TISCOASSET

ข่าวสารอัพเดต


ประกาศ เรื่อง การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ครั้งที่ 2/2563 ของกองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนโดยอัตโนมัติ (TCINCP-R)


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนโดยอัตโนมัติ (TCINCP-R)
ขอเรียนแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านทราบว่า  บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนหน่วยลงทุน  
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.04 บาท โดยมีกำหนดการที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

รายการ
วันที่
วันที่ทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
7 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยการนำเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัติเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามเลขที่บัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้
หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุน
13 กุมภาพันธ์ 2563


หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ TISCO Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 0-2633-6000 กด 4


จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน


                                                                                                                                                           ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
                                                                                                                                                         บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

  

                                                       สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4
                                        ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุนBack