ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 05 สิงหาคม 2565
Money Market Fund
TISCOSTF 3,230,640,288.47 13.0106 +0.0010 13.0107 13.0106
Fixed Income Fund
TBOND1Y 71,259,341.50 11.7915 +0.0026 11.7916 11.7915
TBONDPVD 1,661,298,631.57 10.2601 +0.0017 10.2602 10.2601
TFIXPVD 4,424,857,389.72 10.2494 +0.0069 10.2495 10.2494
TISCOFIX-A 1,059,626,226.06 10.7349 +0.0077 10.7350 10.7349
Mixed Fund
TW-E20 137,786,302.94 15.0143 +0.0199 15.0895 15.0143
TW-BAL 57,316,782.97 32.5947 +0.1042 32.7578 32.5947
TCIEZERO 292,089,407.77 9.7482 -0.0144 9.7970 9.7482
TCINC 164,684,407.36 10.3030 +0.0015 10.3546 10.3030
TCINCP-A 2,705,710.51 11.1104 +0.0064 11.1661 11.1104
TCINCP-R 36,469,305.37 11.0693 +0.0063 - -
TINC-A 1,086,696,145.59 11.9306 -0.0019 11.9904 11.9306
TINC-R 1,074,414,707.61 11.8870 -0.0020 11.9465 11.8870
TISCOAGF 197,032,201.73 105.3631 +0.4616 106.4168 105.3631
TISCOFLEXP 297,195,522.49 58.1944 +0.0591 58.7764 58.1944
TISCOFLEX 88,245,994.23 40.9953 +0.1069 41.4054 40.9953
TTHREIT 343,564,372.14 7.9502 -0.0026 8.0099 7.9502
Equity Fund
TSF-A 3,370,286,996.45 77.4783 -0.1116 78.2919 77.4783
TSF-MF 224,357,273.80 78.2639 -0.1109 78.2640 78.2639
TISCOEQF 78,951,937.67 2.3628 +0.0083 2.3865 2.3628
TISCOEDF 90,366,439.89 1.2320 +0.0020 1.2444 1.2320
TISCOEGF 534,634,647.48 54.8390 +0.1130 55.3875 54.8390
TISCOHD-A 172,530,771.47 18.9311 +0.1730 19.1205 18.9311
TISCOMS-A 567,739,809.62 20.1442 +0.1634 20.3457 20.1442
TISESG-A 15,754,236.90 13.9220 +0.0964 14.0613 -
TISESG-D 54,379,094.26 11.0997 +0.0769 11.2108 -
TISCODS 67,946,198.47 9.3448 +0.0824 9.4383 9.3448
TISCOBIG 137,353,065.24 9.8921 +0.0248 9.9911 9.8921
TISCOWB-A 32,562,534.75 11.0696 +0.0524 11.1804 11.0696
TDLTF-N 75,748.83 21.3508 +0.0443 21.5644 21.3508
TISCOLTF-N 222,793,744.68 42.8216 +0.0877 43.2499 42.8216
TMSLTF-N 322,421.93 15.9515 +0.1216 16.1111 15.9515
TDSLTF-N 238,930.48 12.3832 +0.1096 12.5071 12.3832
TEQT5M6 185,892,474.91 9.8740 -0.0206 - -
Long Term Equity Fund
TDLTF-A 490,227,696.02 21.5313 +0.0447 - 21.5313
TISCOLTF-A 2,241,239,006.93 42.7544 +0.0876 - 42.7544
TISCOLTF-B 73,524,361.17 44.6382 +0.0921 - 44.6382
TMSLTF-A 392,927,852.89 15.9299 +0.1214 - 15.9299
TMSLTF-B 15,391,026.45 16.4767 +0.1258 - 16.4767
TDSLTF-A 166,128,553.98 11.7530 +0.1041 - 11.7530
TDSLTF-B 7,037,127.79 12.1167 +0.1074 - 12.1167
Super Savings Fund
TISCOFIX-SSF 4,586,851.30 10.7353 +0.0077 10.7354 10.7353
TINC-SSF 16,580,554.73 11.9200 -0.0020 11.9201 11.9200
TEG-SSF 53,001,849.74 14.2544 +0.0296 14.2545 14.2544
TSF-SSF 97,734,963.08 77.4984 -0.1117 77.4985 77.4984
TISCOMS-SSF 28,486,519.10 20.1453 +0.1634 20.1454 20.1453
TISCOWB-SSF 2,210,571.43 11.0700 +0.0523 11.0701 11.0700
TISCOHD-SSF 2,242,957.17 18.9315 +0.1730 18.9316 18.9315
TISCOCHA-SSF 38,842,389.11 10.7992 +0.1553 10.7993 10.7992
TEG-SSFX 112,358,670.02 14.2541 +0.0296 - 14.2541
