/
เกี่ยวกับ บลจ. ทิสโก้

เกี่ยวกับ บลจ. ทิสโก้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2535 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ชำระเต็มมูลค่าที่มูลค่าตราไว้ 100 บาท / หุ้น โดยมีการดำเนินงานที่ให้บริการครอบคลุมทุกธุรกิจของธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน ได้แก่ กองทุนรวม, กองทุนส่วนบุคคล และ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการกว่า 398,500 ล้านบาท จึงอาจกล่าวได้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ความเป็นอิสระขององค์กร

บลจ.ทิสโก้ จำกัด มีการดำเนินงานที่เป็นอิสระ มีวัตถุประสงค์หลัก คือ การจัดการ การลงทุนให้แก่ลูกค้า โดยบริษัทไม่มีการดำเนินงานในธุรกิจอื่นใดนอกเหนือจาก การจัดการกองทุน และ ไม่มีแฟ้มการลงทุนในหลักทรัพย์ ที่เป็นของบริษัทเอง ส่งผลให้บริษัทสามารถสร้างผลประโยชน์ให้กับลูกค้าได้อย่างเต็มที่และมีความชัดเจน

ความเป็นมืออาชีพ มีประสบการณ์ และมีการอบรมที่ดี

กลุ่มทิสโก้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการการลงทุนให้แก่ลูกค้ามานานกว่า 30 ปี อีกทั้งยังมีทีมการลงทุน ที่ประกอบด้วย ผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์สูงและจัดการกองทุนในประเทศไทยมานานกว่า 10 ปี นอกจากนี้ บริษัทยังมีพนักงานวางแผนการลงทุนที่พร้อมให้ความช่วยเหลือและตอบปัญหาแก่นักลงทุนทุกเมื่อที่นักลงทุนต้องการ

ทางเลือกในการลงทุน

บลจ.ทิสโก้ จำกัด เสนอทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้าได้ในทุกๆระดับความเสี่ยงที่ต้องการ โดยกองทุนรวม ประกอบด้วย กองทุนหุ้น กองทุนผสมยืดหยุ่น กองทุนผสม กองทุน ตราสารหนี้ กองทุนเฉพาะเจาะจง และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคลให้บริการแก่นักลงทุนส่วนบุคคล ผู้ที่ต้องการจะมีแฟ้มการลงทุนเป็นของตนเอง ซึ่งสามารถปรับให้เหมาะสม กับความต้องการของแต่ละบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพร้อมที่จะช่วยเหลือลูกค้าในการสร้างความมั่งคั่งเพื่อ รองรับการเกษียณในอนาคต

ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มเปี่ยม

แม้ว่าบลจ.ทิสโก้ จำกัด จะเป็นองค์กรที่มีการดำเนินงานที่เป็นอิสระ แต่ก็ยังได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุน จาก บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็น ผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บลจ. ทิสโก้ จำกัด นอกจากนี้ ทางด้านเทคนิคบริษัทของเรายัง มีทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีสมาชิกมากกว่า 20 คน ซึ่งทำหน้าที่ในการพัฒนาและรักษาระบบเพื่อให้ลูกค้าสามารถวางใจได้ ในความถูกต้องและตรงต่อเวลาในการให้บริการของเรา

โครงสร้างการบริหารงาน

คุณภาวิณี องค์วาสิฏฐ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณสาห์รัช ชัฏสุวรรณ

คุณสาห์รัช ชัฏสุวรรณ

กรรมการผู้จัดการ

คุณแขขวัญ โรจน์วัฒนกุล

คุณแขขวัญ โรจน์วัฒนกุล

รองกรรมการผู้จัดการ

คุณสุพงศ์วร เมี้ยนโภคา

คุณสุพงศ์วร เมี้ยนโภคา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

คุณชัชชลัยย์ พีระธัญญนนท์

คุณชัชชลัยย์ พีระธัญญนนท์

หัวหน้าปฏิบัติการหลักทรัพย์จัดการกองทุน

รางวัลบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยอดเยี่ยม 2567 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

จากการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้อย่างยอดเยี่ยม การันตีความเป็นผู้นำอันดับ 1 โดยสามารถรักษามาตรฐานการบริหารผลตอบแทนที่ดีสม่ำเสมอ รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอของสมาชิกได้เป็นอย่างดี

รางวัลบริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม ประเภทกองทุนหุ้นในประเทศ (ปีที่ 2)

รางวัลนี้มอบให้บลจ.ทิสโก้ เพื่อเชิดชูกองทุนและผู้จัดการกองทุนที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการกองทุนให้กับนักลงทุนได้ยอดเยี่ยม จากการติดตามผลการดำเนินงานกองทุนกว่า 5 ปี และทีมนักวิจัยมอร์นิ่งสตาร์เชื่อมั่นว่ามีศักยภาพเข้มแข็งในการบริหารความเสี่ยงกองทุนในระยะยาว

รางวัลกองทุนรวมยอดเยี่ยมแห่งปี 2566 ประเภทกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ (Foreign Fix Income Fund)

มอบให้กับกองทุนรวมที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในรอบปี 10 ประเภทกองทุน โดยประเมินจากผลตอบแทนรวม ความผันผวนของราคารายวัน ขนาดของกองทุน และผลงานโดยเฉลี่ยของบริษัทจัดการกองทุน จากงาน Money & Banking Awards 2023 จัดโดย วารสารการเงินธนาคาร

Best of the Best Performance ในกลุ่ม ASEAN Equity 10 Years 2 ปีซ้อน

จากการบริหารกองทุนหุ้นไทย ที่มีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 10 ปี ยอดเยี่ยม จัดโดย Asia Asset Management นิตยสารชั้นนำด้านการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย

Best of the Best Awards - Best Pension Fund Manager Thailand

จากการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยอดเยี่ยม จัดโดย Asia Asset Management นิตยสารชั้นนำด้านการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย

TISCO ASSET ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)

ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) (ต่ออายุรอบที่ 3 ปี 2565 – 2568)

รางวัลบริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม ประเภทกองทุนหุ้นในประเทศ (Best Fund House Winner : Best Domestic Equity House)

รางวัลบริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม ประเภทกองทุนหุ้นในประเทศ (Best Fund House Winner : Best Domestic Equity House)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ได้รับรางวัลบริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม ประเภทกองทุนหุ้นในประเทศ (Best Fund House Winner : Best Domestic Equity House) จากการประกาศผลรางวัล Morningstar Awards 2022 บทพิสูจน์ความสำเร็จของการทำงานอย่างมืออาชีพ ในการทุ่มเทแสวงหาโอกาสการลงทุนใหม่ๆ ภายใต้แนวคิดที่ชัดเจนและน่าสนใจ จนสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับนักลงทุนได้อย่างโดดเด่น

รางวัลกองทุนตราสารทุนยอดเยี่ยมปี 2022

รางวัลกองทุนตราสารทุนยอดเยี่ยมปี 2022

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ได้รับรางวัลกองทุนตราสารทุนยอดเยี่ยมปี 2022 ประเภทกองทุนหุ้นขนาดกลางและเล็ก จาก Morningstar Thailand Fund Awards 2022 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

รางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม

รางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด คว้ารางวัล บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม ในกลุ่ม ASEAN Equity โดย Asia Asset Management

รางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น 2020 (Outstanding Asset Management Company Award 2020)

รางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น 2020 (Outstanding Asset Management Company Award 2020)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ได้รับ รางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น 2020 (Outstanding Asset Management Company Award 2020) ในงานประกาศรางวัล SET Awards 2020 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร ในฐานะบลจ. ที่มีผลงานโดยรวมดีเด่น สามารถสร้างผลตอบแทนจากการบริหารจัดการกองทุนได้อย่างดี มีกองทุนที่เป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนอย่างเหมาะสม ความสามารถในการระดมเงินจากการขายหน่วยลงทุน และสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือข้องบังคับต่างๆ ที่วางไว้ได้อย่างต่อเนื่อง

