ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2562
Money Market Fund
TISCOSTF 2,631,076,426.21 12.8623 +0.0002 12.8624 12.8623
Fixed Income Fund
TBOND1Y 164,214,403.12 11.5891 -0.0002 11.5892 11.5891
TISCOFIX 1,367,623,396.90 10.5847 -0.0010 10.5848 10.5847
TFIXPVD 4,285,916,975.55 10.0699 -0.0005 10.0700 10.0699
TBONDPVD 1,626,052,290.34 10.0632 +0.0001 10.0633 10.0632
Mixed Fund
TW-E20 254,643,177.74 14.7075 +0.0201 14.7811 14.7075
TW-BAL 60,531,643.76 31.3517 +0.1687 31.5086 31.3517
TW-E70 32,834,203.97 9.9273 +0.0311 10.0267 9.9273
TCIEZERO 1,175,933,513.11 9.9840 -0.0064 10.0340 9.9840
TCINC 353,466,851.98 10.4074 +0.0010 10.4595 10.4074
TCINCP-A 7,952,945.13 11.3855 +0.0074 11.4425 11.3855
TCINCP-R 30,189,709.26 11.3744 +0.0073 11.4314 11.3744
TINC-A 1,900,243,428.09 12.4064 +0.0090 12.4685 12.4064
TINC-R 3,555,335,901.02 12.3945 +0.0089 12.4566 12.3945
TCMCSF 166,236,010.11 34.7249 +0.5157 35.0723 34.7249
TISCOAGF 154,524,886.78 74.7050 +0.3851 75.4522 74.7050
TISCOFLEX 102,287,960.31 40.2147 +0.3295 40.6169 40.2147
TCHLINK8 205,118,572.68 9.9844 - - -
TCHLINK9 54,583,006.28 9.9069 -0.0002 - -
Equity Fund
TSF 722,134,533.32 53.9694 +0.8341 54.5092 53.9694
TCMEQF 100,745,990.56 2.8267 +0.0289 2.8551 2.8267
TISCOEDF 109,827,029.74 1.2228 +0.0125 1.2351 1.2228
TISCOEGF 671,769,640.43 49.0561 +0.4914 49.5468 49.0561
TISCOHD 1,080,722,661.05 14.8403 +0.0638 14.9888 14.8403
TISCOMS 2,413,355,971.16 14.9310 +0.0727 15.0804 14.9310
TISESG-A 37,912,092.35 12.9154 +0.0767 13.0447 -
TISESG-D 106,126,179.06 11.8919 +0.0705 12.0109 -
TISCODS 247,766,598.48 9.6859 +0.0712 9.7829 9.6859
TISCOBIG 432,273,965.84 11.0435 +0.0996 11.1540 11.0435
TISCOWB 152,281,049.08 10.0981 +0.0650 10.1992 10.0981
TEQT5M1 468,264,920.76 9.4809 +0.0846 9.5758 9.4809
TEQT5M3 89,925,762.19 9.7731 +0.0850 9.8709 9.7731
Long Term Equity Fund
TDLTF 498,045,569.99 20.5210 +0.2050 20.5211 20.5210
TISCOLTF-A 2,249,188,668.81 38.2530 +0.3819 38.2531 38.2530
TISCOLTF-B 74,331,105.84 39.3440 +0.3933 39.3441 39.3440
TMSLTF-A 281,036,546.91 11.9085 +0.0681 11.9086 11.9085
TMSLTF-B 12,398,321.98 12.1016 +0.0694 12.1017 12.1016
TDSLTF-A 100,311,216.52 10.6735 +0.0774 10.6736 10.6735
TDSLTF-B 6,785,034.75 10.8537 +0.0789 10.8538 10.8537
Retirement Mutual Fund
TSFIRMF 287,535,851.27 13.7862 +0.0001 13.7863 13.7862
TFIRMF-A 223,911,183.64 14.8562 -0.0003 14.8563 14.8562
TFIRMF-B 8,242,062.34 15.0219 -0.0003 15.0220 15.0219
TFIRMF-P 60,232,399.44 14.8566 -0.0003 14.8567 14.8566
TINRMF-A 56,133,816.49 10.7049 +0.0069 10.7050 10.7049
TINRMF-P 183,356,276.16 10.7051 +0.0069 10.7052 10.7051
TFPRMF-A 1,186,943,480.65 62.0187 +0.4438 62.0188 62.0187
TFPRMF-P 221,359,758.27 62.0189 +0.4438 62.0190 62.0189
TEGRMF-A 551,798,240.75 71.6195 +0.7161 71.6196 71.6195
TEGRMF-B 23,288,328.36 73.6624 +0.7376 73.6625 73.6624
TEGRMF-P 89,906,441.84 71.6198 +0.7161 71.6199 71.6198
THDRMF 233,986,210.03 13.3945 +0.0621 13.3946 13.3945
TMSRMF-A 163,871,551.90 11.7060 +0.0681 11.7061 11.7060
TMSRMF-B 5,752,728.79 11.9292 +0.0697 11.9293 11.9292
TMSRMF-P 26,158,182.55 11.7061 +0.0682 11.7062 11.7061
TAPRMF 47,239,830.66 10.5388 +0.0533 10.5389 10.5388
TCHRMF 115,512,842.13 9.4576 +0.0270 9.4577 9.4576
