TISCO ASSET

ข่าวสารอัพเดท

07/11/2018

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 บลจ.ทิสโก้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซีเอ็มบี เบ็บแคน (ประเทศไทย) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เพื่อรายงานผลการดําเนินงาน สรุปภาวะเศรษฐกิจ ณ ห้องประชุม 12G อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ และร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับคณะผู้บริหารของ บลจ.ทิสโก้

 


Back