รางวัลกองทุนตราสารทุนยอดเยี่ยมปี 2020

รางวัลกองทุนตราสารทุนยอดเยี่ยมปี 2020

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ได้รับรางวัลกองทุนตราสารทุนยอดเยี่ยมปี 2020 ประเภทกองทุนหุ้นขนาดกลางและเล็ก จาก Morningstar Thailand Fund Awards 2020 จากการบริหาร กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ (TISCOMS) อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้กองทุนมีผลการดำเนินงานเติบโตอย่างโดดเด่น

รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2563 หรือ BEST MUTUAL FUND OF THE YEAR 2020

รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2563 หรือ BEST MUTUAL FUND OF THE YEAR 2020

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด ได้รับรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2563 หรือ BEST MUTUAL FUND OF THE YEAR 2020 ประเภทกองทุนตราสารทุนทั่วไป (Equity General) จากงาน Money & Banking Awards 2020 Live Virtual จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร จากการบริหารจัดการกองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ให้มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น

Pension Fund Provider of the Year Thailand 2020

Pension Fund Provider of the Year Thailand 2020

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด รับรางวัล Pension Fund Provider of the Year Thailand 2020 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จาก Global Banking and Finance Review สื่อการเงินชั้นนำระดับโลก ที่พิจารณาจากผลงานที่สามารถบริหารผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอให้กับสมาชิกกองกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และรักษามาตรฐานการบริการที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายได้เป็นอย่างดี

RMF ยอดเยี่ยม

RMF ยอดเยี่ยม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด รับรางวัลกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพยอดเยี่ยม ประเภทตราสารแห่งทุน จาก Morningstar (Thailand) ในงาน Morningstar Thailand Fund Awards 2019 จากการบริหารกองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ชนิดหน่วยลงทุน A) ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมากองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้เฉลี่ย 7.1% ต่อปี ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทำให้สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนได้ตามภาวะตลาด ภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ส่งผลให้กองทุนได้รับรางวัลในครั้งนี้

Best Responsible Investor

Best Responsible Investor

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด รับรางวัล Best Responsible Investor จาก Asia Asset Management สื่อการเงินชั้นนำระดับเอเชีย ในงาน 2019 Best of The Best Awards ในฐานะบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน ผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์กองทุนรวมที่ลงทุนในบริษัทที่มี ESG พร้อมส่งมอบค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการกลับไปดูแลสังคมอีกครั้งหนึ่ง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ได้รับ รางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น 2019 (Outstanding Asset Management Company Award 2019) ในงานประกาศรางวัล SET Awards 2019 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร ในฐานะที่มีผลงานโดยรวมดีเด่น สามารถสร้างผลตอบแทนจากการบริหารจัดการกองทุนได้อย่างดี มีกองทุนที่เป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนอย่างเหมาะสม และสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือข้องบังคับต่างๆ ที่วางไว้ได้อย่างต่อเนื่อง

รางวัล Most Innovative Asset Management Company – Thailand 2018

รางวัล Most Innovative Asset Management Company – Thailand 2018

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด คว้ารางวัล Most Innovative Asset Management Company – Thailand 2018 ในงาน International Finance Awards 2018 จัดโดย นิตยสาร International Finance (UK) นิตยสารการเงินชั้นนำระดับโลก

รางวัล Best Provident Fund Provider Thailand 2018

รางวัล Best Provident Fund Provider Thailand 2018

บลจ.ทิสโก้ คว้ารางวัล Best Provident Fund Provider Thailand 2018 ในงาน Global Banking and Finance Review Awards 2018 จัดโดย Global Banking and Finance Review นิตยสารการเงินชั้นนำระดับโลก ในฐานะบลจ. ที่มีคุณภาพการบริหารรวมไปถึงมีมาตรฐานการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

สนใจจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือพิจารณาเลือกบริษัทจัดการกองทุน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
02 633 6000 กด 4 หรืออีเมล์ [email protected]

Scroll to Top
บริการออนไลน์
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กองทุนรวม

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น และนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของท่าน โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ กรุณากดยอมรับเพื่อยินยอมให้เราใช้คุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
    รายละเอียดคุกกี้

  • คุกกี้ที่จำเป็น

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึก