TISCOASSET

ข่าวสารอัพเดต


บลจ. ทิสโก้ ประกาศเลิกกองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 1 เพราะเหตุครบกำหนดอายุโครงการ


บลจ. ทิสโก้ ประกาศเลิกกองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 1 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 เพราะเหตุครบกำหนดอายุโครงการตามที่กำหนดไว้
ในหนังสือชี้ชวนโครงการ  โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายโดยอัตโนมัติในวันที่ 17  มิถุนายน 2562
และจะจ่ายเงินให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านต่อไป

 


                                            สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4
                            ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน


Back