ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2561
Money Market Fund
TISCOSTF 3,019,065,386.52 12.6973 +0.0006 12.6974 12.6973
Fixed Income Fund
TBOND1Y 2,044,674,206.28 11.3675 -0.0014 11.3676 11.3675
TISCOFIX 2,748,972,913.13 10.3249 -0.0009 10.3250 10.3249
TISFIXX 2,151,702,102.03 10.3371 -0.0009 10.3372 -
Mixed Fund
TBGF8020 597,629,050.97 14.3935 -0.0111 14.4296 14.3935
TBGF 66,310,058.77 31.2106 -0.0781 31.3668 31.2106
TCMCSF 164,323,482.40 32.7234 -0.1133 33.0507 32.7234
TISCOAGF 109,540,485.51 66.3122 +0.0443 66.6439 66.3122
TISCOFLEX 115,559,438.39 40.9021 -0.1566 41.3112 40.9021
TINCOME 2,963,471,805.33 11.3927 -0.0094 11.4498 11.3927
TISCOSRI 42,836,373.04 10.7261 -0.0089 10.7530 10.7261
TCHLINK5 233,555,577.90 10.8881 -0.0105 - -
TCHLINK6 196,924,150.96 10.6540 -0.0079 - -
TCHLINK7 94,442,286.66 10.3699 -0.0052 - -
TJPLINK1 65,222,280.88 10.6939 -0.0084 - -
Equity Fund
TSF 530,828,599.26 48.1917 -0.4087 48.6737 48.1917
TCMEQF 113,551,889.65 3.0939 -0.0052 3.1249 3.0939
TISCOEDF 111,741,220.94 1.2014 -0.0020 1.2135 1.2014
TISCOEGF 739,748,677.72 50.0865 -0.2264 50.5875 50.0865
TISCOHD 680,731,274.73 15.8495 -0.1056 16.0081 15.8495
TISCOMS 2,938,799,712.60 15.6337 -0.1830 15.7901 15.6337
TISESG-A 49,560,450.32 13.7451 -0.0797 13.8827 -
TISESG-D 151,269,934.14 13.7449 -0.0797 13.7450 -
TISCODS 290,018,847.57 9.7718 -0.0549 9.8696 9.7718
TISCOBIG 483,379,415.53 11.5106 -0.0495 11.6258 11.5106
TEQT5M1 548,566,231.23 9.7062 -0.0511 - -
Long Term Equity Fund
TDLTF 492,831,421.75 21.5704 -0.1011 21.5705 21.5704
TISCOLTF-A 2,271,542,113.18 39.1152 -0.1828 39.1153 39.1152
TISCOLTF-B 59,510,734.26 39.9834 -0.1862 39.9835 39.9834
TMSLTF-A 269,641,725.28 12.0810 -0.1404 12.0811 12.0810
TMSLTF-B 6,597,764.79 12.2013 -0.1416 12.2014 12.2013
TDSLTF-A 83,379,554.84 11.0661 -0.0618 11.0662 11.0661
TDSLTF-B 3,419,784.04 11.1792 -0.0622 11.1793 11.1792
Retirement Mutual Fund
TSFIRMF 294,472,315.17 13.5346 -0.0015 13.5347 13.5346
TFIRMF-A 215,459,126.28 14.5704 -0.0018 14.5705 14.5704
TFIRMF-B 6,016,343.19 14.7057 -0.0017 14.7058 14.7057
TFIRMF-P 38,457,026.35 14.5707 -0.0018 14.5708 14.5707
TFPRMF-A 1,274,062,183.23 65.6963 -0.4262 65.6964 65.6963
TFPRMF-P 216,380,265.23 65.6966 -0.4261 65.6967 65.6966
TEGRMF-A 536,290,850.88 73.0309 -0.3337 73.0310 73.0309
TEGRMF-B 15,332,341.33 74.6519 -0.3400 74.6520 74.6519
TEGRMF-P 92,297,046.50 73.0311 -0.3337 73.0312 73.0311
THDRMF 244,832,440.14 14.3377 -0.0941 14.3378 14.3377
TMSRMF-A 178,042,017.56 12.0061 -0.1418 12.0062 12.0061
TMSRMF-B 3,138,975.92 12.1446 -0.1432 12.1447 12.1446
TMSRMF-P 36,840,255.68 12.0061 -0.1418 12.0062 12.0061
TAPRMF 56,549,896.76 11.2569 +0.0600 11.2570 11.2569
TCHRMF 123,195,939.19 9.7898 +0.0844 9.7899 9.7898
TCIRMF 176,794,986.76 6.9220 +0.0390 6.9221 6.9220
TJPRMF 50,391,300.55 13.0371 +0.0191 13.0372 13.0371
TGOLDRMF 62,532,699.18 6.4606 +0.0085 6.4607 6.4606
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOAP 286,866,534.34 15.3914 +0.0803 15.5454 15.3914
TISCOCH 2,231,645,704.84 9.4010 +0.0799 9.4951 9.4010
TISCOCID 200,953,210.40 4.7638 +0.0278 4.8115 4.7638
TISCOJP 1,601,866,801.93 15.2902 +0.0216 15.4432 15.2902
TISCOKOR 22,944,656.83 10.3862 +0.0977 10.4902 10.3862
TISCONA 333,889,277.56 13.1384 +0.1431 13.2699 13.1384
TISCOC19 399,641,558.32 7.9389 +0.0673 8.0184 7.9389
TISCOC20 273,342,861.03 7.9544 +0.0665 8.0340 7.9544
TISCOC21 229,781,575.74 7.9375 +0.0655 8.0170 7.9375
TCHT5M2 307,573,154.11 8.5562 +0.0755 8.6419 8.5562
Foreign Investment Fund - Others
TJREIT 228,367,041.24 10.0004 -0.0222 10.1005 10.0004
TGOLD 220,716,072.36 10.2150 +0.0066 10.2662 10.2150
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2561
Retirement Mutual Fund
TEURMF 4,452,804.49 10.7179 +0.0568 10.7180 10.7179
TUSRMF 35,481,110.06 14.7702 +0.0204 14.7703 14.7702
TGHRMF 28,205,429.39 11.0587 +0.0134 11.0588 11.0587
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TUSFIX 140,218,698.23 9.4238 -0.0390 9.4475 9.4238
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOIN 156,652,862.78 12.9227 -0.0160 13.0520 12.9227
TISCOJPA 344,671,774.37 10.9125 -0.0484 11.0217 10.9125
TISCOLAF 29,928,472.93 5.5345 -0.0214 5.5899 5.5345
TISCOEU 530,101,711.84 11.2537 +0.0683 11.3663 11.2537
TISCOGY 226,411,821.49 12.1149 +0.1112 12.2362 12.1149
TISCOUS 2,514,218,918.75 26.5851 +0.0499 26.8511 26.5851
TUSEQ-UH 254,698,619.77 13.7644 -0.0296 13.9021 13.7644
TISCOGEM 495,540,143.16 10.2508 +0.0393 10.3534 10.2508
TISCOGC 343,039,467.99 11.1518 +0.0101 11.2634 11.1518
TUSFIN-A 2,475,572,093.65 9.9469 +0.0256 10.0465 9.9469
TCTEC5M1 106,726,642.41 8.7500 +0.0806 - -
Foreign Investment Fund - Others
TUSREIT 128,029,582.10 13.8950 +0.0023 14.0341 13.8950
TISCOOIL 69,443,216.50 4.2377 +0.0081 4.2802 4.2377
TUSOIL 95,777,244.43 8.1910 +0.0383 8.2730 8.1910
TOIL6 50,800,977.67 7.7940 +0.0349 7.8720 7.7940
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561
Foreign Investment Fund - Mixed Fund
TGINC-R 988,048,184.52 10.1047 -0.0059 10.1553 10.1047
TGINC-A 572,787,660.88 10.1051 -0.0058 10.1557 10.1051
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TCHSTARP 775,954,108.85 9.7219 +0.0183 9.8192 9.7219
TISCOINA-A 353,263,648.14 10.4438 +0.0590 10.5483 10.4438
TSTARP 621,958,612.05 11.9921 +0.0294 12.1121 11.9921
TSTAR-UH 162,582,354.84 10.5979 +0.0079 10.7040 10.5979
TISCOGIF-R 558,555,889.76 9.9115 +0.0831 10.0107 9.9115
TISCOSA 73,465,503.95 10.8722 -0.0155 10.9810 10.8722
TGHSTARP 1,157,482,052.54 9.9597 +0.0312 10.0594 9.9597
TISTECH-A 520,500,993.40 10.9059 -0.0974 11.0151 10.9059
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า