ลูกค้าสถาบัน


รายงานต่างๆ

  • ลูกค้าจะได้รับรายงานประจำเดือนต่างๆ รวมถึง
  • รายงานสถานะการลงทุน
  • รายงานกำไรและขาดทุน
  • รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์
  • รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและผลการดำเนินงานของกองทุน

คุณสมบัติของนักลงทุน

  • ได้แก่ บริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชน จำกัด มูลนิธิต่างๆ สหกรณ์ออมทรัพย์ หรือนิติบุคคลอื่นๆ

ขนาดกองทุนขั้นต่ำ

  • 100 ล้านบาท

ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน

  • ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนขึ้นอยู่กับประเภทและขนาดของกองทุน
แนวทางการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุน
Download PDF