TISCOASSET

ข่าวสารอัปเดต


ประกาศ เรื่อง การหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน และคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#3 (TEQT5M3) ขอประกาศหยุดการรับคำสั่งซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#3 (TEQT5M3) ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เนื่องจาก ณ วันที่ 23 กันยายน 2564 ปรากฏเหตุหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่า 10.50 บาท ซึ่งเป็นเงื่อนไขในการเลิกกองทุน


จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 


 

                                                                                                                                                               ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2564
                                                                                                                                                        บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

                                   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4 , 0 2080 6000 กด 4
                                ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน


Back