ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
Money Market Fund
TISCOSTF 3,261,394,061.96 13.0003 +0.0002 13.0004 13.0003
Fixed Income Fund
TBOND1Y 72,267,865.97 11.7726 +0.0005 11.7727 11.7726
TBONDPVD 1,656,375,044.15 10.2353 +0.0012 10.2354 10.2353
TFIXPVD 4,378,801,594.82 10.1699 +0.0073 10.1700 10.1699
TISCOFIX-A 1,062,108,085.79 10.6556 +0.0070 10.6557 10.6556
Mixed Fund
TW-E20 135,146,904.80 14.9851 +0.0272 15.0601 14.9851
TW-BAL 57,356,455.85 32.5723 +0.1042 32.7353 32.5723
TCIEZERO 292,936,050.82 9.7716 +0.0087 9.8206 9.7716
TCINC 164,696,193.45 10.2726 +0.0146 10.3241 10.2726
TCINCP-A 2,697,169.56 11.0640 +0.0259 11.1194 11.0640
TCINCP-R 36,805,510.26 11.0254 +0.0258 11.0806 11.0254
TINC-A 1,181,285,034.50 12.0090 +0.0277 12.0691 12.0090
TINC-R 1,095,538,929.98 11.9677 +0.0276 12.0276 11.9677
TISCOAGF 205,666,070.22 106.1979 +0.6697 107.2600 106.1979
TISCOFLEXP 310,473,457.81 61.0392 +0.7085 61.6497 61.0392
TISCOFLEX 89,855,304.13 41.8059 +0.2087 42.2241 41.8059
TTHREIT 359,504,992.08 8.1664 +0.0163 8.2277 8.1664
TCHLINK8 203,836,890.11 9.9221 +0.0001 - -
TCHLINK9 54,904,235.03 9.9652 +0.0001 - -
Equity Fund
TSF-A 3,569,715,792.12 81.1298 +0.6543 81.9818 81.1298
TSF-MF 229,922,109.91 81.7957 +0.6616 81.7958 81.7957
TISCOEQF 80,292,570.73 2.4014 +0.0137 2.4255 2.4014
TISCOEDF 97,422,518.40 1.2540 +0.0060 1.2666 1.2540
TISCOEGF 550,482,959.37 56.3783 +0.3779 56.9422 56.3783
TISCOHD-A 189,457,241.05 19.1247 +0.1347 19.3160 19.1247
TISCOMS-A 628,065,543.80 21.3654 +0.1498 21.5792 21.3654
TISESG-A 19,036,386.10 14.0177 +0.0808 14.1580 -
TISESG-D 54,747,610.09 11.1760 +0.0645 11.2879 -
TISCODS 63,677,198.77 9.3596 +0.0949 9.4533 9.3596
TISCOBIG 139,271,898.13 10.0273 +0.0488 10.1277 10.0273
TISCOWB-A 35,169,147.95 11.3745 +0.0624 11.4883 11.3745
TDLTF-N 73,703.13 21.9558 +0.1471 22.1755 21.9558
TISCOLTF-N 211,274,370.63 44.0431 +0.2951 44.4836 44.0431
TMSLTF-N 329,713.53 16.8270 +0.1065 16.9954 16.8270
TDSLTF-N 251,541.12 12.7156 +0.1272 12.8429 12.7156
Long Term Equity Fund
TDLTF-A 508,535,287.38 22.1413 +0.1483 - 22.1413
TISCOLTF-A 2,328,306,330.06 43.9734 +0.2947 - 43.9734
TISCOLTF-B 76,148,822.26 45.8578 +0.3080 - 45.8578
TMSLTF-A 419,369,972.65 16.8043 +0.1064 - 16.8043
TMSLTF-B 16,332,665.65 17.3570 +0.1102 - 17.3570
TDSLTF-A 171,344,115.90 12.0839 +0.1208 - 12.0839
TDSLTF-B 7,245,212.74 12.4342 +0.1245 - 12.4342
Super Savings Fund
TISCOFIX-SSF 4,344,878.12 10.6560 +0.0070 10.6561 10.6560
TINC-SSF 16,553,517.91 11.9984 +0.0277 11.9985 11.9984
TEG-SSF 52,608,119.67 14.6553 +0.0975 14.6554 14.6553
TSF-SSF 99,679,920.88 81.1509 +0.6545 81.1510 81.1509
TISCOMS-SSF 29,314,588.37 21.3666 +0.1498 21.3667 21.3666
TISCOWB-SSF 1,528,176.68 11.3750 +0.0624 11.3751 11.3750
TISCOHD-SSF 2,200,600.58 19.1251 +0.1346 19.1252 19.1251
TISCOCHA-SSF 34,834,199.95 10.1378 -0.0504 10.1379 10.1378
