กองทุนแนะนำ
กองทุนรวมแนะนำ
กองทุน RMF แนะนำ
กองทุน SSF แนะนำ
กองทุนขายดี
กองทุนรวมแนะนำ
กองทุน RMF แนะนำ
กองทุน SSF แนะนำ
กองทุนขายดี
-
กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมผลตอบแทน
ความเสี่ยงสูง
6

ซื้อกองทุน
-
กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมผลตอบแทน
ความเสี่ยงสูง
6

ซื้อกองทุน
-
กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมผลตอบแทน
ความเสี่ยงสูง
6

ซื้อกองทุน
-
กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมผลตอบแทน
ความเสี่ยงสูง
6

ซื้อกองทุน
-
กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมผลตอบแทน
ความเสี่ยงสูง
6

ซื้อกองทุน

เมนูกองทุนรวม

บลจ.ทิสโก้ ผู้นำด้านการบริหารกองทุนรวม

กองทุนรวม คือ เครื่องมือในการลงทุน (investment vehicle) สำหรับผู้ลงทุนรายย่อย ที่ประสงค์จะนำเงินมาลงทุนในตลาดเงินตลาดทุน แต่ติดขัดด้วยอุปสรรคหลายประการ ที่ทำให้การลงทุนด้วยตนเองไม่สามารถได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ต้องการ เช่น

 • มีทุนทรัพย์จำนวนจำกัด ไม่สามารถกระจายการลงทุนในหลักทรัพท์ต่างประเภทได้มากพอ เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน หรือ
 • ไม่มีประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญในการลงทุน หรือ
 • ไม่มีเวลา จะศึกษา ค้นหา และติดตามข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจการลงทุน

การลงทุนในกองทุนรวมกับบลจ.ทิสโก้ จึงเป็นเครื่องมือในการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบโดยมีจุดมุ่งหมายให้การลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ดีสุด ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้

การกระจายการลงทุน

เมนูกองทุนรวม

ผู้ลงทุนสามารถป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนโดยผ่านระบบกองทุนรวม เมื่อผู้ลงทุน นำเงินลงทุนทั้งหมดลงทุนในบริษัทเพียงบริษัทเดียว ถ้าเกิดความล้มเหลวในบริษัทนั้น ผู้ลงทุนก็จะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดทันที โดยทั่วไปกองทุนรวม จะนำเงินลงทุนในบริษัทเดียว ไม่เกิน 15% ของพอร์ตการลงทุน และในการลงทุนขณะใดขณะหนึ่ง กองทุนส่วนใหญ่จะลงทุนในตราสารทุน 20-30 ตัว

บริหารการลงทุนโดยผู้เชี่ยวชาญ

บริหารการลงทุนโดยผู้เชี่ยวชาญ

ผู้ลงทุนที่ลงทุนในกองทุนรวมมีต้นทุนในการลงทุนที่เหมาะสม เนื่องจากผู้จัดการกองทุนจะสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลของตราสารทุนแต่ละตัว และข้อมูลวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ่งทำให้การบริหารกองทุนมีการลดความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยลดงานเอกสารในการจัดพอร์ตการลงทุน ด้วยการลงทุนผ่านกองทุนรวม

ยกเว้นภาษี

ยกเว้นภาษี

รายได้ทุกประเภทที่เกิดจากการลงทุนของกองทุนรวม เช่น เงินปันผล, กำไรส่วนต่างจากการลงทุน และดอกเบี้ย จะได้รับการยกเว้นภาษี ผู้ลงทุนที่ลงทุนในกองทุนรวม เมื่อขายหน่วยลงทุนก็จะได้รับการยกเว้นภาษีเช่นกัน ส่วนนักลงทุนสถาบันที่ลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล อาจได้รับการยกเว้นภาษี 50-100% ขึ้นอยู่กับประเภทของนักลงทุนสถาบัน

คำถามที่พบบ่อย

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของหลักทรัพย์และ ทรัพย์สิน ที่กองทุนรวมลงทุนไว้ ณ วันสิ้นวันทำการ โดยจะทำการคำนวณตามหลักการ Mark to market กล่าว คือ ต้องคำนวณมูลค่าจากราคาปิด หรือราคาปิดครั้งสุดท้าย ส่วนมูลค่าต่อ หน่วย จะคำนวณโดยการนำมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมาหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกองทุน

มูลค่าต่อหน่วยของแต่ละกองทุน จะมากหรือน้อยมิได้ เป็นมาตรวัดในการตัดสินใจเลือกกองทุน เพราะกองทุนที่มีค่า NAV ต่อหน่วยต่ำมิได้หมายความว่าผลตอบแทน ในอนาคตจะต้องสูงเสมอไป สิ่งที่สำคัญในการตัดสินใจเลือกกองทุน คือ ศักยภาพของกองทุนที่จะเติบโต หรือเพิ่ม มูลค่าขึ้นในอนาคต (potential growth) โดยผู้ลงทุนสามารถใช้ผลการดำเนิน งานย้อนหลัง เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจได้ปัจจัยหนึ่ง

กองทุนที่มีนโยบายปันผลจะให้ผลตอบแทนในรูปส่วนแบ่งเงินปันผล ที่สม่ำเสมอ ในแต่ละรอบปีบัญชี 1-2 ครั้ง ขึ้น อยู่กับแต่ละนโยบายของกองทุน ส่วนกองทุนที่ไม่มีนโยบายปันผล จะให้ผลตอบแทนในรูปส่วนต่างกำไร หรือ ส่วนต่าง ราคาของหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากราคาวันที่ซื้อหน่วยลงทุน โดยจะไม่ได้รับเงินปันผลระหว่างระยะเวลาที่ถือหน่วยลงทุน ดังนั้นนโยบายการปันผลกำไรของกองทุน จึงมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกประเภทกองทุน เช่นกัน

เป็นค่าตอบแทนในการบริหารกองทุนเพื่อให้เกิดผลตอบแทน โดยจะกำหนดเป็นจำนวน ร้อยละ จากมูลค่าทรัพย์สิน สุทธิของกองทุน ซึ่งจะมีการกำหนดไว้แตกต่างไปตามที่ บลจ.กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
การกระจายการลงทุน

เมนูกองทุนรวม

ผู้ลงทุนสามารถป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนโดยผ่านระบบกองทุนรวม เมื่อผู้ลงทุน นำเงินลงทุนทั้งหมดลงทุนในบริษัทเพียงบริษัทเดียว ถ้าเกิดความล้มเหลวในบริษัทนั้น ผู้ลงทุนก็จะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดทันที โดยทั่วไปกองทุนรวม จะนำเงินลงทุนในบริษัทเดียว ไม่เกิน 15% ของพอร์ตการลงทุน และในการลงทุนขณะใดขณะหนึ่ง กองทุนส่วนใหญ่จะลงทุนในตราสารทุน 20-30 ตัว

บริหารการลงทุนโดยผู้เชี่ยวชาญ

บริหารการลงทุนโดยผู้เชี่ยวชาญ

ผู้ลงทุนที่ลงทุนในกองทุนรวมมีต้นทุนในการลงทุนที่เหมาะสม เนื่องจากผู้จัดการกองทุนจะสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลของตราสารทุนแต่ละตัว และข้อมูลวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ่งทำให้การบริหารกองทุนมีการลดความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยลดงานเอกสารในการจัดพอร์ตการลงทุน ด้วยการลงทุนผ่านกองทุนรวม

ยกเว้นภาษี

ยกเว้นภาษี

รายได้ทุกประเภทที่เกิดจากการลงทุนของกองทุนรวม เช่น เงินปันผล, กำไรส่วนต่างจากการลงทุน และดอกเบี้ย จะได้รับการยกเว้นภาษี ผู้ลงทุนที่ลงทุนในกองทุนรวม เมื่อขายหน่วยลงทุนก็จะได้รับการยกเว้นภาษีเช่นกัน ส่วนนักลงทุนสถาบันที่ลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล อาจได้รับการยกเว้นภาษี 50-100% ขึ้นอยู่กับประเภทของนักลงทุนสถาบัน

สนใจลงทุนในกองทุนรวมกับ บลจ.ทิสโก้

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02 633 6000 กด 4 / 02 080 6000 กด 4 หรืออีเมล์ [email protected]

Scroll to Top

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น และนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของท่าน โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ กรุณากดยอมรับเพื่อยินยอมให้เราใช้คุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้ที่จำเป็น

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึก