รายงานการลงทุน

Investment Report


ชื่อกองทุน
Fund Name
รหัสกองทุน
Fund Code
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้
Fixed Income Investment Report
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
Investment by quarterly
กองทุนรวมตลาดเงิน
Money Market Fund
ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น
TISCO Short Term Government Bond Fund
TISCOSTF
กองทุนรวม ตราสารหนี้
Fixed Income Fund
ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี
TISCO 1 Year Bond Fund
TBOND1Y
ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
TISCO 1 Year Bond Fund for PVD
TBONDPVD
ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค ชนิดหน่วยลงทุน A
TISCO Fixed Income Select Fund (Class A)
TISCOFIX-A
ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
TISCO Fixed Income Select Fund for PVD
TFIXPVD
กองทุนรวมผสม
Mixed Fund
ทิสโก้ เวลธ์ คอนเซอเวทีฟ E20
TISCO Wealth Conservative E20 Fund
TW-E20
ทิสโก้ เวลธ์ บาลานซ
TISCO Wealth Balance Fund
TW-BAL
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อิควิตี้ Zero
TISCO Conservative Income - Equity Zero Fund
TCIEZERO
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม
TISCO Conservative Income Fund
TCINC
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส ชนิดหน่วยลงทุน A
TISCO Conservative Income Plus Fund (Class A)
TCINCP-A
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส ชนิดหน่วยลงทุน R
TISCO Conservative Income Plus Fund (Class R)
TCINCP-R
ทิสโก้ อินคัม พลัส ชนิดหน่วยลงทุน A
TISCO Income Plus Fund (Class A)
TINC-A
ทิสโก้ อินคัม พลัส ชนิดหน่วยลงทุน R
TISCO Income Plus Fund (Class R)
TINC-R
ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล พลัส
TISCO Flexible Plus Fund
TISCOFLEXP
ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์
TISCO Aggressive Growth Fund
TISCOAGF
ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์
TISCO Flexible Fund
TISCOFLEX
ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล
TISCO Property and Infrastructure Flexible Fund
TTHREIT
กองทุนรวมตราสารทุน
Equity Fund
ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุน A
TISCO Strategic Fund (Class A)
TSF-A
ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนประเภทกองทุนรวม
TISCO Strategic Fund (Class MF)
TSF-MF
ทิสโก้ หุ้นทุนไทย
TISCO Thai Equity Fund
TISCOEQF
ทิสโก้ หุ้นทุนปันผล
TISCO Equity Dividend Fund
TISCOEDF
ทิสโก้ ทวีทุน
TISCO Equity Growth Fund
TISCOEGF
ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
TISCO High Dividend Equity Fund (Class A)
TISCOHD-A
ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A
TISCO Mid/Small Cap Equity Fund (Class A)
TISCOMS-A
ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน ชนิดหน่วยลงทุน A
TISCO ESG Investment Fund (Class A)
TISESG-A
ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน ชนิดหน่วยลงทุน D
TISCO ESG Investment Fund (Class D)
TISESG-D
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้
TISCO Dividend Select Equity Fund
TISCODS
ทิสโก้ หุ้นบิ๊ก
TISCO BIG Equity Fund
TISCOBIG
ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
TISCO Thai Well-being Equity Fund (Class A)
TISCOWB-A
ทิสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล ชนิดหน่วยลงทุน N
TISCO Dividend Long Term Equity Fund (Class N)
TDLTF-N
ทิสโก้ หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน N
TISCO Long Term Equity Fund (Class N)
TISCOLTF-N
ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน N
TISCO Mid/Small Cap LTF (Class N)
TMSLTF-N
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน N
TISCO Dividend Select LTF (Class N)
TDSLTF-N
ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#9
TISCO Thai Equity Trigger 5M Fund 9
TEQT5M9
ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#10
TISCO Thai Equity Trigger 5M Fund 10
TEQT5M10
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
Long Term Equity Fund (LTF)
ทิสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล ชนิดหน่วยลงทุน A
TISCO Dividend Long Term Equity Fund (Class A)
TDLTF-A
ทิสโก้ หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน A
TISCO Long Term Equity Fund (Class A)
TISCOLTF-A
ทิสโก้ หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน B
TISCO Long Term Equity Fund (Class B)
TISCOLTF-B
ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน A
TISCO Mid/Small Cap LTF (Class A)
TMSLTF-A
ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน B
TISCO Mid/Small Cap LTF (Class B)
TMSLTF-B
ทิสโก้ ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน A
TISCO Dividend Select LTF (Class A)
TDSLTF-A
ทิสโก้ ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน B
TISCO Dividend Select LTF (Class B)
TDSLTF-B
กองทุนรวมเพื่อการออม
Super Savings Fund
ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม
TISCO Fixed Income Select Fund (Class SSF)
TISCOFIX-SSF
ทิสโก้ อินคัม พลัส ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม
TISCO Income Plus Fund (Class SSF)
TINC-SSF
ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม
TISCO Equity Growth (Class SSF)
TEG-SSF
ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม
TISCO Strategic Fund (Class SSF)
TSF-SSF
ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม
TISCO Mid/Small Cap Equity Fund (Class SSF)
TISCOMS-SSF
ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม
TISCO Thai Well-being Equity Fund (Class SSF)
TISCOWB-SSF
ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม
TISCO High Dividend Equity Fund (Class SSF)
TISCOHD-SSF
ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม
TISCO China A-Shares Equity Fund (Class SSF)
TISCOCHA-SSF
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม
TISCO US Equity Fund (Class SSF)
TISCOUS-SSF
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม
TISCO Europe Equity Fund (Class SSF)
TISCOEU-SSF
ทิสโก้ Next Generation Internet ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม
TISCO Next Generation Internet Fund (Class SSF)
TNEXTGEN-SSF
ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม
TISCO China Technology Equity Fund (Class SSF)
TCHTECH-SSF
ทิสโก้ ยูเอส เทคโนโลยี ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม
TISCO US Technology Fund (Class SSF)
TUSTECH-SSF
ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออมพิเศษ
TISCO Equity Growth Super Savings Fund (Class SSFX)
TEG-SSFX
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
Retirement Mutual Fund (RMF)
ทิสโก้ ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ
TISCO Secured Fixed Income RMF
TSFIRMF
ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน A
TISCO Fixed Income RMF (Class A)
TFIRMF-A
ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน B
TISCO Fixed Income RMF (Class B)
TFIRMF-B
ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน PVD
TISCO Fixed Income RMF (Class PVD)
TFIRMF-P
ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน A
TISCO Income Plus RMF (Class A)
TINRMF-A
ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน PVD
TISCO Income Plus RMF (Class PVD)
TINRMF-P
ทิสโก้ พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน A
TISCO Flexible Portfolio RMF (Class A)
TFPRMF-A
ทิสโก้ พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน PVD
TISCO Flexible Portfolio RMF (Class PVD)
TFPRMF-P
ทิสโก้ สแตรทิจิก เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
TISCO Strategic RMF (Class A)
TSFRMF-A
ทิสโก้ สแตรทิจิก เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
TISCO Strategic RMF (Class PVD)
TSFRMF-P
ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน A
TISCO Equity Growth RMF (Class A)
TEGRMF-A
ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน B
TISCO Equity Growth RMF (CLASS B)
TEGRMF-B
ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน PVD
TISCO Equity Growth RMF (Class PVD)
TEGRMF-P
ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ
TISCO High Dividend Equity RMF
THDRMF
ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน A
TISCO Mid/Small Cap Equity RMF (Class A)
TMSRMF-A
ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน B
TISCO Mid/Small Cap Equity RMF (Class B)
TMSRMF-B
ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน PVD
TISCO Mid/Small Cap Equity RMF (Class PVD)
TMSRMF-P
ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ
TISCO Asia Pacific ex Japan RMF
TAPRMF
ทิสโก้ ไชน่า H-Shares อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
TISCO China H-Shares Equity RMF
TCHRMF
ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
TISCO China A-Shares Equity RMF (CLASS A)
TCHARMF-A
ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
TISCO China A-Shares Equity RMF (CLASS PVD)
TCHARMF-P
ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ
TISCO China India RMF
TCIRMF
ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
TISCO Japan Equity RMF
TJPRMF
ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
TISCO Europe Equity RMF (Class A)
TEURMF-A
ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
TISCO Europe Equity RMF (Class PVD)
TEURMF-P
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
TISCO US Equity RMF (Class A)
TUSRMF-A
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
TISCO US Equity RMF (Class PVD)
TUSRMF-P
ทิสโก้ เวียดนาม อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
TISCO Vietnam Equity RMF (Class A)
TVIETNAMRMF-A
ทิสโก้ เวียดนาม อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
TISCO Vietnam Equity RMF (Class PVD)
TVIETNAMRMF-P
ทิสโก้ Next Generation Internet เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
TISCO Next Generation Internet RMF (Class A)
TNEXTGENRMF-A
ทิสโก้ Next Generation Internet เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
TISCO Next Generation Internet RMF (Class PVD)
TNEXTGENRMF-P
ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
TISCO Global Healthcare RMF (Class A)
TGHRMF-A
ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
TISCO Global Healthcare RMF (Class PVD)
TGHRMF-P
ทิสโก้ เทคโนโลยี อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
TISCO Technology Equity RMF (Class A)
TTECHRMF-A
ทิสโก้ เทคโนโลยี อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
TISCO Technology Equity RMF (Class PVD)
TTECHRMF-P
ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
TISCO China Technology RMF (CLASS A)
TCHTECHRMF-A
ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
TISCO China Technology RMF (CLASS PVD)
TCHTECHRMF-P
ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
TISCO Gold Retirement Fund
TGOLDRMF
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารหนี้
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
ทิสโก้ ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้น
TISCO US Short Term Fixed Income Fund
TUSFIX
ทิสโก้ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ
TISCO US Treasury Bond Fund
TUSTREASURY
ทิสโก้ ตราสารหนี้สหรัฐ
TISCO US Aggregate Bond Fund
TUSBOND
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ผสม
Foreign Investment Fund - Mixed Fund
ทิสโก้ โกลบอล คอนเซอเวทีฟ อินคัม ชนิดสะสมผลตอบแทน
TISCO Global Conservative Income Fund (Class A)
TGCINC-A
ทิสโก้ โกลบอล คอนเซอเวทีฟ อินคัม ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
TISCO Global Conservative Income Fund (Class R)
TGCINC-R
ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดหน่วยลงทุน A
TISCO Global Income Plus Fund (Class A)
TGINC-A
ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดหน่วยลงทุน R
TISCO Global Income Plus Fund (Class R)
TGINC-R
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
Foreign Investment Fund - Equity Fund
ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน
TISCO Asia Pacific ex Japan Fund
TISCOAP
ทิสโก้ ไชน่า H-Shares อิควิตี้
TISCO China H-Shares Equity Fund
TISCOCH
ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A
TISCO China A-Shares Equity Fund (Class A)
TISCOCHA-A
ทิสโก้ ไชน่า สตาร์ พลัส
TISCO China Stars Plus Fund
TCHSTARP
ทิสโก้ China Strategy
TISCO China Strategy Fund
TCHSTRATEGY
ทิสโก้ China Clean Energy
TISCO China Clean Energy Fund
TCHCLEAN
ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย ดิวิเดนด์ ฟันด์
TISCO China India Dividend Fund
TISCOCID
ทิสโก้ อินเดีย อิควิตี้
TISCO India Equity Fund
TISCOIN
ทิสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A
TISCO India Active Equity Fund (Class A)
TISCOINA-A
ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้
TISCO Japan Equity Fund
TISCOJP
ทิสโก้ เจแปน แอคทีฟ อิควิตี้
TISCO Japan Active Equity Fund
TISCOJPA
ทิสโก้ เวียดนาม อิควิตี้
TISCO Vietnam Equity Fund
TVIETNAM
ทิสโก้ ละติน อเมริกา
TISCO Latin America Fund
TISCOLAF
ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อิควิตี้
TISCO North Asia Equity Fund
TISCONA
ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
TISCO Europe Equity Fund (Class A)
TISCOEU-A
ทิสโก้ เยอรมัน อิควิตี้
TISCO German Equity Fund
TISCOGY
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
TISCO US Equity Fund (Class A)
TISCOUS-A
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์
TISCO US Equity Fund - Unhedged
TUSEQ-UH
ทิสโก้ ยูเอส Mid/Small Cap อิควิตี้
TISCO US Equity Fund - Unhedged
TUSMS
ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส
TISCO Global Stars Plus Fund
TSTARP
ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อันเฮดจ์
TISCO Global Stars Plus Fund – Unhedged
TSTAR-UH
ทิสโก้ หุ้นโลกยั่งยืน
TISCO Global Sustainable Equity Fund
TGESG
ทิสโก้ โกลบอล ไฮ ดิวิเดนด์
TISCO Global High Dividend Fund
TGHIDIV
ทิสโก้ โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต
TISCO Global Emerging Markets Fund
TISCOGEM
ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน R
TISCO Global Infrastructure Equity Fund (Class R)
TISCOGIF-R
ทิสโก้ Next Generation Internet ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
TISCO Next Generation Internet Fund (Class A)
TNEXTGEN-A
ทิสโก้ New Energy
TISCO New Energy Fund
TNEWENGY
ทิสโก้ FinTech
TISCO FinTech Fund
TFINTECH
ทิสโก้ World Brands
TISCO World Brands Fund
TBRAND
ทิสโก้ Rare Earth & Strategic Metals
TISCO Rare Earth & Strategic Metals Fund
TRAREEARTH
ทิสโก้ Genomic Revolution
TISCO Genomic Revolution Fund
TGENOME
ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ สตาร์ พลัส
TISCO Global Healthcare Stars Plus Fund
TGHSTARP
ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้
TISCO Global Digital Health Equity Fund
TGHDIGI
ทิสโก้ ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์แคร์
TISCO Biotechnology Healthcare Fund
TBIOTECH
ทิสโก้ โกลบอล คอนซูเมอร์
TISCO Global Consumer Fund
TISCOGC
ทิสโก้ ไชน่า คอนซูเมอร์
TISCO China Consumer Fund
TCHCON
ทิสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A
TISCO Global Technology Equity Fund (Class A)
TISTECH-A
ทิสโก้ Cloud Computing อิควิตี้
TISCO Cloud Computing Equity Fund
TCLOUD
ทิสโก้ Cyber Security
TISCO Cyber Security Fund
TCYBER
ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A
TISCO China Technology Equity Fund (Class A)
TCHTECH-A
ทิสโก้ ยูเอส เทคโนโลยี ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
TISCO US Technology Fund (Class A)
TUSTECH-A
ทิสโก้ ยูเอส ไฟแนนเชียล ชนิดหน่วยลงทุน A
TISCO US Financial Fund (Class A)
TUSFIN-A
ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #19
TISCO China Trigger 8% Fund #19
TISCOC19
ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #20
TISCO China Trigger 8% Fund 20
TISCOC20
ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #21
TISCO China Trigger 8% Fund 21
TISCOC21
ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2
TISCO China Equity Trigger 5M Fund 2
TCHT5M2
ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#4
TISCO China Equity Trigger 5M Fund 4
TCHT5M4
ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#5
TISCO China Equity Trigger 5M Fund 5
TCHT5M5
ทิสโก้ ยูเอส แนสแดค ทริกเกอร์ 5M#2
TISCO US Nasdaq Trigger 5M Fund 2
TNDQT5M2
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - อื่นๆ
Foreign Investment Fund - Others
ทิสโก้ เอเชียน รีท
TISCO Asian REIT Fund
TAREIT
ทิสโก้ โกลบอล รีท
TISCO Global REIT Fund
TGREIT
ทิสโก้ เจแปน รีท
TISCO Japan REIT Fund
TJREIT
ทิสโก้ ยูเอส รีท
TISCO US REIT Fund
TUSREIT
ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์
TISCO Gold Fund
TGOLD
ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์
TISCO Oil Fund
TISCOOIL
ทิสโก้ ยูเอส ออยล์
TISCO US Oil Fund
TUSOIL
ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6
TISCO Oil Trigger 8% Fund 6
TOIL6