ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2560
Money Market Fund
TISCOSTF 3,655,440,768.63 12.6093 +0.0004 12.6094 12.6093
Fixed Income Fund
TBOND1Y 2,000,797,165.17 11.2760 -0.0013 11.2761 11.2760
TISCOFIX 2,421,604,017.00 10.2263 +0.0002 10.2264 10.2263
TISFIXX 2,124,890,220.59 10.2291 +0.0004 10.2292 -
Mixed Fund
TBGF 67,366,748.03 30.3140 +0.1481 30.4657 30.3140
TBGF8020 393,671,158.23 14.1959 +0.0214 14.2315 14.1959
TISCOAGF 119,552,304.14 62.6372 +0.2450 62.9505 62.6372
TISCOFLEX 119,116,601.34 39.1515 +0.2951 39.5431 39.1515
TCMCSF 170,056,536.99 31.8941 +0.2845 32.2131 31.8941
TINCOME 1,388,483,916.76 10.9640 +0.0045 11.0189 10.9640
TISCOSRI 36,057,914.39 10.4020 +0.0080 10.4281 10.4020
TCHLINK5 232,611,088.96 10.8441 +0.0005 - -
TCHLINK6 196,798,727.26 10.6472 - - -
TCHLINK7 94,150,587.92 10.3379 -0.0008 - -
TJPLINK1 64,320,730.02 10.5461 +0.0001 - -
Equity Fund
TSF 333,266,891.68 44.3570 +0.5658 44.8007 44.3570
TCMEQF 114,719,233.59 2.9725 +0.0240 3.0023 2.9725
TISCOEGF 606,705,633.05 46.9211 +0.3451 47.3904 46.9211
TISCOEDF 127,594,613.65 1.3715 +0.0110 1.3853 1.3715
TISCOHD 540,090,020.76 14.9447 +0.0742 15.0942 14.9447
TISCOMS 1,716,336,767.42 17.1712 +0.2207 17.3430 17.1712
TISESG-A 46,488,285.60 13.4133 +0.1215 13.5475 -
TISESG-D 146,481,177.67 13.4131 +0.1215 13.4132 -
TISCODS 468,708,700.24 11.4402 +0.1109 11.5547 11.4402
TISCOBIG 576,466,900.61 10.8120 +0.0824 10.9202 10.8120
Long Term Equity Fund
TDLTF 497,234,916.09 21.4221 +0.1516 21.4222 21.4221
TISCOLTF-A 2,185,212,882.38 36.7403 +0.2574 36.7404 36.7403
TISCOLTF-B 47,033,293.44 37.3882 +0.2625 37.3883 37.3882
TMSLTF-A 146,014,299.05 12.8697 +0.1724 12.8698 12.8697
TMSLTF-B 2,686,352.87 12.9399 +0.1735 12.9400 12.9399
TDSLTF-A 46,832,345.68 11.2781 +0.0997 11.2782 11.2781
TDSLTF-B 1,333,662.61 11.3411 +0.1004 11.3412 11.3411
Retirement Mutual Fund
TSFIRMF 303,438,656.40 13.4309 -0.0005 13.4310 13.4309
TFIRMF-A 212,584,730.73 14.4620 +0.0006 14.4621 14.4620
TFIRMF-B 4,859,218.58 14.5767 +0.0006 14.5768 14.5767
TFIRMF-P 19,159,526.01 14.4622 +0.0005 14.4623 14.4622
TFPRMF-A 1,242,423,030.15 64.5196 +0.5145 64.5197 64.5196
TFPRMF-P 79,525,439.48 64.5198 +0.5145 64.5199 64.5198
TEGRMF-A 501,803,539.21 68.3869 +0.4959 68.3870 68.3869
TEGRMF-B 11,379,303.97 69.5929 +0.5056 69.5930 69.5929
TEGRMF-P 28,366,776.81 68.3870 +0.4958 68.3871 68.3870
THDRMF 224,608,841.01 13.5564 +0.0682 13.5565 13.5564
TMSRMF-A 148,709,324.75 12.8214 +0.1727 12.8215 12.8214
TMSRMF-B 1,125,447.50 12.8999 +0.1739 12.9000 12.8999
TMSRMF-P 24,393,602.48 12.8214 +0.1727 12.8215 12.8214
TAPRMF 60,926,050.77 11.8330 +0.0560 11.8331 11.8330
TCHRMF 113,955,166.26 10.6066 +0.1317 10.6067 10.6066
TCIRMF 182,126,976.00 7.1424 +0.0279 7.1425 7.1424
TJPRMF 51,473,045.38 12.6713 -0.0035 12.6714 12.6713
TGOLDRMF 72,061,077.00 7.0710 -0.0207 7.0711 7.0710
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOAP 188,287,638.38 16.1808 +0.0750 16.3427 16.1808
TISCOCID 363,171,359.75 5.7669 +0.0224 5.8247 5.7669
TISCOLAF 34,719,583.70 6.7003 +0.0106 6.7674 6.7003
TISCOCH 2,087,971,608.95 10.0407 +0.1256 10.1412 10.0407
TISCOC19 454,708,365.91 8.4763 +0.1044 8.5612 8.4763
TISCOC20 351,538,882.05 8.5138 +0.1047 8.5990 8.5138
TISCOC21 257,751,438.25 8.4927 +0.1043 8.5777 8.4927
TISCOC22 67,388,293.55 10.0120 +0.1238 10.1122 10.0120
TISCOKOR 27,763,605.70 11.4441 +0.0887 11.5586 11.4441
TISCOK2 39,844,761.17 10.2009 +0.0787 10.3030 10.2009
TISCOK3 95,997,515.26 10.2734 +0.0800 10.3762 10.2734
TISCOK4 100,407,489.49 10.2383 +0.0803 10.3408 10.2383
TISCONA 110,984,342.55 13.9402 +0.0898 14.0797 13.9402
TISCOJP 2,004,475,938.42 14.7469 -0.0030 14.8945 14.7469
Foreign Investment Fund - Others
TJREIT 322,212,355.22 9.2251 -0.0002 9.3175 9.2251
TGOLD 177,364,034.18 11.0874 -0.0327 11.1429 11.0874
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560
Retirement Mutual Fund
TEURMF 4,061,299.37 10.6137 -0.0650 10.6138 10.6137
TUSRMF 31,647,441.00 13.4752 +0.0020 13.4753 13.4752
TGHRMF 20,871,756.62 10.2668 +0.0253 10.2669 10.2668
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TUSFIX 149,369,371.42 9.3938 -0.0031 9.4174 9.3938
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOUS 2,430,682,553.23 24.0185 +0.0045 24.2588 24.0185
TUSEQ-UH 425,002,258.70 12.3871 -0.0012 12.5111 12.3871
TISCOJPA 413,554,327.17 10.8573 +0.0238 10.9660 10.8573
TISCOEU 541,837,180.75 11.6922 -0.0574 11.8092 11.6922
TISCOGY 215,491,747.80 12.8583 -0.0379 12.9870 12.8583
TISCOGY1 107,099,227.62 10.7642 -0.0345 10.8719 10.7642
TISCOGY3 60,679,077.80 10.7130 -0.0331 10.8202 10.7130
TISCOIN 347,163,829.01 12.6031 -0.0897 12.7292 12.6031
TISCOGC 691,494,010.65 11.2115 -0.0798 11.3237 11.2115
TISCOGEM 507,144,472.72 11.1269 -0.0793 11.2383 11.1269
Foreign Investment Fund - Others
TUSREIT 171,195,190.34 13.6864 -0.0394 13.8234 13.6864
TEUPROP 26,099,005.59 10.1057 -0.0808 10.2069 10.1057
TISCOOIL 82,649,631.31 3.2319 -0.0323 3.2643 3.2319
TUSOIL 149,041,030.23 6.3129 -0.0770 6.3761 6.3129
TOIL6 84,967,546.06 5.9866 -0.0712 6.0466 5.9866
TOIL9 74,545,344.39 7.7432 -0.0942 7.8207 7.7432
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2560
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOGIF-R 745,011,585.74 10.0659 +0.0614 - -
TISTECH-A 915,143,845.34 10.3259 -0.0250 - -
TSTARP 545,812,261.16 11.8787 +0.0182 - -
TSTAR-UH 193,729,682.67 10.4061 +0.0229 - -
TCHSTARP 922,169,388.00 11.0263 +0.0087 - -
TGHSTARP 1,430,786,142.03 9.2969 -0.0080 - -
TISCOSA 64,540,243.30 10.7189 +0.0365 - -
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า