รายงานการลงทุน

Investment Report


ชื่อกองทุน
Fund Name
รหัสกองทุน
Fund Code
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้
Fixed Income Investment Report
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
Investment by quarterly
กองทุนรวมตลาดเงิน
Money Market Fund
ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น
TISCO Short Term Government Bond Fund
TISCOSTF
กองทุนรวม ตราสารหนี้
Fixed Income Fund
ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี
TISCO 1 Year Bond Fund
TBOND1Y
ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
TISCO 1 Year Bond Fund for PVD
TBONDPVD
ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค
TISCO Fixed Income Select Fund
TISCOFIX
ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
TISCO Fixed Income Select Fund for PVD
TFIXPVD
กองทุนรวมผสม
Mixed Fund
ทิสโก้ เวลธ์ คอนเซอเวทีฟ E20
TISCO Wealth Conservative E20 Fund
TW-E20
ทิสโก้ เวลธ์ บาลานซ
TISCO Wealth Balance Fund
TW-BAL
ทิสโก้ เวลธ์ โกรท E70
TISCO Wealth Growth E70 Fund
TW-E70
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อิควิตี้ Zero
TISCO Conservative Income - Equity Zero Fund
TCIEZERO
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม
TISCO Conservative Income Fund
TCINC
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส (A)
TISCO Conservative Income Plus Fund (CLASS A)
TCINCP-A
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส (R)
TISCO Conservative Income Plus Fund (CLASS R)
TCINCP-R
ทิสโก้ อินคัม พลัส (A)
TISCO Income Plus Fund (CLASS A)
TINC-A
ทิสโก้ อินคัม พลัส (R)
TISCO Income Plus Fund (CLASS R)
TINC-R
ทีซีเอ็ม พลทรัพย์
TCM Flexible Portfolio Fund
TCMCSF
ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์
TISCO Aggressive Growth Fund
TISCOAGF
ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์
TISCO Flexible Fund
TISCOFLEX
ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล
TISCO Property and Infrastructure Flexible Fund
TTHREIT
ทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
TISCO China Linked Complex Return Fund 8 Not for Retail Investors
TCHLINK8
ทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 9
TISCO China Linked Complex Return Fund 9
TCHLINK9
กองทุนรวมตราสารทุน
Equity Fund
ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์
TISCO Strategic Fund
TSF
ทีซีเอ็ม หุ้นทุน
TCM Equity Fund
TCMEQF
ทิสโก้ หุ้นทุนปันผล
TISCO Equity Dividend Fund
TISCOEDF
ทิสโก้ ทวีทุน
TISCO Equity Growth Fund
TISCOEGF
ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน
TISCO High Dividend Equity Fund
TISCOHD
ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้
TISCO Mid/Small Cap Equity Fund
TISCOMS
ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน (A)
TISCO ESG Investment Fund (CLASS A)
TISESG-A
ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน (D)
TISCO ESG Investment Fund (CLASS D)
TISESG-D
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้
TISCO Dividend Select Equity Fund
TISCODS
ทิสโก้ หุ้นบิ๊ก
TISCO BIG Equity Fund
TISCOBIG
ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being
TISCO Thai Well-being Equity Fund
TISCOWB
ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#1
TISCO Thai Equity Trigger 5M Fund 1
TEQT5M1
ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#3
TISCO Thai Equity Trigger 5M Fund 3
TEQT5M3
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
Long Term Equity Fund (LTF)
ทิสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล
TISCO Dividend Long Term Equity Fund
TDLTF
ทิสโก้ หุ้นระยะยาว (A)
TISCO Long Term Equity Fund (CLASS A)
TISCOLTF-A
ทิสโก้ หุ้นระยะยาว (B)
TISCO Long Term Equity Fund (CLASS B)
TISCOLTF-B
ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (A)
TISCO Mid/Small Cap LTF (CLASS A)
TMSLTF-A
ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (B)
TISCO Mid/Small Cap LTF (CLASS B)
TMSLTF-B
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (A)
TISCO Dividend Select LTF (CLASS A)
TDSLTF-A
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (B)
TISCO Dividend Select LTF (CLASS B)
TDSLTF-B
กองทุนรวมเพื่อการออม
Super Savings Fund
ทิสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล
TISCO Equity Growth Super Savings Fund
TEGSSF
ทิสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล
TISCO Equity Growth Super Savings Fund (CLASS SSFX)
TEGSSFX
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
Retirement Mutual Fund (RMF)
ทิสโก้ ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ
TISCO Secured Fixed Income RMF
TSFIRMF
ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
TISCO Fixed Income RMF (CLASS A)
TFIRMF-A
ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (B)
TISCO Fixed Income RMF (CLASS B)
TFIRMF-B
ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
TISCO Fixed Income RMF (CLASS PVD)
TFIRMF-P
ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ
TISCO Income Plus RMF (CLASS A)
TINRMF-A
ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
TISCO Income Plus RMF (CLASS PVD)
TINRMF-P
ทิสโก้ พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
TISCO Flexible Portfolio RMF (CLASS A)
TFPRMF-A
ทิสโก้ พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
TISCO Flexible Portfolio RMF (CLASS PVD)
TFPRMF-P
ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
TISCO Equity Growth RMF (CLASS A)
TEGRMF-A
ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (B)
TISCO Equity Growth RMF (CLASS B)
TEGRMF-B
ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
