ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2565
Money Market Fund
TISCOSTF 3,231,464,252.52 13.0069 +0.0021 13.0070 13.0069
Fixed Income Fund
TBOND1Y 72,336,981.34 11.7827 +0.0065 11.7828 11.7827
TBONDPVD 1,658,585,866.17 10.2459 +0.0006 10.2460 10.2459
TFIXPVD 4,395,943,415.38 10.1942 +0.0014 10.1943 10.1942
TISCOFIX-A 1,068,773,166.09 10.6774 +0.0030 10.6775 10.6774
Mixed Fund
TW-E20 136,886,092.52 14.9279 -0.0158 15.0026 14.9279
TW-BAL 56,586,843.43 32.1782 -0.1239 32.3392 32.1782
TCIEZERO 290,261,553.45 9.6872 +0.0113 9.7357 9.6872
TCINC 163,527,007.14 10.2222 +0.0014 10.2734 10.2222
TCINCP-A 2,677,014.60 10.9967 -0.0012 11.0518 10.9967
TCINCP-R 36,578,503.54 10.9571 -0.0013 11.0120 10.9571
TINC-A 1,107,169,486.58 11.8203 +0.0038 11.8795 11.8203
TINC-R 1,079,823,483.89 11.7783 +0.0038 11.8373 11.7783
TISCOAGF 200,095,723.85 104.6389 -0.6212 105.6854 104.6389
TISCOFLEXP 297,558,452.53 58.0745 -0.2951 58.6553 58.0745
TISCOFLEX 87,795,836.41 40.7951 -0.2188 41.2032 40.7951
TTHREIT 343,754,396.12 7.9420 +0.0503 8.0017 7.9420
TCHLINK9 54,927,326.69 9.9694 +0.0005 - -
Equity Fund
TSF-A 3,387,244,269.59 77.4251 -0.5641 78.2382 77.4251
TSF-MF 223,286,155.61 78.1401 -0.5674 78.1402 78.1401
TISCOEQF 78,195,918.11 2.3367 -0.0183 2.3602 2.3367
TISCOEDF 93,916,931.42 1.2210 -0.0078 1.2333 1.2210
TISCOEGF 533,649,442.33 54.7337 -0.3645 55.2811 54.7337
TISCOHD-A 172,739,777.81 18.7773 -0.0878 18.9652 18.7773
TISCOMS-A 576,400,267.78 20.1165 -0.2107 20.3178 20.1165
TISESG-A 18,448,432.53 13.5853 -0.1048 13.7213 13.5853
TISESG-D 53,081,374.46 10.8312 -0.0836 10.9396 10.8312
TISCODS 64,907,409.71 9.1669 -0.0426 9.2587 9.1669
TISCOBIG 137,572,213.51 9.9005 -0.0579 9.9996 9.9005
TISCOWB-A 32,953,820.13 11.0285 -0.0616 11.1389 11.0285
TDLTF-N 71,540.60 21.3116 -0.1424 21.5248 21.3116
TISCOLTF-N 218,162,969.59 42.7452 -0.2838 43.1728 42.7452
TMSLTF-N 319,896.10 15.8265 -0.1821 15.9849 15.8265
TDSLTF-N 239,232.04 12.4513 -0.0574 12.5759 12.4513
TEQT5M6 182,676,414.52 9.7032 -0.0496 - -
Long Term Equity Fund
TDLTF-A 490,057,758.84 21.4916 -0.1437 - 21.4916
TISCOLTF-A 2,241,776,779.64 42.6775 -0.2834 - 42.6775
TISCOLTF-B 73,509,556.91 44.5338 -0.2950 - 44.5338
TMSLTF-A 392,164,665.26 15.8051 -0.1819 - 15.8051
TMSLTF-B 15,323,609.85 16.3370 -0.1877 - 16.3370
TDSLTF-A 167,210,123.91 11.8328 -0.0545 - 11.8328
TDSLTF-B 7,075,788.32 12.1833 -0.0559 - 12.1833
Super Savings Fund
TISCOFIX-SSF 4,557,817.37 10.6778 +0.0030 10.6779 10.6778
TINC-SSF 16,305,441.54 11.8099 +0.0039 11.8100 11.8099
TEG-SSF 52,304,936.32 14.2272 -0.0944 14.2273 14.2272
TSF-SSF 96,395,499.03 77.4452 -0.5643 77.4453 77.4452
TISCOMS-SSF 28,013,195.47 20.1176 -0.2108 20.1177 20.1176
TISCOWB-SSF 1,796,391.11 11.0290 -0.0616 11.0291 11.0290
TISCOHD-SSF 2,146,855.47 18.7777 -0.0879 18.7778 18.7777
TISCOCHA-SSF 41,510,781.49 11.7431 +0.0872 11.7432 11.7431
