ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 18 มกราคม 2562
Money Market Fund
TISCOSTF 2,564,538,102.36 12.7468 -0.0002 12.7469 12.7468
Fixed Income Fund
TBOND1Y 1,818,708,878.91 11.4272 +0.0001 11.4273 11.4272
TISCOFIX 3,030,439,953.31 10.3747 +0.0001 10.3748 10.3747
TISFIXX 2,158,324,072.56 10.3864 +0.0001 10.3865 -
Mixed Fund
TBGF8020 491,346,997.26 14.3042 +0.0077 14.3401 14.3042
TBGF 64,419,025.35 30.3996 +0.0596 30.5517 30.3996
TCMCSF 149,233,027.49 30.1021 +0.0475 30.4032 30.1021
TISCOAGF 132,705,918.27 69.4619 +0.2140 70.1566 69.4619
TISCOFLEX 103,019,787.83 38.9983 +0.1084 39.3884 38.9983
TINC-A 255,308,598.09 11.2957 +0.0247 11.3523 11.2957
TINC-R 2,935,995,212.73 11.2931 +0.0247 11.3497 11.2931
TSRI-A 230,749.75 10.6419 +0.0150 10.6686 10.6419
TSRI-R 41,104,397.68 10.6395 +0.0149 10.6662 10.6395
TCHLINK5 234,071,647.97 10.9122 - - -
TCHLINK6 197,116,337.23 10.6644 +0.0003 - -
TCHLINK7 94,486,946.16 10.3748 +0.0009 - -
TJPLINK1 65,195,992.12 10.6896 +0.0003 - -
Equity Fund
TSF 848,026,335.40 44.8217 -0.2384 45.2700 44.8217
TCMEQF 96,677,742.23 2.6523 +0.0062 2.6789 2.6523
TISCOEDF 106,251,764.02 1.1470 +0.0027 1.1586 1.1470
TISCOEGF 766,479,830.99 47.5357 +0.0870 48.0112 47.5357
TISCOHD 682,462,405.69 14.3986 +0.0131 14.5427 14.3986
TISCOMS 2,606,282,386.43 13.3193 -0.0560 13.4526 13.3193
TISESG-A 43,521,201.66 12.5602 +0.0131 12.6859 -
TISESG-D 127,278,550.34 11.5650 +0.0121 11.5651 -
TISCODS 251,433,409.71 8.7832 -0.0004 8.8711 8.7832
TISCOBIG 497,620,310.20 10.6563 +0.0215 10.7630 10.6563
TEQT5M1 523,761,684.03 9.1890 -0.0008 9.2810 9.1890
TEQT5M3 207,231,203.99 9.4844 -0.0010 - -
TEQT5M4 62,170,437.16 9.9527 +0.0092 - -
Long Term Equity Fund
TDLTF 501,363,268.69 19.8512 +0.0406 19.8513 19.8512
TISCOLTF-A 2,253,706,135.58 37.0196 +0.0783 37.0197 37.0196
TISCOLTF-B 61,899,879.00 37.9245 +0.0808 37.9246 37.9245
TMSLTF-A 252,460,491.97 10.5433 -0.0318 10.5434 10.5433
TMSLTF-B 8,442,873.03 10.6718 -0.0320 10.6719 10.6718
TDSLTF-A 87,007,707.98 9.9658 -0.0001 9.9659 9.9658
TDSLTF-B 4,331,758.62 10.0897 - 10.0898 10.0897
Retirement Mutual Fund
TSFIRMF 305,632,127.39 13.5916 - 13.5917 13.5916
TFIRMF-A 230,537,969.54 14.6233 -0.0002 14.6234 14.6233
TFIRMF-B 6,319,537.44 14.7689 - 14.7690 14.7689
TFIRMF-P 38,773,548.97 14.6237 -0.0001 14.6238 14.6237
TINRMF-A 21,691,113.34 9.8088 +0.0199 9.8089 9.8088
TINRMF-P 52,617,440.21 9.8090 +0.0199 9.8091 9.8090
TFPRMF-A 1,210,578,286.82 61.2128 +0.1173 61.2129 61.2128
TFPRMF-P 239,687,348.47 61.2129 +0.1173 61.2130 61.2129
TEGRMF-A 547,721,109.79 69.2761 +0.1460 69.2762 69.2761
TEGRMF-B 16,813,128.05 70.9696 +0.1506 70.9697 70.9696
TEGRMF-P 80,880,809.29 69.2763 +0.1460 69.2764 69.2763
THDRMF 231,579,508.33 13.0255 +0.0111 13.0256 13.0255
TMSRMF-A 156,962,366.20 10.4207 -0.0312 10.4208 10.4207
TMSRMF-B 3,772,532.74 10.5688 -0.0315 10.5689 10.5688
TMSRMF-P 31,912,270.22 10.4207 -0.0312 10.4208 10.4207
TAPRMF 49,580,683.71 10.5054 +0.1536 10.5055 10.5054
TCHRMF 119,565,387.42 9.5357 +0.0922 9.5358 9.5357
TCIRMF 164,598,126.55 6.3867 +0.0164 6.3868 6.3867
TJPRMF 48,965,664.90 12.1896 +0.1379 12.1897 12.1896
TGOLDRMF 71,318,767.68 6.8616 -0.0109 6.8617 6.8616
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOAP 228,826,391.16 14.3805 +0.2144 14.5244 14.3805
TISCOCH 2,202,856,018.38 9.2008 +0.0891 9.2929 9.2008
TISCOCID 173,868,725.68 4.4129 +0.0117 4.4571 4.4129
TISCOJP 964,702,780.68 14.2620 +0.1597 14.4047 14.2620
TISCOKOR 12,419,359.76 9.4862 +0.0814 9.5812 9.4862
TISCONA 290,176,565.65 12.1624 +0.0815 12.2841 12.1624
TISCOC19 380,943,183.47 7.7864 +0.0745 7.8644 7.7864
TISCOC20 262,365,536.84 7.8032 +0.0738 7.8813 7.8032
TISCOC21 223,154,535.46 7.7788 +0.0738 7.8567 7.7788
TCHT5M2 288,571,902.09 8.3876 +0.0802 8.4716 8.3876
TJPT5M2 70,180,614.46 10.0994 +0.1113 - -
Foreign Investment Fund - Others
TJREIT 136,510,159.01 10.4684 +0.0079 10.5732 10.4684
TGOLD 249,328,726.66 10.8461 -0.0165 10.9004 10.8461
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 17 มกราคม 2562
Retirement Mutual Fund
TEURMF 4,181,262.99 9.8930 +0.0040 9.8931 9.8930
TUSRMF 32,282,582.20 13.4666 +0.0945 13.4667 13.4666
TGHRMF 31,077,273.08 10.1708 +0.0825 10.1709 10.1708
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TUSFIX 81,553,611.24 9.1115 +0.0057 9.1344 9.1115
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOIN 122,654,603.42 11.5778 +0.0425 11.6937 11.5778
TISCOJPA 235,642,167.96 9.4538 +0.0387 9.5484 9.4538
TISCOLAF 27,575,720.89 6.2184 +0.0503 6.2807 6.2184
TISCOEU 445,928,357.48 10.2453 -0.0327 10.3479 10.2453
TISCOGY 190,941,290.49 10.6946 -0.0284 10.8016 10.6946
TISCOUS 1,589,935,990.58 24.3753 +0.1731 24.6192 24.3753
TUSEQ-UH 191,551,811.74 12.2290 +0.0949 12.3514 12.2290
TISCOGEM 509,974,513.47 9.9709 +0.0455 10.0707 9.9709
TISCOGC 341,380,449.27 10.2612 +0.0729 10.3639 10.2612
TUSFIN-A 2,005,654,462.63 8.9681 +0.0476 9.0579 8.9681
TCTEC5M1 93,672,386.19 7.6044 +0.0556 7.6805 7.6044
Foreign Investment Fund - Others
TUSREIT 108,500,900.21 13.2358 +0.0603 13.3683 13.2358
TISCOOIL 55,881,985.58 3.4495 -0.0050 3.4841 3.4495
TUSOIL 73,643,219.84 6.4712 -0.0167 6.5360 6.4712
TOIL6 35,490,218.83 6.1906 -0.0159 6.2526 6.1906
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 16 มกราคม 2562
Foreign Investment Fund - Mixed Fund
TGINC-A 1,142,502,259.15 9.8539 +0.0055 9.9033 9.8539
TGINC-R 1,109,091,692.73 9.8535 +0.0055 9.9029 9.8535
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TCHSTARP 706,464,654.41 9.2163 +0.0781 9.3086 9.2163
TISCOINA-A 280,744,242.32 9.1041 -0.0680 9.1952 9.1041
TSTARP 508,976,882.99 10.9301 +0.0202 11.0395 10.9301
TSTAR-UH 141,232,799.79 9.2961 -0.0277 9.3892 9.2961
TGESG 315,087,351.20 9.4099 +0.0236 9.5041 9.4099
TISCOGIF-R 416,445,262.35 9.4686 +0.0464 9.5634 9.4686
TISCOSA 60,714,491.60 9.7854 +0.0522 9.8834 9.7854
TGHSTARP 933,151,507.53 9.3641 +0.0406 9.4578 9.3641
TISTECH-A 461,529,995.28 9.9703 +0.0362 10.0701 9.9703
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า