มูลค่าหน่วยลงทุน

NAVs


Export TH
Export EN
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 09 ธันวาคม 2565
หน่วย : บาท
NAV DATE December 09, 2022
Unit : Baht
ชื่อกองทุน
Fund Name
มูลค่าหน่วยลงทุน
NAV/Unit
ราคาขาย
OFFER
ราคารับซื้อคืน
BID
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Net Asset Value
หมายเหตุ
REMARK
กองทุนรวมตลาดเงิน
Money Market Fund
TISCO SHORT TERM GOVERNMENT BOND FUND
ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น
13.0395 13.0396 13.0395 3,462,975,779.32
กองทุนรวมตราสารหนี้
Fixed Income Fund
TISCO 1 YEAR BOND FUND
ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี
11.8273 11.8274 11.8273 72,404,465.64
TISCO 1 YEAR BOND FUND FOR PVD
ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับ กสล.
10.2943 10.2944 10.2943 1,667,586,136.51
TISCO FIXED INCOME SELECT FUND FOR PVD
ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับ กสล.
10.3039 10.3040 10.3039 4,461,779,494.23
TISCO FIXED INCOME SELECT FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค (A)
10.7926 10.7927 10.7926 960,092,737.84
กองทุนรวมผสม
Mixed Fund
TISCO WEALTH CONSERVATIVE E20 FUND
ทิสโก้ เวลธ์ คอนเซอเวทีฟ E20
15.0684 15.1438 15.0684 181,670,405.90
TISCO WEALTH BALANCE FUND
ทิสโก้ เวลธ์ บาลานซ์
32.7656 32.9295 32.7656 57,661,353.38
TISCO CONSERVATIVE INCOME-EQUITY ZERO FUND
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม-อิควิตี้ ZERO
9.7403 9.7891 9.7403 290,097,502.49
TISCO CONSERVATIVE INCOME FUND
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม
10.3146 10.3663 10.3146 164,932,693.96
TISCO CONSERVATIVE INCOME PLUS FUND (CLASS A)
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส (A)
11.1199 11.1756 11.1199 2,732,238.04
TISCO CONSERVATIVE INCOME PLUS FUND (CLASS R)
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส (R)
11.0751 11.1306 11.0751 35,887,109.17
TISCO INCOME PLUS FUND (CLASS A)
ทิสโก้ อินคัม พลัส (A)
11.8586 11.9180 11.8586 1,024,468,824.88
TISCO INCOME PLUS FUND (CLASS R)
ทิสโก้ อินคัม พลัส (R)
11.8114 11.8706 11.8114 1,057,464,056.67
TISCO AGGRESSIVE GROWTH FUND
ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์
105.6445 106.7010 105.6445 188,698,915.60
TISCO FLEXIBLE PLUS FUND
ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล พลัส
61.3005 61.9136 61.3005 313,543,188.56
TISCO FLEXIBLE FUND
ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์
41.2898 41.7028 41.2898 89,360,134.95
TISCO PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND
ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล
7.7551 7.8134 7.7551 336,430,833.04
กองทุนรวมตราสารทุน
Equity Fund
TISCO STRATEGIC FUND (CLASS A)
ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ (A)
83.1852 84.0587 83.1852 3,432,050,576.55
TISCO STRATEGIC FUND (CLASS MF)
ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ (MF)
84.2858 84.2859 84.2858 365,048,829.02
TISCO THAI EQUITY FUND
ทิสโก้ หุ้นทุนไทย
2.4248 2.4491 2.4248 80,586,122.52
TISCO EQUITY DIVIDEND FUND
ทิสโก้หุ้นทุนปันผล
1.2803 1.2932 1.2803 93,054,897.63
TISCO EQUITY GROWTH FUND
ทิสโก้ ทวีทุน
55.8461 56.4047 55.8461 540,821,216.00
TISCO HIGH DIVIDEND EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน (A)
19.3232 19.5165 19.3232 172,437,832.89
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ (A)
20.5004 20.7055 20.5004 578,750,396.51
TISCO ESG INVESTMENT FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน (A)
14.1258 14.2672 - 16,000,875.22
TISCO ESG INVESTMENT FUND (CLASS D)
ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน (D)