TCIRMF 155,263,696.88 6.3965 +0.0216 6.3966 6.3965
TJPRMF 49,364,431.59 13.3551 +0.1487 13.3552 13.3551
TGOLDRMF 75,478,636.52 7.6811 -0.0403 7.6812 7.6811
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOAP 211,322,521.63 14.4878 +0.0738 14.6328 14.4878
TISCOCH 1,860,834,537.67 9.2296 +0.0272 9.3220 9.2296
TISCOCHA 266,941,535.90 9.8693 -0.0525 9.9681 9.8693
TISCOCID 166,388,801.52 4.4545 +0.0151 4.4991 4.4545
TISCOJP 674,530,534.83 15.5937 +0.1752 15.7497 15.5937
TISCONA 234,493,041.71 12.6038 +0.0813 12.7299 12.6038
TISCOC19 343,805,944.27 7.7877 +0.0224 7.8657 7.7877
TISCOC20 237,294,029.29 7.7993 +0.0225 7.8774 7.7993
TISCOC21 207,780,265.84 7.8030 +0.0229 7.8811 7.8030
TCHT5M2 259,601,463.93 8.4130 +0.0250 8.4972 8.4130
Foreign Investment Fund - Others
TJREIT 70,160,406.46 13.1567 +0.1194 13.2884 13.1567
TGOLD 210,764,383.80 12.1314 -0.0616 12.1922 12.1314
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562
Retirement Mutual Fund
TEURMF 4,705,195.65 11.2635 +0.0537 11.2636 11.2635
TUSRMF 38,757,308.16 15.0646 +0.1162 15.0647 15.0646
TGHRMF 30,101,193.55 10.0789 +0.1554 10.0790 10.0789
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TUSFIX 102,167,877.29 8.8466 -0.0042 8.8688 8.8466
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOIN 71,256,068.22 11.1003 +0.0399 11.2114 11.1003
TISCOLAF 25,115,782.43 5.7243 -0.0396 5.7816 5.7243
TISCOEU 267,767,741.44 12.2183 +0.0910 12.3406 12.2183
TISCOGY 160,783,685.14 12.1566 +0.1070 12.2783 12.1566
TISCOUS 1,199,416,153.60 27.3469 +0.2079 27.6205 27.3469
TUSEQ-UH 89,354,401.68 13.3989 +0.1073 13.5330 13.3989
TISCOGEM 316,617,805.43 10.1284 +0.0353 10.2298 10.1284
TISCOGC 92,276,626.86 11.6482 -0.0400 11.7648 11.6482
TUSFIN-A 987,488,003.59 9.7574 +0.1457 9.8551 9.7574
TCTEC5M1 242,159,098.40 8.1145 +0.0605 8.1957 8.1145
Foreign Investment Fund - Others
TUSREIT 343,602,977.87 15.4562 +0.0150 15.6109 15.4562
TISCOOIL 42,439,654.69 3.2939 -0.0986 3.3269 3.2939
TUSOIL 71,319,886.21 6.3400 -0.2072 6.4035 6.3400
TOIL6 25,575,381.75 6.0786 -0.1951 6.1395 6.0786
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2562
Foreign Investment Fund - Mixed Fund
TGINC-A 1,383,957,982.98 10.9123 +0.0483 11.0215 10.9123
TGINC-R 886,805,758.75 10.9119 +0.0483 11.0211 10.9119
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOINA-A 262,878,548.91 8.8420 +0.0581 8.9305 8.8420
TISCOJPA 189,256,518.73 9.9646 -0.0070 10.0643 9.9646
TSTARP 530,190,597.02 11.8997 +0.1502 12.0188 11.8997
TSTAR-UH 81,986,552.32 9.8741 +0.1091 9.9729 9.8741
TGESG 117,018,075.40 10.2270 +0.1476 10.3294 10.2270
TISCOGIF-R 99,107,861.36 10.6865 +0.1539 10.7935 10.6865
TISCOSA 27,648,219.72 10.8919 +0.1967 11.0009 10.8919
TGHSTARP 684,566,846.70 9.2815 +0.1178 9.3744 9.2815
TGHDIGI 612,016,686.74 9.1416 +0.0765 9.2331 9.1416
TISTECH-A 240,355,766.82 11.1746 +0.1991 11.2864 11.1746
Foreign Investment Fund - Others
TAREIT 832,321,292.09 10.0319 +0.0417 10.1323 10.0319
TGREIT 576,934,464.89 10.1618 +0.0535 10.2635 10.1618
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 09 ตุลาคม 2562
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TCHSTARP 518,685,417.78 9.5684 -0.0155 9.6642 9.5684
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า