TISCOASSET

ข่าวสารอัปเดต


ประกาศ เรื่อง การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (TISCOGIF)

ตามที่ ในวันที่ 6 – 7 กันยายน 2564 เป็นวันหยุดต่างประเทศและวันหยุดของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (TISCOGIF) ลงทุน ซึ่งจะส่งผลต่อการชำระราคาหลักทรัพย์และการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (TISCOGIF) ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งวันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและวันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนปลายทางของกองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (TISCOGIF) อันเนื่องมาจากได้รับผลกระทบจากวันหยุดดังกล่าว ดังต่อไปนี้

หมายเหตุ:
1) วันชำระเงินค่าขายคืน/วันสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทาง ตามที่ระบุในตารางข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่เหตุการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อขายกองทุน การรับชำระค่าขายคืนหลักทรัพย์จากต่างประเทศ หรือการได้รับราคาของกองทุนต่างประเทศเพื่อใช้ ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนไม่เป็นไปตามที่บริษัทจัดการคาดไว้
2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่แจ้งการรับเงินค่าขายคืนผ่านบัญชีของธนาคารทิสโก้ จะได้รับเงินค่าขายคืนตามที่ระบุในตารางข้างต้น สำหรับบัญชีของธนาคารอื่น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนในวันทำการถัดไป


จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

 

                                                                                                                                                                            ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2564
                                                                                                                                                                      บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

                                      สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4 , 0 2080 6000 กด 4
                                    ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน


Back