Retirement Mutual Fund
TSFIRMF 323,049,793.95 14.0121 +0.0053 14.0122 14.0121
TFIRMF-A 242,761,208.60 15.0052 +0.0107 15.0053 15.0052
TFIRMF-B 17,268,219.51 15.2222 +0.0109 15.2223 15.2222
TFIRMF-P 514,444,473.77 15.0060 +0.0108 15.0061 15.0060
TINRMF-A 104,674,278.83 10.3573 -0.0054 10.3574 10.3573
TINRMF-P 329,003,165.47 10.3574 -0.0054 10.3575 10.3574
TFPRMF-A 1,116,634,677.75 64.9534 +0.1768 64.9535 64.9534
TFPRMF-P 189,514,312.51 64.9536 +0.1768 64.9537 64.9536
TSFRMF-A 107,470,233.09 9.1436 -0.0132 9.1437 9.1436
TSFRMF-P 37,051,646.43 9.1437 -0.0132 9.1438 9.1437
TEGRMF-A 579,007,204.59 79.9676 +0.1640 79.9677 79.9676
TEGRMF-B 56,908,718.12 83.4914 +0.1725 83.4915 83.4914
TEGRMF-P 135,049,403.24 79.9679 +0.1640 79.9680 79.9679
THDRMF 307,504,982.55 16.6780 +0.1521 16.6781 16.6780
TMSRMF-A 228,297,722.99 15.7735 +0.1187 15.7736 15.7735
TMSRMF-B 14,215,462.76 16.3661 +0.1235 16.3662 16.3661
TMSRMF-P 39,651,546.59 15.7735 +0.1187 15.7736 15.7735
TAPRMF 46,875,011.49 10.6247 +0.0658 10.6248 10.6247
TCHRMF 87,499,533.63 6.3557 +0.0208 6.3558 6.3557
TCHARMF-A 83,110,994.21 8.1388 +0.1123 8.1389 8.1388
TCHARMF-P 38,825,055.77 8.1393 +0.1123 8.1394 8.1393
TCIRMF 136,610,006.27 6.4376 +0.0604 6.4377 6.4376
TJPRMF 52,851,816.54 16.4500 +0.1322 16.4501 16.4500
TGOLDRMF 75,101,270.68 8.8115 +0.0973 8.8116 8.8115
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOAP 338,705,930.98 14.5381 +0.0923 14.6836 14.5381
TISCOCH 788,903,550.53 6.1192 +0.0237 6.1805 6.1192
TISCOCHA-A 757,599,053.51 10.7990 +0.1553 10.9071 10.7990
TISCOCID 100,807,462.30 3.9348 +0.0389 3.9742 3.9348
TISCOJP 480,953,579.72 18.8042 +0.1592 18.9923 18.8042
TISCONA 72,891,614.49 12.5037 +0.1506 12.6288 12.5037
TISCOC19 91,786,669.68 5.2412 +0.0213 5.2937 5.2412
TISCOC20 73,713,798.55 5.1771 +0.0210 5.2290 5.1771
TISCOC21 45,256,987.57 5.1793 +0.0223 5.2312 5.1793
TCHT5M2 78,453,659.34 5.6807 +0.0249 5.7376 5.6807
TCHT5M4 215,953,481.00 7.0216 +0.0246 7.0919 7.0216
Foreign Investment Fund - Others
TJREIT 41,589,010.11 12.1567 -0.0066 12.2784 12.1567
TGOLD 193,979,046.31 13.9297 +0.1453 13.9994 13.9297
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 04 สิงหาคม 2565
Super Savings Fund
TISCOUS-SSF 4,605,241.67 37.7754 -0.0540 37.7755 37.7754
TISCOEU-SSF 2,677,977.17 13.3478 +0.0645 13.3479 13.3478
TNEXTGEN-SSF 6,129,958.54 5.4974 +0.0674 5.4975 5.4974
TCHTECH-SSF 40,491,735.57 7.6639 +0.0882 7.6640 7.6639
Retirement Mutual Fund
TEURMF-A 11,572,282.07 13.3432 +0.0034 13.3433 13.3432
TEURMF-P 924,338.23 13.3434 +0.0034 13.3435 13.3434
TUSRMF-A 88,414,772.11 20.6397 -0.0320 20.6398 20.6397
TUSRMF-P 25,919,301.35 20.6395 -0.0320 20.6396 20.6395
TNEXTGENRMF-A 12,027,001.87 5.6194 +0.0676 5.6195 5.6194
TNEXTGENRMF-P 3,485,428.10 5.6194 +0.0676 5.6195 5.6194
TGHRMF-A 93,610,435.95 13.9027 -0.0437 13.9028 13.9027
TGHRMF-P 67,275,075.44 13.7924 -0.0434 13.7925 13.7924