TISCO Equity Growth RMF (CLASS PVD)
TEGRMF-P
ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ
TISCO High Dividend Equity RMF
THDRMF
ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
TISCO Mid/Small Cap Equity RMF (CLASS A)
TMSRMF-A
ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (B)
TISCO Mid/Small Cap Equity RMF (CLASS B)
TMSRMF-B
ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
TISCO Mid/Small Cap Equity RMF (CLASS PVD)
TMSRMF-P
ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ
TISCO Asia Pacific ex Japan RMF
TAPRMF
ทิสโก้ ไชน่า H-Shares อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
TISCO China H-Shares Equity RMF
TCHRMF
ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ
TISCO China India RMF
TCIRMF
ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
TISCO Japan Equity RMF
TJPRMF
ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
TISCO Europe Equity RMF
TEURMF
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
TISCO US Equity RMF
TUSRMF
ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
TISCO Global Healthcare RMF
TGHRMF
ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
TISCO Gold Retirement Fund
TGOLDRMF
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารหนี้
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
ทิสโก้ ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้น
TISCO US Short Term Fixed Income Fund
TUSFIX
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ผสม
Foreign Investment Fund - Mixed Fund
ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส (A)
TISCO Global Income Plus Fund (CLASS A)
TGINC-A
ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส (R)
TISCO Global Income Plus Fund (CLASS R)
TGINC-R
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
Foreign Investment Fund - Equity Fund
ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน
TISCO Asia Pacific ex Japan Fund
TISCOAP
ทิสโก้ ไชน่า H-Shares อิควิตี้
TISCO China H-Shares Equity Fund
TISCOCH
ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้
TISCO China A-Shares Equity Fund
TISCOCHA
ทิสโก้ ไชน่า สตาร์ พลัส
TISCO China Stars Plus Fund
TCHSTARP
ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย ดิวิเดนด์ ฟันด์
TISCO China India Dividend Fund
TISCOCID
ทิสโก้ อินเดีย อิควิตี้
TISCO India Equity Fund
TISCOIN
ทิสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อิควิตี้ (A)
TISCO India Active Equity Fund (Class A)
TISCOINA-A
ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้
TISCO Japan Equity Fund
TISCOJP
ทิสโก้ เจแปน แอคทีฟ อิควิตี้
TISCO Japan Active Equity Fund
TISCOJPA
ทิสโก้ ละติน อเมริกา
TISCO Latin America Fund
TISCOLAF
ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อิควิตี้
TISCO North Asia Equity Fund
TISCONA
ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้
TISCO Europe Equity Fund
TISCOEU
ทิสโก้ เยอรมัน อิควิตี้
TISCO German Equity Fund
TISCOGY
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์
TISCO US Equity Fund
TISCOUS
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์
TISCO US Equity Fund - Unhedged
TUSEQ-UH
ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส
TISCO Global Stars Plus Fund
TSTARP
ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อันเฮดจ์
TISCO Global Stars Plus Fund – Unhedged
TSTAR-UH
ทิสโก้ หุ้นโลกยั่งยืน
TISCO Global Sustainable Equity Fund
TGESG
ทิสโก้ โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต
TISCO Global Emerging Markets Fund
TISCOGEM
ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (R)
TISCO Global Infrastructure Equity Fund (CLASS R)
TISCOGIF-R
ทิสโก้ ซิลเวอร์ เอจ
TISCO Silver Age Fund
TISCOSA
ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ สตาร์ พลัส
TISCO Global Healthcare Stars Plus Fund
TGHSTARP
ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้
TISCO Global Digital Health Equity Fund
TGHDIGI
ทิสโก้ ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์แคร์
TISCO Biotechnology Healthcare Fund
TBIOTECH
ทิสโก้ โกลบอล คอนซูเมอร์
TISCO Global Consumer Fund
TISCOGC
ทิสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อิควิตี้ (A)
TISCO Global Technology Equity Fund (Class A)
TISTECH-A
ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้
TISCO China Technology Equity Fund
TCHTECH
ทิสโก้ ยูเอส ไฟแนนเชียล (A)
TISCO US Financial Fund (CLASS A)
TUSFIN-A
ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #19
TISCO China Trigger 8% Fund #19
TISCOC19
ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #20
TISCO China Trigger 8% Fund 20
TISCOC20
ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #21
TISCO China Trigger 8% Fund 21
TISCOC21
ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2
TISCO China Equity Trigger 5M Fund 2
TCHT5M2
ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี ทริกเกอร์ 5M#1
TISCO China Technology Trigger 5M Fund 1
TCTEC5M1
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - อื่นๆ
Foreign Investment Fund - Others
ทิสโก้ เอเชียน รีท
TISCO Asian REIT Fund
TAREIT
ทิสโก้ โกลบอล รีท
TISCO Global REIT Fund
TGREIT
ทิสโก้ เจแปน รีท
TISCO Japan REIT Fund
TJREIT
ทิสโก้ ยูเอส รีท
TISCO US REIT Fund
TUSREIT
ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์
TISCO Gold Fund
TGOLD
ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์
TISCO Oil Fund
TISCOOIL
ทิสโก้ ยูเอส ออยล์
TISCO US Oil Fund
TUSOIL
ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6
TISCO Oil Trigger 8% Fund 6
TOIL6