TISCOASSET

ข่าวสารอัปเดต


ประกาศ เรื่อง การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ครั้งที่ 4/2564 ของกองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนโดยอัตโนมัติ (TINC-R)


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนโดยอัตโนมัติ  (TINC-R)  ขอเรียนแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านทราบว่า บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปยังกองทุนเปิด
ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น  (TISCOSTF)  ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.096 บาท  ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2564 โดยมี
กำหนดการที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

รายการ

วันที่

วันที่ทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน TINC-R ออกไปยังกองทุน TISCOSTF (Switch Out)

7 ตุลาคม 2564

วันที่ทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน TISCOSTF (Switch In)

12 ตุลาคม 2564

วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำรายการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ออกจากกองทุน TISCOSTF

14 ตุลาคม 2564

หมายเหตุ: บริษัทจัดการจะหยุดรับคำสั่งซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน TINC-R ในวันที่ 7 ตุลาคม 2564

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ TISCO Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 0-2633-6000 กด 4 หรือ 0-2080-6000 กด 4


จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน                                                                                                                                                                  ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2564
                                                                                                                                                          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

 

 

 

                                    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4 , 0 2080 6000 กด 4
                                  ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุนBack