ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 12 เมษายน 2564
Money Market Fund
TISCOSTF 3,459,451,251.13 12.9509 +0.0001 12.9510 12.9509
Fixed Income Fund
TBOND1Y 155,860,012.78 11.7530 +0.0001 11.7531 11.7530
TBONDPVD 1,654,143,949.35 10.2339 -0.0008 10.2340 10.2339
TFIXPVD 4,393,933,544.37 10.2725 - 10.2726 10.2725
TISCOFIX-A 1,111,123,414.65 10.7575 +0.0006 10.7576 10.7575
Mixed Fund
TW-E20 141,851,222.04 14.9182 -0.0379 14.9929 14.9182
TW-BAL 55,622,808.78 31.3867 -0.2637 31.5437 31.3867
TCIEZERO 431,500,356.69 9.5935 -0.0033 9.6416 9.5935
TCINC 208,154,862.94 10.2518 -0.0126 10.3032 10.2518
TCINCP-A 39,692,489.77 11.0389 -0.0316 11.0942 11.0389
TCINCP-R 31,803,352.79 11.0124 -0.0316 11.0676 11.0124
TINC-A 1,457,466,185.61 11.6504 -0.0440 11.7088 11.6504
TINC-R 1,662,984,758.50 11.6225 -0.0440 11.6807 11.6225
TISCOAGF 237,398,884.66 98.9175 -1.5826 99.9068 98.9175
TISCOFLEXP 247,931,097.89 54.6150 -1.1595 55.1613 54.6150
TISCOFLEX 87,935,542.78 39.3003 -0.6248 39.6934 39.3003
TTHREIT 482,892,537.49 8.0701 -0.0420 8.1307 8.0701
TCHLINK8 204,231,212.79 9.9412 +0.0044 - -
TCHLINK9 54,780,101.48 9.9427 +0.0038 - -
Equity Fund
TSF-A 2,688,729,711.63 75.9208 -1.2792 76.7181 75.9208
TISCOEQF 100,361,180.50 2.9362 -0.0495 2.9657 2.9362
TISCOEDF 100,719,915.28 1.2142 -0.0179 1.2264 1.2142
TISCOEGF 544,277,811.78 52.1384 -0.8334 52.6599 52.1384
TISCOHD 240,858,466.55 17.3892 -0.2707 17.5632 17.3892
TISCOMS-A 796,641,644.93 20.3101 -0.3093 20.5133 20.3101
TISESG-A 20,889,700.09 13.2145 -0.2442 13.3467 -
TISESG-D 79,501,149.18 11.4835 -0.2122 11.5984 -
TISCODS 113,105,776.48 11.1566 -0.1956 11.2683 11.1566
TISCOBIG 141,800,708.08 9.2694 -0.1372 9.3622 9.2694
TISCOWB 99,522,048.12 10.3432 -0.1704 10.4467 10.3432
TDLTF-N 2,232.28 21.8379 -0.3512 22.0564 21.8379
TISCOLTF-N 1,222.55 40.7368 -0.6544 41.1443 40.7368
TMSLTF-N 74,014.10 15.7494 -0.2747 15.9070 15.7494
TDSLTF-N 29,925.41 12.1164 -0.2098 12.2377 12.1164
TEQT5M1 108,478,714.23 9.7690 -0.1646 9.8668 9.7690
TEQT5M3 32,140,437.84 10.0334 -0.1641 10.1338 10.0334
Long Term Equity Fund
TDLTF-A 550,830,581.92 21.8199 -0.3509 - 21.8199
TISCOLTF-A 2,299,833,614.32 40.6672 -0.6533 - 40.6672
TISCOLTF-B 77,758,998.61 42.1614 -0.6754 - 42.1614
TMSLTF-A 422,667,208.95 15.7285 -0.2744 - 15.7285
TMSLTF-B 15,851,904.94 16.1316 -0.2806 - 16.1316
TDSLTF-A 171,518,911.31 11.7244 -0.2030 - 11.7244
TDSLTF-B 7,439,007.84 12.0264 -0.2076 - 12.0264
Super Savings Fund
TISCOFIX-SSF 15,007.09 10.7576 +0.0006 10.7577 10.7576
TINC-SSF 8,694,896.25 11.6400 -0.0440 11.6401 11.6400