11.2621 11.3748 - 55,864,446.96
TISCO DIVIDEND SELECT EQUITY FUND
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้
9.3977 9.4918 9.3977 71,125,834.89
TISCO BIG EQUITY FUND
ทิสโก้ หุ้นบิ๊ก
10.1442 10.2457 10.1442 131,233,362.28
TISCO THAI WELL-BEING EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ หุ้นไทย WELL-BEING (A)
11.6604 11.7771 11.6604 40,726,475.29
TISCO DIVIDEND LONG TERM EQUITY FUND (CLASS N)
ทิสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล (N)
21.7479 21.9655 21.7479 91,114.16
TISCO LONG TERM EQUITY FUND (CLASS N)
ทิสโก้หุ้นระยะยาว (N)
43.5825 44.0184 43.5825 295,981,375.35
TISCO MID/SMALL CAP LTF (CLASS N)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP หุ้นระยะยาว (N)
16.2600 16.4227 16.2600 329,667.74
TISCO DIVIDEND SELECT LTF (CLASS N)
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (N)
12.4732 12.5980 12.4732 338,180.28
TISCO THAI EQUITY TRIGGER 5M FUND 7
ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#7
0.0000 - - 2,233.32
TISCO THAI EQUITY TRIGGER 5M FUND 8
ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#8
10.2077 - - 88,033,478.35
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
Long Term Equity Fund
TISCO DIVIDEND LONG TERM EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล (A)
21.9317 - 21.9317 494,515,261.81
TISCO LONG TERM EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้หุ้นระยะยาว (A)
43.5140 - 43.5140 2,252,254,153.72
TISCO LONG TERM EQUITY FUND (CLASS B)
ทิสโก้หุ้นระยะยาว (B)
45.5153 - 45.5153 73,693,447.44
TISCO MID/SMALL CAP LTF (CLASS A)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP หุ้นระยะยาว (A)
16.2381 - 16.2381 391,239,916.81
TISCO MID/SMALL CAP LTF (CLASS B)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP หุ้นระยะยาว (B)
16.8327 - 16.8327 15,640,722.88
TISCO DIVIDEND SELECT LTF (CLASS A)
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (A)
11.8384 - 11.8384 167,708,227.23
TISCO DIVIDEND SELECT LTF (CLASS B)
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (B)
12.2274 - 12.2274 6,980,537.84
กองทุนรวมเพื่อการออม
Super Savings Fund
TISCO FIXED INCOME SELECT FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค ชนิดเพื่อการออม
10.7931 10.7932 10.7931 5,810,436.66
TISCO INCOME PLUS FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ อินคัม พลัส ชนิดเพื่อการออม
11.8481 11.8482 11.8481 18,280,799.63
TISCO EQUITY GROWTH SUPER SAVINGS FUND
ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม
14.5109 14.5110 14.5109 58,997,146.30
TISCO STRATEGIC FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม
83.2068 83.2069 83.2068 117,526,459.14
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม
20.5016 20.5017 20.5016 30,866,938.72
TISCO THAI WELL-BEING EQUITY FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ หุ้นไทย WELL-BEING ชนิดเพื่อการออม
11.6609 11.6610 11.6609 6,605,912.17
TISCO HIGH DIVIDEND EQUITY FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
19.3236 19.3237 19.3236 2,586,514.18
TISCO CHINA A-SHARES EQUITY FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ ไชน่า A-SHARES อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม
9.8615 9.8616 9.8615 40,194,084.32
TISCO EQUITY GROWTH SUPER SAVINGS FUND CLASS SSFX
ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ
14.5107 - 14.5107 114,381,000.51
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
Retirement Mutual Fund
TISCO SECURED FIXED INCOME RETIREMENT FUND
ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ
14.0688 14.0689 14.0688 326,131,181.06
TISCO FIXED INCOME RETIREMENT FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
15.0774 15.0775 15.0774 239,949,200.22
TISCO FIXED INCOME RETIREMENT FUND (CLASS B)
ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (B)
15.3000 15.3001 15.3000 17,934,377.07
TISCO FIXED INCOME RETIREMENT FUND (CLASS PVD)
ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
15.0782 15.0783 15.0782 517,710,899.01
TISCO INCOME PLUS RMF (CLASS A)
ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
10.3153 10.3154 10.3153 107,200,078.90
TISCO INCOME PLUS RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
10.3155 10.3156 10.3155 345,210,670.86
TISCO FLEXIBLE PORTFOLIO RMF (CLASS A)
ทิสโก้ พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
65.2665 65.2666 65.2665 1,120,260,623.21
TISCO FLEXIBLE PORTFOLIO RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
65.2666 65.2667 65.2666 191,558,270.68
TISCO STRATEGIC RMF (CLASS A)
ทิสโก้ สแตรทิจิก เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
9.7966 9.7967 9.7966 134,642,551.70
TISCO STRATEGIC RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ สแตรทิจิก เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
9.7967 9.7968 9.7967 58,159,002.39
TISCO EQUITY GROWTH RETIREMENT FUND (CLASS A)
ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
81.4175 81.4176 81.4175 595,314,920.56
TISCO EQUITY GROWTH RETIREMENT FUND (CLASS B)
ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (B)
85.1623 85.1624 85.1623 63,157,089.48
TISCO EQUITY GROWTH RETIREMENT FUND (CLASS PVD)
ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
81.4178 81.4179 81.4178 152,831,226.75
TISCO HIGH DIVIDEND EQUITY RMF
ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ
17.0277 17.0278 17.0277 319,791,801.19
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY RMF (CLASS A)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ(A)
16.0746 16.0747 16.0746 236,954,084.87
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY RMF (CLASS B)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ(B)
16.7154 16.7155 16.7154 16,262,003.00
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ(P)
16.0746 16.0747 16.0746 41,992,322.67
TISCO ASIA PACIFIC EX JAPAN RMF
ทิสโก้ เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ
10.3182 10.3183 10.3182 45,505,367.26
TISCO CHINA H-SHARES EQUITY RMF
ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
6.1805 6.1806 6.1805 87,539,978.54
TISCO CHINA A-SHARES EQUITY RMF (CLASS A)
ทิสโก้ ไชน่า A-SHARES อิควิตี้ RMF (A)
7.4446 7.4447 7.4446 81,284,974.86
TISCO CHINA A-SHARES EQUITY RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ ไชน่า A-SHARES อิควิตี้ RMF (P)
7.4451 7.4452 7.4451 36,207,300.87
TISCO CHINA INDIA RMF
ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ
6.3019 6.3020 6.3019 133,837,257.51
TISCO JAPAN EQUITY RMF
ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
16.2737 16.2738 16.2737 52,678,707.28
TISCO GOLD RETIREMENT FUND
ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
8.5906 8.5907 8.5906 73,137,528.50
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCO ASIA PACIFIC EX JAPAN FUND
ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน
14.0687 14.2095 14.0687 232,149,566.96
TISCO CHINA H-SHARES EQUITY FUND
ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อิควิตี้
5.9450 6.0046 5.9450 790,356,451.55
TISCO CHINA A-SHARES EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ไชน่า A-SHARES อิควิตี้ (A)
9.8612 9.9599 9.8612 696,127,863.95
TISCO CHINA STRATEGY FUND
ทิสโก้ CHINA STRATEGY
8.9015 8.9906 8.8881 47,568,356.43
TISCO CHINA INDIA DIVIDEND FUND
ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย ดิวิเดนด์ ฟันด์
3.8496 3.8882 3.8496 98,529,791.65
TISCO JAPAN EQUITY FUND
ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้
18.6278 18.8142 18.6278 492,115,762.75
TISCO NORTH ASIA EQUITY FUND
ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อิควิตี้
11.8879 12.0069 11.8879 76,854,170.51
TISCO CHINA TRIGGER 8% FUND 19
ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #19
5.0630 5.1137 5.0630 88,593,282.95
TISCO CHINA TRIGGER 8% FUND 20
ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #20
5.0139 5.0641 5.0139 69,301,125.53
TISCO CHINA TRIGGER 8% FUND 21
ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #21
5.0313 5.0817 5.0313 43,999,491.76
TISCO CHINA EQUITY TRIGGER 5M FUND 2
ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2
5.4932 5.5482 5.4932 75,091,391.44
TISCO CHINA EQUITY TRIGGER 5M FUND 4
ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#4
6.8113 6.8795 6.8113 187,733,929.85
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - อื่นๆ
Foreign Investment Fund - Others
TISCO JAPAN REIT FUND
ทิสโก้ เจแปน รีท
11.7174 11.8347 11.7174 48,351,869.87
TISCO GOLD FUND
ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์
13.6204 13.6886 13.6204 214,624,669.53
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 08 ธันวาคม 2565
หน่วย : บาท
NAV DATE December 08, 2022
Unit : Baht
ชื่อกองทุน
Fund Name
มูลค่าหน่วยลงทุน
NAV/Unit
ราคาขาย
OFFER
ราคารับซื้อคืน
BID
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Net Asset Value
หมายเหตุ
REMARK
กองทุนรวมเพื่อการออม
Super Savings Fund
TISCO US EQUITY FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม
35.4418 35.4419 35.4418 5,221,179.70
TISCO EUROPE EQUITY FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม
13.9109 13.9110 13.9109 3,036,953.80
TISCO NEXT GENERATION INTERNET FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ NEXT GENERATION INTERNET ชนิดเพื่อการออม
3.7267 3.7268 3.7267 4,485,651.46
TISCO CHINA TECHNOLOGY EQUITY FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม
7.1676 7.1677 7.1676 41,826,684.91
TISCO US TECHNOLOGY FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ ยูเอส เทคโนโลยี ชนิดเพื่อการออม
10.1098 10.1099 10.1098 826,865.42
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
Retirement Mutual Fund
TISCO EUROPE EQUITY RMF (CLASS A)
ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
13.2902 13.2903 13.2902 11,662,616.03
TISCO EUROPE EQUITY RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
13.2904 13.2905 13.2904 920,667.46
TISCO US EQUITY RMF (CLASS A)
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
19.3344 19.3345 19.3344 84,309,887.86
TISCO US EQUITY RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
19.3342 19.3343 19.3342 24,933,761.83
TISCO NEXT GENERATION INTERNET RMF (CLASS A)
ทิสโก้ NEXT GENERATION INTERNET RMF (A)
3.8363 3.8364 3.8363 9,570,737.72
TISCO NEXT GENERATION INTERNET RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ NEXT GENERATION INTERNET RMF (P)
3.8362 3.8363 3.8362 2,379,454.15
TISCO GLOBAL HEALTHCARE RMF (CLASS A)
ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
14.3473 14.3474 14.3473 98,669,963.14
TISCO GLOBAL HEALTHCARE RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
14.2335 14.2336 14.2335 70,789,141.57
TISCO TECHNOLOGY EQUITY RMF (CLASS A)
ทิสโก้ เทคโนโลยี อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
8.8047 8.8048 8.8047 83,296,253.34
TISCO TECHNOLOGY EQUITY RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ เทคโนโลยี อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
8.8032 8.8033 8.8032 47,715,133.13
TISCO CHINA TECHNOLOGY RMF (CLASS A)
ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
5.4250 5.4251 5.4250 97,932,778.21
TISCO CHINA TECHNOLOGY RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
5.3928 5.3929 5.3928 34,023,309.90
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารหนี้
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TISCO US SHORT TERM FIXED INCOME FUND
ทิสโก้ ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้น
10.1479 10.1734 10.1479 130,740,611.31
TISCO US TREASURY BOND FUND
ทิสโก้ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ
9.8240 9.8732 9.8240 17,414,032.51
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCO INDIA EQUITY FUND
ทิสโก้ อินเดีย อิควิตี้
16.7300 16.8974 16.7300 19,888,646.17
TISCO LATIN AMERICA FUND
ทิสโก้ ละติน อเมริกา
4.8397 4.8882 4.8397 17,573,222.62
TISCO EUROPE EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ (A)
13.9105 14.0497 13.9105 673,721,097.58
TISCO GERMAN EQUITY FUND
ทิสโก้ เยอรมัน อิควิตี้
13.0279 13.1583 13.0279 38,091,394.47
TISCO US EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์ (A)
35.4269 35.7813 35.4269 1,079,238,626.86
TISCO US EQUITY FUND-UNHEDGED
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์
20.1519 20.3535 20.1519 359,723,352.86
TISCO GLOBAL EMERGING MARKETS FUND
ทิสโก้ โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต
9.7516 9.8492 9.7516 82,730,801.57
TISCO NEXT GENERATION INTERNET FUND (CLASS A)
ทิสโก้ NEXT GENERATION INTERNET (A)
3.7187 3.7560 3.7131 942,018,215.25
TISCO NEW ENERGY FUND
ทิสโก้ NEW ENERGY
4.2817 4.3246 4.2753 438,904,516.04
TISCO RARE EARTH & STRATEGIC METALS FUND
ทิสโก้ RARE EARTH & STRATEGIC METALS
8.3639 8.4476 8.3514 53,847,519.22
TISCO GENOMIC REVOLUTION FUND
ทิสโก้ GENOMIC REVOLUTION
2.8346 2.8630 2.8303 2,118,161,714.59
TISCO GLOBAL CONSUMER FUND
ทิสโก้ โกลบอล คอนซูเมอร์
13.3166 13.4499 13.3166 35,785,057.20
TISCO CHINA CONSUMER FUND
ทิสโก้ ไชน่า คอนซูเมอร์
4.7961 4.8442 4.7889 2,249,884,812.53
TISCO CLOUD COMPUTING EQUITY FUND
ทิสโก้ CLOUD COMPUTING อิควิตี้
7.2280 7.3004 7.2172 480,647,662.95
TISCO CHINA TECHNOLOGY EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้ (A)
7.1780 7.2499 7.1780 1,828,215,717.81
TISCO US TECHNOLOGY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ยูเอส เทคโนโลยี (A)
10.1111 10.2123 10.0959 63,282,880.16
TISCO US FINANCIAL FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ยูเอส ไฟแนนเชียล (A)
11.4467 11.5613 11.4467 355,270,961.03
TISCO US NASDAQ TRIGGER 5M FUND 1
ทิสโก้ ยูเอส แนสแดค ทริกเกอร์5M#1
10.1221 - - 46,501,296.32
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - อื่นๆ
Foreign Investment Fund - Others
TISCO US REIT FUND
ทิสโก้ ยูเอส รีท
14.6076 14.7538 14.6076 228,400,339.36
TISCO OIL FUND
ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์
4.7748 4.8226 4.7748 21,239,828.60
TISCO US OIL FUND
ทิสโก้ ยูเอส ออยล์
4.4277 4.4721 4.4277 55,335,597.09
TISCO OIL TRIGGER 8% FUND 6
ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6
4.0867 4.1277 4.0867 8,389,276.42
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 07 ธันวาคม 2565
หน่วย : บาท
NAV DATE December 07, 2022
Unit : Baht
ชื่อกองทุน
