รายงานประจำปีและรายงานรอบระยะเวลาหกเดือน
วันที่ 30 มกราคม 2567

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ขอนำส่งรายงานกองทุนรวม ดังนี้
 

รอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

1.กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น

2.กองทุนเปิด ทิสโก้ เวลธ์ บาลานซ์

3.กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส รีท

4.กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชียน รีท

5.กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส Mid/Small Cap อิควิตี้

 

ครบรอบปีบัญชี  

รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566
 

1.กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย ดิวิเดนด์ ฟันด์

2.กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อันเฮดจ์

3.กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Interne

4.กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก เพื่อการเลี้ยงชีพ

5.กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ

 

ท่านสามารถเรียกดูรายงานประจำปีและรายงานรอบระยะเวลาหกเดือนได้ที่นี่ คลิก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4 , 0 2080 6000 กด 4
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

รายงานฉบับนี้ไม่ถือว่าเป็นคำเสนอหรือคำชี้ชวนให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ และจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเท่านั้น มิให้นำไปเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือโดยทางอื่นใด ทิสโก้ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้เนื้อหาหรือรายงานฉบับนี้ การนำไปซึ่งข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์ และการคาดหมายทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้เป็นการนำไปใช้โดยผู้ใช้ยอมรับความเสี่ยงและเป็นดุลยพินิจของผู้ใช้แต่ผู้เดียว