แจ้งการแบ่งคืนทรัพย์สินจากการเลิกกองทุน กอง TUSOIL
วันที่ 14 กันยายน 2566

     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ออยล์ ขอเรียนแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ออยล์ (TUSOIL) จะเลิกกองทุนและแบ่งคืนทรัพย์สินให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 14 กันยายน 2566 ในอัตราประมาณหน่วยละ 5.3066 บาท โดยจะจ่ายเงินให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 14 กันยายน 2566

     จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4 , 0 2080 6000 กด 4
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

รายงานฉบับนี้ไม่ถือว่าเป็นคำเสนอหรือคำชี้ชวนให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ และจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเท่านั้น มิให้นำไปเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือโดยทางอื่นใด ทิสโก้ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้เนื้อหาหรือรายงานฉบับนี้ การนำไปซึ่งข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์ และการคาดหมายทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้เป็นการนำไปใช้โดยผู้ใช้ยอมรับความเสี่ยงและเป็นดุลยพินิจของผู้ใช้แต่ผู้เดียว