บอกข่าวเล่าเรื่อง


สวัสดีเพื่อนๆ สมาชิกทุกท่านคะ Newsletter ฉบับไตรมาสที่สี่นี้ออกมาในช่วงเวลาแห่งความเศร้าโศก ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศต้องพบกับความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ จากการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พ่อแห่งแผ่นดินผู้เป็นที่รักที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคนไทยมาตลอดช่วงชีวิตของพสกนิกรชาวไทย

คนไทยทุกคนภาคภูมิใจที่ได้เกิดบนแผ่นดินของพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลกพระองค์นี้ ผู้ทรงทศพิธราชธรรม ผู้ทรงงานหนักเพื่อพสกนิกรของพระองค์ตลอดรัชสมัย โครงการพระราชดำริกว่าสี่พันโครงการล้วนเป็นต้นแบบของการพัฒนาอย่างยั่งยืนเห็นผลเป็นรูปธรรม ทรงพระราชทานหลักคิดในการให้ความสำคัญกับการค้นคว้าหาข้อมูลอย่างรู้จริง เพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงแข็งแรงให้เป็นภูมิคุ้มกันที่ดี เมื่อมีพื้นฐานที่มั่นคงก็สามารถต่อยอดหรือปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทและทันเหตุการณ์

คุณงามความดีที่พระองค์ทรงทำเป็นแบบอย่างเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรไทยตลอดระยะเวลา 70 ปีจะไม่สูญเปล่า หากเราทุกคนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและนำหลักคิดนี้มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต ทำได้เช่นนี้ก็เหมือนกับพระองค์ยังคงอยู่ใกล้ๆ ไม่ได้จากไปไหน พ่อแห่งแผ่นดินผู้เป็นที่รักยิ่ง ยังคงสถิตอยู่ในใจพวกเราทุกคนตลอดไป

อารยา ธีระโกเมน
กรรมการอำนวยการ บลจ.ทิสโก้

หัวข้อข่าว