TISCOASSET

ข่าวสารอัพเดต


ประกาศ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ 54 กองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวม 54 กองทุน ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบ
จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนดังกล่าว โดยมีสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. แก้ไข “อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม” ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 20/2562 เรื่องการลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 12)

2. แก้ไข “การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน” ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 33/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 38/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 14)

3. แก้ไข “การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย” ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 21/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 12)

4. แก้ไข “การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ” ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 33/2562 เรื่อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมและประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 38/2562 เรื่อง หลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 14)

5. แก้ไข “ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน” ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 13/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่
ของบริษัทจัดการ

6. เพิ่มเติม “การระบุภูมิลำเนาในประเทศไทยเพื่อการวางทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย (ถ้ามี)” ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 21/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 12)

7. แก้ไข “วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 38/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 14)

8. แก้ไข “หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน” ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 33/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 38/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 14)

9. แก้ไข “วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน” ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 34/2562 เรื่องข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 6)

10. แก้ไข “การเลิกกองทุนรวมและการไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง” ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 21/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 12)

11. แก้ไข “กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 21/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 12)

12. แก้ไข “ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)” เพื่อให้ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน และภาระภาษีตราสารหนี้ของกองทุนรวม


ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป และหากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่
TISCO Contact Center โทรศัพท์ 0-2633-6000 กด 4 หรือสามารถศึกษารายละเอียดของการแก้ไขโครงการเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท (www.tiscoasset.com)


>> ตารางสรุปเรื่องที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ <<
 


จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน


                                                                                                                                                                                       ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562
                                                                                                                                                                                บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

 

 

 

                                                               สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4
                                                ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุนBack