การเปิดเผยข้อมูล

Information Disclosure


ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
List of Funds with Investor holding exceed 1/3

กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TISCO 1 Year Bond Fund for PVD

ข้อมูล ณ วันที่
Data as of
จำนวนบุคคล
No. of Group
บุคคลที่
No.
สัดส่วน (%)
Proportion (%)
31 พฤษภาคม 2566
1
1
100.00

กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TISCO Fixed Income Select Fund for PVD

ข้อมูล ณ วันที่
Data as of
จำนวนบุคคล
No. of Group
บุคคลที่
No.
สัดส่วน (%)
Proportion (%)
31 พฤษภาคม 2566
1
1
98.22

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์ TISCO US Equity Fund - Unhedged

ข้อมูล ณ วันที่
Data as of
จำนวนบุคคล
No. of Group
บุคคลที่
No.
สัดส่วน (%)
Proportion (%)
31 พฤษภาคม 2566
1
1
94.68

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อันเฮดจ์ TISCO Global Stars Plus Fund – Unhedged

ข้อมูล ณ วันที่
Data as of
จำนวนบุคคล
No. of Group
บุคคลที่
No.
สัดส่วน (%)
Proportion (%)
31 พฤษภาคม 2566
1
1
93.81

กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี TISCO 1 Year Bond Fund

ข้อมูล ณ วันที่
Data as of
จำนวนบุคคล
No. of Group
บุคคลที่
No.
สัดส่วน (%)
Proportion (%)
31 พฤษภาคม 2566
1
1
43.44

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน R TISCO Global Infrastructure Equity Fund (Class R)

ข้อมูล ณ วันที่
Data as of
จำนวนบุคคล
No. of Group
บุคคลที่
No.
สัดส่วน (%)
Proportion (%)
31 พฤษภาคม 2566
1
1
56.28

กองทุนเปิด ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล TISCO Property and Infrastructure Flexible Fund

ข้อมูล ณ วันที่
Data as of
จำนวนบุคคล
No. of Group
บุคคลที่
No.
สัดส่วน (%)
Proportion (%)
31 พฤษภาคม 2566
1
1
45.06

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส TISCO Global Stars Plus Fund

ข้อมูล ณ วันที่
Data as of
จำนวนบุคคล
No. of Group
บุคคลที่
No.
สัดส่วน (%)
Proportion (%)
31 พฤษภาคม 2566
1
1
40.53

กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน TISCO Asia Pacific ex Japan Fund

ข้อมูล ณ วันที่
Data as of
จำนวนบุคคล
No. of Group
บุคคลที่
No.
สัดส่วน (%)
Proportion (%)
31 พฤษภาคม 2566
1
1
50.03

กองทุนเปิด ทิสโก้ ละติน อเมริกา TISCO Latin America Fund

ข้อมูล ณ วันที่
Data as of
จำนวนบุคคล
No. of Group
บุคคลที่
No.
สัดส่วน (%)
Proportion (%)
31 พฤษภาคม 2566
1
1
41.37

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์ TISCO Gold Fund

ข้อมูล ณ วันที่
Data as of
จำนวนบุคคล
No. of Group
บุคคลที่
No.
สัดส่วน (%)
Proportion (%)
31 พฤษภาคม 2566
1
1
74.55

กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม TISCO Conservative Income Fund

ข้อมูล ณ วันที่
Data as of
จำนวนบุคคล
No. of Group
บุคคลที่
No.
สัดส่วน (%)
Proportion (%)
31 พฤษภาคม 2566
1
1
64.70

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ออยล์ TISCO US Oil Fund

ข้อมูล ณ วันที่
Data as of
จำนวนบุคคล*
No. of Group
บุคคลที่
No.
สัดส่วน (%)
Proportion (%)
31 พฤษภาคม 2566
31 พฤษภาคม 2566
2
2
1
2
37.59
37.59

กองทุนเปิด ทิสโก้ Rare Earth & Strategic Metals TISCO Rare Earth & Strategic Metals Fund

ข้อมูล ณ วันที่
Data as of
จำนวนบุคคล
No. of Group
บุคคลที่
No.
สัดส่วน (%)
Proportion (%)
31 พฤษภาคม 2566
1
1
41.08

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ไฮ ดิวิเดนด์ TISCO Global High Dividend Fund

ข้อมูล ณ วันที่
Data as of
จำนวนบุคคล
No. of Group
บุคคลที่
No.
สัดส่วน (%)
Proportion (%)
31 พฤษภาคม 2566
1
1
45.67

กองทุนเปิด ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ TISCO Flexible Fund

ข้อมูล ณ วันที่
Data as of
จำนวนบุคคล
No. of Group
บุคคลที่
No.
สัดส่วน (%)
Proportion (%)
31 พฤษภาคม 2566
1
1
36.86

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์ TISCO US Equity Fund

ข้อมูล ณ วันที่
Data as of
จำนวนบุคคล
No. of Group
บุคคลที่
No.
สัดส่วน (%)
Proportion (%)
31 พฤษภาคม 2566
1
1
35.89

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 1 TISCO US Linked Complex Return Fund 1

ข้อมูล ณ วันที่
Data as of
จำนวนบุคคล
No. of Group
บุคคลที่
No.
สัดส่วน (%)
Proportion (%)
31 พฤษภาคม 2566
1
1
38.82
รายงานการลงทุน
Investment Report
รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม และกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ
Mutual Fund Manager and Funds under Management (Thai Version)

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)
Crossing Transaction Report (Thai Version)

ปี 2566 Year 2023

มกราคม
January
กุมภาพันธ์
February
มีนาคม
March
เมษายน
April
พฤษภาคม
May
มิถุนายน
June
กรกฏาคม
July
สิงหาคม
August
กันยายน
September
ตุลาคม
October
พฤศจิกายน
November
ธันวาคม
December

ปี 2565 Year 2022

มกราคม
January
กุมภาพันธ์
February
มีนาคม
March
เมษายน
April
พฤษภาคม
May
มิถุนายน
June
กรกฏาคม
July
สิงหาคม
August
กันยายน
September
ตุลาคม
October
พฤศจิกายน
November
ธันวาคม
December
รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบริษัทจัดการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Affiliated Transaction Report (Thai Version)

ปี 2566 Year 2023

มกราคม
January
กุมภาพันธ์
February
มีนาคม
March
เมษายน
April
พฤษภาคม
May
มิถุนายน
June
กรกฏาคม
July
สิงหาคม
August
กันยายน
September
ตุลาคม
Octorber
พฤศจิกายน
November
ธันวาคม
December

ปี 2565 Year 2022

มกราคม
January
กุมภาพันธ์
February
มีนาคม
March
เมษายน
April
พฤษภาคม
May
มิถุนายน
June
กรกฏาคม
July
สิงหาคม
August
กันยายน
September
ตุลาคม
Octorber
พฤศจิกายน
November
ธันวาคม
December
รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (Organized Market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า
Report of the Dealing Transaction on the Organized Market via affiliated broker (Thai Version)

ปี 2566 Year 2023

มกราคม
January
กุมภาพันธ์
February
มีนาคม
March
เมษายน
April
พฤษภาคม
May
มิถุนายน
June
กรกฏาคม
July
สิงหาคม
August
กันยายน
September
ตุลาคม
Octorber
พฤศจิกายน
November
ธันวาคม
December

ปี 2565 Year 2022

มกราคม
January
กุมภาพันธ์
February
มีนาคม
March
เมษายน
April
พฤษภาคม
May
มิถุนายน
June
กรกฏาคม
July
สิงหาคม
August
กันยายน
September
ตุลาคม
Octorber
พฤศจิกายน
November
ธันวาคม
December
รายงานการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม
Mutual Fund Management Oversight Report (Thai Version)
ปี 2565
Year 2022
ปี 2564
Year 2021
รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชี
Mutual Fund Liquidation Progress Report (Thai Version)
TCMPLUS
THAILAND
CATHAY
PRIME
TISCODIV

รายงานการลงทุน
Fund's Report (Thai Version)