TISCOASSET

ข่าวสารอัพเดต


ประกาศ เรื่อง การใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (บริษัทจัดการ)  ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้ ขอเรียนแจ้งให้ผู้ลงทุนทุกท่านทราบว่า
ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป  เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน  บริษัทจัดการจะดำเนินนโยบายการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มี
ตัวแปรอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน  (Hedging)  ทั้งนี้  บริษัทจัดการจะกำหนดอัตราส่วนในการป้องกัน
ความเสี่ยง (Hedging Ratio) ประมาณ 90% ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนอัตราส่วนในการป้องกันความเสี่ยงโดยขึ้น
อยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนในแต่ละช่วงเวลาของการลงทุน


จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน


 

                                                                                                                                                                            ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
                                                                                                                                                                      บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด                                                     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4
                                   ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน


Back