TEG-SSFX 112,144,904.73 14.2270 -0.0944 - 14.2270
Retirement Mutual Fund
TSFIRMF 319,097,255.50 13.9745 +0.0016 13.9746 13.9745
TFIRMF-A 241,405,744.17 14.9213 +0.0023 14.9214 14.9213
TFIRMF-B 17,075,604.74 15.1358 +0.0024 15.1359 15.1358
TFIRMF-P 453,537,427.64 14.9221 +0.0024 14.9222 14.9221
TINRMF-A 103,904,181.79 10.2850 +0.0033 10.2851 10.2850
TINRMF-P 301,084,455.05 10.2851 +0.0033 10.2852 10.2851
TFPRMF-A 1,113,870,237.63 64.6080 -0.3422 64.6081 64.6080
TFPRMF-P 188,916,040.10 64.6081 -0.3422 64.6082 64.6081
TSFRMF-A 106,977,114.16 9.1472 -0.0664 9.1473 9.1472
TSFRMF-P 24,542,974.83 9.1473 -0.0664 9.1474 9.1473
TEGRMF-A 576,523,787.97 79.8161 -0.5301 79.8162 79.8161
TEGRMF-B 55,645,698.99 83.2880 -0.5519 83.2881 83.2880
TEGRMF-P 133,340,310.90 79.8164 -0.5301 79.8165 79.8164
THDRMF 304,901,377.60 16.5414 -0.0784 16.5415 16.5414
TMSRMF-A 226,682,455.81 15.6524 -0.1787 15.6525 15.6524
TMSRMF-B 13,772,777.24 16.2298 -0.1851 16.2299 16.2298
TMSRMF-P 39,347,034.29 15.6524 -0.1787 15.6525 15.6524
TAPRMF 47,643,681.97 10.7455 -0.2109 10.7456 10.7455
TCHRMF 95,316,827.98 6.9691 -0.1296 6.9692 6.9691
TCHARMF-A 89,211,905.81 8.8634 +0.0666 8.8635 8.8634
TCHARMF-P 40,630,565.85 8.8640 +0.0667 8.8641 8.8640
TCIRMF 136,996,650.75 6.4293 -0.0607 6.4294 6.4293
TJPRMF 50,436,112.69 15.6790 -0.1146 15.6791 15.6790
TGOLDRMF 75,923,880.94 8.9377 -0.0553 8.9378 8.9377
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOAP 352,883,420.72 14.6850 -0.2850 14.8320 14.6850
TISCOCH 789,171,051.36 6.7116 -0.1249 6.7788 6.7116
TISCOCHA-A 803,495,781.76 11.7428 +0.0872 11.8603 11.7428
TISCOCID 101,756,580.11 3.9354 -0.0375 3.9749 3.9354
TISCOJP 527,671,718.40 17.9185 -0.1306 18.0978 17.9185
TISCONA 75,432,706.76 12.9328 -0.2451 13.0622 12.9328
TISCOC19 95,082,286.88 5.7393 -0.1075 5.7968 5.7393
TISCOC20 80,917,496.53 5.6830 -0.1058 5.7399 5.6830
TISCOC21 50,056,228.28 5.6803 -0.1057 5.7372 5.6803
TCHT5M2 86,052,886.56 6.2314 -0.1159 6.2938 6.2314
TCHT5M4 259,429,897.36 7.7066 -0.1437 7.7838 7.7066
Foreign Investment Fund - Others
TJREIT 40,416,134.67 11.7378 +0.0478 11.8553 11.7378
TGOLD 190,328,878.25 14.1409 -0.0856 14.2117 14.1409
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2565
Super Savings Fund
TISCOUS-SSF 4,045,081.98 34.7691 -0.7343 34.7692 34.7691
TISCOEU-SSF 2,511,330.90 12.6141 +0.0200 12.6142 12.6141
TNEXTGEN-SSF 5,010,489.32 4.6403 -0.2687 4.6404 4.6403
TCHTECH-SSF 43,758,472.64 8.4771 +0.0477 8.4772 8.4771
Retirement Mutual Fund
TEURMF-A 11,275,697.01 12.6381 +0.0190 12.6382 12.6381
TEURMF-P 875,488.83 12.6382 +0.0190 12.6383 12.6382
TUSRMF-A 82,595,692.22 18.9736 -0.4046 18.9737 18.9736
TUSRMF-P 23,019,578.63 18.9733 -0.4046 18.9734 18.9733
TNEXTGENRMF-A 9,786,213.94 4.7652 -0.2726 4.7653 4.7652
TNEXTGENRMF-P 2,955,677.57 4.7653 -0.2725 4.7654 4.7653
TGHRMF-A 90,445,119.45 13.5057 -0.2446 13.5058 13.5057
