TISCO ASSET

ข่าวสารอัพเดท

29/06/2017 บรรยายพิเศษ “ผลกระทบของสังคมผู้สูงอายุต่อกำลังคนในประเทศไทย”

บลจ.ทิสโก้ นำโดยคุณอารยา ธีระโกเมน กรรมการอำนวยการ และฝ่ายการตลาดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จัดบรรยายพิเศษ “ผลกระทบของสังคมผู้สูงอายุต่อกำลังคนในประเทศไทย” โดยได้รับเกียรติจากบริษัท วิลลิส ทาวเวอร์ส วัทสัน ประเทศไทย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและทรัพยากรบุคคลชั้นนำ นำโดยคุณพิชญ์พจี สายเชื้อ กรรมการผู้จัดการ มาให้ความรู้และบรรยายในประเด็นต่างๆ ให้กับกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และตัวแทนจากบริษัทนายจ้าง ให้ได้ตระหนักถึงปัญหาและเตรียมการรองรับต่อผลกระทบของสังคมผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างคนเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว การเตรียมความพร้อมในฐานะนายจ้างในการจัดให้มีการออมเงินเพื่อการเกษียณอายุสำหรับพนักงาน และการบริหารจัดการสวัสดิการด้านสุขภาพให้แก่พนักงานซึ่งรวมถึงกลุ่มพนักงานสูงอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีเจ้าหน้าที่กองทุนรวม บลจ.ทิสโก้ มาให้คำแนะนำกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกระแสเทรนด์ผู้สูงอายุโลก ได้แก่ กองทุน ทิสโก้เกษียณสมาร์ท เพื่อรองรับผู้ลงทุนวัยเกษียณที่ต้องการรายรับเป็นประจำสม่ำเสมอ และกองทุนเปิด ทิสโก้ ซิลเวอร์ เอจ ซึ่งเป็นกองที่มีนโยบายการลงทุนหุ้นยุโรปในกลุ่มอุตสาหกรรมที่คาดว่าได้รับประโยชน์จากการที่ประชากรมีอายุสูงขึ้น เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวกับเภสัชกรรม อุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น โดยบรรยายพิเศษครั้งนี้จัดที่ห้องประชุม Auditorium อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ

 


Back