TISCOASSET

ข่าวสารอัพเดต


ประกาศ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการของกองทุนจำนวน 100 กองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวม จำนวน 100 กองทุน ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการ
ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนดังกล่าวเพื่อปรับปรุงการเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลในโครงการให้มีข้อมูลที่เป็น
ลักษณะเฉพาะของกองทุนรวมและแนวทางการบริหารจัดการกองทุนรวม ซึ่งเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 29/2564 เรื่องรายละเอียดของโครงการ
จัดการกองทุนรวม โดยมีสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1.  เพิ่มเติมหัวข้อจำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น
2.  ปรับปรุงหัวข้อประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของ
     กองทุนรวม และการหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้อ้างอิงไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง
3.  ย้ายหัวข้อรายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
     เพิ่มเติมรายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม และการระบุภูมิลำเนาในประเทศไทยเพื่อการวางทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิลำเนา
     ในประเทศไทย ไปไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

 

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งหากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ TISCO Contact Center
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2633-6000 กด 4 หรือ  0-2080-6000 กด 4, E-mail: [email protected], LINE ID: @TISCOหรือสามารถศึกษารายละเอียดของการแก้ไขโครงการเพิ่มเติม
ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.tiscoasset.com)


จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

        


>> รายละเอียดตารางสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ <<

    


                  

                                                                                                                                                                                       ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2564
                                                                                                                                                                                บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด


 


                                              สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4 , 0 2080 6000 กด 4
                                           ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน


Back