ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 26 มกราคม 2566
Money Market Fund
TISCOSTF 3,018,260,707.06 13.0457 -0.0017 13.0458 13.0457
Fixed Income Fund
TBOND1Y 71,691,134.62 11.8349 -0.0110 11.8350 11.8349
TBONDPVD 1,669,488,337.49 10.3051 -0.0092 10.3052 10.3051
TFIXPVD 4,489,476,404.89 10.3337 -0.0095 10.3338 10.3337
TISCOFIX-A 966,645,154.24 10.8229 -0.0130 10.8230 10.8229
Mixed Fund
TW-E20 183,302,109.75 15.1579 -0.0244 15.2338 15.1579
TW-BAL 59,330,985.29 33.1608 -0.0842 33.3267 33.1608
TCIEZERO 291,540,924.34 9.9179 -0.0076 9.9676 9.9179
TCINC 166,306,875.79 10.4383 -0.0138 10.4906 10.4383
TCINCP-A 2,787,191.77 11.3292 -0.0179 11.3859 11.3292
TCINCP-R 36,600,091.98 11.2822 -0.0178 11.3387 11.2822
TINC-A 978,939,490.38 12.1938 -0.0212 12.2549 12.1938
TINC-R 1,051,377,968.46 12.1437 -0.0212 12.2045 12.1437
TISCOAGF 191,537,657.46 107.1907 -0.5206 108.2627 107.1907
TISCOFLEXP 310,506,399.13 60.7225 -0.4835 61.3298 60.7225
TISCOFLEX 91,120,068.92 42.1178 -0.2135 42.5391 42.1178
TTHREIT 356,262,564.21 8.3093 +0.0160 8.3717 8.3093
Equity Fund
TSF-A 3,534,136,674.98 84.2503 -0.8259 85.1350 84.2503
TSF-MF 360,232,545.73 85.4645 -0.8357 85.4646 85.4645
TISCOEQF 82,879,045.74 2.5045 -0.0105 2.5296 2.5045
TISCOEDF 95,830,669.77 1.3230 -0.0057 1.3363 1.3230
TISCOEGF 604,449,913.43 56.3568 -0.2587 56.9205 56.3568
TISCOHD-A 178,538,368.22 19.9006 -0.1524 20.0997 19.9006
TISCOMS-A 596,083,276.80 20.9246 -0.2593 21.1339 20.9246
TISESG-A 16,542,599.12 14.5991 -0.1247 14.7452 -
TISESG-D 56,115,127.68 11.2969 -0.0965 11.4100 -
TISCODS 72,886,086.73 9.4540 -0.0861 9.5486 9.4540
TISCOBIG 131,924,344.26 10.2168 -0.0483 10.3191 10.2168
TISCOWB-A 133,402,580.27 11.9729 +0.0367 12.0927 11.9729
TDLTF-N 107,849.56 21.9503 -0.1059 22.1699 21.9503
TISCOLTF-N 276,235,316.67 43.9893 -0.2121 44.4293 43.9893
TMSLTF-N 336,492.10 16.5966 -0.2092 16.7627 16.5966
TDSLTF-N 364,662.10 12.8482 -0.1167 12.9768 12.8482
Long Term Equity Fund
TDLTF-A 491,405,067.71 22.1359 -0.1068 - 22.1359
TISCOLTF-A 2,218,527,524.56 43.9203 -0.2117 - 43.9203
TISCOLTF-B 70,871,178.08 45.9725 -0.2210 - 45.9725
TMSLTF-A 369,851,827.03 16.5742 -0.2089 - 16.5742
TMSLTF-B 15,059,565.62 17.1957 -0.2164 - 17.1957
TDSLTF-A 169,702,323.30 12.1943 -0.1108 - 12.1943
TDSLTF-B 6,953,835.60 12.6038 -0.1143 - 12.6038
Super Savings Fund
TISCOFIX-SSF 11,836,782.06 10.8233 -0.0131 10.8234 10.8233
TINC-SSF 23,257,697.53 12.1830 -0.0213 12.1831 12.1830
TEG-SSF 68,735,450.48 14.6301 -0.0695 14.6302 14.6301
TSF-SSF 153,275,690.89 84.2723 -0.8262 84.2724 84.2723
TISCOMS-SSF 35,474,809.75 20.9259 -0.2592 20.9260 20.9259
TISCOWB-SSF 48,068,831.45 11.9735 +0.0367 11.9736 11.9735
TISCOHD-SSF 5,373,313.96 19.9012 -0.1524 19.9013 19.9012
TISCOCHA-SSF 53,737,353.10 10.6967 +0.2714 10.6968 10.6967
TEG-SSFX 115,320,027.81 14.6298 -0.0696 - 14.6298
Retirement Mutual Fund
TSFIRMF 337,235,402.36 14.0841 -0.0124 14.0842 14.0841
TFIRMF-A 255,520,741.19 15.1224 -0.0120 15.1225 15.1224
