การหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน และคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 18 กองทุน (ช่วงบ่าย)
วันที่ 8 กันยายน 2566

     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุน 18 กองทุน ดังต่อไปนี้

1. กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย ดิวิเดนด์ ฟันด์

2. กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ

3. กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-Shares อิควิตี้

4. กองทุนเปิด ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อิควิตี้

5. กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์

6. กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

7. กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-Shares อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

8. กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #19

9. กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #20

10. กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #21

11. กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2

12. กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#4

13. กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#5

14. กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้ (ชนิดหน่วยลงทุน A และ SSF)

15. กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

16. กองทุนเปิด ทิสโก้ China Strategy

17. กองทุนเปิด ทิสโก้ China Clean Energy

18. กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า สตาร์ พลัส

     ขอเรียนให้ผู้ลงทุนทุกท่านทราบว่า ในวันที่ 8 กันยายน 2566 บริษัทจัดการจะหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน และคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงได้ประกาศปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์อันเนื่องมาจากได้รับอิทธิพลของพายุฝน (Black Rainstorm) ดังนั้น ผู้ลงทุนจะไม่สามารถทำรายการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวได้

     จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4 , 0 2080 6000 กด 4
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

รายงานฉบับนี้ไม่ถือว่าเป็นคำเสนอหรือคำชี้ชวนให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ และจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเท่านั้น มิให้นำไปเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือโดยทางอื่นใด ทิสโก้ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้เนื้อหาหรือรายงานฉบับนี้ การนำไปซึ่งข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์ และการคาดหมายทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้เป็นการนำไปใช้โดยผู้ใช้ยอมรับความเสี่ยงและเป็นดุลยพินิจของผู้ใช้แต่ผู้เดียว