TISCOASSET

ข่าวสารอัปเดต


ประกาศ เรื่อง การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ครั้งที่ 10/2564 ของกองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนโดยอัตโนมัติ (TCINCP-R)


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนโดยอัตโนมัติ (TCINCP-R) ขอเรียนแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านทราบว่า บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.04 บาท โดยมีกำหนดการที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

รายการ
วันที่
วันที่ทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
7 ตุลาคม 2564
วันที่ชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยการนำเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัติเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามเลขที่บัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้
หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุน
12 ตุลาคม 2564

หมายเหตุ: บริษัทจัดการจะหยุดรับคำสั่งซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน TCINCP-R ในวันที่ 7 ตุลาคม 2564

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ TISCO Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 0-2633-6000 กด 4 หรือ 0-2080-6000 กด 4


จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน


                                                                                                                                                             ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2564
                                                                                                                                                         บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

  

                                          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4 , 0 2080 6000 กด 4
                                        ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุนBack