ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
Money Market Fund
TISCOSTF 2,590,151,551.10 12.7254 +0.0004 12.7255 12.7254
Fixed Income Fund
TBOND1Y 1,986,738,211.74 11.3906 +0.0029 11.3907 11.3906
TISCOFIX 2,767,889,833.92 10.3323 +0.0031 10.3324 10.3323
TISFIXX 2,152,313,132.51 10.3425 +0.0031 10.3426 10.3425
Mixed Fund
TBGF8020 527,744,008.17 14.3244 -0.0196 14.3603 14.3244
TBGF 64,439,374.43 30.8018 -0.1435 30.9559 30.8018
TCMCSF 157,942,791.66 31.5715 -0.4057 31.8873 31.5715
TISCOAGF 115,132,852.31 69.5973 -0.1510 70.2934 69.5973
TISCOFLEX 108,484,752.25 40.0219 -0.3345 40.4222 40.0219
TINC-A 231,268,821.29 11.3288 -0.0395 11.3855 11.3288
TINC-R 2,963,862,705.82 11.3281 -0.0395 11.3848 11.3281
TSRI-A 208,336.75 10.6677 -0.0271 10.6945 10.6677
TSRI-R 42,150,650.20 10.6672 -0.0270 10.6940 10.6672
TCHLINK5 233,655,644.44 10.8928 +0.0343 - -
TCHLINK6 197,081,408.23 10.6625 +0.0276 - -
TCHLINK7 94,320,030.53 10.3565 +0.0239 - -
TJPLINK1 65,329,142.34 10.7114 +0.0174 - -
Equity Fund
TSF 906,851,025.66 49.1190 -0.4884 49.6103 49.1190
TCMEQF 99,904,451.08 2.7290 -0.0189 2.7564 2.7290
TISCOEDF 109,522,797.32 1.1804 -0.0081 1.1923 1.1804
TISCOEGF 759,334,294.21 48.9908 -0.3314 49.4808 48.9908
TISCOHD 698,667,348.39 14.9810 -0.1414 15.1309 14.9810
TISCOMS 2,995,593,182.55 15.0039 -0.1613 15.1540 15.0039
TISESG-A 45,184,160.08 13.0419 -0.0827 13.1724 -
TISESG-D 143,531,189.78 13.0417 -0.0827 13.0418 -
TISCODS 271,833,715.67 9.1935 -0.1062 9.2855 9.1935
TISCOBIG 498,966,752.79 11.0604 -0.0623 11.1711 11.0604
TEQT5M1 538,802,772.82 9.5078 -0.0515 9.6030 9.5078
TEQT5M3 214,621,670.75 9.8226 -0.0657 - -
Long Term Equity Fund
TDLTF 490,887,310.37 21.0555 -0.1405 21.0556 21.0555
TISCOLTF-A 2,231,836,181.03 38.1752 -0.2571 38.1753 38.1752
TISCOLTF-B 60,578,051.46 39.0717 -0.2626 39.0718 39.0717
TMSLTF-A 269,407,738.53 11.7267 -0.1161 11.7268 11.7267
TMSLTF-B 7,591,178.76 11.8584 -0.1172 11.8585 11.8584
TDSLTF-A 82,620,922.65 10.4151 -0.1183 10.4152 10.4151
TDSLTF-B 3,693,123.31 10.5348 -0.1195 10.5349 10.5348
Retirement Mutual Fund
TSFIRMF 282,298,377.66 13.5556 +0.0026 13.5557 13.5556
TFIRMF-A 220,186,822.03 14.5690 +0.0047 14.5691 14.5690
TFIRMF-B 5,889,718.96 14.7098 +0.0048 14.7099 14.7098
TFIRMF-P 41,333,383.21 14.5693 +0.0047 14.5694 14.5693
TINRMF-A 13,549,667.74 9.8423 -0.0352 9.8424 9.8423
TINRMF-P 40,890,592.64 9.8425 -0.0351 9.8426 9.8425
TFPRMF-A 1,232,671,147.58 63.3925 -0.6192 63.3926 63.3925
TFPRMF-P 234,594,069.30 63.3927 -0.6192 63.3928 63.3927
TEGRMF-A 548,157,434.82 71.3410 -0.4731 71.3411 71.3410
TEGRMF-B 15,865,975.17 73.0164 -0.4832 73.0165 73.0164
TEGRMF-P 76,020,323.41 71.3412 -0.4732 71.3413 71.3412
THDRMF 233,356,871.86 13.5600 -0.1296 13.5601 13.5600
TMSRMF-A 175,416,385.28 11.6300 -0.1162 11.6301 11.6300
TMSRMF-B 3,509,521.17 11.7820 -0.1176 11.7821 11.7820
TMSRMF-P 35,615,702.82 11.6300 -0.1163 11.6301 11.6300
TAPRMF 48,389,709.28 10.2749 +0.1366 10.2750 10.2749
TCHRMF 118,092,398.56 9.5692 +0.1149 9.5693 9.5692
TCIRMF 162,263,780.79 6.3201 +0.0870 6.3202 6.3201
TJPRMF 49,643,616.28 12.8274 -0.0101 12.8275 12.8274
TGOLDRMF 63,633,433.13 6.5103 +0.0423 6.5104 6.5103
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOAP 231,558,723.92 14.0377 +0.1852 14.1782 14.0377
TISCOCH 2,223,168,376.72 9.2178 +0.1148 9.3101 9.2178
TISCOCID 172,029,178.39 4.3568 +0.0611 4.4005 4.3568
TISCOJP 986,559,483.68 15.0654 -0.0171 15.2162 15.0654
TISCOKOR 12,560,414.12 9.4572 +0.0958 9.5519 9.4572
TISCONA 296,198,401.49 12.0981 +0.1750 12.2192 12.0981
TISCOC19 383,538,694.88 7.7919 +0.0970 7.8699 7.7919
TISCOC20 263,873,816.94 7.8135 +0.0961 7.8917 7.8135
TISCOC21 223,877,236.19 7.7942 +0.0955 7.8722 7.7942
TCHT5M2 294,737,832.19 8.4016 +0.1094 8.4857 8.4016
Foreign Investment Fund - Others
TJREIT 208,100,474.25 10.2634 +0.0653 10.3661 10.2634
TGOLD 227,917,729.51 10.2907 +0.0670 10.3423 10.2907
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
Retirement Mutual Fund
TEURMF 4,128,298.15 10.1723 -0.0562 10.1724 10.1723
TUSRMF 32,536,399.70 13.9608 -0.0939 13.9609 13.9608
TGHRMF 27,175,538.00 10.3597 -0.1167 10.3598 10.3597
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TUSFIX 84,949,617.05 9.4428 -0.0125 9.4665 9.4428
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOIN 126,475,009.84 11.5450 +0.0073 11.6606 11.5450
TISCOJPA 256,938,642.31 10.1920 -0.0124 10.2940 10.1920
TISCOLAF 27,411,744.91 5.7486 +0.0873 5.8062 5.7486
TISCOEU 493,442,983.54 10.6542 -0.0701 10.7608 10.6542
TISCOGY 201,583,593.82 11.1858 -0.0590 11.2978 11.1858
TISCOUS 1,650,441,723.80 25.1787 -0.1698 25.4306 25.1787
TUSEQ-UH 213,452,462.63 13.0351 -0.1022 13.1656 13.0351
TISCOGEM 485,849,398.96 9.6296 +0.0707 9.7260 9.6296
TISCOGC 335,056,920.71 10.8519 -0.0495 10.9605 10.8519
TUSFIN-A 2,262,383,654.56 9.2919 -0.1242 9.3849 9.2919
TCTEC5M1 92,605,972.66 7.5923 +0.1233 - -
Foreign Investment Fund - Others
TUSREIT 110,438,745.67 13.4412 -0.0345 13.5757 13.4412
TISCOOIL 60,581,564.86 3.7746 +0.0799 3.8124 3.7746
TUSOIL 79,551,837.35 7.0750 +0.1534 7.1459 7.0750
TOIL6 38,818,950.21 6.7596 +0.1424 6.8273 6.7596
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
Foreign Investment Fund - Mixed Fund
TGINC-A 1,203,156,506.98 9.9070 -0.0618 9.9566 9.9070
TGINC-R 1,125,497,885.37 9.9067 -0.0618 9.9563 9.9067
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TCHSTARP 693,477,031.33 9.1221 +0.0809 9.2134 9.1221
TISCOINA-A 289,685,393.80 9.0325 +0.0578 9.1229 9.0325
TSTARP 558,773,135.05 11.2620 -0.0565 11.3747 11.2620
TSTAR-UH 153,768,377.24 9.9132 -0.0721 10.0124 9.9132
TGESG 331,415,793.40 9.7818 -0.0300 9.8797 9.7818
TISCOGIF-R 437,230,711.17 9.7271 -0.0147 9.8245 9.7271
TISCOSA 65,241,071.68 10.3262 +0.0415 10.4296 10.3262
TGHSTARP 937,043,689.91 9.6121 -0.1074 9.7083 9.6121
TISTECH-A 448,357,016.53 9.5804 -0.1068 9.6763 9.5804
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า