TGHRMF-P 61,728,867.84 13.3986 -0.2427 13.3987 13.3986
TTECHRMF-A 82,828,804.54 9.2254 -0.3192 9.2255 9.2254
TTECHRMF-P 45,314,809.28 9.2238 -0.3191 9.2239 9.2238
TCHTECHRMF-A 105,770,496.79 6.4448 +0.0387 6.4449 6.4448
TCHTECHRMF-P 38,415,819.46 6.4064 +0.0385 6.4065 6.4064
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TUSFIX 57,285,373.50 10.1438 -0.0543 10.1693 10.1438
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOIN 18,315,845.68 15.3526 -0.2780 15.5062 15.3526
TISCOLAF 22,326,657.82 4.5323 -0.0287 4.5777 4.5323
TISCOEU-A 591,696,576.73 12.6138 +0.0200 12.7400 12.6138
TISCOGY 39,237,388.47 12.1646 +0.0270 12.2863 12.1646
TISCOUS-A 1,320,930,784.99 34.7523 -0.7339 35.0999 34.7523
TUSEQ-UH 387,701,451.89 19.6314 -0.5228 19.8278 19.6314
TISCOGEM 83,874,397.90 10.2761 -0.0711 10.3790 10.2761
TNEXTGEN-A 1,189,457,794.56 4.6302 -0.2681 4.6766 4.6233
TNEWENGY 336,688,494.09 4.7445 -0.2259 4.7920 4.7374
TRAREEARTH 58,227,334.42 8.9713 -0.1074 9.0611 8.9578
TGENOME 2,340,882,722.54 3.0048 -0.1578 3.0349 3.0003
TISCOGC 31,071,227.58 12.8225 -0.1538 12.9508 12.8225
TCHCON 2,721,183,579.31 5.6281 +0.0352 5.6845 5.6197
TCLOUD 383,037,806.09 7.7689 -0.3506 7.8467 7.7572
TCHTECH-A 2,246,311,104.59 8.4897 +0.0478 8.5747 8.4897
TUSFIN-A 606,910,884.44 10.7735 -0.1097 10.8813 10.7735
Foreign Investment Fund - Others
TUSREIT 248,483,516.52 15.8629 -0.2041 16.0216 15.8629
TISCOOIL 32,331,739.12 6.5299 +0.1513 6.5953 6.5299
TUSOIL 68,293,422.05 6.0213 +0.1219 6.0816 6.0213
TOIL6 11,877,368.30 5.5216 +0.1112 5.5769 5.5216
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2565
Foreign Investment Fund - Mixed Fund
TGINC-A 1,046,546,390.95 11.1143 +0.0121 11.2255 11.1143
TGINC-R 1,484,997,086.77 11.1132 +0.0120 11.2244 11.1132
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TCHSTARP 664,267,959.69 8.7405 +0.1704 8.8280 8.7405
TISCOINA-A 39,984,040.92 12.4538 -0.0328 12.5784 12.4538
TISCOJPA 32,164,674.95 10.7305 +0.1724 10.8379 10.7305
TVIETNAM 57,658,303.75 9.6801 +0.0632 9.7770 9.6656
TUSMS 98,680,134.20 6.0423 -0.0543 6.1028 6.0332
TSTARP 2,122,147,963.36 13.9253 +0.0665 14.0647 13.9253
TSTAR-UH 164,951,440.56 13.4492 -0.0046 13.5838 13.4492
TGESG 140,977,754.39 11.6272 +0.0368 11.7436 11.6272
TISCOGIF-R 72,267,211.80 11.0556 +0.0457 11.1663 11.0556
TFINTECH 259,486,226.19 5.5794 +0.0048 5.6353 5.5710
TBRAND 534,688,288.46 8.7438 -0.0581 8.8751 8.7438
TGHSTARP 522,274,403.35 11.8425 +0.0616 11.9610 11.8425
TGHDIGI 1,881,146,976.68 10.4640 -0.0417 10.5687 10.4640
TBIOTECH 568,952,010.99 16.4857 +0.0502 16.6507 16.4857
TISTECH-A 405,423,964.88 13.0562 -0.0706 13.1869 13.0562
TCYBER 125,994,156.45 7.9596 +0.0739 8.0393 7.9477
Foreign Investment Fund - Others
TAREIT 69,731,938.67 9.8279 +0.0734 9.9263 9.8279
TGREIT 92,127,092.59 8.9272 +0.0226 9.0166 8.9272
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า