TEG-SSF 24,839,882.99 13.5905 -0.2184 13.5906 13.5905
TSF-SSF 33,286,107.37 75.9402 -1.2795 75.9403 75.9402
TISCOMS-SSF 3,005,800.84 20.3110 -0.3094 20.3111 20.3110
TISCOCHA-SSF 23,094,487.65 12.9379 -0.1580 12.9380 12.9379
TEG-SSFX 107,475,112.87 13.5903 -0.2184 - 13.5903
Retirement Mutual Fund
TSFIRMF 294,307,036.26 13.9897 -0.0007 13.9898 13.9897
TFIRMF-A 249,470,461.10 15.0779 -0.0005 15.0780 15.0779
TFIRMF-B 12,886,318.21 15.2785 -0.0004 15.2786 15.2785
TFIRMF-P 300,332,916.28 15.0784 -0.0005 15.0785 15.0784
TINRMF-A 101,609,117.44 10.1160 -0.0380 10.1161 10.1160
TINRMF-P 278,727,921.85 10.1161 -0.0380 10.1162 10.1161
TFPRMF-A 1,125,331,799.26 61.6224 -0.8099 61.6225 61.6224
TFPRMF-P 197,457,322.05 61.6225 -0.8099 61.6226 61.6225
TEGRMF-A 587,093,120.91 76.0576 -1.2220 76.0577 76.0576
TEGRMF-B 39,800,114.05 78.8522 -1.2634 78.8523 78.8522
TEGRMF-P 116,793,765.68 76.0578 -1.2220 76.0579 76.0578
THDRMF 280,055,811.72 15.3700 -0.2377 15.3701 15.3700
TMSRMF-A 214,700,554.25 15.5339 -0.2669 15.5340 15.5339
TMSRMF-B 9,519,542.74 15.9820 -0.2737 15.9821 15.9820
TMSRMF-P 41,444,350.91 15.5340 -0.2669 15.5341 15.5340
TAPRMF 59,492,285.05 13.6731 -0.0832 13.6732 13.6731
TCHRMF 108,568,547.79 9.6253 -0.0508 9.6254 9.6253
TCHARMF-A 67,947,503.23 9.7461 -0.1186 9.7462 9.7461
TCHARMF-P 29,736,591.85 9.7467 -0.1187 9.7468 9.7467
TCIRMF 163,070,860.37 7.4286 -0.1577 7.4287 7.4286
TJPRMF 58,605,615.56 17.5868 -0.0704 17.5869 17.5868
TGOLDRMF 80,519,338.90 8.5962 -0.0083 8.5963 8.5962
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOAP 230,236,939.55 18.7700 -0.1075 18.9578 18.7700
TISCOCH 814,230,945.90 9.3727 -0.0519 9.4665 9.3727
TISCOCHA-A 1,086,568,534.23 12.9375 -0.1580 13.0670 12.9375
TISCOCID 128,725,860.59 4.8939 -0.1027 4.9429 4.8939
TISCOJP 291,288,474.12 20.3723 -0.0811 20.5761 20.3723
TISCONA 253,778,261.22 17.5231 -0.1122 17.6984 17.5231
TISCOC19 137,260,176.01 7.9177 -0.0424 7.9970 7.9177
TISCOC20 113,535,879.16 7.8666 -0.0415 7.9454 7.8666
TISCOC21 66,281,999.87 7.8711 -0.0430 7.9499 7.8711
TCHT5M2 119,845,958.89 8.6290 -0.0463 8.7154 8.6290
Foreign Investment Fund - Others
TJREIT 44,579,038.36 12.0534 -0.1051 12.1740 12.0534
TGOLD 359,233,430.24 13.6687 -0.0118 13.7371 13.6687
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 09 เมษายน 2564
Super Savings Fund
TCHTECH-SSF 29,500,723.64 13.8070 -0.2175 13.8071 13.8070
Retirement Mutual Fund
TEURMF 9,119,158.21 12.8519 +0.0083 12.8520 12.8519
TUSRMF 68,711,316.64 20.3127 +0.1418 20.3128 20.3127
TGHRMF-A 74,611,702.21 12.7827 +0.1283 12.7828 12.7827