TFIRMF-B 18,691,587.29 15.3474 -0.0121 15.3475 15.3474
TFIRMF-P 510,649,657.10 15.1232 -0.0119 15.1233 15.1232
TINRMF-A 119,670,804.86 10.5778 -0.0156 10.5779 10.5778
TINRMF-P 358,351,562.51 10.5780 -0.0156 10.5781 10.5780
TFPRMF-A 1,153,624,845.94 66.4904 -0.3381 66.4905 66.4904
TFPRMF-P 195,875,253.19 66.4905 -0.3382 66.4906 66.4905
TSFRMF-A 180,171,522.86 9.9032 -0.0971 9.9033 9.9032
TSFRMF-P 98,152,997.54 9.9033 -0.0971 9.9034 9.9033
TEGRMF-A 608,461,978.03 82.1430 -0.3929 82.1431 82.1430
TEGRMF-B 65,877,780.07 85.9816 -0.4100 85.9817 85.9816
TEGRMF-P 161,959,625.49 82.1432 -0.3929 82.1433 82.1432
THDRMF 344,631,466.75 17.5306 -0.1357 17.5307 17.5306
TMSRMF-A 248,914,604.39 16.3968 -0.2053 16.3969 16.3968
TMSRMF-B 17,497,309.13 17.0649 -0.2133 17.0650 17.0649
TMSRMF-P 42,834,144.91 16.3968 -0.2052 16.3969 16.3968
TAPRMF 50,076,040.59 11.0921 +0.0683 11.0922 11.0921
TCHRMF 109,445,894.25 6.8091 +0.1759 6.8092 6.8091
TCHARMF-A 104,433,856.61 8.0584 +0.2051 8.0585 8.0584
TCHARMF-P 39,707,946.63 8.0589 +0.2051 8.0590 8.0589
TCIRMF 138,500,937.53 6.5080 +0.0884 6.5081 6.5080
TJPRMF 52,086,410.08 15.9448 -0.0249 15.9449 15.9448
TGOLDRMF 79,486,468.99 9.1493 +0.0549 9.1494 9.1493
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOAP 251,098,837.03 15.1031 +0.0881 15.2542 15.1031
TISCOCH 941,214,080.79 6.5299 +0.1695 6.5953 6.5299
TISCOCHA-A 765,481,685.52 10.6964 +0.2714 10.8035 10.6964
TCHSTRATEGY 54,740,400.63 9.7418 +0.2671 9.8393 9.7272
TISCOCID 101,893,017.48 3.9814 +0.0537 4.0213 3.9814
TISCOJP 330,628,412.14 18.2804 -0.0273 18.4633 18.2804
TISCONA 84,644,818.88 12.9893 +0.3348 13.1193 12.9893
TISCOC19 97,617,616.33 5.5764 +0.1457 5.6323 5.5764
TISCOC20 76,379,016.47 5.5214 +0.1424 5.5767 5.5214
TISCOC21 48,583,559.51 5.5518 +0.1432 5.6074 5.5518
TCHT5M2 82,725,164.12 6.0564 +0.1578 6.1171 6.0564
TCHT5M4 208,327,582.13 7.4997 +0.1918 7.5748 7.4997
TCHT5M5 334,617,761.03 10.4192 +0.2797 - -
Foreign Investment Fund - Others
TJREIT 45,787,401.49 11.1236 -0.0370 11.2349 11.1236
TGOLD 224,659,038.11 14.5059 +0.0828 14.5785 14.5059
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 25 มกราคม 2566
Super Savings Fund
TISCOUS-SSF 8,144,230.18 35.4599 +0.0229 35.4600 35.4599
TISCOEU-SSF 3,578,989.89 14.6289 -0.0231 14.6290 14.6289
TNEXTGEN-SSF 7,382,639.52 3.9920 +0.0141 3.9921 3.9920
TCHTECH-SSF 57,920,338.71 7.8749 +0.0108 7.8750 7.8749
TUSTECH-SSF 3,013,349.27 10.1453 -0.0185 10.1454 10.1453
Retirement Mutual Fund
TEURMF-A 12,117,596.34 13.7372 -0.0263 13.7373 13.7372
TEURMF-P 951,628.02 13.7373 -0.0263 13.7374 13.7373
TUSRMF-A 87,433,868.79 19.2927 +0.0106 19.2928 19.2927
TUSRMF-P 25,035,050.22 19.2925 +0.0105 19.2926 19.2925
TNEXTGENRMF-A 12,762,151.83 4.1266 +0.0142 4.1267 4.1266
TNEXTGENRMF-P 2,559,547.30 4.1266 +0.0143 4.1267 4.1266
TGHRMF-A 101,925,439.75 13.7903 +0.0255 13.7904 13.7903
TGHRMF-P 68,985,962.57 13.6809 +0.0253 13.6810 13.6809
TTECHRMF-A 89,055,127.94 9.0799 -0.0199 9.0800 9.0799