Fund Name
มูลค่าหน่วยลงทุน
NAV/Unit
ราคาขาย
OFFER
ราคารับซื้อคืน
BID
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Net Asset Value
หมายเหตุ
REMARK
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ผสม
Foreign Investment Fund - Mixed Fund
TISCO GLOBAL INCOME PLUS FUND (CLASS A)
ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส (A)
11.0255 11.1359 11.0255 1,017,617,771.69
TISCO GLOBAL INCOME PLUS FUND (CLASS R)
ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส (R)
11.0245 11.1348 11.0245 1,465,085,492.14
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCO CHINA STARS PLUS FUND
ทิสโก้ ไชน่า สตาร์ พลัส
7.1341 7.2055 7.1341 487,604,751.16
TISCO INDIA ACTIVE EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อิควิตี้ (A)
13.4685 13.6033 13.4685 42,494,460.17
TISCO JAPAN ACTIVE EQUITY FUND
ทิสโก้ เจแปน แอคทีฟ อิควิตี้
11.1686 11.2804 11.1686 33,432,651.48
TISCO US MID/SMALL CAP EQUITY FUND
ทิสโก้ ยูเอส MID/SMALL CAP อิควิตี้
6.0893 6.1503 6.0802 86,058,150.93
TISCO GLOBAL STARS PLUS FUND
ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส
13.6367 13.7732 13.6367 1,918,430,816.48
TISCO GLOBAL STARS PLUS FUND - UNHEDGED
ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อันเฮดจ์
13.3044 13.4375 13.3044 141,418,689.48
TISCO GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND
ทิสโก้ หุ้นโลกยั่งยืน
11.6645 11.7812 11.6645 164,311,896.58
TISCO GLOBAL HIGH DIVIDEND FUND
ทิสโก้ โกลบอล ไฮ ดิวิเดนด์
10.5001 10.6052 10.4843 406,251,895.02
TISCO GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY FUND (CLASS R)
ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (R)
10.9293 11.0387 10.9293 65,044,448.18
TISCO FINTECH FUND
ทิสโก้ FINTECH
5.1164 5.1677 5.1087 219,204,443.23
TISCO WORLD BRANDS FUND
ทิสโก้ WORLD BRANDS
8.7892 8.9211 8.7892 505,808,500.66
TISCO GLOBAL HEALTHCARE STARS PLUS FUND
ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ สตาร์ พลัส
12.2085 12.3307 12.2085 432,625,305.37
TISCO GLOBAL DIGITAL HEALTH EQUITY FUND
ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้
10.0907 10.1917 10.0907 1,589,616,145.92
TISCO BIOTECHNOLOGY HEALTHCARE FUND
ทิสโก้ ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์แคร์
16.9568 17.1265 16.9568 646,394,637.99
TISCO GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อิควิตี้ (A)
11.2146 11.3268 11.2146 411,780,762.86
TISCO CYBER SECURITY FUND
ทิสโก้ CYBER SECURITY
6.6061 6.6723 6.5962 142,580,326.88
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 06 ธันวาคม 2565
หน่วย : บาท
NAV DATE December 06, 2022
Unit : Baht
ชื่อกองทุน
Fund Name
มูลค่าหน่วยลงทุน
NAV/Unit
ราคาขาย
OFFER
ราคารับซื้อคืน
BID
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Net Asset Value
หมายเหตุ
REMARK
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
Retirement Mutual Fund
TISCO VIETNAM EQUITY RMF (CLASS A)
ทิสโก้ เวียดนาม อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
9.9876 9.9877 9.9876 6,496,992.77
TISCO VIETNAM EQUITY RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ เวียดนาม อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
9.9876 9.9877 9.9876 0.00
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCO VIETNAM EQUITY FUND
ทิสโก้ เวียดนาม อิควิตี้
7.9736 8.0534 7.9616 130,480,827.95
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - อื่นๆ
Foreign Investment Fund - Others
TISCO ASIAN REIT FUND
ทิสโก้ เอเชียน รีท
9.4160 9.5103 9.4160 59,447,931.06
TISCO GLOBAL REIT FUND
ทิสโก้ โกลบอล รีท
8.0051 8.0853 8.0051 66,443,140.44