ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 23 กันยายน 2564
Money Market Fund
TISCOSTF 3,258,822,222.50 12.9677 +0.0001 12.9678 12.9677
Fixed Income Fund
TBOND1Y 161,401,034.11 11.7612 +0.0013 11.7613 11.7612
TBONDPVD 1,656,956,603.47 10.2448 +0.0004 10.2449 10.2448
TFIXPVD 4,427,175,284.50 10.2905 +0.0003 10.2906 10.2905
TISCOFIX-A 1,044,589,293.05 10.7768 +0.0006 10.7769 10.7768
Mixed Fund
TW-E20 138,029,853.17 15.1544 +0.0278 15.2303 15.1544
TW-BAL 57,839,498.87 32.8970 +0.1938 33.0616 32.8970
TCIEZERO 396,758,665.80 9.8008 +0.0101 9.8499 9.8008
TCINC 198,496,760.70 10.4139 +0.0127 10.4661 10.4139
TCINCP-A 40,082,568.54 11.2888 +0.0248 11.3453 11.2888
TCINCP-R 30,835,519.15 11.2568 +0.0247 11.3132 11.2568
TINC-A 1,361,865,608.96 12.0733 +0.0351 12.1338 12.0733
TINC-R 1,548,680,837.18 12.0392 +0.0349 12.0995 12.0392
TISCOAGF 243,637,858.64 107.7434 +0.2971 108.8209 107.7434
TISCOFLEXP 295,048,549.05 61.3097 -0.5879 61.9229 61.3097
TISCOFLEX 92,759,344.75 41.3761 +0.3971 41.7900 41.3761
TTHREIT 589,820,516.86 8.3295 +0.0075 8.3921 8.3295
TCHLINK8 202,786,237.41 9.8709 -0.0001 - -
TCHLINK9 54,636,773.11 9.9167 +0.0003 - -
Equity Fund
TSF-A 3,498,749,442.65 85.0819 +0.8693 85.9754 85.0819
TSF-MF 488,774,246.38 85.2888 +0.8735 85.2889 85.2888
TISCOEQF 78,205,878.82 2.3316 +0.0246 2.3550 2.3316
TISCOEDF 102,656,821.31 1.2927 +0.0163 1.3057 1.2927
TISCOEGF 583,957,325.47 56.5313 +0.4099 57.0967 56.5313
TISCOHD-A 181,975,557.86 18.5241 +0.5613 18.7094 18.5241
TISCOMS-A 676,339,387.03 21.3729 -0.1538 21.5867 21.3729
TISESG-A 21,922,074.41 13.8774 +0.4126 14.0163 -
TISESG-D 83,464,375.81 12.0595 +0.3586 12.1802 -
TISCODS 70,431,140.64 10.1978 +0.3044 10.2999 10.1978
TISCOBIG 145,947,366.25 9.8088 +0.1686 9.9070 9.8088
TISCOWB 87,157,175.68 10.9686 +0.0235 11.0784 10.9686
TDLTF-N 8,681.57 23.7032 +0.1717 23.9403 23.7032
TISCOLTF-N 310,314,243.34 44.1231 +0.3120 44.5644 44.1231
TMSLTF-N 325,984.43 16.7439 -0.1432 16.9114 16.7439
TDSLTF-N 35,487.82 12.6554 +0.3905 12.7821 12.6554
TEQT5M1 104,340,407.72 10.1829 +0.1828 10.2848 10.1829
TEQT5M3 22,542,820.10 10.5506 +0.1973 10.6562 10.5506
Long Term Equity Fund
TDLTF-A 578,121,835.33 23.6823 +0.1715 - 23.6823
TISCOLTF-A 2,465,814,775.63 44.0533 +0.3115 - 44.0533
TISCOLTF-B 84,196,010.99 45.7818 +0.3244 - 45.7818
TMSLTF-A 464,233,481.19 16.7213 -0.1430 - 16.7213
TMSLTF-B 16,632,448.72 17.1994 -0.1468 - 17.1994
TDSLTF-A 178,901,417.54 12.2374 +0.3776 - 12.2374
TDSLTF-B 7,570,635.00 12.5899 +0.3886 - 12.5899
Super Savings Fund
TISCOFIX-SSF 1,477,564.79 10.7772 +0.0006 10.7773 10.7772
TINC-SSF 9,702,731.12 12.0626 +0.0350 12.0627 12.0626
TEG-SSF 31,593,248.13 14.7194 +0.1064 14.7195 14.7194
TSF-SSF 44,441,306.84 85.1037 +0.8695 85.1038 85.1037
TISCOMS-SSF 5,877,001.50 21.3739 -0.1539 21.3740 21.3739
TISCOCHA-SSF 27,680,561.29 12.8919 +0.2590 12.8920 12.8919
TEG-SSFX 115,815,981.81 14.7192 +0.1064 - 14.7192
Retirement Mutual Fund
TSFIRMF 291,984,443.43 14.0133 +0.0002 14.0134 14.0133
TFIRMF-A 252,416,328.21 15.0917 +0.0006 15.0918 15.0917
TFIRMF-B 15,446,113.87 15.2983 +0.0006 15.2984 15.2983
TFIRMF-P 348,056,595.25 15.0922 +0.0006 15.0923 15.0922
TINRMF-A 97,354,165.61 10.4695 +0.0298 10.4696 10.4695
TINRMF-P 294,727,216.00 10.4696 +0.0297 10.4697 10.4696
TFPRMF-A 1,179,443,777.66 66.1968 +0.5999 66.1969 66.1968
TFPRMF-P 196,947,188.82 66.1970 +0.6000 66.1971 66.1970
TEGRMF-A 622,201,718.35 82.4538 +0.5961 82.4539 82.4538
TEGRMF-B 49,086,941.72 85.6892 +0.6207 85.6893 85.6892
TEGRMF-P 128,697,368.90 82.4540 +0.5960 82.4541 82.4540
THDRMF 298,987,680.20 16.3548 +0.5019 16.3549 16.3548
TMSRMF-A 227,026,435.80 16.5183 -0.1422 16.5184 16.5183
TMSRMF-B 11,966,228.56 17.0438 -0.1465 17.0439 17.0438
TMSRMF-P 43,897,924.14 16.5183 -0.1422 16.5184 16.5183
TAPRMF 55,812,774.71 13.0577 +0.1601 13.0578 13.0577
TCHRMF 89,493,536.76 7.8711 +0.0726 7.8712 7.8711
TCHARMF-A 76,756,620.78 9.7177 +0.1974 9.7178 9.7177
TCHARMF-P 37,817,891.22 9.7184 +0.1974 9.7185 9.7184
TCIRMF 161,983,511.93 7.6104 +0.0814 7.6105 7.6104
TJPRMF 60,211,863.94 17.6092 -0.0110 - -
TGOLDRMF 76,153,232.52 8.7015 +0.0264 8.7016 8.7015
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOAP 249,949,709.70 17.8258 +0.2118 18.0042 17.8258
TISCOCH 641,329,537.36 7.6390 +0.0689 7.7155 7.6390
TISCOCHA-A 865,016,498.28 12.8916 +0.2590 13.0206 12.8916
TISCOCID 131,143,905.62 5.0211 +0.0543 5.0714 5.0211
TISCOJP 321,733,360.53 20.2777 -0.0207 - -
TISCONA 115,739,377.35 15.8743 +0.1547 16.0331 15.8743
TISCOC19 109,650,057.98 6.4850 +0.0618 6.5500 6.4850
TISCOC20 92,703,611.45 6.4114 +0.0607 6.4756 6.4114
TISCOC21 56,824,004.81 6.4203 +0.0625 6.4846 6.4203
TCHT5M2 97,765,784.83 7.0548 +0.0668 7.1254 7.0548
TCHT5M4 278,648,004.72 8.6734 +0.0813 - -
Foreign Investment Fund - Others
TJREIT 42,173,897.53 12.4990 -0.0028 - -
TGOLD 197,896,630.13 13.8215 +0.0387 13.8907 13.8215
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 22 กันยายน 2564
Super Savings Fund
TCHTECH-SSF 37,776,525.42 11.2186 +0.3115 11.2187 11.2186
Retirement Mutual Fund
TEURMF 11,574,019.90 13.8454 +0.1138 13.8455 13.8454
TUSRMF 80,444,577.18 21.7943 +0.2112 21.7944 21.7943
TGHRMF-A 91,188,924.46 14.2854 -0.0085 14.2855 14.2854
TGHRMF-P 36,435,760.02 14.1723 -0.0085 14.1724 14.1723
TTECHRMF-A 109,975,610.36 12.8797 +0.1374 12.8798 12.8797
TTECHRMF-P 68,910,795.61 12.8793 +0.1374 12.8794 12.8793
TCHTECHRMF-A 104,238,926.86 8.4871 +0.2352 8.4872 8.4871
TCHTECHRMF-P 39,231,436.04 8.4371 +0.2339 8.4372 8.4371
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TUSFIX 72,874,393.98 9.6744 +0.0095 9.6987 9.6744
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOIN 19,685,490.69 17.7004 +0.1361 17.8775 17.7004
TISCOLAF 18,132,358.72 4.9594 +0.0860 5.0091 4.9594
TISCOEU 859,293,759.08 14.4622 +0.1871 14.6069 14.4622
TISCOGY 66,754,047.74 14.4299 +0.1421 14.5743 14.4299
TISCOUS 950,429,465.09 39.7552 +0.3847 40.1529 39.7552
TUSEQ-UH 435,647,321.87 21.5015 +0.2261 21.7166 21.5015
TISCOGEM 69,248,374.26 12.2744 +0.1726 12.3972 12.2744
TNEXTGEN 3,873,369,738.57 12.5556 +0.2123 12.6813 12.5368
TNEWENGY 671,123,594.13 7.7488 +0.1020 7.8264 7.7372
TGENOME 6,929,032,426.49 7.5088 -0.0451 7.5840 7.4975
TISCOGC 168,799,759.47 13.1965 -0.0041 13.3286 13.1965
TCHCON 3,000,421,507.01 6.7366 +0.1341 6.8041 6.7265
TCLOUD 619,105,695.56 13.8054 +0.1741 13.9436 13.7847
TCHTECH-A 2,712,928,518.93 11.2368 +0.3119 11.3493 11.2368
TUSFIN-A 855,855,368.72 12.5074 +0.2052 12.6326 12.5074
Foreign Investment Fund - Others
TUSREIT 252,228,432.04 18.1141 +0.1755 18.2953 18.1141
TISCOOIL 39,241,217.13 4.4970 +0.0833 4.5421 4.4970
TUSOIL 52,156,929.35 3.6321 +0.0648 3.6685 3.6321
TOIL6 9,731,157.95 3.3240 +0.0595 3.3573 3.3240
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 21 กันยายน 2564
Foreign Investment Fund - Mixed Fund
TGINC-A 1,005,168,777.30 12.8302 +0.0185 12.9586 12.8302
TGINC-R 1,992,184,314.98 12.8290 +0.0185 12.9574 12.8290
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOINA-A 68,380,502.51 14.1197 +0.1133 14.2610 14.1197
TISCOJPA 56,844,192.69 14.3724 -0.2818 14.5162 14.3724
TUSMS 494,546,235.83 10.3565 +0.0990 10.4602 10.3410
TSTARP 3,041,678,654.66 18.2298 +0.0672 18.4122 18.2298
TSTAR-UH 177,894,999.11 16.6916 +0.0872 16.8586 16.6916
TGESG 144,098,833.22 14.1139 +0.0504 14.2551 14.1139
TISCOGIF-R 249,367,328.53 10.8058 +0.0689 10.9140 10.8058
TGHSTARP 376,224,699.37 13.3586 +0.0716 13.4923 13.3586
TGHDIGI 4,005,108,995.41 18.7578 +0.0733 18.9455 18.7578
TBIOTECH 702,168,602.90 19.5915 +0.2539 19.7875 19.5915
TISTECH-A 877,352,355.95 21.9436 +0.0323 22.1631 21.9436
Foreign Investment Fund - Others
TAREIT 112,874,418.69 11.0133 -0.1531 11.1235 11.0133
TGREIT 251,335,052.29 11.1599 +0.0191 11.2716 11.1599
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 17 กันยายน 2564
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TCHSTARP 368,483,698.68 10.6384 +0.1422 10.7449 10.6384
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า