TTECHRMF-P 48,995,909.76 9.0784 -0.0199 9.0785 9.0784
TCHTECHRMF-A 121,311,253.51 5.9622 +0.0085 5.9623 5.9622
TCHTECHRMF-P 38,047,212.35 5.9267 +0.0085 5.9268 5.9267
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TUSFIX 86,522,709.91 9.6251 +0.0213 9.6493 9.6251
TUSTREASURY 21,304,429.47 9.4440 +0.0127 9.4913 9.4440
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOIN 17,828,604.12 15.2434 -0.1010 15.3959 15.2434
TISCOLAF 19,215,234.87 5.2172 +0.0843 5.2695 5.2172
TISCOEU-A 731,187,913.09 14.6284 -0.0231 14.7748 14.6284
TISCOGY 32,342,907.33 13.6332 -0.0199 13.7696 13.6332
TISCOUS-A 1,056,541,643.37 35.4449 +0.0228 35.7995 35.4449
TUSEQ-UH 344,221,390.14 19.2959 +0.0471 19.4890 19.2959
TISCOGEM 88,831,882.00 10.2769 +0.0050 10.3798 10.2769
TNEXTGEN-A 1,007,208,628.27 3.9834 +0.0141 4.0233 3.9774
TNEWENGY 381,378,642.07 4.4246 -0.0306 4.4689 4.4180
TRAREEARTH 52,548,717.56 8.5340 +0.1166 8.6194 8.5212
TGENOME 2,170,602,895.07 2.9432 +0.0153 2.9727 2.9388
TISCOGC 33,972,105.56 13.0822 +0.0429 13.2131 13.0822
TCHCON 2,560,797,131.30 5.2136 -0.0074 5.2658 5.2058
TCLOUD 510,858,438.08 7.6452 +0.0068 7.7218 7.6337
TCHTECH-A 2,071,396,050.36 7.8864 +0.0109 7.9654 7.8864
TUSTECH-A 64,189,825.45 10.1471 -0.0185 10.2487 10.1319
TUSFIN-A 297,004,361.34 11.7944 +0.0829 11.9124 11.7944
TNDQT5M1 46,441,169.63 10.1090 -0.0199 - -
Foreign Investment Fund - Others
TUSREIT 235,043,690.09 14.9453 +0.0108 15.0949 14.9453
TISCOOIL 22,844,799.15 5.1409 -0.0019 5.1924 5.1409
TUSOIL 60,910,165.31 4.8776 +0.0205 4.9265 4.8776
TOIL6 9,214,136.44 4.4891 +0.0187 4.5341 4.4891
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 24 มกราคม 2566
Retirement Mutual Fund
TVIETNAMRMF-A 24,381,951.48 9.9870 -0.0419 - -
TVIETNAMRMF-P 4,043,560.06 9.9870 -0.0418 - -
Foreign Investment Fund - Mixed Fund
TGCINC-A 51,777,353.22 10.0184 +0.0194 - -
TGCINC-R 17,337,399.25 10.0184 +0.0194 - -
TGINC-A 1,020,130,607.43 11.2687 +0.0265 - -
TGINC-R 1,480,535,515.31 11.2677 +0.0265 - -
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TCHSTARP 600,196,525.83 8.1471 -0.0007 - -
TISCOINA-A 36,031,468.47 12.2809 -0.0620 - -
TISCOJPA 30,676,585.10 11.1847 +0.1362 - -
TVIETNAM 169,961,779.56 8.1011 -0.0029 - -
TUSMS 88,956,459.68 6.2935 -0.0740 - -
TSTARP 1,605,642,618.05 13.9562 +0.0227 - -
TSTAR-UH 137,300,496.08 12.9224 +0.0188 - -
TGESG 171,113,656.97 11.8639 -0.0283 - -
TGHIDIV 751,097,872.78 10.5672 -0.0166 - -
TISCOGIF-R 65,786,577.00 11.0574 +0.0016 - -
TFINTECH 210,771,711.71 5.3963 +0.0089 - -
TBRAND 493,124,029.65 8.9358 -0.0138 9.0699 8.9358
TGHSTARP 405,999,463.79 11.9408 -0.0640 - -
TGHDIGI 1,639,666,628.61 10.5370 -0.0690 - -
TBIOTECH 653,854,375.56 17.4339 +0.0518 - -
TISTECH-A 420,368,202.04 11.8767 -0.0096 - -
TCYBER 134,947,126.35 6.5584 +0.0325 - -
Foreign Investment Fund - Others
TAREIT 58,337,443.55 9.2304 +0.1096 - -
TGREIT 69,462,605.09 8.3860 +0.0107 - -
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า