TISCO ASSET

ข่าวสารอัพเดท

20/12/2019 ธ.ออมสินวางใจ บลจ.ทิสโก้ บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ธนาคารออมสิน แต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (บลจ.ทิสโก้) บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานธนาคารออมสินซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยมี คุณบุญสน เจนชัยมหกุล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส และ คุณภาวิณี องค์วาสิฏฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.ทิสโก้ ร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการ ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ ทั้งนี้ ปัจจุบันธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ บลจ.ทิสโก้ มีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) และจำนวนบริษัทนายจ้างภายใต้การบริหารจัดการเป็นอันดับหนึ่งในอุตสาหกรรม 

   
 
 
 
   
   
 
   

 

 


Back