ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 02 มิถุนายน 2563
Money Market Fund
TISCOSTF 3,184,826,426.74 12.9278 +0.0003 12.9279 12.9278
Fixed Income Fund
TBOND1Y 168,810,083.38 11.7295 -0.0009 11.7296 11.7295
TBONDPVD 1,648,480,843.75 10.2020 -0.0008 10.2021 10.2020
TISCOFIX 1,145,757,651.54 10.6729 -0.0015 10.6730 10.6729
TFIXPVD 4,332,739,650.92 10.1724 -0.0020 10.1725 10.1724
Mixed Fund
TW-E20 176,348,769.83 14.3888 +0.0401 14.4608 14.3888
TW-BAL 55,430,235.04 28.7647 +0.2653 28.9086 28.7647
TW-E70 22,471,778.09 8.3518 +0.0820 8.4354 8.3518
TCIEZERO 1,150,127,477.62 9.7518 -0.0033 9.8007 9.7518
TCINC 209,509,884.52 10.1598 +0.0130 10.2107 10.1598
TCINCP-A 6,395,436.50 10.9177 +0.0359 10.9724 10.9177
TCINCP-R 26,703,931.26 10.9005 +0.0358 10.9551 10.9005
TINC-A 2,560,777,439.50 11.6623 +0.0452 11.7207 11.6623
TINC-R 2,861,933,145.90 11.6441 +0.0452 11.7024 11.6441
TISCOAGF 185,882,496.03 74.4518 +0.6974 75.1964 74.4518
TCMCSF 155,221,031.72 34.3822 +0.3406 34.7261 34.3822
TISCOFLEX 87,662,223.87 35.0336 +0.4959 35.3840 35.0336
TTHREIT 438,057,032.00 9.7127 +0.0423 9.7856 9.7127
TCHLINK8 197,027,714.43 9.5906 -0.0036 - -
TCHLINK9 53,017,532.42 9.6228 -0.0010 - -
Equity Fund
TSF 1,363,573,937.63 51.6467 +0.7716 52.1633 51.6467
TCMEQF 81,572,388.06 2.3344 +0.0292 2.3578 2.3344
TISCOEDF 93,611,872.43 1.0675 +0.0150 1.0783 1.0675
TISCOEGF 533,246,772.04 42.8328 +0.5998 43.2612 42.8328
TISCOHD 850,775,362.31 12.9241 +0.3070 13.0534 12.9241
TISCOMS 1,748,703,705.73 14.2917 +0.0928 14.4347 14.2917
TISESG-A 18,800,465.30 10.4660 +0.1456 10.5708 -
TISESG-D 83,428,452.96 9.3439 +0.1300 9.4374 -
TISCODS 388,678,467.47 8.3883 +0.1523 8.4723 8.3883
TISCOBIG 232,665,496.09 9.1832 +0.1838 9.2751 9.1832
TISCOWB 187,548,791.06 9.2586 +0.1009 9.3513 9.2586
TEQT5M1 242,365,239.49 8.2718 +0.1446 8.3546 8.2718
TEQT5M3 48,416,383.33 8.4612 +0.1513 8.5459 8.4612
Long Term Equity Fund
TDLTF 475,540,850.67 17.9385 +0.2509 17.9386 17.9385
TISCOLTF-A 2,023,636,860.08 33.4141 +0.4679 33.4142 33.4141
TISCOLTF-B 66,938,962.68 34.4829 +0.4833 34.4830 34.4829
TMSLTF-A 271,621,990.79 11.1821 +0.0471 11.1822 11.1821
TMSLTF-B 11,320,998.16 11.4057 +0.0483 11.4058 11.4057
TDSLTF-A 129,233,227.67 9.2319 +0.1659 9.2320 9.2319
TDSLTF-B 6,273,336.16 9.4193 +0.1694 9.4194 9.4193
Super Savings Fund
TEG-SSF 1,807,648.79 11.2137 +0.1548 11.2138 -
TEG-SSFX 25,775,763.89 11.2137 +0.1548 11.2138 -
Retirement Mutual Fund
TSFIRMF 293,020,933.18 13.9427 -0.0021 13.9428 13.9427
TFIRMF-A 236,317,661.56 14.9991 -0.0045 14.9992 14.9991
TFIRMF-B 10,075,510.88 15.1817 -0.0045 15.1818 15.1817
TFIRMF-P 144,863,137.97 14.9995 -0.0045 14.9996 14.9995
TINRMF-A 107,521,182.05 10.0468 +0.0354 10.0469 10.0468
TINRMF-P 255,324,239.27 10.0469 +0.0354 10.0470 10.0469
TFPRMF-A 1,032,018,778.60 54.4714 +0.7851 54.4715 54.4714
TFPRMF-P 191,340,501.52 54.4715 +0.7851 54.4716 54.4715
TEGRMF-A 493,116,771.52 62.5990 +0.8745 62.5991 62.5990
TEGRMF-B 25,489,359.50 64.6016 +0.9034 64.6017 64.6016
TEGRMF-P 95,263,521.24 62.5992 +0.8745 62.5993 62.5992
THDRMF 217,975,024.13 11.6244 +0.2685 11.6245 11.6244
TMSRMF-A 153,226,126.30 10.9882 +0.0478 10.9883 10.9882
TMSRMF-B 6,174,621.81 11.2430 +0.0491 11.2431 11.2430
TMSRMF-P 21,794,078.67 10.9882 +0.0478 10.9883 10.9882
TAPRMF 41,215,080.22 10.0238 +0.1865 10.0239 10.0238
