ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2561
Money Market Fund
TISCOSTF 2,790,068,463.57 12.7138 +0.0007 12.7139 12.7138
Fixed Income Fund
TBOND1Y 2,030,214,735.25 11.3709 - 11.3710 11.3709
TISCOFIX 2,805,052,783.53 10.3174 +0.0004 10.3175 10.3174
TISFIXX 2,149,190,146.10 10.3275 +0.0005 10.3276 -
Mixed Fund
TBGF8020 518,577,541.85 14.3585 -0.0062 14.3945 14.3585
TBGF 65,182,157.71 31.0902 -0.0814 31.2458 31.0902
TCMCSF 161,708,650.73 32.3263 -0.1317 32.6497 32.3263
TISCOAGF 110,893,601.33 69.1886 -0.1375 69.8806 69.1886
TISCOFLEX 108,197,945.71 40.6507 -0.0966 41.0573 40.6507
TINC-A 229,109,444.86 11.3728 -0.0359 11.4298 11.3728
TINC-R 2,906,636,106.41 11.3725 -0.0360 11.4295 11.3725
TSRI-A 59,517.33 10.7040 -0.0237 10.7309 10.7040
TSRI-R 42,474,875.01 10.7039 -0.0238 10.7308 10.7039
TCHLINK5 233,006,773.15 10.8626 +0.0047 - -
TCHLINK6 196,576,007.18 10.6351 +0.0039 - -
TCHLINK7 94,092,899.16 10.3315 +0.0026 - -
TJPLINK1 65,362,996.05 10.7169 +0.0035 - -
Equity Fund
TSF 927,143,852.96 50.8115 -0.3165 51.3197 50.8115
TCMEQF 100,956,953.03 2.7550 -0.0084 2.7827 2.7550
TISCOEDF 110,527,658.18 1.1917 -0.0036 1.2037 1.1917
TISCOEGF 775,926,570.79 49.6009 -0.2226 50.0970 49.6009
TISCOHD 667,893,732.27 15.2997 -0.1170 15.4528 15.2997
TISCOMS 3,131,493,491.12 15.7308 -0.2464 15.8882 15.7308
TISESG-A 46,372,039.87 13.3584 -0.0320 13.4921 -
TISESG-D 147,013,625.82 13.3582 -0.0320 13.3583 -
TISCODS 278,433,263.40 9.4213 -0.0634 9.5156 9.4213
TISCOBIG 494,913,166.72 11.2839 -0.0352 11.3968 11.2839
TEQT5M1 546,661,589.68 9.6345 -0.0201 9.7309 9.6345
TEQT5M3 217,418,782.98 9.9507 -0.0249 - -
Long Term Equity Fund
TDLTF 491,705,283.17 21.3394 -0.0967 21.3395 21.3394
TISCOLTF-A 2,253,371,685.36 38.6922 -0.1756 38.6923 38.6922
TISCOLTF-B 61,386,359.83 39.5870 -0.1778 39.5871 39.5870
TMSLTF-A 275,687,637.88 12.1759 -0.2139 12.1760 12.1759
TMSLTF-B 7,879,192.25 12.3083 -0.2156 12.3084 12.3083
TDSLTF-A 83,006,638.04 10.6693 -0.0710 10.6694 10.6693
TDSLTF-B 3,781,926.64 10.7882 -0.0713 10.7883 10.7882
Retirement Mutual Fund
TSFIRMF 284,732,257.34 13.5342 +0.0001 13.5343 13.5342
TFIRMF-A 224,214,449.54 14.5517 +0.0002 14.5518 14.5517
TFIRMF-B 5,877,501.86 14.6908 +0.0004 14.6909 14.6908
TFIRMF-P 41,612,811.95 14.5520 +0.0002 14.5521 14.5520
TINRMF-A 12,058,847.23 9.8711 -0.0272 9.8712 9.8711
TINRMF-P 39,484,055.99 9.8713 -0.0272 9.8714 9.8713
TFPRMF-A 1,258,403,713.13 64.7952 -0.3154 64.7953 64.7952
TFPRMF-P 233,391,655.15 64.7953 -0.3155 64.7954 64.7953
TEGRMF-A 550,631,069.01 72.2668 -0.3260 72.2669 72.2668
TEGRMF-B 16,059,209.86 73.9380 -0.3303 73.9381 73.9380
TEGRMF-P 75,631,848.31 72.2671 -0.3260 72.2672 72.2671
THDRMF 236,185,716.71 13.8447 -0.1069 13.8448 13.8447
TMSRMF-A 181,446,610.12 12.0893 -0.2138 12.0894 12.0893
TMSRMF-B 3,640,946.07 12.2422 -0.2158 12.2423 12.2422
TMSRMF-P 36,576,664.21 12.0894 -0.2137 12.0895 12.0894
TAPRMF 48,291,890.41 10.2602 +0.0726 10.2603 10.2602