TEG-SSFX 115,519,124.42 14.6551 +0.0975 - 14.6551
Retirement Mutual Fund
TSFIRMF 318,521,907.02 13.9531 +0.0031 13.9532 13.9531
TFIRMF-A 247,371,142.73 14.8779 +0.0116 14.8780 14.8779
TFIRMF-B 16,770,512.90 15.0902 +0.0117 15.0903 15.0902
TFIRMF-P 445,540,998.75 14.8786 +0.0115 14.8787 14.8786
TINRMF-A 105,116,193.81 10.4331 +0.0210 10.4332 10.4331
TINRMF-P 300,997,823.83 10.4332 +0.0210 10.4333 10.4332
TFPRMF-A 1,147,407,402.35 66.1879 +0.3291 66.1880 66.1879
TFPRMF-P 195,406,304.32 66.1880 +0.3291 66.1881 66.1880
TSFRMF-A 109,123,246.27 9.5887 +0.0764 9.5888 9.5887
TSFRMF-P 25,727,617.95 9.5888 +0.0764 9.5889 9.5888
TEGRMF-A 598,980,534.08 82.2359 +0.5511 82.2360 82.2359
TEGRMF-B 56,245,329.00 85.7603 +0.5760 85.7604 85.7603
TEGRMF-P 131,661,256.34 82.2362 +0.5511 82.2363 82.2362
THDRMF 312,376,614.17 16.8561 +0.1175 16.8562 16.8561
TMSRMF-A 241,394,126.83 16.6355 +0.1044 16.6356 16.6355
TMSRMF-B 14,481,929.71 17.2365 +0.1086 17.2366 17.2365
TMSRMF-P 41,253,213.92 16.6355 +0.1044 16.6356 16.6355
TAPRMF 47,946,247.03 10.7991 +0.0013 10.7992 10.7991
TCHRMF 86,030,951.32 6.3374 +0.0006 6.3375 6.3374
TCHARMF-A 75,043,176.63 7.6558 -0.0372 7.6559 7.6558
TCHARMF-P 34,628,097.11 7.6563 -0.0372 7.6564 7.6563
TCIRMF 132,876,486.51 6.2313 -0.0004 6.2314 6.2313
TJPRMF 51,611,575.14 15.7870 +0.1233 15.7871 15.7870
TGOLDRMF 75,731,046.62 8.9365 -0.0803 8.9366 8.9365
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOAP 264,722,731.92 14.7818 +0.0023 14.9297 14.7818
TISCOCH 736,940,429.44 6.1037 +0.0006 6.1648 6.1037
TISCOCHA-A 695,665,944.06 10.1376 -0.0503 10.2391 10.1376
TISCOCID 99,580,688.68 3.8195 -0.0012 3.8578 3.8195
TISCOJP 416,237,045.98 18.0696 +0.1296 18.2504 18.0696
TISCONA 75,176,968.73 12.8168 +0.0203 12.9451 12.8168
TISCOC19 88,630,707.13 5.2254 +0.0006 5.2778 5.2254
TISCOC20 74,269,361.41 5.1706 +0.0011 5.2224 5.1706
TISCOC21 45,572,223.09 5.1715 +0.0012 5.2233 5.1715
TCHT5M2 78,088,420.45 5.6627 +0.0015 5.7194 5.6627
TCHT5M4 230,568,710.56 7.0037 +0.0016 7.0738 7.0037
Foreign Investment Fund - Others
TJREIT 43,907,965.31 11.8934 +0.0792 12.0124 11.8934
TGOLD 170,160,551.15 14.1162 -0.1268 14.1869 14.1162
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565
Super Savings Fund
TISCOUS-SSF 4,114,503.22 37.1839 +0.5664 37.1840 37.1839
TISCOEU-SSF 2,640,342.78 13.1915 +0.1440 13.1916 13.1915
TNEXTGEN-SSF 5,092,822.26 4.9566 -0.0763 4.9567 4.9566
TCHTECH-SSF 36,362,377.01 7.2603 +0.2070 7.2604 7.2603
Retirement Mutual Fund
TEURMF-A 12,228,264.75 13.2560 +0.1680 13.2561 13.2560
TEURMF-P 918,297.31 13.2561 +0.1680 13.2562 13.2561
TUSRMF-A 89,630,790.86 20.3356 +0.3123 20.3357 20.3356
TUSRMF-P 11,711,902.11 20.3353 +0.3124 20.3354 20.3353
TNEXTGENRMF-A 10,086,324.12 5.0439 -0.0735 5.0440 5.0439
TNEXTGENRMF-P 73,456.67 5.0439 -0.0735 5.0440 5.0439
TGHRMF-A 93,056,471.38 13.8793 +0.2657 13.8794 13.8793