TCHRMF 109,034,953.01 8.7686 +0.0297 8.7687 8.7686
TCIRMF 131,292,333.40 5.7963 +0.0420 5.7964 5.7963
TJPRMF 45,470,076.57 13.2919 +0.1633 13.2920 13.2919
TGOLDRMF 86,850,818.84 8.7487 -0.0412 8.7488 8.7487
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOAP 115,707,214.29 13.7678 +0.2662 13.9056 13.7678
TISCOCH 1,413,126,765.28 8.5008 +0.0263 8.5859 8.5008
TISCOCHA 708,786,223.58 9.7078 +0.0700 9.8050 9.7078
TISCOCID 117,242,909.31 3.8297 +0.0263 3.8681 3.8297
TISCOJP 394,488,736.01 15.4113 +0.1800 15.5655 15.4113
TISCONA 177,009,437.67 12.1864 +0.0802 12.3084 12.1864
TISCOC19 188,436,084.59 7.1672 +0.0246 7.2390 7.1672
TISCOC20 126,612,689.20 7.1568 +0.0258 7.2285 7.1568
TISCOC21 85,465,285.95 7.1642 +0.0232 7.2359 7.1642
TCHT5M2 160,225,864.12 7.8388 +0.0276 7.9173 7.8388
Foreign Investment Fund - Others
TJREIT 40,221,531.99 9.9039 +0.1188 10.0030 9.9039
TGOLD 261,587,466.61 13.8455 -0.0609 13.9148 13.8455
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 01 มิถุนายน 2563
Retirement Mutual Fund
TEURMF 4,695,081.98 10.1584 -0.0029 - -
TUSRMF 51,924,801.93 15.2189 +0.0474 15.2190 15.2189
TGHRMF 44,083,328.91 11.3846 -0.0452 11.3847 11.3846
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TUSFIX 69,749,056.79 9.2421 -0.0349 9.2653 9.2421
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOIN 41,860,464.15 9.7991 +0.1995 9.8972 9.7991
TISCOLAF 16,584,125.08 3.7769 +0.0999 3.8148 3.7769
TISCOEU 160,463,274.95 10.3981 -0.0037 - -
TISCOGY 72,814,916.15 11.0051 -0.0028 - -
TISCOUS 966,809,129.48 27.6773 +0.0949 27.9542 27.6773
TUSEQ-UH 79,961,690.58 14.3387 +0.0005 14.4822 14.3387
TISCOGEM 224,987,756.86 9.2588 +0.1928 9.3515 9.2588
TISCOGC 51,730,056.82 11.2024 +0.0755 11.3145 11.2024
TCHTECH 341,008,502.58 9.7048 +0.3069 9.8019 9.7048
TUSFIN-A 143,490,859.55 7.9994 +0.0781 8.0795 7.9994
TCTEC5M1 101,016,222.93 9.4198 +0.2979 9.5141 9.4198
Foreign Investment Fund - Others
TUSREIT 284,849,960.01 13.1251 +0.2773 13.2565 13.1251
TISCOOIL 27,181,706.41 2.3008 +0.0349 2.3239 2.3008
TUSOIL 72,505,683.66 1.9418 +0.0230 1.9613 1.9418
TOIL6 7,748,735.65 1.7703 +0.0209 1.7881 1.7703
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
Foreign Investment Fund - Mixed Fund
TGINC-A 1,553,739,415.78 10.7281 +0.0253 10.8355 10.7281
TGINC-R 1,425,404,740.52 10.7276 +0.0253 10.8350 10.7276
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TCHSTARP 546,713,303.53 10.0991 +0.0507 10.2002 10.0991
TISCOINA-A 148,424,634.53 7.2577 +0.0675 7.3304 7.2577
TISCOJPA 133,308,801.56 10.8731 +0.0100 10.9819 10.8731
TSTARP 661,680,881.76 12.5992 +0.0692 12.7253 12.5992
TSTAR-UH 90,726,351.53 11.0501 +0.0504 11.1607 11.0501
TGESG 85,460,058.23 10.0828 -0.0299 10.1837 10.0828
TISCOGIF-R 78,233,930.84 9.7377 +0.0460 9.8352 9.7377
TGHSTARP 494,795,424.91 11.0798 +0.0822 11.1907 11.0798
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOSA 12,645,420.54 10.6462 +0.2550 10.7528 10.6462
TGHDIGI 390,735,881.79 12.9161 -0.0004 13.0454 12.9161
TBIOTECH 482,042,023.82 14.4528 +0.0357 14.5974 14.4528
TISTECH-A 572,986,094.57 13.5649 +0.1633 13.7007 13.5649
Foreign Investment Fund - Others
TAREIT 229,330,477.80 8.4825 -0.0101 8.5674 8.4825
TGREIT 573,732,280.67 8.4283 -0.0190 8.5127 8.4283
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า