TTECHRMF-A 95,467,073.09 10.4944 +0.0428 10.4945 10.4944
TTECHRMF-P 54,073,060.99 10.4926 +0.0427 10.4927 10.4926
TCHTECHRMF-A 96,480,739.85 5.8055 +0.0645 5.8056 5.8055
TCHTECHRMF-P 34,790,007.63 5.7710 +0.0641 5.7711 5.7710
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TUSFIX 50,396,022.19 10.4265 -0.0607 10.4527 10.4265
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOIN 19,469,888.05 17.2631 -0.1798 17.4358 17.2631
TISCOLAF 23,157,013.70 4.6039 +0.0865 4.6500 4.6039
TISCOEU-A 586,041,869.52 13.3474 +0.0645 13.4810 13.3474
TISCOGY 39,319,699.58 12.5618 +0.0513 12.6875 12.5618
TISCOUS-A 1,385,929,575.27 37.7595 -0.0540 38.1372 37.7595
TUSEQ-UH 399,021,002.63 21.8487 -0.1471 22.0673 21.8487
TISCOGEM 82,460,645.17 10.1219 +0.0736 10.2232 10.1219
TNEXTGEN-A 1,404,382,747.31 5.4854 +0.0672 5.5404 5.4772
TNEWENGY 417,071,744.33 5.8177 +0.1100 5.8760 5.8090
TRAREEARTH 57,032,684.99 9.1081 +0.0476 9.1993 9.0944
TGENOME 2,796,791,756.31 3.6755 +0.0559 3.7124 3.6700
TISCOGC 32,203,201.46 13.3401 -0.0855 13.4736 13.3401
TCHCON 2,496,185,578.73 5.0697 +0.0646 5.1205 5.0621
TCLOUD 421,892,153.14 8.4429 +0.0023 8.5274 8.4302
TCHTECH-A 1,986,066,450.33 7.6750 +0.0883 7.7519 7.6750
TUSFIN-A 444,051,506.90 11.2656 -0.0476 11.3784 11.2656
Foreign Investment Fund - Others
TUSREIT 263,788,664.73 16.7574 -0.0409 16.9251 16.7574
TISCOOIL 27,512,141.50 5.6113 -0.1637 5.6675 5.6113
TUSOIL 54,953,828.32 5.0945 -0.1397 5.1455 5.0945
TOIL6 9,832,689.82 4.6687 -0.1296 4.7155 4.6687
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 03 สิงหาคม 2565
Foreign Investment Fund - Mixed Fund
TGINC-A 1,068,926,919.32 11.4382 +0.0562 11.5527 11.4382
TGINC-R 1,529,891,210.78 11.4372 +0.0562 11.5517 11.4372
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TCHSTARP 462,996,077.84 7.6247 +0.0188 7.7010 7.6247
TISCOINA-A 43,112,244.71 13.7220 -0.0443 13.8593 13.7220
TISCOJPA 34,043,287.23 11.4191 +0.0555 11.5334 11.4191
TVIETNAM 115,534,583.30 10.1668 +0.1005 10.2686 10.1515
TUSMS 97,750,668.00 6.8256 +0.1329 6.8940 6.8154
TSTARP 2,269,831,776.73 14.3982 +0.1330 14.5423 14.3982
TSTAR-UH 160,819,776.76 14.2777 +0.1681 14.4206 14.2777
TGESG 148,631,002.86 12.2542 +0.1073 12.3768 12.2542
TISCOGIF-R 73,304,477.61 11.4959 +0.0244 11.6110 11.4959
TFINTECH 268,152,588.36 5.9793 +0.1770 6.0392 5.9703
TBRAND 593,199,129.34 9.5838 +0.2025 9.7277 9.5838
TGHSTARP 463,139,141.17 12.0376 +0.0370 12.1581 12.0376
TGHDIGI 1,975,015,643.92 11.7766 +0.1866 11.8945 11.7766
TBIOTECH 715,889,493.97 16.9138 +0.3303 17.0830 16.9138
TISTECH-A 581,438,253.94 14.0282 +0.3911 14.1686 14.0282
TCYBER 137,488,483.42 8.2302 +0.2978 8.3126 8.2179
Foreign Investment Fund - Others
TAREIT 70,543,102.84 10.2100 -0.0532 10.3122 10.2100
TGREIT 94,666,548.53 9.2429 +0.0151 9.3354 9.2429
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า