TGHRMF-P 13,902,918.60 12.6815 +0.1272 12.6816 12.6815
TTECHRMF-A 95,093,164.42 11.8536 +0.0832 11.8537 11.8536
TTECHRMF-P 65,337,518.18 11.8532 +0.0832 11.8533 11.8532
TCHTECHRMF-A 102,232,275.57 10.4403 -0.1622 10.4404 10.4403
TCHTECHRMF-P 30,005,643.27 10.3787 -0.1613 10.3788 10.3787
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TUSFIX 67,089,764.89 9.1590 -0.0100 9.1820 9.1590
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOIN 15,954,950.68 14.3221 -0.1002 14.4654 14.3221
TISCOLAF 19,138,161.40 4.9778 -0.0951 5.0277 4.9778
TISCOEU 557,623,603.80 13.6255 -0.0064 13.7619 13.6255
TISCOGY 115,895,779.84 14.2836 +0.0224 14.4265 14.2836
TISCOUS 1,003,793,571.62 37.1570 +0.2622 37.5287 37.1570
TUSEQ-UH 343,403,617.27 19.0254 +0.1173 19.2158 19.0254
TISCOGEM 238,615,980.81 12.5390 -0.1095 12.6645 12.5390
TNEXTGEN 4,349,219,722.51 13.0965 -0.0403 13.2276 13.0769
TNEWENGY 614,894,835.37 9.2355 -0.1458 9.3280 9.2216
TGENOME 7,646,945,058.83 8.1516 -0.0889 8.2332 8.1394
TISCOGC 50,643,017.12 12.7754 -0.0130 12.9033 12.7754
TCHCON 3,106,413,603.60 7.8412 -0.1668 7.9197 7.8294
TCLOUD 954,142,483.97 12.0941 -0.0197 12.2151 12.0760
TCHTECH-A 2,336,395,261.30 13.8295 -0.2178 13.9679 13.8295
TUSFIN-A 975,248,698.75 11.7731 +0.0978 11.8909 11.7731
Foreign Investment Fund - Others
TUSREIT 320,990,575.48 15.7875 -0.0210 15.9455 15.7875
TISCOOIL 33,571,174.21 3.6189 -0.0039 3.6552 3.6189
TUSOIL 54,035,488.16 2.9324 -0.0133 2.9618 2.9324
TOIL6 7,679,231.35 2.6658 -0.0119 2.6926 2.6658
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 08 เมษายน 2564
Foreign Investment Fund - Mixed Fund
TGINC-A 1,281,520,124.52 12.2079 +0.0417 12.3301 12.2079
TGINC-R 1,690,715,720.73 12.2068 +0.0417 - -
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TCHSTARP 336,254,812.96 13.1440 +0.0359 13.2755 13.1440
TISCOINA-A 34,258,629.89 11.0295 +0.1017 11.1399 11.0295
TISCOJPA 55,274,292.62 13.1174 +0.0306 13.2487 13.1174
TSTARP 1,852,537,868.17 17.1732 +0.1216 17.3450 17.1732
TSTAR-UH 144,439,746.75 14.9154 +0.1460 15.0647 14.9154
TGESG 148,141,220.29 13.1668 +0.1261 13.2986 13.1668
TISCOGIF-R 78,421,160.96 10.4859 +0.0453 10.5909 10.4859
TGHSTARP 279,864,077.95 12.4441 +0.0527 12.5686 12.4441
TGHDIGI 4,151,128,943.51 18.4526 +0.2967 18.6372 18.4526
TBIOTECH 461,526,684.64 18.0491 +0.0655 18.2297 18.0491
TISTECH-A 460,794,646.43 20.0822 +0.2647 20.2831 20.0822
Foreign Investment Fund - Others
TAREIT 254,322,205.42 10.3104 +0.0079 10.4136 10.3104
TGREIT 474,241,391.42 10.1544 -0.0040 10.2560 10.1544
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า