TCHRMF 121,187,307.58 9.5628 +0.2363 9.5629 9.5628
TCIRMF 155,706,930.83 6.1244 +0.0604 6.1245 6.1244
TJPRMF 51,200,836.32 13.2734 +0.0449 13.2735 13.2734
TGOLDRMF 64,240,665.92 6.5964 -0.0115 6.5965 6.5964
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOAP 231,806,002.87 14.0068 +0.1008 14.1470 14.0068
TISCOCH 2,226,662,961.76 9.1873 +0.2285 9.2793 9.1873
TISCOCID 167,122,437.29 4.2180 +0.0423 4.2603 4.2180
TISCOJP 966,925,473.44 15.6013 +0.0533 15.7574 15.6013
TISCOKOR 13,512,841.47 9.7525 +0.0738 9.8501 9.7525
TISCONA 305,551,941.03 12.2538 +0.1562 12.3764 12.2538
TISCOC19 386,568,758.14 7.7636 +0.1937 7.8413 7.7636
TISCOC20 262,791,012.55 7.7887 +0.1923 7.8667 7.7887
TISCOC21 223,512,760.51 7.7681 +0.1919 7.8459 7.7681
TCHT5M2 293,613,100.77 8.3671 +0.2171 8.4509 8.3671
Foreign Investment Fund - Others
TJREIT 221,466,859.07 10.1431 +0.0156 10.2446 10.1431
TGOLD 230,786,381.63 10.4253 -0.0177 10.4775 10.4253
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2561
Retirement Mutual Fund
TEURMF 4,043,560.07 10.1336 +0.0004 10.1337 10.1336
TUSRMF 33,311,877.48 14.2727 -0.0076 14.2728 14.2727
TGHRMF 27,820,902.95 10.7093 -0.1091 10.7094 10.7093
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TUSFIX 84,576,795.50 9.3303 +0.0031 9.3537 9.3303
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOIN 118,897,750.60 10.7532 +0.0479 10.8608 10.7532
TISCOJPA 269,272,951.24 10.6938 -0.0874 10.8008 10.6938
TISCOLAF 29,355,865.22 6.0165 +0.0211 6.0768 6.0165
TISCOEU 494,011,281.37 10.6803 -0.0075 10.7872 10.6803
TISCOGY 204,430,916.08 11.3364 -0.0302 11.4499 11.3364
TISCOUS 1,668,720,227.08 25.7159 -0.0136 25.9732 25.7159
TUSEQ-UH 217,421,323.99 13.1819 -0.0043 13.3138 13.1819
TISCOGEM 479,621,135.80 9.4908 +0.0831 9.5858 9.4908
TISCOGC 330,259,776.53 10.8383 +0.2324 10.9468 10.8383
TUSFIN-A 2,285,949,001.66 9.3926 +0.0336 9.4866 9.3926
TCTEC5M1 90,133,804.89 7.3896 +0.0278 - -
Foreign Investment Fund - Others
TUSREIT 107,418,868.59 13.0643 +0.1057 13.1950 13.0643
TISCOOIL 73,551,651.20 4.5827 +0.0509 4.6286 4.5827
TUSOIL 97,714,951.88 8.7007 +0.0928 8.7878 8.7007
TOIL6 47,534,041.99 8.2743 +0.0862 8.3571 8.2743
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2561
Foreign Investment Fund - Mixed Fund
TGINC-A 1,201,164,858.88 9.9177 -0.0376 9.9674 9.9177
TGINC-R 1,084,488,186.04 9.9173 -0.0377 9.9670 9.9173
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TCHSTARP 680,672,638.94 8.8926 -0.1041 8.9816 8.8926
TISCOINA-A 279,768,298.31 8.7284 +0.0265 - -
TSTARP 560,027,072.95 11.4578 -0.1526 11.5725 11.4578
TSTAR-UH 153,500,415.36 9.9711 -0.1036 10.0709 9.9711
TGESG 336,622,851.30 9.9402 -0.0787 10.0397 9.9402
TISCOGIF-R 527,268,068.63 9.6571 +0.0032 9.7538 9.6571
TISCOSA 64,554,582.27 10.2179 -0.0068 10.3202 10.2179
TGHSTARP 945,960,581.21 9.8656 -0.0580 9.9644 9.8656
TISTECH-A 472,912,897.16 9.9407 -0.1667 10.0402 9.9407
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า