TGHRMF-P 63,436,462.76 13.7693 +0.2636 13.7694 13.7693
TTECHRMF-A 89,343,192.85 9.9636 +0.1302 9.9637 9.9636
TTECHRMF-P 48,791,170.41 9.9618 +0.1302 9.9619 9.9618
TCHTECHRMF-A 88,736,887.42 5.5449 +0.1543 5.5450 5.5449
TCHTECHRMF-P 30,156,117.82 5.5119 +0.1534 5.5120 5.5119
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TUSFIX 56,422,553.96 9.9766 -0.0600 10.0016 9.9766
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOIN 17,971,922.72 16.0463 +0.3134 16.2069 16.0463
TISCOLAF 24,685,405.50 5.0929 +0.1957 5.1439 5.0929
TISCOEU-A 678,291,132.35 13.1912 +0.1440 13.3232 13.1912
TISCOGY 42,758,873.99 13.0288 +0.1403 13.1592 13.0288
TISCOUS-A 1,583,854,878.70 37.1659 +0.5661 37.5377 37.1659
TUSEQ-UH 436,147,090.87 20.6624 +0.2111 20.8691 20.6624
TISCOGEM 80,307,002.69 10.3066 +0.2025 10.4098 10.3066
TNEXTGEN-A 1,281,858,162.96 4.9456 -0.0762 4.9952 4.9382
TNEWENGY 378,213,512.79 4.9360 +0.2307 4.9855 4.9286
TRAREEARTH 48,337,078.72 8.9590 +0.4715 9.0487 8.9456
TGENOME 2,438,690,482.85 3.0569 +0.0319 3.0876 3.0523
TISCOGC 37,039,356.76 13.5800 -0.0218 13.7159 13.5800
TCHCON 2,021,111,347.09 4.4789 +0.1588 4.5238 4.4722
TCLOUD 393,346,300.56 7.8722 -0.2186 7.9510 7.8604
TCHTECH-A 1,863,221,773.63 7.2711 +0.2073 7.3439 7.2711
TUSFIN-A 815,227,768.69 11.4720 +0.1965 11.5868 11.4720
Foreign Investment Fund - Others
TUSREIT 266,918,122.23 16.7548 +0.1044 16.9224 16.7548
TISCOOIL 32,804,434.21 6.2584 -0.0722 6.3211 6.2584
TUSOIL 64,949,487.02 5.7718 -0.0187 5.8296 5.7718
TOIL6 11,914,723.37 5.2831 -0.0147 5.3360 5.2831
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2565
Foreign Investment Fund - Mixed Fund
TGINC-A 1,067,696,615.53 11.4029 +0.1087 11.5170 11.4029
TGINC-R 1,639,127,969.65 11.4018 +0.1087 11.5159 11.4018
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TCHSTARP 550,550,426.65 7.5603 +0.1814 7.6360 7.5603
TISCOINA-A 39,608,004.32 12.4116 +0.0503 12.5358 12.4116
TISCOJPA 32,125,001.78 10.6602 +0.2540 10.7669 10.6602
TUSMS 154,317,999.89 6.1569 +0.4822 6.2186 6.1477
TSTARP 2,192,537,026.68 14.3076 +0.3830 14.4508 14.3076
TSTAR-UH 178,384,239.16 13.6081 +0.3420 13.7443 13.6081
TGESG 143,820,015.72 11.8732 +0.3021 11.9920 11.8732
TISCOGIF-R 70,127,708.14 11.3373 +0.1011 11.4508 11.3373
TFINTECH 233,360,567.95 5.8669 +0.3500 5.9257 5.8581
TBRAND 534,872,579.96 8.9517 +0.2344 9.0861 8.9517
TGHSTARP 508,484,550.00 11.5108 +0.2178 11.6260 11.5108
TGHDIGI 1,714,333,564.16 9.3798 +0.7325 9.4737 9.3798
TBIOTECH 516,218,283.09 14.8550 +0.5803 15.0037 14.8550
TISTECH-A 410,272,410.87 13.0280 +0.9683 13.1584 13.0280
TCYBER 123,817,718.28 7.7873 +0.2264 7.8653 7.7756
Foreign Investment Fund - Others
TAREIT 71,569,806.27 10.0651 +0.1710 10.1659 10.0651
TGREIT 101,913,599.16 9.5713 +0.2386 9.6671 9.5713
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า