713 -0.0075 - -
TISTECH-A 567,534,908.58 18.7149 -0.0469 - -
TCYBER 84,908,492.86 9.7232 -0.0413 - -
Foreign Investment Fund - Others
TAREIT 92,296,059.74 10.3824 -0.1352 10.4863 10.3824
TGREIT 214,403,102.27 11.2063 -0.0013 - -
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 14 มกราคม 2565
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TUSMS 258,088,308.19 8.4769 -0.0442 8.5618 8.4642
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า