ประกาศเลื่อนวันหยุดทำการ เพื่อหยุดรับคำสั่งซื้อ ขาย และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

     ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 22/2566  เรื่อง การเลื่อนวันหยุดทำการของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประจำปี พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2567 ให้เลื่อนวันหยุดทำการจากวันอังคารที่ 2 มกราคม 2567 เป็นวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2566 วันหยุดชดเชยวันสิ้นปี (วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2566)

     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด  ใคร่ขอแจ้งวันหยุดทำการในการซื้อ ขาย และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2566 ซึ่งจะเปิดทำการตั้งแต่วันอังคารที่ 2 มกราคม 2567 เป็นต้นไป ตามประกาศวันหยุดทำการจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4 , 0 2080 6000 กด 4
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

รายงานฉบับนี้ไม่ถือว่าเป็นคำเสนอหรือคำชี้ชวนให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ และจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเท่านั้น มิให้นำไปเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือโดยทางอื่นใด ทิสโก้ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้เนื้อหาหรือรายงานฉบับนี้ การนำไปซึ่งข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์ และการคาดหมายทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้เป็นการนำไปใช้โดยผู้ใช้ยอมรับความเสี่ยงและเป็นดุลยพินิจของผู้ใช้แต่ผู้เดียว